f GESLAAGD pagina 8 FLITSEN Op donderdag 13 augustus a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat mw. G. Hogervorst bij Simon de Wit in dienst trad. Op 15-jarige leeftijd begon zij haar loopbaan als leerlingver koopster in de Balyelaan in Utrecht. In juli 1957 werd zij ver koopster en een jaar later caissiè re. In mei 1968 heeft zij de overstap van de Balyelaan naar de Fortu- nadreef gemaakt. En als het aan haar ligt, zal ze in dit Utrechtse filiaal ook nog eens de 40 dienst jaren volmaken. Degenen, die haar kennen, weten dat zij haar werk met volle inzet doet en dat haar niet gauw iets te veel is. Iedereen die haar met dit jubi leum wil feliciteren is op donder dag 13 augustus vanaf 20.00 uur 'an harte welkom in Het Vecht- huis, Jagerskade 13, Utrecht. Op 25 juni a.s. is het 25 jaar gele den dat de heer E. Sloot in dienst trad bij Marvelo. Gedurende een periode van 17 jaar heeft hij gewerkt in de koek- bakkerij. Op deze afdeling heeft hij o.a. gewerkt als ovenist en ma- chinebediende vorm- en spuit ma chines. Vervolgens was hij werkzaam in de vermicellifabriek. Op dit ogen blik werkt de heer Sloot als lste machinebediende in de inpakaf- deling van de dropfabriek. De heer J. Kop trad 30 juli 1956 in dienst bij Albert Heijn als chauffeur bij het DC Zaandam. In december 1967 bij de start van het Groente DC werd hij aan gesteld tot voorman-chauffeur, een functie die hij tot augustus 1975 vervulde. Momenteel vervult hij een functie in de recuperatie-afdeling van DC Simon. Tevens coördineert hij het tech nisch onderhoud van de perso- neelsbusjes van het DC. Wegens de vakanties zal het jubi leum op een latere datum gevierd worden. Op 6 augustus 1956 trad de heer J.F.P.M. Brosens als bediende in dienst bij Albert Heijn in filiaal Oosterhout. In 1961 werd hij als le bediende overgeplaatst naar Breda, waarna hij in 1965 assistent-chef werd. In 1968 volgde zijn benoeming als reserve-chef te Breda. In 1968 was hij werkzaam als bedrijfsleider van het ZB-filiaal te Oostburg. In 1969 volgde hij de opleiding voor SMBL, waarna hij in 1970 werd aangesteld als supermartbe- drijfsleider te Waddinxveen. De ze functie bekleedt de heer Bro sens nog. Mogelijkheid tot feliciteren op 21 augustus a.s. in het Cafe Restau rant De Unie, Kerkweg 226 te Waddinxveen van 20.00 uur tot 21.30 uur. De heer B. Verheugen trad op 6 augustus 1956 in dienst bij Simon de Wit. Hij was als bediende in diverse filialen in Utrecht werk zaam. Door een toevalligheid werd hij in 1958 voor enkele maanden in één van de toenmalige "kamp winkels" geplaatst. Deze ervaring heeft hem, blijkt later, niet meer losgelaten. Vanaf 1963 heeft hij, tijdens de steeds langer durende kampeer- seizoenen, de stadswinkel voor de kampwinkel geruild. In 1971 volgde zijn benoeming tot chej van het Simon filiaal te Baarn. Na twee jaar besloot hij het geregelde werk te verwisselen voor een vaste aanstelling tot bedrijfsleider bij Toko. Gezien zijn ervaring wordt er in de periode buiten het seizoen graag een beroep op hem gedaan vanuit de stadsfilialen. De heer Verheugen heeft, bijgestaan door zijn echtgenote momenteel de lei ding over een winkel en horeca- vestiging op de camping De Os- senberg' te