A C Restaurants ondersteunt actie 'Blij dat ik rij' Hup! de glasbak in. Dagtochten gepensioneerden Rentetoeslag spaarfonds Prospectus Open Inschrijvingen Klantgericht Denken en Handelen lllllllllllllilll personeelsblad ahold n.v. Caissières AH enthousiast over project Verder in Flitsen flitsen 00 38ste jaargang no. 3 - maart 1981 Op 16 februari is in AC Restaurant Meerkerk een actie van start gegaan waarin 'Blij dat ik rij' en de AC Restaurants geza menlijk de positieve aspecten van het autorijden willen bena drukken. Uitgangspunt daarbij is dat beide organisaties belang hebben bij een goed functioneren van het wegverkeer in Neder land. Blij dat ik rij' is een al sinds 1976 draaiende actie van BOVAG en RAI. Deze dame toont de poster die dit jaar in alle AC Restaurants komt te hangen Men is daar mee begonnen om wat te gengas te geven tegen alle anti-auto- groeperingen. Als autobranche meende men dat enerzijds milieubeschermers wat al te eenzijdig de auto te üjf gaan, terwijl daarnaast de overheid met z'n fis caal beleid van die auto een profijtelijke melkkoe heeft gemaakt. 'Er was zo langzamerhand bij de auto mobilist een schuldgevoel ontstaan', ver tellen de organisatoren, 'en dat vonden wij sterk overtrokken.' 'Men meent dat de auto weliswaar pro blemen oplevert, en die hoeven ook niet verdoezeld te worden, maar er zijn vaak oplossingen voor te vinden. De auto van nu maakt bijvoorbeeld al de helft minder lawaai dan die van tien jaar geleden. Au to's moeten ook aan steeds strengere normen voldoen voor ze de weg op mo gen. Waar 'Blij dat ik rij' steeds grote nadruk op legt, is dat de automobilist langs di verse wegen een hoop geld in 's Rijks kas pompt, en dat dat geld dan ook gebruikt moet worden om de grootste knelpunten in het wegennet op te lossen. Dat zijn er momenteel zes: Vianen, Brienenoord, Coentunnel, Velsertunnel, Diemen en Leidschendam. De geregelde radio luisteraar kent de namen wel van de da gelijkse file-opsomming. den op een "bijzondere spaarrekening". Over de op een bijzondere spaarrekening geboekte bedragen kan echter geduren de 7Va jaar niet worden beschikt, tenzij deze bedragen worden aangewend voor doelen zoals omschreven in de "winstde- lingsspaarregeling". Tot uiterlijk 15 april a.s. is er gelegenheid te kiezen of men geblokkeerd wil sparen of niet. Wanneer geen bericht hieromtrent is ontvangen, zal de rentetoeslag op dezelf de wijze worden geboekt als het voor gaande jaar. Ook dit jaar wordt door Ahold nv weer een toeslag gegeven op de normale rente vergoeding, die per 31 december j.l. op uw spaarrekening is bijgeschreven (zie winstdelingsspaarregeling). Daar deze rentetoeslag het karakter heeft van een winstdeling, is deze toeslag onderhevig aan inhoudingen inzake loonbelasting en premies sociale wetten. Het is evenwel mogelijk de toeslag van de bedoelde inhoudingen vrij te houden. De rentetoeslag dient dan geboekt te wor- Jaarlijks worden zowel in voor- als najaar door de centrale afdeling Opleidin gen cursussen en trainingen van uiteenlopende aard georganiseerd. Behalve Algemene en Voortgezette Kadervormingscursussen (AKV en VKV) vindt er ook een aantal trainingen plaats op het terrein van sociale vaardigheden zoals: vergadertrainingen, gesprekstechniek, kommunikatie, notuleren, schriftelijk rapporteren, selektie en werving, beoordelen enz. Hebt u hiervoor belangstelling? Vraag dan door middel van onderstaande ant woordcoupon het prospectus Open Inschrijvingen aan Opsturen naar de heer L. Kratsborn, Ankersmidplein 2, 1506 CK Zaandam, kamer 1704. Ondergetekende Bedrijfsonderdeel Huispostnumnier wü graag per omgaande het prospectus Open Inschrijvingen ontvangen. Daarnaast wijst men op onderzoeken waaruit blijkt dat filevorming een hoop extra energie opslurpt. De overheid (vaak plaatselijk) zou ook het een en an der kunnen verbeteren aan de coördina tie van verkeerslichten. Een 'groene golf' kost heel wat minder benzine dan het voordurend stoppen en weer optrekken. Op kleine schaal - nl. door een vlag getjesactie - werden de AC Restaurants vorig jaar al bij 'Blij dat ik rij' betrok ken. Ditmaal worden lucifers uitge deeld, terwijl verder via posters en para sols de aandacht op de actie wordt ge vestigd Daarnaast krijgen BOVAG-leden de ge legenheid een reductiebon voor repa ratie- of benzineklanten ter beschikking te stellen, of een dinerbon voor twee per sonen voor kopers van een auto. De 14 AC Restaurants trekken momenteel In april zal Alberto een nieuwe draagtas introduceren, die, in tegenstelling tot de nu in gebruik zynde tassen, is gemaakt van kringlooppapier. Op de nieuwe tas is een vignet afgedrukt met de tekst "Geef glas weer een kans, Hup de