Commissie Personeelshypotheken Commissie Vrouwen haalt "zak vol pluspuntjes" binnen Ahold gestart "Deze regeling was een uitkomst voor mij Samenstelling Centrale Ondernemingsraad Ahold mei 1981 o£RS0NEELS- HYPOTHEKfV C. Schot, eerste VUT-ter Ahold: pagina 10 FLITSEN Op initiatief van de COR is enige tijd geleden een Com missie Personeelshypotheken ingesteld. Deze commissie heeft de opdracht meegekre gen om te onderzoeken of er, via een collectieve regeling, wellicht interessante hypo theek-condities ten behoeve van de Aholdmedewerkers- (sters) kunnen worden bedon gen. Werkzaamheden commissie De commissie heeft met een zevental kandidaten één of meerdere uitvoerige gesprekken gevoerd over de financiële aspecten, maar daarnaast is ook veel aandacht besteed aan zaken als voorlich ting, advies en begeleiding. Een hypo thecaire lening sluit men per slot van re kening niet elke dag en het gaat veelal om aanzienlijke bedragen, waarvoor men zich gedurende meerdere jaren bindt. De ontvangen offertes zijn op een groot aantal facetten met elkaar vergeleken. Na een tweede onderhandelingsronde heeft de commissie uiteindelijk aan de COR geadviseerd te kiezen voor de con dities en voorwaarden, welke zijn aange boden door Adviesbureau van der Zalm bv te Bussum. In de overlegvergadering van 7 april j.l. heeft de COR besloten dit advies over te nemen. Nu voor iedere Aholder een eigen kasteeltje? Helaas, zoveel kasteeltjes telt ons land niet. Maar al was dat wél het geval, de bedongen faciliteiten zijn echt niet zoda nig dat uw mogelijkheden, voor wat de aankoop van een woning betreft, plotse ling opvallend zijn toegenomen. COR. De Commissie Hypotheken zijn maatwerk Wat heeft de commissie dan wél bereikt? Misschien kan men het resultaat van de onderhandelingen het best omschrijven als een "zak vol pluspuntjes", welke het vooral voor de z.g. starters en voor hen die een ander huis willen kopen, aan trekkelijk maakt om met Adviesbureau van der Zalm in zee te gaan. En bij ver lenging van een bestaande hypotheek? De commissie adviseert in ieder geval even contact met bureau Van der Zalm op te nemen. Wellicht kan dit bureau een gunstige aanbieding doen. De voor delen zullen echter moeten worden afge wogen tegen de kosten van taxatie, hypo theekakte en eventuele afsluitprovisie, die verandering van geldgever nu een maal met zich brengt. De voordelen U zult wellicht nieuwsgierig zijn naar de aard en omvang van de "pluspuntjes", waarvan hierboven sprake is. Hieronder volgt daarom een - overigens onvolledige - opsomming van de voordelen, die ten be hoeve van de Ahold-medewerkers (sters) zijn bedongen. Toepassing (waar verantwoord) van nagenoeg alle aflossingsvormen, die in Nederland op de markt zijn. Een rentekorting van gemiddeld 0,25 tot 0,5%. De mogelijkheid om rente en aflos sing per halfjaar achteraf te voldoen. NB: Door uw halfjaarlijkse betalingen via het Spaarfonds op te bouwen kunt u bepaalde financiële en fiscale voordelen behalen. Een korting op de (eventueel ver schuldigde) afsluitprovisie van 0,25 tot 0,75%. Bij de bepaling van het maximaal te verstrekken bedrag zal door de geldgever met het inkomen van echtgenote of part ner rekening worden gehouden. Ten behoeve van hen, die de aflos sing via een gemengde verzekering wen sen te regelen worden zeer aantrekkelij ke premietarieven gehanteerd. Bij daadwerkelijke verkoop van een bestaand woonhuis kan de hypotheek volledig boetevrij worden afgelost. Dus ook als u daarna gaat huren. Overigens mag elk jaar 10% van de hoofdsom boe tevrij worden afgelost. Het is in principe mogelijk het aflos singssysteem tussentijds te wijzigen. U hoeft daarvoor niet opnieuw naar de no taris. Desgewenst kan (behalve bij annuï teitenleningen) een variabele rente wor den overeengekomen. Deze regeling geldt naar keuze voor 2 of 5 jaar. Uitslui tend