Amerongen. In verband met het seizoen zal het jubileum op een later moment ge vierd worden. De datum zal als nog bekend worden gemaakt. De heer C.A. Provily is op 28 juli a.s. 40 jaar in dienst bij Albert Heijn. Hij begon als kruideniers bediende. Zijn belangstelling ging meer uit naar de administratieve kant en daarom solliciteerde hij in 1949 naar een functie op het hoofdkantoor, waar hem een ad ministratieve functie werd gebo den. In 1953 werd de heer Provily administratie-controleur. Hij was toen dus werkzaam in de buiten dienst. Op 10 augustus 1972 volgt de overplaatsing naar de afdeling Operations. Vanaf 1 januari 1981 is de heer Provily werkzaam op de afdeling Controlling. In verband met de vakantie, zal het jubileum later worden ge vierd, nl. op 10 september 1981. Mevrouw E.J. Posthuma trad op 6 augustus 1956 bij Albert Heijn in dienst in het filiaal Van Hogen- hotteklaan te Den Haag. Gedu rende de 15 jaar dat ze daar ge werkt heeft, maakte ze de ontwik keling mee van bediening naar zelfbediening. In haar eerste tijd bij Albert Heijn was het nog bestellingen klaar maken aan de hand van de bestelboekjes van de klanten. Toen het filiaal was over gegaan op zelfbediening was me vrouw Posthuma werkzaam in de kruidenierswarenafdeling en ver zorgde zij de koffie. In 1971 ging zij naar filiaal T.M. Bouw meesterlaan 5-11 in Den Haag, waar zij startte in de kruideniers- warenafdeling. De laatste vier jaren is zij werkzaam als ver koopster in de groente-afdeling. Het 25-jarig jubileum wordt ge vierd op 6 augustus a.s. in het fili aal T.M. Bouwmeesterlaan in Den Haag. Op 2 juli a.s. viert de heer J. W.A. van Belkum zijn 25-jarig zakenju- bileum. 2 juli 1956 trad hij in dienst bij Albert Heijn als verko per in de bedieningszaak in de Voorstraat, Katwijk aan Zee. In januari 1957 werd hij overge plaatst naar Leiden, Douzastraat en in september naar Wassenaar. Daar maakte hij de verbouwing van bedienings- naar zelfbedie ningswinkel mee. De heer Van Belkum werkte van 1961 tot 1964 als vervanger in de Bollenstreek. In 1964 werd hij BL in Voorburg, Prinses Mariannelaan. Van medio 1968 tot 1974 was hij BL in de ZB Haarlemmerstraat te Leiden. Om gezondheidsredenen heeft hij de zefunctie neergelegd. Hij is thans administrateur in de ZB-organi- satie. Eerst in de Randstad en thans in de regio Utrecht. Het jubileum wordt 2 juli a.s. ten huize van de jubilaris gevierd. Op 10 augustus 1931 trad de heer J. van 't Kaar in dienst van Albert Heijn nv. Hij kwam rechtstreeks van de Ambachtsschool. Hij be gon in de toenmalige "Timmer- schuur". Als timmerman was hij betrokken bij de bouw en verbou wing van vele filialen. Daarnaas verrichtte hij van tijd tot tijd spe cia/e werkzaamheden o.m. ten behoeve van de museumwinkel. Omtreeks 1965 werd hij benoemd tot Meewerkend Hoofd van de timmerwerkplaats. Van de heer Van 't Kaar zei men: "Wat zijn ogen zien, maken zijn handen Nadat in 1979 was besloten de timmerwerkzaamheden niet meer in eigen beheer uit te voeren, heeft hij gebruik gemaakt van de wachtgeldregeling. De viering van zijn 50-jarig jubi leum zal in besloten kring plaats vinden. De heer J.J. Hensen trad 25 jaar geleden, nl. op 6 augustus 1956 in dienst