Werkeenheden-model: meer voldoening promotiekansen groter Winkelverlichting wordt met 15% teruggebracht Toelichting jaarverslag te Utrecht Albert Heijn doet mee aan proef met Viditel ?si°S'"»','9so personeelsblad ahold n.v. CADEAUBONNEN Zend tijdig uw vragen in Flitsen DO 37ste-jaargang no. 3 - maart 1980 Een leuke, afwisselende baan, verantwoordelijk werk, goede promotiekansen. Het zijn ter men, waarvan men denkt dat ze niet bij een job ineen super markt passen. Een vertekend beeld met veel routinewerk, pieken afgewisseld met wach ten op de klantenstroom, pro moties die na leerperiodes op alle afdelingen tot stand ko men "We hebben hard gestudeerd op de mogelijkheden tot aan pak van die problemen en het resultaat is het werkeenheden- model", vertelt de heer G. Tigchelaar, personeelchef van AlbertHeijn. "Enhetwerkt", laat bedrijfsleider Th. Hensen (van het filiaal te Diemen) weten. Hij was nauw betrok ken bij de praktische uitwer king van het nieuwe systeem. "We liepen al jaren rond met het gegeven, dat in de winkels er steeds meer behoefte kwam aan mensen met gespecialiseerde, vak-gerichte kennis. Ook wisten we, dat het tot nu toe gevoerde systeem om de medewerkers een zo breed mogelijke opleiding te geven in de praktijk heel vaak niet werkte. Van de mogelijkheid ze dan op In het wegrestaurant Holten expo seert de bekende Nederlander Albert Mol met een aantal van zijn schilderijen. Albert Mol is eerst de laatste jaren met schilderen begon nen. "Om helemaal alléén iets te maken", zo zegt hijzelf. Op de foto is de kunstenaar in gesprek met de manager van het wegrestaurant Holten, de heer W.J.M. Muller. Meer over deze boeiende figuur en zijn werk op pagina 2. verschillende plaatsen te kunnen inzet ten werd nauwelijks gebruik gemaakt en gebeurde dat wèl, dan leverde dat toch de nodige frustraties op. Men voelde zich duidelijk veel minder betrokker terwijl bovendien een eerlijker verdeling van het werk onaangepakt bleef", aldus de heer Tigchelaar. In 1978 boog een werkgroep, bestaande uit verkoopleiders, zonemanagers, zone- personeel- en opleidingsfunctionaris sen, een area-manager en de personeel chef AHSM, zich over het probleem. "Een probleem inderdaad, maar de oplossing bleek in wezen eenvoudig. Wanneer je de winkel opdeelt in een aantal eenheden met één of twee assortimentsgroepen (in een kleiner filiaal méér) dan ontstaat een totaal van circa 200 werkuren, dat zich ook 'personeel' goed laat bemannen, onder leiding van een eerste verkoper". Uitgangspunt bij de opdeling was: een bedienings- en een zelfbedieningsafde ling te combineren, waarbij zo veel mogelijk afwisseling in het werkpakket moest komen en afstemverliezen (wachtperiodes) zo klein mogelijk moesten zijn. van start In overleg met betrokken personeel en de Ondernemingsraad ging in Bergen op Zoom en in Etten-Leur de proef van start. Bij de ene zaak bleek het nieuwe model een succes, bij de andere niet. Conclusie: de proef kan beter in zones (10 12 winkels) worden genomen, omdat de onderlinge overplaatsingsmo gelijkheid bij promotie een niet geringe rol kan spelen. In Amsterdam, West-Brabant en Drenthe/kop van Overijssel werd de proef herhaald. "Aanvankelijk hadden we nauwelijks zicht op het gewenste pakket oplei dingsmiddelen, bij de nieuwe opzet, maar nu krijgen we vanuit de proefgebieden een beeld van de gewenste systemen om de mensen in de filialen op te leiden, om de promotiecriteria te kunnen hanteren etc." (Voor vervolg zie pag. 2) AH draagt bij aan energiebesparing Albert Heijn gaat verder met de energiebesparing. In de filialen is men bezig om de winkelverlichting met 15% terug te nemen, een grootscheepse "operatie", waarmee men eind vorig jaar in een vijftal Amsterdamse supermarts