bij het omzetten in een vaste rente binnen deze 2 of 5 jaar is een conversie provisie van 1% verschuldigd. NB: Vooral in deze tijd van (zeer) hoge rente zullen waarschijnlijk velen overwe- Hypotheken voor wie? "Het is al weer bijna twee jaar geleden dat ik besloot gebruik te maken van de VUT-regeling en ik heb er nog geen se conde spijt van gehad. Het was eigenlijk een uitkomst voor mij," aldus de heer C. Schot uit Heiloo, ex-medewerker techni sche dienst Ahold. Toen op een voorlichtingsbijeenkomst de mogelijkheden over de toen nieuwe VUT-regeling aan het Ahold personeel werden uitgelegd, was de heer Schot de eerste die zich aanmeldde om vervroegd uit te treden. Waarom wilde hij Ahold via deze moge lijkheid verlaten? "Begin '76 ben ik een poos in de ziektewet geweest en heb een maagoperatie ondergaan. Toen ik terug kwam op mijn afdeling was daar een he leboel veranderd en daar kon ik moeilijk in meegaan. Trouwens na 25 jaar wer ken bij Ahold vond ik het wel welletjes en vond ik het tijd worden om dag te zeg gen met m'n handje en me te gaan wij den aan mijn hobby's en werkzaamhe den thuis," aldus de heer Schot die te vens stelt dat hij er één van de oude stempel is en dat wil zoveel zeggen als dat hij gevoel voor verantwoordelijkheid had voor zijn werk. "Toen ik van de VUT-regeling gebruik maakte, voelde ik die verantwoordelijk heid van me afvallen dat was een heerlijk gevoel." Van 22 april 's avonds tot en met 24 april zijn wy bijeen geweest in Conferentie centrum Woudschoten te Austerlitz- Zeist. Uit de groep van 9 personen is een dage lijks bestuur gekozen met als Contact vrouw achterban en COR: Hanny Verheem, filiaal Miro Heerhugowaard Nic. Maeslaan 10, 1701 NW HEERHUGOWAARD tel.: 02207-14482; werk-tel.: 02207- 18266. Voorzitster en contactvrouw "naar bui ten": Mary van Vught, HK 1706 Gruttostraat 72, 1531 WS WORMER Tel.: 02982-3095; werk-tel.: 075-592068 gen van deze faciliteit gebruik te maken. Speciaal voor diegenen,die van geld gever willen veranderen is de mogelijk heid gecreëerd om reeds bestaande ge mengde verzekeringen in te brengen. Zoals reeds opgemerkt is in bovenstaan de opsomming geen volledigheid na gestreefd. Adviesbureau Van der Zalm bv Bij de opstelling van haar advies aan de COR heeft de Commissie Hypotheken zich voor wat betreft de keuze van de bemiddelaar/geldgever niet alleen laten leiden door de financiële voordelen die werden geboden, maar heeft zij ook veel aandacht besteed aan de wijze waarop voorlichting, advies en begeleiding wor den verzorgd. Zonder overdrijven mag gesteld worden, dat de heer Van der Zalm zich als het om hypotheken gaat inderdaad als een vis in het water voelt. Hij is reeds 21 jaar "in het vak" en is lid van de Nederlandse Vereniging van As surantieadviseurs NVA. Omdat bureau Van der Zalm contacten met vele ban ken, financieringsinstellingen en verze keringsmaatschappijen onderhoudt, mag u op "maatwerk" rekenen, hetgeen wil zeggen dat u een offerte kunt ver wachten, die op uw persoonlijke omstan digheden (leeftijd, gezinssamenstelling, carrière mogelijkheden, etc.etc.) is af gestemd. In dit verband zij nog opgemerkt, dat door de COR een toetsingscommissie zal worden ingesteld, die tot taak krijgt de uitgebrachte adviezen op hun waarde te beoordelen. Adviesbureau Van der Zalm draagt er daarbij zorg voor dat namen en "Door die VUT-regeling kon ik weer he lemaal tot mezelf komen en ik heb me tot nu toe geen moment verveeld." Hier bij kijkt hij in de richting van zijn vrouw die instemmend knikt en zegt: "We kun nen nu onze grootste hobby, reizen naar het buitenland, uitoefenen. In de zomer trekken we er daarom veel op uit met on ze vouwcaravan. Vooral Frankrijk heeft ons hart gestolen en we hebben dat land al zowat helemaal doorkruist. Het is heerlijk om door andere landschappen te rijden en kennis te maken met