CAO "CENTRALE SLAGERIJ ZAANDAM DOOR MEDEWERKERS OFFICIEEL HEROPEND" Principe overeenstemming over nieuwe Nieuwe basis voor Miro NIEUW AH VOORLICHTINGSPROGRAMMA VOOR SCHOLIEREN «SUHinin personeelsblad ahold n.v. verder in deze Flitsen Simonklantje van 6 jaar op bezoek bij produktiebedrijven flitsen I DO Flitsen Landelijk november 1980 37ste jaargang no. 9 - november 1980 Tussen de Raad van Bestuur en de Dienstenbonden FNV en CNV is op 7 november j.l. in principe overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van een drietal CAO's, te weten: Rechtspositieregeling filiaalleiders Rechtspositieregeling hoofdkantoorpersoneel Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling DC-personeel. De minimum vakantietoeslag zal in 1981 1920,- bruto bedragen. Deze geldt voor 23-jarigen voor kost- De belangrijkste punten: Het huidige systeem van prijscompen satie wordt gehandhaafd. De minima in de prijscompensatie bedragen per 1-1-1981 245,- en per 1-7-1981 250,- per procent prijsstijging. De toeslag van 26,- als gevolg van de loonmaatregel zal per 1-1-1981 in de lonen worden verwerkt als 24,- per periode 0,4% van het bruto salaris. Voor bepaalde functies in de DC's en voor monteurs DTP is er een ruimte van 0,25% van de desbetreffende loonsom beschikbaar. De basisvakantie wordt in 1981 met 1 dag verlengd. In 1982 komt daar nog 1 dag bij. In 1982 zal de basisvakantie aldus 25 dagen zijn. Werknemers(sters) die de leeftijd van 45 bereiken ontvangen 3 dagen extra vakantie. 2 Nieuwe optel Mokka-knffic: kwestie van DO«~,iais,e DOG zorgt voor juiste pag. 4 pa,::, pag. P winners die jonger zijn. Buitengewoon verlof wordt ook ver leend voor het werk in commissies van gemeenteraden, prov. staten en le en 2e kamer. 1 Part-timers die meer dan 1/3 van de normale werktijd werkzaam zijn, kun nen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor de VUT-regeling. 1 Met ingang van 1-1-1981 zal de rege ling van de werkgeversbijdrage in de premie van een ziektekostenverzeke ring worden verbeterd. 1 Per 1-1-1981 zullen bepaalde pen sioenverbeteringen worden uitge voerd. Ahold zal een studie doen naar de eventuele knelpunten in de relaties tussen part-timers en full-timers. Om personele consequenties van auto matiseringsprojecten nader te analy seren, zal in eerste instantie op het HK een personeelfunctionaris wor den belast met de coördinatie en de begeleiding van het personele aspect van automatisering. Ahold stelt zich ten doel om het aan deel jeugdigen in het full-time perso- neelbestand met 4% te verhogen. Bij handhaving van het huidige totale personeelbestand betekent dit een toe name met 150 jeugdigen. Afgesproken is dat nader overleg ge pleegd zal worden indien de regeling een loonmaatregel treft. Dit overleg zal voornamelijk tot doel hebben om na te gaan of er als gevolg van de loon maatregel mogelijkheden zijn om de werkgelegenheid te bevorderen. De afspraken gelden voor 1980 en 1981. Directeur Van der Broek, geflankeerd door de dames Umker en Herder, bij het personeelsgeschenk, een zonnewijzer. Voor het personeel van de Centrale Slagerij in de Achtersluis- polder was het zaterdag 18 oktober een belangrijke dag: de officiële heropening na een langdurige periode van verbouwing en verbetering kon eindelijk plaats hebben. Familie kon tijdens een 'open huis" een kijkje nemen in het complex en in de loop van de dag kwamen ook de medewerkers van de Centrale Sla gerijen te Eindhoven, Maarssen, Groenlo en Rijswijk op bezoek. Voor velen binnen het Ahold- concern was het al geruime tijd duidelijk, het liep niet goed bij Miro, de resultaten bleven be neden de verwachting en het moment van ingrijpen kon niet veraf meer zijn. Dat moment kwam inderdaad en het werd half juni ingeleid door de be noeming van de heer Fred W. I. Lachotzki tot