Utrecht winnaar AC Restaurants Schaaktoernooi 1981 'Na de oorlog ging ook Albert Heijn al met steekwagentjes werken AC HIELD PAASEI- SCHILDERWEDSTRIJD In 1982 wellicht uitbreiding pagina 4 FLITSEN De wedstrijd werd gehouden in twee leef tijdscategorieën. De kinderen die nog geen acht jaar waren deden mee in de jongste groep en voor de jeugd van acht tot en met twaalf jaar was er ook een prijzenpakket. De kinderen die het paasei het mooist versierd hadden kre gen een cassetterecorder. In AC Restaurant Holten aan de E8/A1 werden de eerste prijzen gewonnen door de zesjarige Carlijn Kraaynaat uit Alme lo en de tienjarige Bertil Huitink uit Hol ten. Elke eerste prijswinnaar deed ook nog mee aan de landelijke finale. De hoofdprijs hiervan, een KLM-vliegreis De eerste prijswinnaars (met cassette recorder) en de tien kinderen die een dagje kok mochten spelen voor AC Res taurant Holten. "In een tijd waarin iedereen spreekt over 'inleveren' is de schaker een bevoorrecht en gelukkig mens. Hij is gewend in te le veren." Dit onder meer zei Hans van Nunspeet, manager van het AC Restaurant Stroe, in zyn welkomstwoord aan de zes finale teams van het AC Restaurants Schaak toernooi 1981 die op 9 mei jl. in Stroe te gen elkaar uitkwamen. Echt gelukkig waren na afloop de schakers van het Utrechtse team dat met 9XA punt het AC Wisselschild veroverde. Het AC Restaurants Schaaktoernooi 1981 laat zich in de annalen bijschrijven als een uiterst geslaagd en gewaardeerd toernooi dat niet alleen regionaal, maar ook nationaal goed staat aangeschreven. Voor het eerst dit jaar officieel erkend door de KNSB; de finale in Stroe werd zelfs geopend door de heer H.H. Wille, voorzitter van de KNSB, die erg happy met deze door animator Hans van Nunspeet en de heer J.E. Diekman geor ganiseerde toernooien is. Vooral omdat in de schaaksport steeds meer sponsors wegvallen geïntegreerd Het AC Restaurants Schaaktoernooi, met inbegrip van de finale, onderscheidt zich van andere toernooien door het open karakter. De speelzaal vormt een geïntegreerd onderdeel van het restau rant, waar iedereen vrij kan en mag bin nenlopen. Geen doodse stilte dus, maar een gezellig geroezemoes met achter grondmuziek. spannend De finalisten in Stroe waren Apeldoorn, Gorinchem, Hilversum, Utrecht en Zeist, alsmede de kampioen van 1980, Deventer. De sterkte van de ploegen lag op het niveau van de promotieklasse en eerste klasse KNSB. Wedstrijdleider was wederom de heer J.E. Diekman uit Apel doorn, zonder wie dit toernooi eigenlijk niet meer denkbaar is. Hoe spannend de strijd geweest is blijkt onder meer uit het feit dat de eerste uitslag pas na twee uur binnenkwam. Van de dertig partijen eindigden er slechts 8 in remise. Winnaar werd uit eindelijk Utrecht met 9V2 punt. Naast het AC Wisselschild ontvingen alle spe lers van dit team een AC dinerbon. Hil versum werd tweede met 6'/ï punt, op de voet gevolgd door Apeldoorn met SVi punt. Overige uitslagen: 4. Gorinchem 5 pnt., 5. Deventer 2Vi pnt., 6. Zeist 1 pnt. uitbreiding Het ligt in de bedoeling ook volgend jaar weer een AC Restaurants Schaaktoer nooi te organiseren. Wellicht dat dan nóg meer AC Restaurants meedoen. Hans van Nunspeet is er al weer druk mee bezig. Bijschrift foto Hans van Nunspeet overhandigt hel AC Wisselschild aan René van der Heyden, teamleider van Utrecht. naar Florida U.S.A., waar een bezoek kan worden gebracht aan het Walt Dis- neypark, was voor Sjouke Sieswerda uit Amersfoort. Bovendien waren er nog een veertiental rondvluchten boven Nederland als extra- prijzen. Eén hiervan werd gewonnen door het meisje uit Almelo, Carlijn Kraaynaat. Voor de paasei-schilderwedstrijd was een prijzenpakket met een totale waarde van f 15.000,-- beschikbaar gesteld. Naast de grote prijzen was er voor een groot aantal kinderen nog een klein prijsje. Verder waren er nog twee heel bijzonde re extra-prijzen. De kinderen die deze wonnen mochten samen met hun vriend jes een "dagje kok spelen" in het restau rant Op 6 mei 1981 werden bij AC Restau rant Holten de extra-prijswinnaars ver wacht. Maijet Roelofs uit Nijverdal had vier vriendinnetjes meegebracht en Ray mond Hofs uit Holten kwam met twee grote zussen en hun vriendinnen. De kinderen werden om half twee ont vangen door de assistent bedrijfsleider, de heer A. Kers, die hen het hele bedrijf liet zien. De Truckstop werd bekeken, het winkeltje, het restaurant gedeelte en natuurlijk ook de keuken, die veel aan dacht kreeg. De pannen waren wel wat groter dan bij moeder thuis en ook de af was ging op een heel andere manier. Na iets gedronken te hebben gingen de kinderen gekleed in kokskleding onder leiding van kok Paul Keijzer in de keu ken aan de slag. Het personeel van Holten bezorgde de