Personeelsrestaurant Marvelo officieel geopend COR bespreekt verkoop woningen Onder grote belangstelling 23 Adjunct- landbouw- attaché's te gast bij Ahold personeelsblad ahold n.v. verder in deze Flitsen Flitsen 100 IIINUUIlllII 111 SAH002000410 Flitsen Landelijk november 1978 35-ste jaargang no. 9 - november 1978 Op 3 oktober j.l. werd tijdens de ledenvergadering van de Raad voor het Filiaal- en Grootwinkelbedrijf de heer Albert Heijn benoemd tot voorzitter van deze Raad. Hij volgt hiermee de heer Drs J. Bons jr. op, die na zeven jaar afscheid nam. Op de foto: de heer Drs J. Bons jr. (links) overhandigt als aftredend voorzitter de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter, de heer Albert Heijn. (ANP-foto). Donderdagmiddag 5 oktober waren veel personeelsleden van Marvelo naar het nieuwe restaurant gekomen om de officiële opening mee te maken. Directeur ir. W. Wachter wees er in zijn toespraak op, dat het restaurant past in de keten van reno vatie-evenementen. "En toch Igeft bij velen de vraag: Gaan we nou echt wel door? Het enig juiste antwoord hierop is: Ja", aldus de heer Wachter. Ter illustratie gaf hij een overzicht van hetgeen er het afgelopen jaar in het kader van de bedrijfsver- nieuwing is gebeurd en van wat er voor volgend jaar op het programma staat. Werelddierendag te Nunspeet pag. 4 Opleidingsdagen buitenlandse kaas een succes pag. 6 Sparen bij de stichting spaarfonds pag. 7 Jubilea en familieberichten pag. 8 Kunstenaar met een grote R pag. 9 Met bedrijfsleider Boonaerts de boer op pag. 10 Wira Roelofs leverde geweldige prestatie pag. 11 Het filiaal van de maand pag. 12 De COR werd op 20 september ingelicht over de verkoop van 2 x 18 portiekwo ningen en 20 verspreid gelegen eenge zinswoningen door Bouwbureau Zaanse Industrie B.V. - waarin Ahold een van de deelnemers is - aan ROBO B.V. Medegedeeld werd, dat in overleg met het gemeentebestuur van Zaanstad in de overdrachtsakte een bepaling is opgeno men, die de rechtspositie en de woon- rechten van alle huidige huurders veilig stelt. Niemand in de kou De heer F.J. Petra betreurde het, dat de COR deze informatie pas kreeg op een moment, dat alles al rond was. De heer A. Heijn kon dit begrijpen, maar hij vroeg zich wel af of het onderwerp wel in de COR thuis hoort- Het betreft maar een kleine deelname in een kleine B.V., die woningen in eigen dom heeft, die bewoond worden door o.a. personeelsleden van een klein aan tal werkmaatschappijen. Alle voorzorgs maatregelen waren genomen om te voorkomen dat iemand in de kou zou komen te staan. Omdat de door B.Z.I. gedane medede lingen niet op alle punten even duidelijk waren beloofde de heer Heijn na te zullen gaan of inderdaad de rechten van de huidige bewoners volledig gewaar borgd zijn, terwijl hij ook informatie zou inwinnen over de vraag of eerst de bewoners in de gelegenheid waren ge steld desgewenst hun huurwoning aan te kopen. (De rechtspositie, die gold voor de bewoners van eerder verkochte wo ningen, geldt ook voor de bewoners van de thans verkochte woningen. Alle een gezinswoningen konden door de bewo ners worden gekocht.) Tevens zal door de secretaris nagegaan worden of ook de woningen te Kromme nie betrokken zijn bij deze verkoop. (Deze woningen vallen buiten de ver koopplannen van BZI. Ze worden door een andere stichting verhuurd.) Voor meer O.R.-nieuws pag. 2 Het officiële deel van de bijeenkomst werd besloten door architect Frinke, die namens het bouwteam een wand tapijt van mevr. G.B. de Graaf-van den Bosch uit Heerhugowaard aanbood. De heer Wachter schetste in zijn openingswoord de voordelen én de na delen die de inspraakprocedure heeft gehad. "Smaken verschillen en bouw dan maar eens iets waarin iedereen zich thuisvoelt. Een architect met een eigen visie, een directie met opinie en finan ciële begroting, en personeel dat in spraak moet hebben bij de inrichting van hun restaurant. We hebben gepro beerd dat allemaal, al die op zich soms tegenstrijdige dingen aan elkaar te knopen". Het is, aldus de heer Wach ter, een tijd geweest van inspraak, beeldspraak, uitspraak, soms van spraakverwarring maar nooit van spra keloosheid. Dik Voormekaar-drop Hij wees erop, dat in het afgelopen jaar zeer veel is gedaan bij Marvelo. De nieuwe AH-koffie is geïntroduceerd evenals de AH-thee, de Dik Voormekaar- drop is gelanceerd, er wordt een nieuw Delicata assortiment gebracht en er komt nieuwe Simon-koffie, er is een nieuwe bottelarij geopend en nu dan het nieuwe restaurant. Voor volgend jaar Ir. W. Wachter staan een nieuwe koffiebranderij en een nieuw silogebouw op het programma, de dropfabriek komt toe aan vernieuwing en de chocoladefabriek wordt qua ver pakking en proces ingrijpend aangepakt. "Er staan plannen op stapel om de vernieuwde assortimenten zwaar te on dersteunen en om artikelgroepen, die nog niet aan de beurt zijn geweest, te vernieuwen. Wel zal het en het komend jaar om gaan, dat we alle plannen zorgvuldig afwegen, goed inplannen en niet te veel hooi op onze vork nemen", aldus de heer Wachter, die opriep tot aller inzet om te komen tot een beter en constant kwaliteitsniveau en hogere ser vicegraad. "We bouwen verder en als iedereen daaraan wil meewerken komen we er wel met Marvelo." Zie ook pag. 5 Op 6 september j.l. kreeg ons bedrijf bezoek van 23 Ad- junct-Landbouwattaché's uit de gehele wereld. Zij hebben de dag doorgebracht bij Ahold om kennis te maken met ons bedrijf en HOL LAND FOOD PRODUCTS, die thans een aantal Marvelo- produkten zal gaan exporte ren. De ontvangst was voor beide partijen succesvol en wij hopen, dat dit bezoek in de toekomst zal bijdragen tot goede resultaten voor HOL LAND FOOD PRODUCTS.

Personeelsbladen | 1978 | | pagina 1