Met de beste wensen van negen buitenlandse collega's Willem scoort weer genadeloos VOORTAAN KINDERBIJSLAG VAN DE RAAD VAN ARBEID „Eten en drinken, een blijvende afzet" Marvelo brengt gallisch lekkere Asterix-drop uit Extern jaarverslag op aanvraag INTERN JAARVERSLAG VOOR IEDEREEN Verder in Flitsen DE HEER A. HEIJN IN „NIEUWJAARS INTERVIEW" MET FLITSEN: flitsen DO i5^ 38ste jaargang no. 1 - januari 1981 Met de betaling van de kinderbijslag over het 4e kwartaal 1980, medio januari 1981, is het voor de laatste maal dat de kinderbijslag door Ahold nv zal worden betaald. Met ingang van 1 januari 1980 is de kin derbijslagwet Loontrekkenden vervallen. Hiervoor in de plaats is een gewijzigde Algemene Kinderbijslagwet gekomen. Omdat het hier een volksverzekering be treft en er geen speciale kinderbijslagre geling voor werknemers meer bestaat, moet iederéén zelf de kinderbijslag aan vragen. Hiermee is het "zelfdoenersschap" van de werkgever opgeheven en is het voor de werkgever niet meer mogelijk de kinderbijslagadministratie/betaling te verzorgen. Ieder kwartaal Voor het aanvragen van kinderbijslag moet er ieder kwartaal een kinderbijslag- lijst bij de Raad van Arbeid worden inge diend in de le week na afloop van het kwartaal. Op deze kinderbijslaglijst be hoeft door de werkgever niets te worden ingevuld. De kinderbijslaglijsten zijn tijdig ver krijgbaar bij de Raden van Arbeid en het Postkantoor. Ook diegenen die na 1 januari 1981 voor de eerste maal voor kinderbijslag in aan merking komen (geboorte le kind) die nen ieder kwartaal een kinderbijslaglijst in te leveren. Mutaties die van invloed zijn op de kin derbijslagbetaling ingaande een bepaald kwartaal dienen, op de kinderbijslaglijst van het kwartaal daarvoor te worden op gegeven. Betaling van de kinderbijslag aan ieder één, binnen de eerste week van het nieu we kwartaal, is een onmogelijke zaak voor de Raad van Arbeid. Men dient er rekening mee te houden dat de betaling gemiddeld 6 a 8 weken na indiening van de kinderbijslaglijst zal plaatsvinden. Iedere kinderbijslaggerechtigde zal nog persoonlijk bericht ontvangen met opga ve van de Raad van Arbeid waaronder betrokkene ressorteert. Het produktiebedryf Marvelo start 1981 met een nieuwtje: Asterix-drop. Deze drop is de opvolger van d* Dik Voormekaar-drop. Onder het motto 'gallisch lekkere drop' krijgen de populaire stripfiguren Aste- rix, Obelix en Panoramix in zoete en zoute, maar in beide gevallen zachte dropvorm. Dat gebeurt in drie verpak kingen: pondspakken, platte zakken van 250 gram en puntzakken van 350 gram. Bij deze jaarwisseling zenden negen Ahold-buitenlanders u in hun eigen taal de beste wensen. Het zijn: van links naar rechts, staande: M. Nicolini (Italië): "Buon Natale e felice anno nuovo."; Swen Erik Larsen (Noorwegen): "God ni or."; B. Godslove (Brits Guyana): "Merry Christmas and ahappy New Year."; mevr. N. Jovanovic (Joegoslavië): "Srécna Nova Go- dina."; I. Ozcan (Turkije): "Yeniyiliniz Kutluolsun.";mevr. M. Delgado- Pires (Kaapverdische Eilanden): "Feliz natal e prospero anonovo."; J. Climan (België): "Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar."; Anth. Glanville (Engeland): "Merry Christmas and a happy New Year."; El Mahraouia Ab- deslem (Marokko), die het vanwege het gebruik van Arabische letters in zijn land graag-in het Nederlands zegt: "Gelukkig Nieuwjaar." fp^jl UITEN TOCH EEN BEETJE THUIS iiM AC RESTAURANTS Er is in het rykswegenplan voor de ko mende jaren nog slechts plaats voor 3 of 4 wegrestaurants. Directeur W.J. van den Heuvel van AC Restaurants geeft AC Sliedrecht 90% kans van slagen. Flitsen zal in de komende nummers de hele "Sliedrecht-story "op de voet volgen (zie pag. 9) Van de Nederlandse samenleving maken mensen van talrijke nationaliteiten deel uit. Ook bij Ahold werken vele buitenlanders. Wat zochten zij in Nederland, in ons be drijf, wat zijn hun problemen, hun ervarin gen? Dit jaar willen wij daar in "Flitsen" aan dacht aan schenken door vraaggesprekken met een aantal van hen. Evenals voorgaande jaren zal het intern jaarverslag van Ahold over 1980, dat speciaal bestemd is voor het personeel, aan iedereen worden toegezonden. Het extern jaarverslag is alléén te verkrijgen door middel van het invullen van onderstaande bon, die vóór 3! januari 1981 (sluitingsdatum] dient te worden ingezonden aan: Ahold nv, afd. Public Relations, kamer 1701, Ankersmidplem 2, 1506 CK Zaandam Ondergetekende Werkmaatschappij....;X... Afdeling/filiaal.... Adres hiervan verzoekt voor hem/haar te reserveren het officiële verslag over het jaar 1980. Handtekening Albert Heyn heeft in Woerden de bloemetjes buiten gezet (pag. 2). Kofflefabriek Marvelo bijna ge- reed (pag. 4). Truck-chauffeurs willen graag zuiniger rijden (pag. 5). COR-Relatie (pag. 6 en 7). Personalia (pag 8). Heintje Rozijntje staat bot van de goede voornemens (pag. 9). "Wy zitten in een markt van altjjd blij vende behoeften (eten en drinken) en dat mag voor alle Ahold-medewerkers tot op zekere hoogte best een geruststellende gedachte zyn, nu duizenden andere werknemers zich ongerust maken over het voortbestaan van hun arbeidsplaats, omdat het bedrijf waar zij werken, in de gevarenzone zit". Dit onder meer zegt Ahold-president A. Heyn in het "nieuwjaarsinterview" met FLITSEN. Daarby herinnert hy er aan, dat ons concern vaker heeft bewezen in moeilijke omstandigheden tóch tot ver dere groei te kunnen komen. (Zie pagina 3) Het normale Bongo-dropassortiment van Marvelo blijft naast de Asterix-drop bestaan. Met behulp van Asterix wil Marvelo de dropproduktie een extra im puls geven. (Voor vervolg zie pag. 7) Ter gelegenheid van de opening van een nieuw Albert Heijn-filiaal aan de Voorstraat in Utrecht, kreeg Willem van Hanegem samen met zijn vrouw Truus, in de winkel, drie minu ten lijd om een winkelwagentje zo vol mogelijk met boodschappen te laden. De gezamenlijke waarde van de vergaarde artikelen kwam als geldbedrag ten goede aan het buurthuis 'De Lauwer", aan de Korte Lauwerstraat. Ov de foto overhandigt Truus f 750,- aan contanten aan mevrouw Karin Thunïssen, de vertegen woordigster van het buurthuis, (zie pag. 2).

Personeelsbladen | 1981 | | pagina 1