Winkelcentrum 'De Lunet' geopend AC Restaurants opent 15-de vestiging Bijzondere AH-wijn voor Koninklijk Paar In Pesse ANWB ster en vlag voor vakantiepark "De Zanding" personeelsblad ahold n.v. Verder in Flitsen Uniek project bij Bredase binnenstad :!1I!!JI I lllilii iliil Flitsen DO 38ste jaargang no. 7 - september 1981 Simon's prijsmenu's helpen de huisvrouw pag. 2 Commissaris D. Vethaak nu aan de andere kant van de ondernemingstafei pag. 3 Fonds voor bijzondere voor zieningen toegelicht pag. 4 AH blijft op de kleintjes letten pag. 5 COR-Relatie pag. 6 Heintje werkt aan twee hoeken tegelijk pag. 9 Michele Nicoline is dol op modelbouw pag. 10 "Uit het leven van een winkelwagen" pag. 11 Twaalf flessen Bergerac-wijn, voor zien van een speciaal etiket, waarop een gravure van Huis ten Bosch uit 1758 en het Haagse wapen prijkt, werden op 13 augustus jl, voor het Koninklijk Paar afgeleverd aan het paleis Lange Voorhout. Huismeester/kamerdienaar, de heer Vogel nam het geschenk in ontvangst van bedrijfsleider, de heer Van Oers en zijn assistent, de heer Den Boef, beiden van het Albert Heijn-filiaal aan het Kleine Loo te Den Haag. Daar er binnen in het paleis niet mag worden gefotografeerd, verscheen de kamerdienaar die zelf. eveneens met een fles wijn werd bedankt tezamen met zijn tweede man, de heer Schoondervelt. op de stoep van hel paleis, waar de aanbieding len over staan van een aantal belangstellen den door de fotograaf werd vereeuwigd. De "Huis ten Bosch-wijn", een Ap- De West-Nederlandse zuivelcoöperatie Melkunie Holland heeft het voornemen Melkexport Sterovita bv, een werkmaat schappij van Ahold nv, over te nemen. Onderhandelingen hierover zijn in een vergevorderd stadium. Melkexport Sterovita heeft een zuivelbe drijf te Dordrecht. Dit bedrijf verwerkt jaarlijks circa 15 a 20 miljoen kg melk tot melk en melkprodukten. Sinds 1949 levert Melkexport Sterovita melk en melkprodukten aan de Amerikaanse en Canadese strijdkrachten in West- Duitsland. Bij Melkexport Sterovita zijn 82 perso nen werk/aam. Deze zijn evenals de vak organisaties en ondernemingsraden over de plannen ingelicht. Melkunie Holland verwerkt jaarlijks on geveer 1.3 miljard kg melk tol een scala zuivelprodukten en biedt werkgelegen heid aan circa 3.8(H) werknemers. Geen overeenstemming Ahold/Maison van den Boer De besprekingen tussen Ahold nv en de heer G.H.M. van den Boer over een deelneming door Ahold in Maison van den Boer bv te Veghel zijn afgebroken. De transactie gaat derhalve niet door. De heer Van den Boer blijft Maison van de Boer zelfstandig exploiteren. Ostara Vakantiepark "De Zan ding" heeft er van de ANWB een ster en een vlag bij gekregen. De ANWB geeft sterren voor de zgn. algemene voorzieningen als toilet ten, douches en andere gemeen schappelijke faciliteiten. Vlaggen worden aan campings toegekend voor recreatieve voorzieningen als zwembaden en viswater, maar ook voor inpassing van de kam peergelegenheid ten aanzien van het terrein als zodanig. "De Zanding beschikt nu over drie sterren en het maximaal aan tal vlaggen. Dat is wei leuk, maar niet het belangrykste. Veel be langrijker vind ik de sfeer en de waardering van onze gasten," al dus bedrijfsleider F. Witschge in een eerste reactie. Tijdens een drukbezochte re ceptie werd woensdagmiddag 26 augustus het Bredase win kelcentrum 'De Lunet" op feestelijke wijze geopend. De volgende morgen ging "De Lunet", dat aan de rand van de Bredase binnenstad ligt, voor het publiek open. Voor Ahold nv is de totstandkoming van "De Lunet" een uniek project geweest. Het was een uitdaging nieuwe mogelijk heden te vinden voor de in Breda ge vestigde