vreemde culturen." De heer Schot: "Ik zou er niet aan durven denken dat ik geen hob by's had." Naast reizen houdt hij van knutselen en tuinieren. "Als ik voor me zelf niets meer te knutselen heb, zijn daar nog altijd de kinderen die altijd wel een klusje te doen hebben dat ze graag naar mij afschuiven." Plezier "Nadat ik Ahold verliet, heb ik eigenlijk nooit meer contact gehad met mijn afde ling en dat zal ook wel komen doordat tijdens mijn ziekte een heleboel is veran derd." Een beetje bitter: "Uit het oog uit het hart, maar dat komt ook wel door mijzelf, want ik had er zelf nooit behoef te aan nog eens contact op te nemen met mijn oude afdeling." Secretaresse Anne Brusche, HK 702 Mosterdland 45, 1541 NM KOOG AAN DE ZAAN Tel.: 075-178390; werk-tel.: 075-592203 Door dit "drievrouwschap" zijn de diver se contacten optimaal mogelijk gemaakt qua bereikbaarheid naar de achterban, (in de filialen), COR, en naar het hoofd kantoor. Over de verdere punten als prioriteiten en te ondernemen actie zult u te zijner tijd meer van ons horen; het feit dat nu de zaken eerst een start moeten maken, betekent dat we alsnog niet meer infor matie kunnen geven. We houden u ech ter op de hoogte. persoonlijke gegevens voor de leden van deze commissie geheim blijven. Wat te doen als u belangstelling heeft? Als u concrete plannen heeft om tot de aankoop van een (andere) woning over te gaan, dan kunt u bij het filialenbureau of secretariaat van uw werkmaatschappij of bij het COR-secretariaat (tel. 075-59 25 53) een vragenlijst verkrijgen, welke u - na invulling - gelieve te zenden naar: Adviesbureau Van der Zalm bv Postbus 144 1400 AC BUSSUM En hoe gaat het dan verder? Op basis van de gegevens uit de vra genlijst ontvangt u enkele compleet uit gewerkte offertes. Kort na de verzending wordt een af spraak gemaakt voor een bezoek bij u thuis. Tijdens dit bezoek worden de offertes besproken en toegelicht, bij voorkeur in aanwezigheid van uw echtgenote/echt genoot. Zodra een keuze is gemaakt, worden de nodige stappen ondernomen om een definitieve aanbieding van de geldgever te verkrijgen. Vervolgens draagt bureau Van der Zalm er zorg voor dat de benodigde ak tes worden opgemaakt en tijdig worden gepasseerd. Nog geen concrete plannen, maar wel in teresse? Voor globale, algemene, inlich tingen kunt u desgewenst ook telefonisch contact opnemen met bureau Van der Zalm, en wel onder nummer 02159 - 41666. Vorig jaar is de heer Schot met pensioen gegaan en is toen voor het eerst met zijn vrouw met de gepensioneerdenreis mee geweest. "Dat was erg gezellig. Je zag al die "ouwe jongens" van vroeger en dat is hardstikke leuk. Ik vind dat Ahold goed is voor zijn gepensioneerde medewerkers en dat waarderen we erg hè?" Zijn vrouw knikt en zegt: "Mijn man is net een week terug uit het ziekenhuis waar hij een zware operatie moest ondergaan en het kan nog wel een half jaar duren voordat hij weer de oude is. Daarom kunnen we dit jaar jammer genoeg niet mee." Lui? "Als je begin zestig bent kun je gerust, zonder dat ze zeggen dat je lui of onge motiveerd bent, zeggen dat het mooi ge noeg is geweest en datje er mee wilt kap pen en gelukkig bestaat die mogelijk heid," besluit de heer Schot. AC Restaurants Mw. A.Jansma Etos P.J.J. Berg Mw. A.Kuiken Grootverbruik N.H.J. Algera Albert Heijn A.J.W.M. Grimm Jacques Borel Mw. J.F. Pennings Catering R. van Hoeven W.H.P.J. Steenvoorden F. van Vlaanderen Marvelo VV.A. Waij Mw. G.M.v.d. Wijgert Meester Wijhe F. Huizingh Alberto P.D. Dam H.C. van Loenen Albro Tilburg R. Möhlmann Miro Mw. H. Verheem A.M. Zandstra Albro Zwanenburg G. Kras Simon D. Blank H. Donkers Centrale Diensten L.H. Caarls Sterovita F.J. Petra Dordrecht E.T. de Vries Distributie Verbrumar Mw. C.Th. Mandjes centra J.W.M. Nijssen P.J. Kruyswijk Vers Vlees H.J. van Geel

Personeelsbladen | 1981 | | pagina 10