AH Grootverbruik automatiseert SÜ9JMMMI personeelsblad - ahold n.v. Simon Bussum in avondvierdaagse verder in deze Flitsen Ahold stropdas en shawl verkrijgbaar Zomerseizoen „Wilsumer Berge" geopend flitsen DO Flitsen Landelijk juli 1980 37ste-jaargang no. 5 - juli 1980 Simon-filiaal 318 uit Bussum heeft zich van een zeer sportieve kant laten zien. Met acht medewerkers werd meeg lopen in de plaatselijke avond-vierdaagse, waarbij 60 km werd afgelegd. Gekleed in een opvallend Simon T-shirt en met de Simon-vlag in de hand werd de avondvierdaagse door alle medewerkers uitgelopen, een goede prestatie van de medewerkers van filiaal 318. Men is vastbesloten het volgend jaar met een veel grotere Simon-ploeg mee te lopen; zo goed was het bevallen. En dat er tijdens het "kilometer-vreten" nog genoeg tijd overbleef voor een hoop plezier toont bijgaande foto wel aan. Op de foto zijn de volgende Simon-mede werkers zichtbaar: Jan van Zanten en Edward Bolhoven sluiten de rij en lopen in het gezelschap van de dames Jos Vlaanderen, mevrouw de Kievet, mevrouw Morthemer, mevrouw Dries- sen, Thea van Santen en Ina Jose-Schuitema. AGF-dag Utrecht pag. 2 Primeur van Alberto pag. 3 Nienwe vorm van kampwinkel pag. S COR-Relatie pag, 6 en 7 Fiatenruilbeurs in AC-Restaurants pag. 10 Sportflitsen pag. 11 Groter geheugen, grotere verwerkingssnelheid, kleinere om vang De ontwikkeling van de computer is nauwelijks bij te benen. Bij Albert Heijn Grootverbruik is men erin geslaagd 'in de pas' te blijven. Zij beschikt nu over een Burroughs '1855' die ruimschoots aan de specifieke wensen van het over een halfjaar naar Breukelen verhuizende bedrijf voldoet. directie, de computerafdeling, de leve rancier, de Ahold-afdeling Elektronische Gegevensverwerking en een extern ad viesbureau zijn vertegenwoordigd. In de nieuwe behuizing te Breukelen zal de automatiseringsoperatie geheel zijn vol tooid. Alleen voor medewerkers van Ahold zjjn sinds kort verkrijgbaar de nieuwe strop das, uitgevoerd in donkerblauw, en de shawi, in de kleuren donkerblauw, lichtblauw en wit. Beide artikelen zijn voorzien van het Ahold-embleem. Op bijgaande foto is dit embleem op de shawl duidelijk te zien, door de donkere kleur van de stropdas is het embleem op de das op deze foto echter moeilijk zichtbaar. De prijs van de stropdas bedraagt 15,-, de shawl kost 25,-. Medewerkers van Ahold kunnen deze nieuwe artikelen vanaf heden verkrijgen bij de afdeling Public Relations, kamer 1702 in het hoofdkantoor te Zaandam, tel. 075-592465. Met een gevarieerd programma heeft het Westduitse Ostara-vakantiepark de "Wilsumer Berge" het zomerseizoen 1980 geopend. Talrijke gasten waren van heinde en verre naar Wilsum gekomen om samen met de "bewoners" van het va kantiepark getuige tt zijn van een groot aantal demonstraties en andere activitei ten. In de namiddag werd het program ma aan het grote recreatiemeer geopend met demonstraties van modelboten en modelvliegtuigen. Verder kon men onder meer getuige zijn van een modeshow en parachutespringen. 's-Avonds trad het mannenkoor "Immergrun" uit Wilsum op, en er kon worden gedanst in het res taurant "Seeblick" op het vakantiepark. De voor de Wilsumer Berge'feestelijke dag werd besloten met een groot vuur werk, dat veel belangstellenden naar het recreatiemeer trok. "Èen belangrijk element voor ons is, dat deze nieuwe computer niet alleen de in eigen bedrijf gewenste informatie ver strekt maar bovendien de dienstverle ning aan onze cliënten vergroot", vertelt commercieel directeur E.P. Balie dux. De '1855' is een z.g. on line-computer, die vanaf verscheidene plaatsen tegelijk met gegevens kan worden gevoed. Tot nu toe werkte Grootverbruik met het batch-systeem, dat opdrachten één voor één uitvoerde. verbetering "Een hele verbetering", vindt hoofd van de computer-af deling P. Bunschoten, die de nadruk legt op het zes maal grotere geheugen en de grotere verwer kingssnelheid. Dagprogramma's kun nen nu zo vlot worden afgewerkt, dat bijblijven ook in de drukste perioden geen probleem meer is. De vergrote mogelijkheden komen, zoals gezegd, ook ten goede aan de klant. Deze krijgt in de toekomst bij elke aflevering onmiddellijk de factuur mee gestuurd, terwijl voorts een geheel op de behoefte van de individuele klant af gestemde bestellijst wordt meegestuurd. Die lijst is gebaseerd op eerder gedane bestellingen, terwijl verder de actiearti kelen er op staan vermeld. Typische seizoen-artikelen worden alleen indien nodig op de lijst opgenomen. service Deze bestellijsten worden door de '1855' in veelvoud uitgedraaid. Eén set gaat er naar de klant, de ander wordt gebruikt voor de telefonische verkoop, waarbij alleen nog de aantallen van de nieuwe bestellingen behoeven te worden inge vuld. Voordeel van het nieuwe systeem is ook, dat ziekenhuizen en andere in richtingen een duidelijk overzicht van het verbruik krijgen aangeboden, terwijl commerciële instellingen (horeca) veel sneller de gewenste financiële informatie krijgen ten behoeve van het prijsbeleid. "Het is een service, die bepaald geen gemeen goed is in onze branche", aldus de heer Balledux. Nieuw is ook, dat Grootverbruik gaat werken met beeldschermen, die op de verschillende afdelingen (merchandi sing, voorraadbeheer) een plaats krij gen. Vooralsnog wordt nog gewerkt met de 'oude' computer-programma's maar in de komende maanden zal de conversie (het omzetten op nieuwe programma's) plaats hebben. Dit project wordt bege leid door een team waarin de bedrijfs-

Personeelsbladen | 1980 | | pagina 1