Slagers en waterslagers Willem Klavers: een fervent radio-amateur Pensioen Dief kreeg spijt, Albert Heijn 'n boete FLITSEN pagina 9 IN MEMORIAM Op donderdag 21 mei jl. is geheel onverwacht op 52-jarige leeftijd overleden onze zeer gewaardeerde medewerker de heer T. LINNEKAMP De heer Linnekamp trad op 22 september 1947 in onze dienst. Hij is werkzaam geweest als o.a. bedrijfsleider in de ZB-organi- satie, later ook als bedrijfsleider in de SM-organisatie. Sinds 1977 werkte de heer Linne kamp in de Vers Vlees organisatie en als laatste bij de afdeling Orga nisatie van Albert Heijn. De verslagenheid bij allen, die hem hebben gekend, is zeer groot. Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw en kinderen, voor wie zijn heengaan een zware slag be tekent. Moge hen kracht worden ge schonken om dit zware verlies te dragen. Directie Albert Heijn bv Op 26 april jl. is na een langduri ge ziekte op 42-jarige leeftijd overleden onze zeer gewaardeerde medewerker de heer D. MULDER De heer Mulder trad op 11 janua ri 1960 is onze dienst als mede werker van de afdeling zegeladmi nistratie. Later is hij werkzaam geweest op de afdelingen PMC, LITA en als laatste Order Entry. De heer Mulder heeft met grote integriteit steeds zijn beste krach ten aan ons bedrijf gegeven. Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw en zijn kinderen, voor wie zijn heengaan een zware slag betekent. Moge hun kracht worden ge schonken om dit zware verlies te dragen. Directie Albert Heijn bv Met een gevoel van verslagenheid geven wij kennis van het feit dat op 29 april 1981 op 53-jarige leef tijd is overleden, de heer H.W.TEN BRINKE De heer Ten Brinke was sedert 16 januari 1961 in dienst als mede werker bij de Centrale Slagerij te Groenlo. Wij hopen dat zijn vrouw en kinderen de kracht zul len vinden dit verlies te dragen. Vers Vlees Groep Ahold Op 20 april jl. is in de ouderdom van 80 jaar overleden de heer P. BLEES gepensioneerd medewerker Simon de Wit. Op 24 april jl. overleed op de leef tijd van 69 jaar mevrouw H.J. SPELTHUIS gepensioneerd bedrijfsleidster Albert Heijn. Op 1 mei jl. overleed op 81-jarige leeftijd de heer N. STOOP gepensioneerd 'medewerker Simon de Wit. Op 11 mei jl. overleed op jarige leeftijd de heer G. BOUWMANS gepensioneerd bedrijfsleider Albert Heijn. Op 15 mei jl. overleed op 67- jarige leeftijd de heer F. TILROE gepensioneerd hoofd personeels zaken Simon de Wit. Op 24 mei jl. overleed op 75- jarige leeftijd de heer J.H. VAN BERGEN gepensioneerd medewerker Pro- duktiebedrijven Zaandam. Mogen zij rusten in vrede. Een hoge antenne aan de gevel van zyn ouderlijk huis laat er weinig twyfel over bestaan dat we bij het juiste adres zyn aangeland. Als fervent radio-amateur zit hoofdkassier Willem Klavers van het Bredase AH filiaal 1007 in de weekends in Nij megen vaker achter de knoppen om contact te leggen met een andere zendamateur. "In april ben ik geslaagd voor de C- machtiging. Dat betekent dat ik nu ook boven de twee meterband mag werken. Mijn bereik wordt daardoor veel groter. Ik ga zeker door voor de A-machtiging. Als ik die heb kan ik via alle amateur banden de hele wereld bereiken," vertelt hij enthousiast op de zolderverdieping in Nijmegen. Op kamers Elk weekend komt hij van Breda naar Nijmegen. In Breda woont hij op ka mers, maar ook daar ontbreekt de zendapparatuur niet. Willem Klavers: "Ik heb een klein zendertje op mijn ka mer. De hele installatie meenemen kan niet, dat is jammer. Het werk in ons fili aal bevalt uitstekend. Ik heb ook prima collega's. Toen ik twee jaar geleden van Nijmegen naar Breda verhuisde had ik geen kamer en kende de weg niet. Toen hebben mijn collega's mij opgevangen en mij erg gesteund. Dat heb ik zeer ge waardeerd." 