4,5 miljoen gegevens in één kastje "Ik voel me nog altijd in hart en nieren een Zaankanter NIEUWE COMMISSARIS A. SPAANDER: De "zonnigste" zwart/wit foto FLITSEN pagina 3 yy "Vroeger was het commissariaat een erefunctie, maar in het kader van de struc tuurvennootschap - en Ahold is dat ook - is een groot aantal bevoegdheden over gegaan van de vergadering van aandeelhouders naar het college van commissa rissen. Het zijn de woorden van de heer A. Spaander, die na de algemene vergadering van aandeelhouders half april jl. als commissaris van Ahold in functie trad. Hij vertelt: "Ik paste kennelijk in de profielschets, want bij Ahold is bewust gezocht naar een onder nemer van een middelgrote onderneming, die nog voeling heeft met de markt." De heer Spaander is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Samas-Groep N.V. in Maarssen- broek, vlakbij Utrecht. Eén van de belangrijkste dochters van de groep is Aspa. De heer Spaander: "We houden ons bezig met de kantoorinrichting en het administratieve proces. Ons werkterrein ligt tussen paperclip en computer, inclusief het tekstverwerkende systeem. Daarvoor werken we met een aantal dochterondernemin gen." "Mijn vader stichtte het bedrijf in 1923, op het adres Lagendijk 198 in Zaandijk. Hij was toen 21 jaar. 't Was een boek- en kantoorboekhandel an nex geschenkartikelenzaak, die hij op 17 november opende. Kon-ie nog net de sinterklaasomzet mee nemen. Momenteel zijn wij in onze branche één van de grootste. Dit jaar hebben we een omzet van 225 miljoen gulden. We hebben 1.050 mensen in dienst," aldus de heer Spaander, die nu vijfjaar in Tienhoven woont. "Maar ik voel me nog altijd in hart en nieren een Zaankanter." Bedrijfsfilosofie Spaander verwoordt de bedrijfsfilosofie van de Samas-Groep als volgt: 'Wij zijn zeer gesteld op een decentraal beleid en dat is dan ook onze doelstelling. Bij de houdstermaatschappij werken slechts tien mensen. We hebben altijd gezegd: 't moet aan het front worden verdiend. Onze doch ters kunnen daardoor heel zelfstandig opereren, mits er maar sprake is van een goede coördinatie. We hebben drie ontwikkelingsgroepen, waarin het beleid voor de langere termijn wordt uitgestippeld. Die groepen zijn: kantoor- en projectinrichting, automatisering, alsmede systemen en kantoorarti kelen. Er zijn drie leden van de Raad van Bestuur, die ieder de leiding van een werkgroep hebben. Ik ben weliswaar voorzitter maar dat is slechts een technische term want we zijn gelijkwaardige leden." De groei voor de Samas-Groep zit de komende ja ren in de sectoren kantoor- en projectinrichting en automatisering, zo voorziet de heer Spaander, maar hij voegt er wel meteen aan toe: "Ook kun nen we de komende tijd nog een behoorlijke gooi doen op de gebruiksmarkt kantoorartikelen, via bijvoorbeeld franchising. Eigenlijk voorzien we een verdere groei op alle drie onze terreinen." Bouwmaterialen Het commissariaat bij Ahold is voor de heer Spaander niet het eerste. Hij zegt: "Ik heb er er gens één die ik bij wijze van vriendendienst verricht en ik heb een commissariaat bij een grote bouwma- terialenhandel in Nederland. Deze bouwmateria- lenhandel is een soortgelijk bedrijf als dat van ons, dat wil zeggen: ook sterk gedecentraliseerd. Voor mij is het leerzaam te zien hoe daar de onder neming wordt bestuurd. De vergelijking tussen dat bedrijf en onze onderneming gaat verder niet op, want wij voeren verschillende produktassortlmen- ten en het bouwmateriaalbedrijf heeft slechts één assortiment." Leer je er veel van om ergens commissaris te zijn? De heer Spaander: "Je leert er enorm veel van. Het is bijzonder nuttig als je zelf als bestuurder op treedt, ook aan de andere kant van de tafel eens te zitten als toezichthouder. Dat werkt zeer bevruch tend. Ik heb ervan geleerd dat je als commissaris een functie als raadgever vervult. Je zorgt ervoor, dat je soms een doorbraak in bepaald denken tot stand brengt. Als buitenstaander denk en