"WIJ MOETEN ONS CONCURREREND OPSTELLEN" Ontwikkeling/ LI A De heer R. Zwartendijk (LIA): FLITSEN pagina 5 MARVELO Is voortgekomen uit de fabriek die Albert Heyn, de grondlegger van het Ahold-concern, in 1911 aan de Oostzijde in Zaandam heeft gebouwd. De artikelen die er worden ge maakt zyn: chocolade, drop, pasta's, koffie, thee, wijn. De bakkerij ALBRO IN ZWA NENBURG is een voortzetting van de in 1955 gebouwde broodfa briek van de gebr. Hoeve. De pro- duktie is geconcentreerd op am bachtelijk brood voor de eigen winkels in de regio. ALBRO IN TILBURG geopend in 1972, maakt diepvriesgebak, ontbijtkoek en koekjes. MEESTER WIJHE, in de Over ijsselse gemeente Wijhe, als vlees- warenfabriek J. Meester in 1847 opgericht, is in 1966 door Ahold overgenomen. Het assortiment bestaat uit ruim 130 produkten. Onderverdeeld in vier groepen (voorverpakte vleeswaren, enz., snacks, delicatessen, vlug-klaar produkten). Albro Zwanenburg De produktiebedrijven Marvelo in Zaan dam, Albro in Zwanenburg, Albro in Tilburg en Meester in Wijhe, zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de onder druk staande rendementen te verbete ren. Dat kan door zelf maatregelen te nemen, maar ook wordt gedacht aan samenwer king met anderen, bijv. in de vorm van een licentie-overeenkomst (produktie voor een ander bedrijf), een commerciële overeenkomst (bijv. export door derden), uitwisseling van produkties met anderen, maar ook andere vormen van samenwerking worden niet uitgesloten. "Wij maken in onze fabrieken produk ten welke aan de winkels verkocht moe ten worden. Wij moeten er daarom zelf voor zorgen dat deze produkten meer Meester Wijhe reclame-aanbiedingen komen. De pro duktie moest wel uit eigen fabrieken ko men, daar de fabrikanten toentertijd weigerden voor de winkels eigen merken te produceren, of aan de kwaliteitseisen niet konden voldoen. De broodproduktie in Zwanenburg (sinds 1955) houdt verband met de ope ning van de eerste supermarts, die in hun grote assortiment ook verse artike len (brood, vlees, etc.) wilden opnemen. Op grond van een toen geldende regel dat men alleen brood mocht verkopen ln het interne jaarverslag over 1980 was te lezen dat verbetering van de produkten en een grotere verscheidenheid aan artikelen de levensmiddelenbedrijven van ons concern de nodige versterking kunnen geven, met als verwach ting een resultaatverbetering van de Levensmiddelenindustrie Ahold. In een verslechterende economi sche situatie vindt er een sane rend proces plaats in de Neder landse levensmiddelenindustrie, met als gevolg een zekere her structurering waarvoor de Ahold produktiebedrijven hun ogen niet kunnen sluiten. De produktiebe drijven Marvelo, Albro Zwanen burg, Albro Tilburg en Meester Wijhe zullen de komende jaren, waar nodig, worden aangepast aan de veranderende beste dingspatronen van de consument en de daarmee samenhangende situatie op de levensmiddelen markt. Flitsen heeft hierover een gesprek gehad met de heer R. Zwarten dijk, Lid van de Raad van Bestuur en Algemeen Directeur van LIA, en de directeuren W. Wachter (Marvelo), T.L. Winkel (Albro Zwanenburg), J.H.M. van Rooten (Albro Tilburg) en A.P.M. Eishof (Meester Wijhe), alsmede de heer P.C. Vink, voor malig directeur produktiebedrij ven. Albro Tilburg Meester Wijhe op die situaties door hun artikelen ook aan andere dan de eigen winkelketens te gaan verkopen en voorts door zich op ex port te richten. De fabrieken kregen zo doende een eigen winstverantwoordelijk heid, het werden "profit centers". Gedwongen door omstandigheden moesten de fabrieken hun produkten te gen concurrerende marktprijzen aan de Ahold-winkels aanbieden. En die nood zaak vestigde heel nadrukkelijk de aan dacht op zwakke en sterke produktgroe- pen, onvermijdelijk gevolgd door de beslissing om zwakke sectoren sterk te maken of af te stoten en om de voor sprong van sterke sectoren op andere be drijven te handhaven en, bij voorkeur, nog meer te vergroten. Dat proces is dus ongeveer tien jaar gele den al begonnen en duurt nog steeds voort. Er zijn talrijke voorbeelden van artikelen waarvan de produktie is beëin digd, omdat andere fabrieken het goed koper en doelmatiger deden. Om er en kele te noemen: bij Marvelo limonade, pudding, pepermunt, advocaat, deegwa ren. Bij Albro in Zwanenburg vers ge bak. Aan de andere kant zijn er tenminste evenveel voorbeelden van produktgroe- pen die de afgelopen jaren zijn versterkt. Bij Marvelo de wijnbottelarij, de drop- produktie en, heel recent, de nieuwe koffie-branderij. Bij Albro in Zwanen burg de produktie van ambachtelijk brood en bij Albro in Tilburg van diep vriesgebak en, tenslotte, bij Meester Wijhe de nog steeds verder gaande mo derniseringen, die met name vacuüm verpakte gesneden vleeswaren sterk ver beterden en het gehele voorbewer- hebben te bieden dan die van onze con currenten", zo formuleert de heer R. Zwartendijk, Lid van de Raad van Bestuur en Algemeen Directeur van de Levensmiddelenindustrie Ahold (LIA), de aanpassing van de produktiebedrij ven aan de huidige omstandigheden. "Dat kan door een betere kwaliteit voor dezelfde prijs, een lagere prijs voor de zelfde kwaliteit, of