MIRO WERKT HARD AAN NIEUWE STIJL AH blijvend laag? Bi-Lo moderniseert /V* j fËTraTT) Ahold in gesprek met Maison van den Boer bv Toelichting jaarverslag: niet meer in Utrecht PENSIOENUITKERINGEN VERHOOGD iiiiiiiii*1 personeelsblad ahold n.v. Verder in Flitsen flitsen I DO 38ste jaargang no. 2 - februari 1981 Het nieuws over de reorganisatie van Miro is alweer enkele maanden oud. Sindsdien lijkt een periode van stilte te zijn inge treden. "Zo lijkt het misschien, maar er is inmiddels gigantisch veel gebeurd", zegt algemeen directeur van Miro, Fred La- chotzki. En zonder spiekbriefje somt hij een aantal activiteiten op, die velen binnen de Miro-organisatie en daarbuiten lange werkweken en veel hoofdbrekens zullen hebben bezorgd. Albeit Heijn hanteert in zijn advertenties met betrekking tot de prezen ca&j- pagne, 's lands grootste kruidenier gaat op de kleintjes ietten, de stelling dat het niet om tijdelijke aanbiedingen gaat, maar om nieuwe blijvend lage prij zen. Over de vraag 'Wat betekent nu precies blijvend laag' en andere onder- had Flitsen een gesprek met directieleden van Albert Heijn, de heren F, I. Ahlqvist, R. Beijers, A, Consfandse en K. Dorsman. Ook is Flitsen een kijkje gaan nemen in een tweetal AH-winkels in Amsterdam en Breukelen om te ho ren hoe de medewerkers zeil' de prijzencampagne ervaren. Zie voor dit alles pagina 4 en 5. In oktober kondigde Miro een reorgani satie aan, die vooral de lijnen tussen in koop, verkoop en administratie zoveel mogelijk moesten bekorten en vereen voudigen. Het doel is de exploitatie van Miro rendabel te maken. Door strakheid en eenvoud in de winkelformule en de Het kantoor van Miro wordt ver plaatst naa encentrum Houtvcid te Zaandam. Op een paar honderd meter vanaf het hoofdkantoor komen twee hallen beschikbaar met een totale vloer oppervlakte van 2,000 m2. Vol gens directeur Lachotzki wordt het een heel bijzonder kantoor met een a-traditioneie opzet. Uit gangspunt hierbij is, dat de admi nistratie en de commerciële afde lingen direct voor elkaar toegan kelijk zijn. De verhuizing heeft in februari/maart plaats. Bjj die ge legenheid meer over het nieuwe Miro-kantoor. systemen zal Miro voor de consument zijn aantrekkelijkheid behouden en zelfs nog versterken Wat is inmiddels achter de schermen ge beurd? De heer Lachotzki: "Ontzettend veel en dus moet ik me beperken tot het aange ven van grote lijnen. Tussen half oktober en half november heb ik in alle elf filia len drie uur durende gesprekken gehad met chefs, afdelingschefs en contact commissies. Verder zijn er voor de 70 be schikbare functies in de indirecte sfeer (inkoop, administratie, etc.) profiel schetsen gemaakt. Er is een onderzoek afgesloten naar het image dat Miro bij zijn klanten heeft, wat betreft assorti ment, kwaliteit, prijs en service. De ter beschikking gekomen gegevens hebben als toetssteen gediend voor het commer ciële plan. De uitkomsten van het onder zoek zijn ook op het niveau van de vesti gingen zelf te gebruiken. Zo kan er een aanpak per filiaal uit worden ontworpen om van het huidige imago tot het na gestreefde imago te komen. Ook onze leveranciers zijn van onze plannen op de hoogte gesteld. We heb- In tegenstelling tot voorgaande jaren zal dit jaar de toelichting op het jaarverslag, door de heren L. Coren en P. J. van Dun, niet meer plaatsvinden in het Jaar beurs Congrescentrum te Utrecht. Deze bijeenkomst komt le vervallen. In plaats daarvan zullen er per werkmaatschappij toelichtingen op het jaarverslag worden gegeven. Waar en wanneer deze bijeen komsten zullen plaatsvinden zal nog na der bekend worden gemaakt. ben een videotape gemaakt waarop is vastgelegd hoe we ons voor de toekomst de levering van goederen wensen. Het is een bandje van een half uur. Aangezien wij een groot aantal leveranciers hebben, denken wij ongeveer drie maanden nqdig te hebben om ze allemaal op de hoogte te brengen. De heer Lachotzki vertelt verder, dat een projectgroep is gevormd, die zich bezig houdt met de face-lift van de elf Miro's. In die groep hebben naast eigen mensen ook specialisten op het gebied van koel apparatuur, van stellingmateriaal en van decoraties zitting. Half november is, in een weekeinde, door een deel van deze groep een proefopstelling gemaakt in het filiaal te Veenendaal. Deze is zondag besproken met het Miro-management, terwijl er voorts een videoband van is ge maakt. De heer Lachotzki: "We hebben op ba sis van de commerciële plannen een op ieder filiaal toegespitste lay-out ge maakt. Per vestiging zijn deze bediscus sieerd, vaak is de videoband van Vee nendaal getoond en op grond van een en ander zijn besluiten genomen, die door de projectgroep verder worden uitge werkt." Hoe reageert het personeel op de nieuwe aanpak? De heer Lachotzki: "Van meet af aan hebben we zoveel mogelijk openheid be tracht tegenover iedereen. Maar het is natuurlijk onmogelijk ook iedereen te la ten meebeslissen. Wel houden we de Het Amerikaanse Bi-Lo concern heeft