kinderen een reusachtige middag en de jeugdige koks genoten zichtbaar. In een apart zaaltje dekten ze later onder leiding van de heer Kers een tafel en wer den ze op frietjes met croquet getrac- teerd. Ook werd de zelfgemaakte mandarijnen-cocktail genuttigd. Tegen een uur of zes werden de tien koksmaatjes, een ervaring rijker, weer opgehaald door hun ouders. Gepensioneerde E. Beeckman: "Jullie zien er nog zo gezond uit, jul lie kunnen best sjouwen. Die dingen zyn trouwens veel te duur." De nu gepensioneerde heer E. Beeckman (die ondanks zyn voornaam Eduard vrijwel overal Bart werd genoemd) hoort het de heer J. Heijn nóg zeg gen. "Het was kort na de oorlog, ik denk in 1947," vertelt hij. "Ik werkte toen bij Albert Heyn op de Heren gracht in Amsterdam. Daar kwam "het goed" met dekschuiten aan uit Zaandam en dan brachten wy het met een auto rond naar de toen onge veer 20 filialen in Amsterdam. We zaten vlak naast een smedery en daar maakten ze steekwagentjes. Daar wilden wij er best een paar van heb ben. Maar ze kostten wel zeventig gulden per stuk en dus kwam daar niets van in." Dit is een van de herinneringen van de heer Beeckman aan zijn tijd bij Albert Heijn; hij heeft er ongeveer 30 jaar gewerkt, van 1946 tot 1976. Toen ging hij met pensioen. Tijdens zijn Albert Heijn tijd werkte hij op de expeditie afdeling. Het laatste tiental jaren zat hij bij de garage van het DC in Zaandam, waar hij als chef de pen sioengerechtigde leeftijd haalde. "Er is veel veranderd," zegt Bart Beeckman, "In 1947 kon er geen cent af voor een steekwagentje, maar ik heb het later meegemaakt, dat er in elke auto een hefinstallatie kwam, die duizenden guldens kostte. Maar het is ook wel begrijpelijk, dat het zo ging. Het bedrijf moest na de oorlog bijna helemaal weer worden opge bouwd." Van de Herengracht ging de heer Beeckman al vrij snel naar een ge bouw van de Vami aan de Brouwers gracht. Simon Meijn was hier de chef. In die tijd ging ook Albert Heijn al met steekwagentjes werken. Nog weer later werd het hoofdstede lijke distributiecentrum opgeheven. Beeckman ging als chauffeur over naar Zaandam, eerst naar de expedi tie in de Oostzijde, daarna naar het auto-onderhoud bij het DC in de Achtersluispolder. De heer Beeckman maakte destijds het samengaan met Van Amerongen mee. De winkels van dat bedrijf wa ren over het algemeen niet zo groot. Hij illustreert dat als volgt: "Van Amerongen had in Amsterdam 65 za ken, Albert Heijn 20. Maar als het op goederen aankwam leek het wel om gekeerd..." Vrachtauto's en langs de weg zitten waren eigenlijk de hobby's van Bart Beeckman. Hij werkte altijd met veel plezier, ook als er verre ritten naar Groningen en Zuid-Limburg moesten worden gemaakt. "Daar was zo veel tijd mee gemoeid, dat we een nachtje wegbleven." Toen de leeftijd vorderde wilde hij toch liever een "baan aan de wal", dus niet meer de weg op, en die vond hij bij het onderhoud van het wagen park. Hij vertelt, dat Albert Heijn in Amsterdam een van de eerste bedrij ven was, die met een bestelauto de weg opging. Ook heeft men enige tijd in een Opel Blitz gereden en later met een Kromhoutdiesel. Hij somt de gegevens van de wagens op alsof hij er gisteren mee langs de filialen reed. "Het had mijn interesse," zo zegt hij, waardoor meteen is verklaard, dat hij graag op een motorfiets reed. Bij zijn Auto's van AH in de bloemen. Dat gebeurde bij een optocht ter verwel koming van een nieuwe burgemeester van Zaandam. Geheel rechts de heer Beeckman en verder naar links staan de heren Gerrit IJskes. Wout Spaans en Jos Sas. 12l/2-jarig dienstverband kreeg hij een valbeugel, die gelukkig nooit dienst behoefde te doen. Ook na zijn pensionering volgt de heer Beeckman de gang van zaken bij het bedrijf met veel belangstel ling. Met sommige oud-collega's heeft hij nog steeds contact. De ge pensioneerdendag is een uitje, dat hij en zijn vrouw niet graag willen mis sen. Sinds enige jaren wonen zij in de Bijl mermeer, maar in de zomermaanden verblijven zij meestal in de caravan, die in de buurt van Huizen staat. Eertijds hadden zij een woning drie hoog in Amsterdam-West. De toewij zing van een gelijkvloerse woning in de Bijlmer vinden zij nog steeds een lot uit de loterij. "Het is hier heerlijk rustig," zegt mevr. Beeckman. Alle kinderen in Nederland mochten omstreeks Pasen meedoen aan een paasei-schilderwedstrijd, die werd georganiseerd door AC Restaurants. In een huis-aan-huiskrant stonden de regle menten voor deze creatieve en door veel kinderen erg gewaar deerde prijsvraag. Het jonge volkje tot twaalf jaar, dat zich pri ma thuis voelt in de AC Restaurants, kon daar tussen 13 en 20 april één door hen beschilderd paasei inleveren.

Personeelsbladen | 1981 | | pagina 4