algemeen directeur van Miro. In bijzonder korte tijd heeft hij voor de hypermarktsector een nieuwe blauwdruk gemaakt. Zelf zegt hij daarvan: "Een re organisatie met twee kanten: een trieste, doordat in de nieuwe opzet voor 57 func tionarissen geen plaats meer was, maar ook een bijzonder positieve, omdat nu de basis is gelegd voor een Miro die zowel voor de klant als voor Ahold uiterst inte ressant gaat worden." (Vervolg op pag. 2) Eens kijken hoe boterhambeleg wordt -gemaakt, in dit geval Simon-boterhambeleg. Dat was de wens van Pia Wilmering [6 jaaruit Zaandum. Huur wens kon op 15 oktober jl. in vervulling gaan omdat ze de 3e prijs had gewonnen in een Simon-wed- slrijd voor de jeugd. In de maanden juli en augustus waren op de deksels van hel Simon-boterhambeleg stic kers te vinden met daarop opdrach ten. Deze moesten worden uitge voerd met het motto van de wedstrijd in gedachten: "Verzin 't, hoe gekker hoe beter" De deelnemende kinderen konden zelf hun mogelijke prijs bepalen, door die in de oplossing en uitvoering van de opdracht zo "gek" mogelijk aan te geven. Zo won Pia dat bezoek aan de boterhambeleg-fuhriek"Zij werd er met huur zusje, broertje en moeder rondgeleid door de heer N.Th.M. Huijsman, productmanager van Marvel*Aan het einde van het bezoek kreeg Pia nog een aantal produklen, waarvan ze net de fabricage had gezien, mee naar huis. Vooral de leden van de "Personeelscon- tactgroep", die een belangrijk aandeel hebben gehad in de opzet van de veranderingen met als doel het werkklimaat en de arbeidsomstandighe den te verbeteren, konden terecht de bezoekers met een zekere trots rondleiden. Het was voor hen een drukke (zater)dag, maar dit sluitstuk was voor hen de kroon op het werk. De Personeelscontactgroep bestond uit de dames Madeion Monas, mevr. Van Hedel en de heren Wim Roelofs, Cor Schoon, Gerard Zeelen, Henk van Geel, Rens Voorthuizen, Willem Blank en Henk den Hoed. Deze mensen hebben bergen werk verzet. Steeds kwamen er nieuwe ideeën naar voren die behandeld en bekeken moesten worden en dat ging allemaal tussen het gewone werk door. Want de Centrale Slagerij, met een wekelijkse verwerking van 150.000 kg vlees de grootste van Europa, draaide door, wat er ook gebeurde. hartverwarmend Algemeen bedrijfsleider H. den Hoed vond het "hartverwarmend", dat zo veel mensen naar de opening waren gekomen. Directeur C. A. W. H. M. van der Broek vond, dat er alle reden was er een feestelijke dag van te maken. Medewerkers en leiding hadden in de afgelopen tijd een enorm 'karwei' geklaard. Twee jaar geleden is het grootste Centrale Slagerij-veranderings proces opgestart, vertelde hij, en dat was ook dringend nodig. "Er zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel spanningen ge weest," meende de heer Van der Broek, "Maar het veranderingsproces heeft tot positieve resultaten geleid." Hij gaf een korte opsomming van hetgeen er zoal gebeurd was. Verscheidene afdelingen hadden meer ruimte gekregen, voor sommige werkzaamheden was nieuwe apparatuur aangeschaft, de problemen rond de werkomstandigheden was men te lijf gegaan. Als voorbeeld van de verandering in (Vervolg op pag. 2) Met als hoofdprijs een studiebeurs van 1.000,- en als tweede prijs een studiebeurs van 500,- gaat Albert Hejjn Supermart bv dit schooljaar 'de boer op' bij de middelbare detailhandelsscholen |MDS-en| in ons land. Dat gebeurt met behulp van een speciaal ontworpen nauwkeurig afgewogen voorlichtingsprogramma o.m. bestaande uit een film en een lesboek. Dit programma is het resultaat van goede samenwerking tussen verschillende A11 -stafafdelingen jwat met een dure term heet: interdisciplinaire aanpak Over die samenwerking en meer nog over doel en inhoud van het voorlichtingsprogramma vindt u meer op pagina 2.

Personeelsbladen | 1980 | | pagina 1