van Albert Heijn als be diende in het filiaal te Utrecht. Op 1 februari 1960 werd hij be noemd tot assistent-chef. Een functie, die hij o.a. in het filiaal te Oud-Beijerland uitoefende. Van 19 december 1960 tot 8 maart 1961 was hij reserve-chef in filiaal Hillegersberg. Op laatstgenoemde datum werd de heer Hensen bedrijfsleider in Middelharnis. Daarna vervulde hij deze functie in filialen in Schiedam, 's-Gravenzande, Vlaardingen en Den Haag, Weis- senbruchstraat. In dit laatste fili aal is de heer Hensen nog werk zaam. Het jubileum wordt vrijdag 7 augustus a.s. gevierd ten huize van de jubilaris. Op 16 juli 1956 trad de heer H.B. Wolkers in dienst bij Simon de Wit nv als leerling bediende. Via diverse functies in verschillen de Amsterdamse filialen groeide hij op tot le verkoper. Hij werd toen wat ongedurig en "vluchtte", zoals hij dit zelf noemde, 's zo mers naar de kampwinkels, welke ook door Simon de Wit geëxploi teerd werden. In 1966 keerde de rust weer wat terug en via het chej kruideniers-schap kreeg hij in 1969 de leiding over het filiaal Ferd. Bolstraat te Amsterdam. Vervolgens is hij nog enige jaren de bedrijfsleider van de super markt aan de Postjesweg geweest en sinds 1978 zwaait hij de scepter in de supermarkt van Simon de Wit in Zoetermeer. m Op 6 augustus 1956 trad de heer J. de Ridder als bediende in dienst bij Albert Heijn in filiaal Vlissingen. In 1964 werd hij als le bediende overgeplaatst naar de Groene Hil- ledijk in Rotterdam, waarna hij in 1964 tot reserve-chef werd be noemd. In 1965 werd hij benoemd tot be drijfsleider van het ZB-filiaal Schiedamseweg te Rotterdam. Eind 1965 werd hij overgeplaatst, voor enkele weken, naar Ben- tinckplein te Rotterdam; daarna kwam hij als bedrijfsleider in fili aal Groene Hilledijk te Rotter dam. In 1968 werd hij benoemd tot KSM bedrijfsleider van het filiaal De Slinge te Rotterdam. In 1971 volgde hij de opleiding voor SMBL, waarna hij in 1972 werd aangesteld als SMBL in het filiaal De Loper te Vlaardingen. Deze functie bekleedt de heer De Ridder nog. Mogelijkheid tot feliciteren op 20 augustus a.s. Plaats en tijd worden nog bekend gemaakt. DANKBETUIGINGEN 40-jarig huweljjk Hr. en Mevr. C. Hoeve Marvelo 25-jarig huwelijk Hr. en Mevr. G. Boekelaar Marvelo 25-jarig zakenjubileum K. van der Werf Marvelo P.L.C. v. Hoof Tilburg 12Vj -jarig zakenjubileum W.F. Bek Fil. 1012 - Hoogvliet H. Kalkman Alberto 7063 - Amsterdam, Rozengracht 12'/2-jarig huwelijk Hr. en Mevr. I. Heller Krommenie Hr. en Mevr. H. Bartels Geldrop Mede namens mijn vrouw hartelijk dank voor de cadeaus en enveloppe die ik ont ving bij mijn afscheid van Marvelo. J. Kerkhoven Te huur: zomerhuisje (8 pers.) Bungalowpark "Burgvliet" te Oostkapelle. Nog vrij: vóór 11 juli en na 8 augustus. Voor inlichtingen: J. de Rijke, Zeilmarkt 10, Vlissingen. Tel.: 01184-13143. Op 13 mei jl. zyn voor het examen Verkoopster ETOS geslaagd: M.H. Wareman 7305 M. v. Rossum 7309 Y. v. Setten 7318 M. Brokmann 7337 A. v. Rooij 7203 F. Wiggers 7357 M.J. de Jong 7246 G. Huys 7351 M. v. Ballekom 7236 W. Arjaans 7334 J. Froma 7355 J. Wesseling 7346 A. Bakker 7317 L. Plaisir-De Groot 7321 C. Mulders-Plugge 7325

Personeelsbladen | 1981 | | pagina 8