Zeilende DRS. L. COREN, LID RAAD VAN BESTUUR: bedrijf s- Prijsconcurrentie zal leiders toenemen door Miro vereenvoudigt organisatie vermindering welvaart99 DIERENDAG BIJ ALBERT HEIJN personeelsblad ahold n.v. WNZD WN! verder in deze Flitsen INTERN JAARVERSLAG MOET MEER HERKENBAAR WORDEN Flitsen 00 37ste jaargang no. 8 - oktober 1980 CWÏVFN Pensioenfonds Ahold heeft nieuwe voorzitter pag. 2 Grootste AH-winkel in Nederland pag. 3 Miro Rarakwis pag. 5 Cor-Relatie pag 6 en 7 Filiaal SS02 behoudt zijn intiem karakter pag. 9 Toko wordt TokoRekreatie Service BV pag. 10 Twee arbiters aan het woord pag.11 De bedrijfsleiders van de Albert Heijn- filialen in de zone 8812 filialen in een bepaalde regio - hebben de jaarlijkse "zonedag" begin oktober doorgebracht op en aan de oevers van het IJsselmeer. stoomtram De organiserende commissie, met de de heer N. Dudock, bedrijfsleider van AH-filiaal 1120 te Enkhuizen, en de heer A. Borstelaar, bedrijfsleider van AH-filiaal 1170 te Lisse, had een uitge breid programma samengesteld. De 12 bedrijfsleiders met hun vrouwen, zone manager de heer P. Jonkergouw, zone personeelsfunctionaris J. Kragt en ad ministratie-instructeur de heer G. Spaargaren ontmoetten elkaar 's-mor- gens om half elf op het Stationsplein in Hoorn om vervolgens met de stoomtram naar Medemblik af te reizen. In het Radboutkasteel te Medemblik werd kof fie met gebak geserveerd, een diaserie o- ver de bezienswaardigheden van het ka steel vertoond, waarna het kasteel bezichtigd kon worden. Na de lunch volgde het hoogtepunt van deze jaarlijk se "zonedag": een zeiltocht op het IJs selmeer aan boord van de 3-mast schoe ner "Sepha Vollaars", één van de 27 traditionele zeilschepen van "Zeilvaart Enkhuizen." Een unieke belevenis varen aan boord van dit prachtige schip. Een dergelijke zeiltocht is voor iedereen aan te bevelen", aldus medeorganisator de heer Dudock. diner dansant De groep van 29 AH-functionarissen werd aan boord bijgestaan door 4 be manningsleden. Even na 18.00 uur werd de "Sepha Vollaars" afgemeerd in Enk huizen aan de Harlineersteieer. Na een diner-dansant in de Dromedaris te Enk- In deze Flitsen staat de volledige tekst van het tussentijdse bericht, dat op 23 september jl. door de Raad van Bestuur werd uitgegeven over de gang van zaken in de eerste 7perioden 1980 (28 weken). Ahold nv/Stichting Ahold Internationaal maakte in deze 7 perioden een netto winst van 25,8 miljoen. Dit is f 0,9 miljoen meer dan in de vergelijkbare periode van 1979. Flitsen stelde over het tussentijdse bericht aan Drs L. Coren, lid Raad van Bestuur, enkele vragen, die op pagina 2 beantwoord worden. Sinds vele tientallen jaren zijn onder nemingen wettelijk verplicht jaarlijks een financieel verslag te publiceren. Dit is een vrij officieel verslag met name gericht op de aandeelhouders. Bij Ahold is men in het begin van de zeventiger jaren begonnen ook de medewerkers eens per jaar te informeren ove het wel en wee van het bedrijf gedurende het voorafgaande jaar. Dit gebeurt in de vorm van een gedrukt verslag. Daarin wordt telkenmale getracht om zoveel mogelijk informatie te verschaffen over een aantal zaken. huizen kwam voor het Albert Heijn ge zelschap een einde aan deze zeer ge slaagde dag. Op foto boven: Het AH-gezelschap aan boord van de "Sepha Vollaars" bij de afvaart in Me demblik. Duidelijk is in ieder geval dat Ahold twee vormen van verslaggeving kent: - de vrijwel uitsluitend financieel economi sche verslag- en jaarrekeningen bestemd voor de buitenwereld; en het interne verslag - bedoeld voor het personeel, waarin de nadruk ligt op de sociale aspecten, die - laten we eerlijk zijn - de medewerkers meer aanspreken dan een nuchtere opsomming van louter finan ciële feiten alléén. Dit artikel gaat over dat sociale gedeelte van het interne jaarverslag. De Raad van Bestuur- die deze "sociale infor- (Voor vervolg zie pag. 5) "Over de Miro-formule behoeft geen ongerustheid te bestaan. Integendeel, wij gaan onverminderd door met het zoeken naar geschikte locaties voor nieuwe Miro's. Wel zal de organisatie - met name in de administratieve en inkoopsector - moeten worden vereen voudigd", aldus de heer F.W.I. Lachotzki, algemeen directeur van Miro, eind september in een toelichting op de aangekondigde reorganisatieplan nen. Deze reorganisatie tengevolge waarvan maximaal 57 arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor in Zaandam verloren zullen gaan, is het resultaat van een onderzoek, dat werd ingesteld om te kijken in hoeverre het mogelijk was om met Miro op relatief korte termijn het juiste rendement te behalen. Albert Hejjn heeft ook zyn steentje bijgedragen aan "Die rendag" op 4 oktober jl. De honden en katten van de klanten werden op deze dag eens extra verwend. Buiten het filiaal stonden etensbakken opgesteld waar de honden een gratis maaltyd Bonzo vleesbrokken kregen voorgeschoteld. Ook stonden er drinkbakken, waar de viervoeters naar behoefte hun dorst konden lessen. Voor de katten, die hun baas of bazin niet zo trouw volgen naar het AH-filiaal, kreeg de klant gratis proefmonters Purina Deli- cat [kattebrokken] mee naar huis. In de filialen van Albert Heijn, die aan de actie rond dierendag deelnamen, waren di verse aanbiedingen van katte en hondevoer. De aandacht De heer Lachotzki, sinds 3 maanden algemeen directeur van Miro, kreeg bij zijn benoeming de opdracht een analyse te maken van de afgelopen 9 Miro-jaren en te komen tot een nieuwe blauwdruk. De heer Lachotzki: "In de 9 jaar dat Miro bestaat, heeft het zoeken naar de juiste aanpak geleid tot een Miro-for mule die succesvol is. Het bewijs daarvoor, is een omzet van zo'n 600 miljoen per jaar van de 11 Miro-vesti gingen. Maar dit zoeken heeft ook bepaalde moeilijkheden in de organisa tievorm met zich meegebracht." Ook een tot het onderzoek behorende enquête, waarbij 90 mensen van hoog tot laag uit de Miro-organisatie werden geïnterviewd, bevestigde dat de organi- (Voor vervolg zie pag. 3) werd hier op gevestigd door drie nieuwe display's in de winkel en een poster, die gratis verkrijgbaar was. Op de foto is het smullen geblazen by AH-filiaal 1215 aan de Kopermolen te Leiden, één van de deelnemers aan de "AH-dierendag".

Personeelsbladen | 1980 | | pagina 1