27 MC De hobby van de 22-jarige hoofdkassier is bijna niet te vergelijken met de hobby van de 27 MC-ers of zendpiraten. "Prima zaak dat de minister die band heeft vrijgegeven. Maar ik vind het toch een Jan en Allemanband. Je komt niet verder dan een paar kilometer. Dat spreekt mij niet aan. Dat zenden van pi raten ligt me ook niet. Hier gebeurt alles volgens de regels. Elke verbinding die je maakt moetje in een logboek bijhouden. De PTT kan dat elk moment controle- Contact Elke keer als er een verbinding tot stand wordt gebracht sturen de betrokken radio-zendamateurs elkaar een bevesti ging, een zgn. QSL-kaart. Willem heeft in de tien jaar dat hij gefascineerd is door de hobby ruim 3000 kaarten ver stuurd. "Mijn bereik ligt nu bij gunstige omstan digheden op een 350-400 kilometer. De verste verbinding die ik heb gemaakt was naar Rusland. Dat gebeurde echter niet van hieruit, maar in clubverband. De jacht op QSL-kaarten bestaat bij echte amateurs niet. Het gaat om het contact zelf. Ik vind het toch wel aardig dat de hele wereld bij wijze van spreken binnen handbereik is." Spannend Willem Klavers kon via zijn apparatuur de inval in Afghanistan direct volgen, al zegt hij meteen dat zulk soort zaken zeldzaam zijn. Hij is bestuurslid van de Vereniging voor Radio Zendamateurs (VRZA) en doet vaak mee aan wedstrijden. "Het kan voorkomen dat je de hele nacht in de regen op een berg staat om contact te maken. Ja, dan vraag ik me ook wel eens af: Wat bezielt je? Maar als het druk is op de band, dan blijf ik rustig de hele nacht zenden. Dan kan ik niet naar bed, daar is het veel te span nend voor," lacht hij. Hij zit voor het raam En staart naar buiten. Eindelijk heeft hij zijn lang begeerde vrijheid. Is het dit nu waar hij zo naar verlangde? Vroeger genoot hij altijd zo intens van zijn vakanties. Als hij er aan begon viel er altijd een loodzware last van hem af. Tot een paar dagen vóór hij weer moest beginnen, Dan kwam alles zwaar en donker op hem af. Nog een paar dagen. Nog een paar dagen slechts, Dan was de vakantie al weer om. Dan moest hij weer in de tredmolen. De routine van alle dag. Week in, week uit, Maand in, maand uit, Op naar de volgende vakantie Hij zit voor het raam, En staart naar buiten. Heintje Rozyntje Een onbekende winkeldief kreeg onlangs spijt van het wegnemen van een flesje af ter shave zonder het aan de kassa by Albert Heyn in Stadskanaal te betalen. De dief stopte het verschuldigde bedrag van zes gulden met een korte schuldbe kentenis in een envelop en adresseerde die aan de supermart. Die brief kwam daar niet rechtstreeks aan maar moest door bedrijfsleider Elling persoonlijk aan het postkantoor worden opgehaald. De heer Elling kreeg daar tegelijk de PTT-rekening voorge schoteld: Strafport wegens het ontbre ken van een postzegel en een boete voor het laten verzenden van geld per brief. "De postbode kon direct voelen dat er geld in zat, dat mag niet. Zo betaal je nog een tientje en schiet je er alsnog een aantal guldens bij in," aldus de heer Elling, die er verder de schouders over ophaalt. "Een aardige bekentenis, al leen je hebt er zo weinig aan," besloot hij. Bovenstaand