handel je immers vanaf een zekere afstand. Bij Ahold zal deze opstelling overigens wat minder zoden aan de dijk zetten dan bij de door mij genoemde bouwma- terialenhandel, want Ahold heeft zelf zoveel kennis in huis." Wat is voor de heer Spaander het aantrekkelijke van het Ahold-commissariaat? Hij geeft als ant woord: "Ik krijg nu te maken met een op food geo riënteerd bedrijf, een werkterrein dat voor mij nieuw is. Daarnaast zie je bij Ahold internationale aspecten en dat is een fase waar onze eigen onder neming ook voor staat. Ik onderschat het leer aspect dus bepaald niet. Daarnaast kan ik mis schien wat van mijn ervaring (gedecentraliseerd werken en gericht zijn op automatisering) aan het Ahold concern doorgeven." De heer Spaander denkt nog met genoegen terug aan de tijd dat de heer J.W. de Vries, die destijds plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van Ahold was, commissaris was bij zijn bedrijf. "We hebben zeer geprofiteerd van de ervaring van de heer De Vries. Wat echter wel tot hardnekkige misverstanden heeft geleid is, dat het commissari aat van de heer De Vries is uitgelegd als de vlag waaronder Ahold en Aspa er een zeer innige zake lijke verhouding op nahielden. De heer Spaander: Dat is absoluut niet het geval (geweest). Ons be drijf is in meerderheid in handen van institutionele beleggers, met als voornaamste de Nederlandse Participatie Maatschappij en daarnaast onder meer de Centrale Rabobank en Centraal Beheer: een vrijwel open vennootschap dus. Ik zou wel eens willen dat dit fabeltje definitief uit de wereld raak te." Dynamisch Hoe ziet de heer Spaander Ahold? Hij hoeft over het antwoord niet lang na te denken: "Het is een uiterst dynamisch en met de voeten op de grond blijvend bedrijf. Het is er op een buitengewoon knappe manier in geslaagd een zeer groot deel van de Nederlandse consumentenmarkt te verwerven. Het is als onderneming dodelijk, wanneer je je dis tantieert van de factor waarvan je leeft en voor Ahold is dat - onder anderen - de consument in Ne derland. De heren Heijn en hun naaste medewer kers houden dat heel goed in de gaten. Ze zijn goed bij hun leest gebleven." De heer Spaander zegt er blanco als commissaris bij Ahold in te stappen. Het commissariaat heeft duidelijk aan betekenis gewonnen, vindt hij. "Als je het serieus wilt doen, is er veel werk voor een commissaris. De commissarissen komen steeds meer in het gezichtsveld, moeten actiever worden, worden kritischer." Privé is de heer Spaander een verwoed schaker en hij zit in het (bijzondere) schoolwerk. Hij is gere formeerd. "Ja, ik ben ook drs. in de economie maar dat zet ik bijna nooit voor m'n naam, want ik beschouw me als een volledig verouderd econoom. Als ik zie wat economiestudenten tegenwoordig le ren, daarbij is mijn kennis totaal verouderd,"aldus de heer Spaander. dan ongeveer 350, soms nog iets meer, omdat we per werkmaatschappij afzon derlijke boeken bijhielden. In totaal hebben we over de afgelopen 10 jaar rond 4000 plakboeken bijgehouden." Karwei Dit gigantische karwei is nu achter de rug en dat is o.m. te danken aan het bin nenlopen van een vertegenwoordiger van het Kodak-concern in 1977. Die kwam met de suggestie om alle salarisspecifica ties op microfilm te zetten volgens het systeem Kodak Oracle Microimage (KOM). De heer Dekker ging eens bij dat bedrijf een kijkje nemen, verdiepte zich er in en schreef er een (gunstig) rap port over. In samenwerking met IBM had Kodak al apparatuur ontwikkeld, die rechtstreeks gegevens kan overzetten van computertape op microfilm. Ahold werkt ook met IBM en de toepassing van deze werkwijze leverde derhalve geen problemen op. Nadat de mogelijkheden aan alle kanten waren bestudeerd - waarbij uiteraard de financiële bespa ringsmogelijkheden ook een woordje meespraken - kwam tenslotte de toestemming af er mee in zee te gaan. Dat is nu gebeurd en men is er bijzonder tevreden over. Als "ingang" om gege vens op te vragen