Nettomarkt. Na rijp beraad werd besloten een nieuw concept te ont wikkelen. In zijn openingsrede ging drs. J.J. van der Burg nader in op de gekozen formu le: "Wat ons voor ogen heeft gestaan is een winkelcentrum dat zowel naar bui ten als naar binnen de geest ademt van De heer Schoondervelt neemt de wijn in ontvangst van de heren Van Oers (r.) en Den Boef. Op de achtergrond kamerdienaar Vogel. een aantal succesvolle, zelfstandige on dernemers, die hun onderling op elkaar afgestemde produktgroepen in het kader van een sterke, overkoepelende formule op aantrekkelijke wijze aan de klanten presenteren. Het heeft het kenmerk van een groot warenhuis met een eigen huisstijl. De presentatie is samenhan gend, speels en verrassend. Een zelfbedieningswarenhuis, een win kelcentrum, waarvan de meerderheid der deelne mende ondernemers van nature een agressieve, voor de klant aantrekkelijke verkooppolitiek voert, die met elkaar een boeiende mix van food- en non-food pro duktgroepen te bieden hebben, waar klanten uit nabije en regionale omgeving vele artikelen tegen herkenba re, aantrekkelijke prijzen kunnen kopen zonder het gevoel te mogen of te moeten hebben voor de kwaliteit beducht te moeten zijn." Een goede naamgeving voor dit vrijwel geheel nieuwe winkelcentrum, die een ie der aanspreekt, was van groot belang. Voor Breda viel de keuze op de "De Lu net" (hetgeen bastion betekent), gelegen aan de Lunetstraat. (Vervolg op pag. 2) Melkunie Holland voert onderhandelingen over overneming Melkexport Sterovita bv Op woensdag 3 september jl. vond in een feestelijke sfeer de of ficiële opening plaats van AC-restaurant Pesse/Hoogeveen. Dit is de 15-de vestiging in Nederland van AC Restaurants bv. De opening geschiedde door de heer K. Tissingh, Loco burgemeester van de gemeente Ruinen, waaronder ook het plaatsje Pesse valt. Tot voor enige maanden was op de plaats van dit nieuwe AC-restaurant, zeer gunstig gelegen langs de A28 van Hoogeveen naar Assen, nog het gere nommeerde hotel-restaurant Moes ge vestigd. De eigenaar van dit horeca bedrijf heeft zijn bedrijf overgedragen aan AC Restaurants, zoals al enige num mers geleden in Flitsen werd aangekon digd. Het voormalige hotel-restaurant onderging een ingrijpende verbouwing, waaronder de bouw van een nieuwe vleu gel. Men beschikt nu over een Eethuisje met 85 zitplaatsen en een zelfbedienings restaurant voor maximaal 135 gasten. Verder werden voorzieningen getroffen als een babyroom, een toilet voor gehan- dicapten, een doucheruimte en de moge lijkheid om besloten partijen en vergade ringen te houden. Tijdens de opening bood de manager van AC-restaurant Pesse/Hoogeveen, de heer Jan van der Veen, aan de gemeente Ruinen een replica van de "Boot van Pesse" aan. Deze boot, stammend uit de tijd van de Hunnen, geldt als een zeer belangrijke archeologische vondst die men jaren geleden bij Pesse heeft ge daan. Vooral de jeugdige inwoners van Ruinen zelf en de verdere regio kwamen ruimschoots aan hun trekken tijdens een uitgebreid feestprogramma dat zich op de zaterdag na de opening afspeelde. Een hoogtepunt vormde een optreden van Ome Willem. De redactie van Flitsen ging zelf eens een kijkje in de eerste Drentse vestiging van AC Restaurants nemen en sprak daar met Jan van der Veen. Zie pag. 4. AC-restaurant Pesse/Hoogeveen. pellalion Bergerac Conlrolée, werd Beatrix en haar ge/in naar Den vanaf 12 augustus enkele weken ge- Haag. voerd in de Albert Heijn-filialen in de Meer over wijn en in het bijzonder Haagse regio, ter gelegenheid van de over dc AH-wijnmaand, kunt u lezen verhuizing van H.M. Koningin op pagina 7.

Personeelsbladen | 1981 | | pagina 1