iets anders, iets nieuws. Als wij ons op een van deze ma nieren kunnen onderscheiden van de concurrent, dan noemen wij zo'n pro- duktgroep "sterk", het is dan zaak om onze voorsprong te behouden en daar mogen wij niet bij inslapen! Als we niet meer hebben te bieden dan de concurrent, spreken we over een zwakke produktgroep. In zo'n geval ver val je al gauw in prijsconcurrentie waar door het rendement in gevaar komt. Juist de zwakke groepen zullen we moe ten versterken en er wordt steeds meer geëist van onze vindingrijkheid. De concurrenten zitten tenslotte ook niet stil en vaak zijn dat fabrieken die veel groter en gespecialiseerder zijn, dus er nog veel meer geld, kennis en aandacht aan kunnen besteden. Als wij er zelf niet uitkomen.dan moeten we proberen om er met iemand anders uit te komen. Een onvoldoende rendement is tenslotte een belasting voor de rest van het con cern wat op langere termijn geen blijven de zaak mag zijn". "Maar", voegt hij er met nadruk aan toe, "het gaat niet alleen om zaken die Opmaken diepvriesgebak Albro Tilburg als men in ieder geval een gedeelte zelf bakte, besloot Albert Heijn de produktie van brood in eigen hand te nemen. Achter de overname van de vleeswaren- fabriek in Wijhe zit een soortgelijk ver haal. Hier was het vooral de prijsbinding van de fabrikanten die de doorslag gaf. Het AH-concern besloot daarom ook de ze produktie zelf ter hand te nemen in de toenmalige vleeswarenfabriek J. Mees ter. Albro Tilburg werd geopend in 1972 daar er geen uitbreidingsruimte meer was in Zaandam. Maar toen in de jaren 1970 - 1973 de ver ticale prijsbinding langzaam maar zeker afbrokkelde, ging er veel veranderen. Mede onder dwang van de regering die de indruk had dat de prijzen kunstmatig hoog werden gehouden, lieten de fabri kanten de detailhandel meer en meer vrij bij de vaststelling van de prijzen van merkartikelen. Het gevolg was dat die goedkoper wer den. Een ander gevolg was de opkomst van de discount-zaken, die nóg lagere prijzen berekenden. Het verschil in prijs tussen artikelen uit eigen fabrieken en merkartikelen werd daardoor kleiner. Die ontwikkeling was uiteraard on gunstig voor de produktie in de eigen fa brieken, die met problemen van onder bezetting te maken kregen. Bovendien werden de moeilijkheden nog vergroot door de concurrentie van andere bedrij ven, met wat in vaktaal "inbraak offertes" heet. Nu waren vele fabrieken toch bereid om eigen merken voor de detailhandel te maken om daarmee een stuk capaciteit te vullen. Ahold's produktiebedrijven reageerden Wijnbottellijn Marvelo kingsproces van hammen betreffen. De directeuren van de fabrieken vinden dat zwakke produktgroepen het meest zijn gebaat bij de ontwikkeling van iets nieuws. Méér dan bij diepte investeringen die een goedkopere pro duktie mogelijk maken. Er is immers altijd wel iemand die het nog goedkoper kan. Als het echter niet doenlijk is om "met iets unieks" te ko men, al dan niet in samenwerking met andere partners, valt er volgens hen aan het afbouwen van die zwakke sectoren niet te ontkomen. "Het komt erop neer", zegt de heer Zwartendijk, "dat wij ons concurrerend moeten opstellen en wij ons, net als overigens alle andere fabrikanten, zélf waar moeten maken. Albro Zwanenburg de winstgevendheid als uitgangspunt hebben. Bij het zoeken naar mogelijk heden wordt heel sterk rekening gehou den met de continuïteit van de werkgele genheid". In feite is de herstructurering van de vier bedrijven - 1200 werknemers, 300 mil joen gulden omzet per jaar - een proces dat al jaren aan de gang is. De huidige economische situatie vraagt alleen om meer spoed. "Dat is", aldus de heer Zwartendijk, "een externe factor die ons het leven extra moeilijk maakt. We kij ken tegen een nulgroei aan: geen stijging in inkomens, geen stijging van aanko pen, maar wel een stijging van kosten, vooral die voor energie en de totale loon- post. Bovendien wordt juist doordat de mark ten niet meer groeien de concurrentie, zowel nationaal als internationaal, steeds groter. We kennen hier voorbeel den uit het verleden zoals de beschuit industrie, de brood-industrie en, iets ac tueler, de vlees- en vleesverwerkende in dustrie. Bovendien zien wij in toenemen de mate dat er gesprekken plaatsvinden tussen bedrijven onderling om tezamen naar oplossingen te zoeken. De eigen produktie van artikelen gaat te rug tot het begin van deze eeuw en is tot in de jaren zeventig een succes-pijler ge weest van de ontwikkeling van Ahold. Met de opening (1911) van een fabriek in Zaandam, had oprichter Albert Heijn voor een groot aantal produkten geen boodschap meer aan de prijsbinding van de fabrikant, waarbij deze uitmaakte voor welke prijs zijn artikelen in de win kel mocht worden verkocht. Het kwam er dus op neer dat de fabrikant de marge voor de kruidenier vaststelde. De winkelier die zich niet aan de voorge schreven prijs hield, werd door de fa briek met uitsluiting bedreigd. Albert Heijn onttrok zich aan dat prijsstelsel door produkten uit eigen fa briek in eigen winkels te verkopen. Daarmee bracht hij kwaliteitsgoederen tegen lagere prijzen en kon zelfs met

Personeelsbladen | 1981 | | pagina 5