Nieuwe aanwinsten Ahold Espana Ahold CS Maarssen adopteert kind in derde wereld cursusplaats open ïlllllllllllig A Raad van Bestuur bezoekt Spanje verder in deze Flitsen "Operation Enterprise Ter gelegenheid van Kroningsfeest KRONINGSMOKKA BU AH SAH002000425 Flitsen Landelijk mei 1980 flitsen l DO l" 37ste-jaargang no. 4 - mei 1980 Medio maart bezocht de Raad van Bestuur, tezamen met één onzer commissarissen, Mevrouw Drs. N. Rempt-Halmmans de Jongh, Ahold Esparia. Op donderdag 13 maart kwam het gezelschap bijeen in Jerez de la Frontera (spreek maar uit: "Geeres"], waar eerst een bezoek werd gebracht aan Bodega "Jardimillo ("HoIje"| en aan "Davina Pastora" in San Lucar de Barrameda, samen goed voor 1,5 mihoen liter sherry. Beide Bodega's zyn ondergebracht in "Luis Paez", waarin Ahold Espana een deelname heeft van 51%. Een bijeenkomst met de Gebroeders Medina, (onze partners in de sherry- handel] sloot deze eerste dag af, waarbij een tevreden heer Ter Schure kon toezien hoe alle bezoekers hun handtekening zetten op de tonnen, een oud gebruik van de streek. (Voor vervolg, zie pag. 3) Toelichting jaarverslag Remodeling - tijdrace 100e terminal Studiebijdragefonds Nieuw vergadercentrum in 't Wolfsven pag. 10 pag. 10 De eerste pakken kwamen van de verpakkingsmachine onder het wakend oog van de heren Ir. W. Wachter bedrijfsdirecteur Mar- velo], H.J. Sijpkes [ass. koffie-in- koperen G. IJskes koffie-inko- per]. De heren zijn in hun verwachtin gen niet beschaamd want het fraaie pak waarop de afbeeldin gen van koningin Juliana en prinses Beatrix voorkwamen, is in de week voor de kroning geweldig goed verkocht, waarbij men ook over de koffie zelf enthousiast was. De produktie bestond uit een vaste hoeveelheid waarbij de pakken waren genummerd. Na bestellen was er dus niet bij. Het personeel van de Centrale Slagerij Maarssen heeft via het Foster Parents Plan een kind in Opper Volta (West-Afrika| financieel geadopteerd en levert op deze wyze hulp aan de arme gezinnen in de derde wereld. Alle 45 personeelsleden betalen maandelijks boven de vaste kosten van 2,50 voor de personeelsvereniging, 1,-- extra voor de adoptie van Segnoge Zabre, zoals het 4-jarige jongetje heet. Iedereen is erg ingenomen met deze steun en ziet in deze hulp veel meer dan het storten van een gift op een bepaald gironummer, wat men weinig voldoe ning vindt geven. Het plan van de Stichling Foster Parents wordt door het personeel van de CS Maarssen volledig ondersteund en men vindt eigenlijk, dat ook andere groepen van personeel binnen Ahold eens serieus moeten overwegen om voor een gering bedrag een pleegkind of gezin financieel te adopteren. Deze adoptie kost 45,-- per maand. Het hoeft echter niet bij een betaling van Het personeel van de CS Maarssen met in hun midden een foto van "hun" kind in Opper Volta. dit bedrag te blijven. Alle kinderen, waar ook ter wereld, zijn gek op post van hun pleegouders en via Foster Parents komen deze brieven of ansichtkaarten op de plaats van bestemming. Veel kinderen in de Derde Wereld zijn analfabeet en kunnen dus niet zelf lezen of schrijven. In deze gevallen zorgt een maatschappelijk werker voor het over brengen van de boodschap. De pleegkinderen en -gezinnen schrijven ook tenig. Per jaar mogen zo'n zes briefjes worden verwacht. Daarnaast schrijft de directeur van Foster Parents ter plaatse éénmaal per jaar een rapport, dat beschrijft in hoeverre de omstandighe den van het pleegkind en -gezin zijn verbeterd. Meer informatie kunt u inwinnen bij de Stichting Foster Parents Plan Neder land, Postbus 5000, 1007 AA Amster dam Bejanari Tijdens een TV-uitzending van de "Energiekwis" is aan AH een erepen ning toegekend voor de bijzondere verdienste op het gebied van energiebe sparing. Op de foto reikt quizmaster Jan Terlouw de onderscheiding uit aan Martin van 't Hazeveld, bedrijfsleider van de supermart Buikslotermeerplein te Amsterdam Noord, die de erepenning namens AH in ontvangst nam. Het Management Centre Europe in Brussel organiseert vanaf 1978 onder de naam "Operation Enterprise" twee- weekse zomercursussen voor studenten tussen de 20 en 25 jaar. De bedoeling is dat tjjdens deze 14 dagen de deelnemers een goed inzicht verkrijgen in de taak en functie van het management en het concept van de vrye ondernemingsgewij ze produktie. Ahold steunt deze activiteit door het sponsoren van een cursusplaats. Dit jaar wordt de cursus gehouden in Denemarken, (Holte bij Kopenhagen), vanaf 20 juli tot 1 augustus. De Ahold cursusplaats kan worden ingenomen door iemand die voldoet aan: ten minste 1 jaar voltooide universitai re studie (in welke richting dan ook) leeftijd tussen de 20 en 25 jaar zeer goede lees-, luister- en spreek vaardigheid Engels in staat te zijn actief deel te nemen aan casestudies, groepsdiscussies e.d. zelf werkzaam bij Ahold of zoon/ dochter van een Ahold medewerker (ster). Bij meerdere candidaten. die voldoen aan de eisen, zal het lot beslissen. De reiskosten naar Denemarken worden vergoed. Een ieder die belangstelling heeft wordt uitgenodigd zich schriftelijk te melden vóór 1 juni 1980, onder vermelding van de volgende gegevens: naam voornamen leeftijd m/v adres postcode telefoon universiteit studierichting aantal jaren voltooid in jaar 1980. Verder is het de bedoeling dat op maximaal één pagina de motivatie wordt aangegeven, waarom men aan deze cursus zou willen deelnemen en waarom men meent dat men geselecteerd zou moeten worden. Melding insturen aan Centrale Perso- neeldienst Ahold nv, t.a.v. de heer T.J. Broesder (HK1708) Ankersmidplein 2 1506 CK Zaandam Ter gelegenheid van het Kro ningsfeest bracht Albert Heijn in een speciaal pak van 500 gram een bijzondere koffie "de Kro ningsmokka". De koffie werd voor deze gelegenheid geheel nieuw samengesteld. Het werd een melange waarover de koffie- branders zeer enthousiast waren.

Personeelsbladen | 1980 | | pagina 1