Inbedrijfstelling volgens plan op 15 december OKTOBER WIJNMAAND Opnieuw goud voor Wilsumer Berge Butterscotch likeur wedstrijd Verhuizing van het hoofdkantoor Ahold Espana naar Collado Villalba A Maar Ahold is al bezig met de wijnmaand van 81 Nieuwbouw koffiefabriek Marvelo vordert gestaag verder in deze Flitsen Fliisen Landelijk september 1980 flitsen l KI l" In de eerste week van augustus is men begonnen met de instal latiewerkzaamheden in de nieuwe koffiefabriek van Marvelo, het Zaandamse produktiebedrijf van LIA (Levensmiddelen Industrie Ahold). Op dat moment was er in de bouw nog een kleine achterstand op het tijdschema, maar projectleider L. van Schreven van de afd. Technische Zaken vertrouwt er op, dat de inbedrijfstelling volgens plan op 15 december a.s. kan geschieden. Begin december denkt men met het proefdraaien te kunnen beginnen. Zoals bekend gebeurde dit ook in 1976; een gebeurtenis die indertijd sterk de aandacht gevestigd heeft op dit toen nog jonge vakantiepark. De bedrijfsleiding van Wilsumer Berge en de Ostara-staf in Zaandam toonden zich uiteraard ver heugd over dit bericht. "Plezierig dat de minister ons opnieuw een gouden me daille geeft, maar het ook deze zomer weer gebleken enthousiasme van mijn gasten voor de Wilsumer Berge vind ik minstens zo belangrijk" aldus de heer Fred Opmeer, bedrijfsleider van het ge decoreerde park. Het hoogste punt van het nieuwe bedrijf is inmiddels bereikt. In feite waren er meerdere "Hoogste punten": de bran derij (7 meter), het ontvangstgebouw (12 meter) en de silo (25 meter). Architect van het geheel is het bureau Austin Nederland, dat voor een deel ook de bouw uitvoert. Enige belangrijke onderdelen van het omvangrijke reno vatieproject zoals de koffiefabriek, zijn evenwel in eigen hand gehouden. Dit legde wel een zwaar beslag op de mankracht van het Buro Technische Zaken, maar betekende aan de andere kant ook een kostenbesparing. Deze "zelfwerkzaamheid" had betrekking op het trafostation, de branderij, het bouwkundige gedeelte van de silo en de engineering (installaties en machines). Een groot deel van deze werkzaamheden is in goede samenwerking geschiedt met de Dienst Technische Projecten van Ahold nv. De oude koffiefabriek blijft staan tot het moment van overplaatsing van de ma chines. Daarna wordt het pand - dat gedeeltelijk van hout is en vermoedelijk een jaar of 60 dienst heeft gedaan - gesloopt. Op deze plaats komt dan een magazijn voor het gehele Marvelobe- drijf. De routing en processing kunnen dan sterk worden verbeterd. De koffiefabriek wordt naar de mening van de heer Van Schreven een van de modernste, zo niet de modernste, van Nederland. Er wordt straks gewerkt volgens een gecomputeriseerd systeem van koffiebranden. Hierdoor is een optimale kwaliteit bereikbaar ten aan zien van smaak, kleur, volume en gewicht. De nieuwe fabriek vormt voor Bij het ter perse gaan van dit nummer van Flitsen was de uit slag van de Butterscotch likeur wedstrijd van Alberto (zie Flitsen no.5) nog niet bekend. Een des kundigejury was nog steeds bezig de vele inzendingen - recepten voor een mixdrank met Butter scotch - te beoordelen op smaak, uiterlijk enz. In het volgende nummer van Flitsen zal de win naar en het winnende recept echter wel bekend worden ge maakt. Tot die tijd moeten wij u dus nog even in het ongewisse laten over wie de kist met wijn gaat winnen. wat het uiterlijk betreft een passende aansluiting op het overige Marvelo- complex op de oostelijke Zaanoever. Volgende maand is het oktober wijn maand. Op de inkoopafdeling van de wijnen is men met zyn gedachten echter al bij de wijnmaand van 1981. Waarom dit /.o is wordt uiteengezet door de heer A.G. ter Schure, wijninkoper by ons bedrijf. De groeiende belangstelling in Nederland - en bij Ahold - komt verder tot uiting in de toenemende deskundig heid, die in de wijnverkoop noodzakelijk is om de consument van advies te kunnen dienen. Bij Alberto heeft men verscheidene van deze wijnspceialislcn in dienst. Flitsen voerde gesprekken met de heren De Groot vinoloog en Van Baren vinoloog en Chevalier de I'Ordre des eoteaux de champagne Meer daarover op pagina 5. De Pioniers Automobiel Club (P.A.C.) had op 30 augustus j.l. tij dens de 25e jaarlijkse traditierit een koffiestop in AC Leiderdorp. Veel belangstellenden grepen de gelegen heid aan om de bijna honderd fraaie 37ste jaargang no. 7 - september 1980 Milagros Bartolomé Acena is bij Ahold Espana een van de medewerk sters van het eerste uur. Op 1 okto ber 1976 trad zij in dienst, nadat zij een cursus voor caissière had ge volgd. Haar eerste baar, had zij in de supermarkt in Get afe en na eer in vullende cursus trad mevrouw Acena in dienst van de supermarkt in Mos- toles als caissière/administratief medewerkster. Mevrouw Acena heeft grote belangstelling voor de detail handel en al spoedig ging zij de op leiding voor bedrijfsleider volgen. Op 19 juni j.l. werd zij benoemd tot bedrijfsleidster van de Superdes- cuento Getafe Margaritas. Ook op het werk doet spijs eten Pag. 2 Nieuwe bloemencentrale AH in Woerden Pag. 3 Telefonistes: „Laat even weten dat u weg gaatPag. 4 COR-Relatie Pag. 6 en 7 Jubilea Pag. 8 Operation Enterprise voltooid Pag. 9 't Strandheem in deiift Pag. 10 Gouden medaillewinnaar Frits Hüdebrand Pag. 11 Het vlak over de grens gelegen Ostara- park Wilsumer Berge heeft opnieuw een gouden medaille veroverd in de wed strijd "Vorbildliche Camping- und Mo- bilheimplatze" in het Duitse Neder- Saksen. Het nieuwe distributiecentrum in Col lado Villalba is alweer een poosje in gebruik. Het hoofdkantoor dat daarbij gebouwd is stond al klaar om betrokken te worden, maar moeilijkheden rond het leggen van telefoonkabels stonden de verhuizing in de weg. Na goede mede werking van de Spaanse P.T.T. werden de verbindingen gelegd en kon de ver huizing plaatsvinden. Op 18 augustus konden de medewerkers van Ahold Espaha vanaf hun nieuwe plaatsen het werk voortzetten. Plaatsen met mooi uitzicht, want het nieuwe kantoor ligt aan de voet van de Sierra van Madrid. Het aantal CadaDia Supermarkten dat vanuit het nieuwe DC wordt bevoorraad is thans 18, het aantal Superdescuentos 6, alle gesitueerd in en rond Madrid. auto's uit vroeger dagen te bezich tigen. Er waren auto's uit Nederland maar ook uit Engeland, Ierland, België en Denemarken. De oudste was een Panhard Levassor uit 1896.

Personeelsbladen | 1980 | | pagina 1