gebruikte men het per- soneelsnummer. Op het scherm van de leesapparatuur verschijnt de gewenste salarisspecificatie. Men behoeft slechts een knop in te drukken om een afdruk te verkrijgen. Salarisspecificaties op microfilm "Nu hebben we 138 meter plankruimte met dikke orapje plakboeken. Straks zit alles in de 10 laden van dit kastje." De heer J.W. Dekker, afdelingschef Personeelsre gistratie, wyst een metalen kastje van bescheiden afmetingen aan. Hier vinden op mi crofilm afschriften van de salarisspecificaties van meer dan 95% van het personeel van Ahold onderdak. "We hebben jarenlang plakboeken bij gehouden," vertelt de heer Dekker, "maar dat is nu niet meer nodig. Het jaar 1980 en de eerste vier perioden van dit jaar hebben we achteraf op microfilm overgezet. Vanaf de vijfde periode gaat alles rechtstreeks en vervallen de plak boeken. Een grandioze verbetering, dat mogen we wel zeggen." De meer dan 30.000 personeelsleden van Ahold, de vakantiehulpen, iedereen die bij het concern in dienst is, krijgen elke periode een salarisberekening uitgereikt. Per jaar zijn dat er ongeveer 450.000. In gevolge wettelijke voorschriften moet men 10 jaar lang een afschrift bewaren. Ahold heeft dan ook 4,5 miljoen sala risspecificaties ingeplakt. "Per periode hadden we 25 tot 30 plak boeken nodig, elk van 10 cm dikte," ver telt de heer Dekker, "Per jaar zijn dat er Sfeer In totaal zijn er per jaar 100 cassettes no dig om 450.000 salarisslips op microfilm op te bergen. "Voor 10 jaar, langer be hoef je deze gegevens niet te bewaren, heb je dan 1000 cassettes nodig. Elk jaar kan met gemak in een lade, dus één kastje is genoeg voor het opbergen van alle gegevens." De originele microfilm gaat in de kluis en met de copie wordt op de afdeling ge werkt. Dekker: "We zoeken per jaar ge middeld 40.000 keer iets op. Vroeger moest je soms lang zoeken en als het niet om iets van recente datum ging moest je de kelder in. Nu druk je op een knop en je weet wat je weten wilt." Vertrouwelijk Naar zijn mening heeft dit snellere wer ken niet onbelangrijk bijgedragen tot sfeerverbetering op de afdeling. Een an der voordeel is volgens hem, dat de ver trouwelijkheid van de gegevens beter is gewaarborgd dan bij het gebruik van plakboeken. Maar het belangrijkste vindt de heer Dekker wel, dat de afde ling beter en vlugger in staat is op vragen over salarisbriefjes een antwoord te ge ven. "Wij zijn dienstverlenend aan het personeel en dat kunnen wij nu nog be ter waar maken," stelt hij. Met deze twee vakantiegangers die wat problemen hebben met hun sombrero's, willen wij u her inneren aan de fotowedstrijd die Flitsen dit jaar organiseert onder het thema "De zonnigste zwart/wit foto". Dat wil natuur lijk niet zeggen dat tijdens de op name de zon moet schijnen. "Zonnig" heeft nog veel meer be tekenissen, zoals bijvoorbeeld ge zellig, opgeruimd. Flitsen stelt drie "zonnige" prij zen beschikbaar. De eerste prijs is een Minolta Weathermatic t.w.v. f 270,--. Met deze camera kunt u onder alle weersomstandigheden fotograferen en zelfs onderwater opnamen maken, want hij is vol komen waterdicht. De tweede prijs is een Afga Optima 335, een volautomatische, probleemloze De foto's die u toestuurt, dienen te zijn afgedrukt op zwart/wit- papier (glans), bij een minimale grootte van 9 cm x 13 cm of 9 cm x 9 cm. De foto's moeten vóór 1 september a.s. in het bezit zijn van Ahold nv, t.a.v. mevrouw T. Plooijer, afdeling Public Relati ons, Kamer 1701, Ankersmid- plein 2, 1506 CK Zaandam, onder vermelding "Fotowedstrijd". Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd of getelefo neerd en de foto's blijven eigen dom van Ahold. Zet vooral duidelijk achter op de foto uw naam en adres. kleinbeeldcamera t.w.v. 132,--. Het boek "Alles over fotografie" ontvangt de derde prijswinnaar. In dit boek, t.w.v. 52,-- kunt u alles aantreffen over foto's ma ken, zelf ontwikkelen en prakti- Voorwaarden

Personeelsbladen | 1981 | | pagina 3