DC Tilburg op weg naar evenwichtige organisatie COR jubileert GEWIJZIGDE OPZET NIEUWJAARS TOESPRAAK Meester verdient het zout in de pap INTERN JAARVERSLAG VOOR IEDEREEN Verder in Flitsen Nog even geduld ;!!ll IIIII IIIIII MIIIMI.il SAH002000431 Flitsen Landelijk december 1980 flitsen 1001531™ 37ste jaargang no. 10 - december 1980 KADAMSSsI KD1A IBhlSTRIBUTiel ESgM TRAN5P0fVrj JACQUES 'BOREL |f TER 1 £ATERIN6J|hUI)RNE [AIBERTl [heijnI VERBRüMAR IflBEKTOl VERS VÜE56R0EP PENSIOEN IF0NP5 1 Op zaterdag 15 november j.l. was het een beetje feest in het Distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg. Voor alle medewerkers, gepensioneerden en WAO-ers van het distributiecentrum en voor diegenen van binnen en buiten Ahold, waarmee het distributiecentrum nauwe relaties onderhoudt, was een "lopende receptie" georganiseerd tussen de stellingen in het magazijn. Reden voor dit feestje in Tilburg was de opening van de koelcel. De tekst van de op vrijdag 2 januari 1981, door de heer A. Heijn op het hoofdkantoor, uit te spreken nieuw jaarstoespraak zal dit jaar, niet als extra editie van Flitsen naar alle filialen en produktiebedrijven worden gestuurd. De inhoud van de nieuwjaarstoespraak wordt ditmaal verwerkt in een interview met de heer A. Heijn, dat geplaatst wordt in het nummer van Flitsen dat omstreeks 6 januari verschijnt. In dit interview zal de heer Heijn terug blikken op de gang van zaken in het af gelopen jaar en zal hij zijn verwachtin gen voor het nieuwe jaar geven. De interviews met de directeuren komen hiermede te vervallen. Deze koelcel van 1500 m2 gaat een on derdeel worden van de voor het distribu tiecentrum nieuwe afdeling Vers. In de ze afdeling wordt verder ook het "restas- sortiment" opgenomen. Er zullen ca. 36 medewerkers gaan werken. In zijn korte openingstoespraak vertelde site-manager J.G. Andreae aan de vele honderden, die het barre weer hadden getrotseerd, dat deze opening van de koelcel de afsluiting betekende van een periode, maar veel meer nog de start van een nieuwe periode. "Een periode", zo zei hij, "waarin er veel zal veranderen in het distributiecen trum." Gevraagd naar de achtergronden van de ze uitspraken vertelde de heer Andreae ons het volgende: "De periode die achter ons ligt, is vooral een periode geweest van voorbereiding, van het scheppen van condities om met z'n allen anders te gaan werken. Die condities waren er namelijk een jaar geleden niet. DC-Tilburg was in de 9 jaar van zijn bestaan steeds groter geworden, in om zet en dus in aantallen medewerkers. De (Vervolg op pag. 10) WÊm^ÊiÊmÊÊÊtÊiKmaÊmamimim^mÊamwm Extern jaarverslag op aanvraag Evenais voorgaande jaren zal het intern jaarverslag van Ahold over 1980, dat speciaal bestemd is voor het personeel, aan iedereen worden toegezonden. Het extern jaarverslag is alleen te verkrijgen door middel van het invullen van onderstaande bon, die vóór 31 januari 1981 [sluitingsdatum] dient te worden ingezonden aan: Ahold nv, afd. Public Relations, kamer 1701, Ankersmidplein 2, 1506 CK Zaandam Ondergetekende..... Werkmaatschappij Afdeling/filiaal Adres hiervan verzoekt voor hem/haar te reserveren het officiële verslag over het jaar 1980. Handtekening Meester bv, Ahold's vleeswarenindustrie in Wijhe, bouwt aan een gezonde toe komst. Letterlijk. De afgeloDen twee/drie jaar zijn een voorbewerkings afdeling en een zouterij gebouwd. Bij de laatste zijn ambachtelijkheid en automatisering in een evenwichtige ver houding hand in hand gegaan. Na een paar maanden is al duidelijk dat Meester er, hoe dan ook, het zout mee in de pap verdient. (Zie verder pag. 2). Met een lunch in restaurant "De Walvis" in de Zaanse Schans te Zaan dam is donderdag 20 november op een byzondere manier aandacht geschonken aan het 12 Vi -jarig bestaan van het cen traal overleg binnen Ahold. Hierby wa ren naast de leden van de Centrale On dernemingsraad aanwezig de leden van de Raad van Bestuur en die van de Raad van Commissarissen. Drie voorzitters kwamen aan het woord. De heer A. Heijn (Raad van Bestuur), die als enige van het gezelschap daad werkelijk de gehele 12Vi jaar van de overlegstructuur had meegemaakt, gaf een korte terugblik op de ontwikkeling van het overleg en de medezeggenschap. De heer F.J. Petra (COR) haakte daarop in en knoopte er ook een toekomstver wachting, gezien vanuit het oogpunt van de personeelsvertegenwoordiging, aan vast. Dr. J. de Vries (Raad van Commis sarissen) ging in op de onderlinge rela ties tussen COR, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Hij stelde, dat deze drie organen zowel in richting als in kracht van aard anders gericht zijn maar dat men in het overleg toch op de zelfde lijn moet komen te zitten. In dit verband wees hij op de moeilijker wor dende economische omstandigheden, die het nog meer dan anders noodzake lijk maken dat men gezamenlijk de schouders er onder zet. Bij de viering van dit "koperen" jubileum was er ruim gelegenheid tot informele contacten, hetgeen in een gezellige sfeer gestalte kreeg. Aan het begin van de overlegvergadering in de middaguren borduurde de heer Petra - als voorzitter optredende - nog even voort op het jubileum. Het dage lijks bestuur van de COR had, zo zei hij, besloten alle COR-leden en de heren Heijn (als voorzitter en vervangend voor zitter van de overlegvergadering) een herinneringsattentie aan te bieden. De heer A. Heijn. die meejubileerde, mocht deze als eerste in ontvangst nemen. (Zie verder pag. 6 en 7) Het COR-gezelschap vlak voor het vertrek naar het restaurant "De Walvis" de Zaanse Schans. De redactie van Flitsen wenst alle medewerk(st)ers van Ahold en hun familieleden prettige kerstdagen en een gelukkig 1981 toe. Werkgroep "Vrouwen binnen Ahold" [pag. 2] Groningen viert anders kerst dan Limburg [Pag. 3] Klantgericht denken en handelen [pag 4 en 5] Grote kerstpuzzel [pag. 5] Hulde medewerkers Miro Vlissin- gen. Leest u zelf maar [pag. 8] Filiaal-medewerkers bereiden zelf AH kerstmenu's [pag. 9] Vroeger was het met Kerstmis gezelliger in de winkel [pag. 10] Filiaal 1208 wint AH-zaalvoetbal- toernooi [pag. 11] Vorige maand schreven we ruime aan dacht te zullen besteden aan de opening van de Centrale Slagerij te Zaandam. In verband met de Kerst-Flitsen moeten we dit relaas nog even bewaren tot januari maar die ligt op 7 of 8 januari alweer bij u in de bus. Dus nog even geduld a.u.b.

Personeelsbladen | 1980 | | pagina 1