Telebingo 2: "SPELEN VOOR VELEN" Gouden platen voor SM 1033 en ZB 5615 Frits Hildebrand Olympisch kampioen rugslag urn uil ui i mi ii in i in personeelsblad ahold n.v. Denemarken COR-Relatie COR op vakantie Ook AH neemt weer deel ....verder in Flitsen Nieuwbouw Grootverbruik Hoogste punt bereikt Spaaractie op zuivelprodukten Medewerker AH Lelystad behaalt goud tijdens Paralympics Flitsen DO 37stejaargang no. 6 augustus 1980 t-.f I' nfjfS1,» Operation Enterprise Ellen Molenaar naar Ellen Molenaar, dochter van mevrouw A. Molenaar, werk zaam op de afdeling CTV, is door Ahold uitverkoren om deze zomer deel te nemen aan "Operation Enterprise", een jaarlijks door het Management Centre Europe georganiseerde cursus voor stu denten tussen de 20 en 25 jaar. De opzet van deze cursus is om in 14 dagen tijd de deelnemers een goed inzicht te geven in de taak en functie van het management en het concept van de vrije ondernemingsgewijze produktie. Ahold steunt deze activiteit door het sponsoren van een cursus- plaats. Ellen, studente aan het bedrijfs kundig instituut Nijenrode, was één van de kandidaten, die op een oproep in Flitsen no. 4 reageerde. En met succes, want Ellen is half juli vertrokken naar Denemar ken, waar de cursus dit jaar plaats vindt. In het volgende nummer van Flit sen zullen wij middels een interview uitgebreid aandacht besteden aan haar aldaar opge dane ervaringen en belevenissen. In dit nummer van Flitsen zult u op de pagina's 6 en 7 geen COR-Nieuws aantreffen, daar de COR-Relatie-redactie op vakan tie is. Voor het september-nummer kunt u, zoals gebruikelijk, weer uw reacties met betrekking tot COR-Relatie opsturen naar de heer J. Nyssen, secretariaat COR, Antwoordnummer 97 te Zaandam. Het succesvolle televisieprogramma Telebingo, dat voor de sport voor gehandicapten en de Olympische Spelen voor Ge handicapten 27.000.000,— netto heeft opgebracht, zal vanaf 21 november a.s. weer wekelijks door de AVRO op het scherm worden gebracht. Voor de organisatie, begeleiding en fondsenverdeling van deze fondsenwer vingsactie onder de naam Telebingo 2, is de Stichting Bingo-Nederland opge richt. Het bestuur van de nieuwe stichting wordt gevormd door de heren dr. M. Albrecht (voorzitter), jhr G. Kraijenhoff (vice-voorzitter) A. van Emden (secretaris) en ir. P.J. Lardinois (penningmeester) en ir. J.H. Franssen (lid). De opbrengst van Telebingo 2 zal dit maal voor een aantal projecten op het gebied van maatschappelijk werk, sport, cultuur, jeugdwelzijn en volksgezond heid worden bestemd. ook voor Telebingo 2 1,50 per stuk kosten. Ze zullen wekelijks voor iedere trekkings-uitzending worden verkocht. Ruim voor de eerste uitzending vanaf maandag 27 oktober worden wederom complete setjes a 19,50 met een (1) kaart voor ieder van de 13 uitzendingen in voorverkoop aangeboden. Gezien het overweldigend succes van Telebingo 1 en het daardoor ontstane tekort aan kaarten heeft de organisatie besloten om voor de komende actie meer kaarten te laten vervaardigen. De setjes met 13 kaarten in de voorverkoop en de (Voor vervolg zie pag. 2) Albro start mét luxe broodjes pag. 2 Drukke tijden AH Grootverbruik pag. 3 Beeldverhaal van uitstapjes pag. 6 en 7 fondsenwerving De fondsen voor het grote aantal projecten, waaronder kleine en grote, moeten geheel komen uit de verkoop van de inmiddels bekende Telebingo-kaar- ten, waarop de 15 cijfers staan, die tijdens de uitzending al of niet kunnen