krantenbericht stond enige tijd geleden in de Winschoter Courant. Een dief krijgt spijt en alsnog moest AH voor de schade opdraaien en die betrof, zoals u kunt lezen, meer dan de prijs van het flesje after shave. De directeur van het Postdistrict Groningen, de heer H.A. ten Berge, bleek een trouw en attent krantlezer te zijn, want hij schreef aan de bedrijfsleider van filiaal 1122 de vol gende brief: "Door een krantenartikeltje werd ik op merkzaam gemaakt op de "strafport" die u hebt moeten betalen voor een brief met geld, waarmee een berouwvolle win keldief u schadeloos wilde stellen voor een weggenomen flesje after shave. Hoewel de portheffing op zich volkomen correct was, vind ik dit geval zo uitzon derlijk, dat ik het bedrag graag aan u wil teruggeven. Aan de directeur van het postkantoor Stadskanaal heb ik gevraagd dit verder met u te regelen. Ik hoop de onplezierige bijsmaak, die op deze manier rond dit - op zich toch posi tieve gebeuren - is ontstaan, te hebben kunnen wegnemen." Slagers en waterslagers. Hoe heeft de heer Dino Bourne het kunnen beden ken. Overdag actief als ma nager van de ambachtssla gers bij Simon en 's avonds en in de weekeinden vele uren in touw voor zijn favo riete kanariesoort de wa terslagers. Lachend wijst de in Suriname gebo ren 'opperslager' een veronderstelde opzet bij de keus van zijn hobby van de hand. "Ik was altijd een fervent voetballer, speelde in Elinkwijk met bekende Surinaamse jongens als Humphry Mijnals en Erwin Sparen- dam. Maar toen ik met die sport ben gestopt leek me het houden van in landse en tropische zangvogels wel een leuke bezigheid." Die hobby is inmiddels in vijf jaar uitgegroeid tot een hele onderneming waarin wetenschap, ervaring en ent housiasme onmisbare factoren zijn. Dino Bourne heeft bij zijn woning in Nieuwegein nu twee grote volières waarin zo'n 130 vogels huizen. Drukke tijden beleeft hij in september/oktober als een begin wordt gemaakt met de training van jonge zangvogels. Een nauwgezette procedure waarbij de vogeltjes eerst drie dagen in aparte kooitjes vóór de grote volière worden gezet (om te wennen), dan 3 a 4 dagen in zang- kasten komen, om vervolgens weer van elkaar gescheiden te luisteren naar en te oefenen met de oudere voorzangers. Dat trainen gebeurt voornamelijk met gesloten gordijntjes omdat de beestjes in de schemer zich beter kunnen concentreren. Opvallend hierbij is, dat de jongen bij voorkeur de 'slagen' (serie zangtonen) van hun ouders overnemen ondanks het grote 'aanbod' van andere voorzangers. In de vijfde week van de training wor den vier kooien, met in elk daarvan een jonge kanarie, op elkaar gezet en moet de kweker - na aandachtig luisteren - vaststellen welke stemmen het best bij elkaar passen. Heeft hij vier gelijkluidenden, dan heet dat een stam, twee vormen een stel en na tuurlijk is er ook plaats voor enkele met de aparte 'slag'. Dino Bourne heeft met dat kweken van kanaries al flink succes geboekt. Vooral met zijn waterslagers, ge noemd naar het lied dat ze zingen, heeft hij zo'n 50 prijzen en kam pioenschappen behaald. Vorig jaar werd hij tweede in de lan delijke test. Door verkoop van vogels betaalt zijn hobby zich voor een goed deel zelf. Moeilijk noemt Dino Bourne het sa menstellen van de kweekparen en het bepalen daarbij van de erfelijkheids factoren. "Maar daarbij heb ik dan weer veel steun aan m'n studie in de vleessector."

Personeelsbladen | 1981 | | pagina 9