onlangs een veel omvattend modernise ringsprogramma bekend gemaakt voor zijn 117 supermarkten in South Carolina, North Carolina en Georgia. Het programma omvat een geleidelijke invoering van een nieuwe (aangepaste) huisstijl. Deze zal het eerst tot uiting ko men in de lichtreclame op de gevels van de supermarkten en op de vrachtwagens van het bedrijf. Ook het interieur van de Bi-Lo-winkels zal diverse moderniserin gen ondergaan. Zo zullen de verlichting en de indeling van de diverse afdelingen worden verbeterd. Wat dit laatste be treft, maakt men gebruik van een nieuw systeem, genaamd "Shopping Islands". Deze winkelindeling heeft tot voordeel, dat de klant het gevoel heeft in aparte, gespecialiseerde winkels boodschappen te doen. Toch blijft het gemak van het winkelen in een supermarkt - alles onder één dak - gehandhaafd. Om het afrekenen te vergemakkelijken mensen regelmatig van de voortgang op de hoogte. Bijzonder gelukkig ben ik met de opstelling van de Ondernemings raad, die besloten heeft een tweemans delegatie te benoemen. Deze onderhoudt nu het contact tussen OR en directie, een kortsluiting, die de besluitvorming aanzienlijk vereenvoudigt en die slag vaardig optreden mogelijk maakt". Op 3 januari jl. nam bedrijfsleider Berlus Lamberts na 42 jaar trouwe dienst afscheid van Albert Heijn en de medewerkers van filiaal 1130 aan hel Zonne plein in Berden op Zoom. Op de foto zit hel echt puur Lamberts in een door de medewerkers aangeboden stoel. Links sectorchef P. van Cudsund. Meer over de Iteer Lamberts en hel eerdergenoemde filiaal vindt u op puf>inu 12. en te bespoedigen, heeft men de kassa opstelling gewijzigd en worden er proe ven genomen met elektronische kassa's. Deze lezen de codes op de artikelen en zetten ze om in een voor de klant duide lijk leesbare prijs en artikelnaam op de kassabon. Men verwacht dat de uitvoering van het totale moderniseringsprogramma 5 jaar zal vergen. Per jaar zullen er 20 a 30 win kels worden aangepast. Hiermee wordt benadrukt dat het één en ander geleide lijk zal gebeuren. Daardoor zal er niet één prijs worden verhoogd ten gevolge van de modernisering. Bi-Lo blijft dus als echte discounter zijn klanten de laagst mogelijke prijzen bie den. Ahold nv en de heer G. H. M. van den Boer zijn in gesprek over een 75% deel neming door Ahold in Maison van den Boer bv Maison van den Boer bv te Veghel is met name actief op het gebied van de zoge naamde party catering; daarnaast ex ploiteert zij de horeca-activiteiten in het Turfschip te Breda en de Doelen in Rot terdam, terwijl ook het specialiteiten- restaurant Le Coq d'Or te Rotterdam tot de groep behoort. Het eveneens bij de heer Van den Boer in eigendom zijnde Chalet Royal te Den Bosch zal buiten deze transactie blijven. De omzet van Maison van den Boer be draagt 20 miljoen gulden; het bedrijf heeft ongeveer 140 medewerkers in vaste dienst. De voorgenomen deelneming past in de Ahold filosofie om de consument - waar dan ook - op de voet te volgen als het om het verschaffen van voedingsmiddelen gaat. Voor Maison van den Boer heeft de sa menwerking met Ahold het voordeel dat zij kan profiteren van de know-how van Ahold op het gebied van marketing, re clame en interne organisatie en daardoor grotere garanties voor de continuïteit van het bedrijf krijgt. De directie van Maison van den Boer zal in handen van de heer G. H. M. van den Boer blijven. De identiteit van Maison van den Boer zal volledig gehandhaafd blijven De transactie zal geen nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid hebben. De Commissie voor Fusieaangelegen heden van de SER en het Ministerie van Economische Zaken zijn op de hoogte gesteld. De betrokken ondernemingsraad en vakorganisaties zijn om advies gevraagd. 100 Simon bedrijfsleiders in Rotterdam bijeen pag. 2 'Werkgroep blaast nieuw leven in ideeënbus pag. 3 Automatisering vraagt om goede personeeisbegeieiding pag. S COR-Relatie pag. 6 en 7 Henk van Vught tweede in Avro's Wie-Kent-Kwis pag. 9 Miro Maastricht vierde al carnaval pag. 10 Albert Heijn toen Keihard maar goudeerlijk pag. 11 Ingevolge besluit van het Dagelijks Bestuur van het Pensioenfonds zijn de ingegane pensioenen van de niet voortij dig vertrokken gepensioneerden ingaan de 1 januari 1981 verhoogd. Deze verhoging bedraagt voor hen wier pensioen is ingegaan vóór 1 juli 1980 6% en indien het pensioen is ingegaan na 1 juli 1980 bedraagt de verhoging 3%. In afwijking van het gestelde in artikel 14 lid 2 van het Pensioenreglement be treft het hier geen voorwaardelijke doch een onvoorwaardelijke toeslag. Voor wat de toekomstige verhogingen betreft meent het bestuur nu reeds te moeten mededelen dat het voornemen bestaat het huidige pensioenverhogingssysteem te toetsen aan de landelijke loonontwik kelingen die gelden voor de werknemers bij Ahold nv. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit on derzoek lot een wijziging van het verho- gingssysteem leiden.

Personeelsbladen | 1981 | | pagina 1