worden aangestreept. De kaarten gaan Vlak voor de bouwvakvakantie ging in Breukelen de vlag in top, ter viering van het feit dat het hoogste punt van de nieuwe behuizing van AH Grootverbruik was bereikt. Grootverbruik krygt te Breukelen de beschikking over een nieuw gebouw met een oppervlakte van ca. 11.000 m2. In vergelijking met de huidige situatie in Zaandam, betekent dit qua ruimte een verdubbeling. Men hoopt begin 1981 met de bouw gereed te ztfn, waarna de grootscheepse verhuizing kan beginnen. Foto boven: De heren Constandse [links] en Van Sprin tonen de gouden zuivel plaat, die filiaal 5615 te Maassluis verdiende in de zuivelactie van Albert Heijn. Onder: de heer Beijers rechts heeft de gouden zuivelplaat in filiaal 1033 te Amsterdam zojuist uitgereikt aan de heer J. van Franken, de bedrijfsleider. Met het uitreiken van twee gouden platen aan de filialen [SM en ZB] die de meeste spaarkaarten hadden ingenomen en dus de meeste grammofoonplaten hadden "verkocht," is de spaaractie op AH-zuivelprodukten afgesloten. AHSM-1033 te Amsterdam en ZB 5615 te Maassluis waren de gelukkige winnaars van de filialen wedstrijd. Op 24 juni werd door de heer A.F. uitgereikt aan bedrijfsleider H.M. van Constandse, Directeur Operations ZB, Sprin. in het filiaal Maassluis de gouden plaat De felicitaties aan het personeel gingen vergezeld met de uitreiking van een platenbon van 25,- voor iedere medewerker in het filiaal. De heer R.L.H. Beijers, Directeur Operations SM, was op 1 juli j.l. naar Amsterdam gekomen om in filiaal 1033 aan de Molukkenstraat de verdiende gouden plaat te overhandigen aan bedrijfsleider de heer J. van Franken. Ook in dit filiaal ontvingen alle betrokken medewerkers een platenbon ter waarde van 25,-. In totaal zijn er 220.000 grammofoon platen verkocht tijdens de zuivelpromo- tie van Albert Heijn. Op 7 februari werd gestart met een spaaractie, waarbij op een aantal zuivelprodukten spaarzegels waren geplakt. De zegels moesten op een spaarkaart worden geplakt en bij inlevering van een volle spaarkaart (10 zegels) en met bijbetaling van 75 cent konden de klanten een grammofoon plaat krijgen. Achttien jaar is hij, broodnuchter, kortgeknipt, en Olym pisch kampioen op de rugslag. Net geworden in het Valleibad in Veenendaal. Toch is Frits Hildebrand niet kapot van die prestatie. "Ik heb links nog bijna een halve arm. Wanneer je dan ziet, dat in diezelfde klasse iemand is ingedeeld die aan één kant alles kwijt is, tja, dan heb je toch bij voorbaat vast een kleine voorsprong.Alsof hij óók niet met een beenpro these door het leven moet. Frits Hildebrand geeft er blijk van een harde te zijn. Op het onverschillige af. Een jongen ook die niet met zijn handicap te koop loopt, maar in alle stilte keihard werkt aan het bereiken van zijn ideaal: zwemleraar worden. Onmo gelijk? Vergist u zich niet, de jongeman uit Lelystad is aanvoerder van het tweede waterpoloteam van De Houtrib, en speelt daar zijn competitiewedstrij den met en tegen valide sportjongens. Over mentaliteit gesproken. Voor Albert Heijn, waar Frits Hilde brand bij de vulploeg van Lelystad werkt, is het ondertussen wel jammer dat de gouden medaillewinnaar zijn toekomst in het zwembad ziet liggen, want mensen als hij zijn inderdaad goud waard. Ook buiten de Olympische arena. Meer over Frits Hildebrand en zijn prestaties kunt U lezen in het volgende nummer van Flitsen.

Personeelsbladen | 1980 | | pagina 1