glasbak in" Papier en glas zijn produkten die zich lenen voor hergebruik, de kringloop die een besparing aan grondstoffen betekent. Het is vanzelfsprekend dat Al- jaarlijks zo'n 8 miljoen gasten, en die ko men practisch allemaal met de auto. Men heeft er dus alle belang bij dat dit blijde rijders worden of blijven. In totaal rijden in Nederland nu meer dan 4 miljoen auto's rond. Tot het jaar 2000 verwacht men er nog een klein mil joen bij. Al met al een belangengroep waar de overheid moeilijk omheen zal kunnen. En een klantenkring waar de AC Restaurants niet omheen zullen wil len! berto zich nauw betrokken voelt bij vooral de kringloop van glas. Hergebruik kan op twee manie ren plaatsvinden. Namelijk door dezelfde fles meermalen te ge bruiken of door de flessen te ver zamelen en het glas te gebruiken voor produktie van nieuwe fles sen. Bij meerdere keren gebruik ma ken van een fles moet deze niet al leen bij het verkoopadres worden ingeleverd maar ook terug naar de oorspronkelijke fabrikant van het produkt dat in de fles was ver pakt. (vervolg op pag. 5). king tot KDH kritisch bekijken om zo gezamenlijk tot een goed functioneren te komen. De groep van de maand krijgt, evenals alle medewerkers, aan het begin van hun "kritische" maand, de poster die betrek king heeft op KDH. Voor de verzamel- map krijgt men een pakket waarin een aantal aspecten van het "Klantgericht Denken en Handelen" die specifiek voor deze groep gelden, aan de orde komen. Eind vorig jaar startte Albert Heyn in zyn winkels een project onder het perso neel om het Klantgericht Denken en Handelen, kortweg KDH genoemd, te bevorderen. In een vorig nummer van Flitsen heeft u uitgebreid kunnen lezen over de activi teiten en het doel van het project. Elke maand komt er een andere groep binnen de winkel voor het voetlicht. Het project KDH duurt ongeveer tot deze zomer. In de maanden, die achter en voor ons lig gen, zullen alle groepen, van magazijn- medewerker(s) tot bedrijfsleider met ka der, via dit project in de aandacht ko men. De opzet van het project voorziet in een ideaalbeeld. Zo zal een caissière zien hoe een bedrijfsleider KDH moet bedrijven en de chef delicatessen ziet waar een ma gazijnbediende in de fout kan gaan. Bin nen het project kunnen de groepen on derling eikaars activiteiten met betrek- Interview met de heer F.I, Ahiqvist pag. ARVA: de supermarkt van hoofdkantoor en "buitengewesten" pag. "W|| zijn eigenlijk een maatwerk-winkel", aldus de heer Alberdingk Thym Carnaval pag. 5 pag. 10 Vervolgens zit er bij dat pakket een zgn. "Zelftester" die bestaat uit een aantal meerkeuzevragen en een paar open vra gen. Iedere maandagochtend b.v. kan de groep bij elkaar komen om over de probleemstellingen en de "Zelftester" te praten. Tijdens dit motivatiegesprek kunnen ook de problemen in het kader van KDH van de voorgaande week wor den behandeld. In het kader van KDH heeft de afgelo pen maand de kassagroep in de be langstelling gestaan. Redactie Flitsen had naar aanleiding hiervan interviews bij AH-winkels door het hele land. De redactie heeft gepraat met caissières in Roden, Hellevoetsluis, Amstelveen en Weert. De reacties van de verschillende medewerksters liepen nogal uiteen. Toch is er een aantal overeenkomsten. Alle medewerksters zijn enthousiast over het project en vinden dat ze goed begeleid worden. Met een viertal korte berichten willen wij u een indruk geven van de reacties van de kassagroepen van de eer dergenoemde vestigingen, (zie pagina 2) De Raad van Bestuur stelt ook dit jaar onze gepensioneerden en hun echtgeno ten in de gelegenheid deel tfe nemen aan één der dagtochten. Ook de VUT-ers zullen worden uitgenodigd. De data der tochten zijn vastgesteld op: Donderdag, 7 mei Dinsdag, 12 mei Dinsdag, 19 mei Donderdag, 21 mei Dinsdag, 2 juni Donderdag, 4 juni In de maand maart zullen de uitnodigin gen hiertoe worden verzonden. Mocht u per 1 april nog geen bericht hebben ont vangen, wilt u ons dit dan even laten we ten? (tel.: 075-592857) Zodra wij uw antwoordformulier, dat wij u gelijktijdig met de uitnodiging doen toekomen, hebben ontvangen, staat u definitief als deelnemer geboekt, u ont vangt dan geen tweede bericht meer. Wij stellen het zeer op prijs, ook wan neer u niet kunt of wilt deelnemen, toch het antwoordformulier, met opgaaf van reden voor het niet deelnemen, terug te ontvangen. Wij weten dan dat onze uit nodiging of uw aanmelding niet is zoek geraakt. Mocht u op de voor u vastgestelde datum verhinderd zijn, dan kunnen wij na over leg één van de andere data met u over eenkomen. Wij wensen nu reeds alle deelnemers een prettige en hopelijk zonnige dag toe.

Personeelsbladen | 1981 | | pagina 1