is begonnen. De proefnemingen met het beperken van de verlichting zijn geslaagd; de reacties van de klanten zijn gunstig, men onder vindt er geen hinder van, men vindt het in veel gevallen zelfs gezelliger. Halt april zullen alle AH-filialen op een lager verlichtingsniveau zitten, waarna nog de nodige formulieren door de energie-coördinator, per filiaal is er één aangesteld, moeten worden ingevuld. Het "verlichtingproject" zal dan in mei zijn voltooid. Per 1 augustus gaan 2.500 gezinnen in ons land beoordelen wat de voordelen, maar ook wat de nadelen z(jn van Viditel, de verstrekker van consumen ten-informatie via de televisie. In het februari-nummer van Flitsen werd uiteen gezet wat Viditel [de in Nederland voor view-data gekozen naam] inhoudt. Nu wat meer bijzonderheden over de inbreng van Albert He(jn in deze, één jaar durende proef. Waarom doet Albert Heijn eigenlijk mee? De heer M. Emondts (medewerker marketing-services): "Albert Heijn wil een progressieve, toonaangevende leve rancier zijn. Daarin past o.m. het zoeken van nieuwe communicatiemoge lijkheden. Viditel is zo'n mogelijkheid en Albert Heijn heeft besloten van meet af aan de praktische ontwikkeling ervan mee te doen. Mocht Viditel na de praktijkproef een succes blijken te zijn, dan heeft AH het voordeel al vanaf de eerste ontwikkeling er bij betrokken te zijn geweest." Hoewel de eigenlijke proef met Viditel per 1 augustus officieel begint komt (Voor vervolg zie pag. 5) De heer Ir Th.J. Kruijver is als energie-manager (DTP) nauw betrokken bij het terugbrengen van de winkelver lichting. "We streven naar doelmatig gebruik van de winkelverlichting. Er is beslist geen wedstrijd aan de gang om zoveel mogelijk "buizen" uit te schakelen. Alleen op die plaatsen, waar de verlichting kan worden teruggebracht zonder het winkelbeeld te verstoren, gebeurt dat. Per filiaal wordt nauwkeu rig bekeken waar het licht kan worden verminderd en waar niet, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de hoogte en de kleurstelling van het plafond", aldus de heer Kruijver. "In het algemeen geldt", vult de heer B.J.F. Taisma (coördinator AH Supermarts) aan, "dat bij artikelen, waarbij de klant bewust een keuze wil maken, zoals vlees (Voor vervolg zie pag. 3) De redactie van Flitsen maakt u erop attent, dat de cadeaubonnen op 1 april 1980 vervallen. Indien u nog een dergelijke bon be zit, haast u dan deze in te wisselen, daar het echt geen 1 april-grap is. Op dinsdag 22 april a.s. om 19.30 uur zal, evenals voorgaande jaren in het Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht de toelichting op het jaarverslag worden gegeven door de heren L. Coren [financieel-economisch] en P.J. van Dun [sociaal]. De toelichting die is bedoeld voor alle personeelsleden maar in het bijzonder voor alle OR-leden zal worden gehouden aan de hand van vragen, die men vóór 12 april a.s. dient op te sturen naar de afdeling PR te Zaandam. De bijeenkomst is met opzet ruim na het uitkomen van het jaarverslag gepland, daar men dan voldoende tijd heeft om het jaarverslag te bestuderen en eventuele vragen op schrift te zetten. Zij, die de toelichting willen bijwonen, verzoeken wij onderstaande coupon in te vullen en op te sturen naar: Ahold nv, afd. public relations, mevrouw T. PIoo(jer, Ankersmidplein 2 1506 CK ZAANDAM. Iedereen, die zich opgeeft, krijgt automatisch het jaarverslag tijdig thuisgestuurd. Ondergetekende heeft het voornemen de toelichting op het jaarverslag, die op dindsdag, 22 april a.s. in het Jaarbeurs Congrescentrum gegeven zal worden, bij te wonen: Naam: Afd./Bilaal: Adres hiervan: Bent u lid van een OR? Ja/Neen Heeft u al eerder het jaarverslag aangevraagd?: Ja/Neen.

Personeelsbladen | 1980 | | pagina 1