Resultaten eerste 7 perioden 1978 Vooroverleg met Overheid en buurtbewoners gewenst Een "ontzettend" succes A personeelsblad ahold n.v. V Rentevergoeding Spaarfonds Directeur Ahlqvist luidt bel voor laatste ronde verder in deze Flitsen Ahold NV en Stichting Ahold Internationaal De heer G. J. Heijn opent "buurtwinkel" aan de Vijzelstraat te Amsterdam IIIII lll lull I I IKIlIlilLII I I IE SAH002000409 Flitsen Landelijk oktober 1978 flitsen DO 35-ste jaargang no. 8 - oktober 1978 "Wij hebben als Ahold een profiel geschetst van de levensmid delenwinkel anno 1978 in een bestaande wijk", aldus de heer G.J. Heijn bij de opening van de zelfbedieningswinkel aan de Vijzelstraat te Amsterdam. In de COR-vergaden'ng van 17 augustus kwam ook de rente vergoeding op spaargelden ter sprake. Part-timers hebben naar verhou ding van het aantal te werken uren recht op de rentetoeslag. Het gaat om totaal 450 part timers, die van de regeling ge bruik maken. Het kleine aantal spaarders vindt de heer Heijn niet belangrijk voor de beantwoording van de vraag of part-timers in aanmerking die nen te komen voor de volledige rentetoeslag. Principieel is dat de toeslag deel uitmaakt van het pakket arbeids voorwaarden, waarin part-timers naar rato van het aantal te werken uren deelnemen. De COR ziet het toch anders, aldus de heer Petra. Het spaar fonds belegt binnen Ahold. Het spaargeld draagt dus bij tot het rendement en een stuk winst. "Is het daarom niet reëel over het gespaarde bedrag de extra ver goeding op basis-rente te geven, ongeacht of men part-timer is of niet?" vroeg hij. Naar de mening van de voorzitter gaat het om het feit dat niet elke medewerker spaarder is, terwijl de toeslag afhangt van het me dewerker zijn. De heer Heijn zegde toe door de financiële deskundigen een nota te zullen laten maken, die zowel in de COR als in de Raad van Bestuur besproken zal worden. Zo'n winkel moet o.m. een verkoopop pervlakte hebben van 300 k 500 m2, waarin rond de 2000 artikelen kunnen worden gebracht. Een dergelijke winkel moet bij voorkeur liggen in de buurt van andere verkooppunten en moet goed bereikbaar zijn voor vrachtauto's voor aanvoer van produkten. Het profiel dat de heer Heijn schetste, past bij de nieuwe zaak aan de Vijzel straat, die een bruto verkoopoppervlakte heeft van 410 m2. Eén van de vijf nieuwe zelfbedieningsza ken, die voor de komende 12 maanden gepland zijn en die passen bij de tendens bij de overheid tot hernieuwde aandacht voor stadsvernieuwing en renovatie van oude wijken."Het is de taak van het bedrijfsleven en dus van Ahold"., aldus de heer Heijn, "daarop te reageren". Voor vervolg zie pag. 4 Op 21 en 22 augustus waren in het congresgebouw "Turfschip in Breda", zo'n 400 bedrijfsleiders en buitendienst functionarissen van Albert Heijn bijeen. Doel was de bespreking van de AH eindspurt 1978. De heer F. Ahlqvist, directeur van Albert Heijn Supermart BV, liet in zijn openingswoord blijken volledig op de hoogte te zijn met de historische achter- gronden van de naam van het congres gebouw. "Het is niet toevallig dat we voor deze plaats gekozen hebben", zei hij, "voor de uitvoering van ons najaarsprogram ma is evenveel intelligentie, moed en doorzettingsvermogen nodig als destijds dc mannen van het turfschip getoond hebben." Voor een volledig verslag van de BL- dagen in Breda zie pag. 6/7. Kerstpakket wint het van waardebon pag. 2 Rood, wit en rosé pag. 3 Lima Caelho hield vol pag. 3 Miro Heerhugowaard verder met "eigen gezicht'* pag. 5 AH eindspurt 1978 pag. 6/7 Aan de redactie pag. 9 Molen van 45.000 lucifers pag. 10 Sport pag. IJ De omzet aan derden was in de eerste 7 perioden 1978 33% hoger dan vorig jaar. Exclusief Bi-Lo is deze stijging 6,7%. Dit laatste stijgingspercentage is lager dan in voorgaande jaren het geval was. Hierbij moet echter rekening worden gehouden met het lagere inflatiepercentage, alsmede met de invloed van de prijsverlagingscampagne begin 1977. Met betrekking tot Bi-Lo kan worden meegedeeld dat in de eerste 7 perioden 1978 de omzet [in US dollars] circa 15% hoger lag dan vorig jaar in hetzelfde tijdvak. Het bedrijfsresultaat steeg met 23,5 miljoen. Exclusief Bi-Lo met 7,0 miljoen. Het bedrijfsresultaat van Bi-Lo ontwik kelde zich gunstig. De cijfers exclusief de invloed van de overname van Bi-Lo zijn nog als volgt toe te lichten. In procenten van de omzet was het bedrijfsresultaat 1,78% tegenover 1,55% vorig jaar. De resultaten lagen ongeveer op het gemiddelde niveau van de laatste 6 perioden van 1977. De verbetering van het bedrijfsresultaat is geheel toe te schrijven aan de Detail- handelsgroep Nederland. De produktiebedrijven behaalden een iets hogere kwantitatieve omzet; de resultaten waren enigszins lager. De restaurants/recreatie-sector boekte, me de door incidentele factoren, een lager resultaat. In de resultaten van Ahold Espafia trad nog geen verbetering op wegens de voortdurende stagnatie in de opening van nieuwe filialen. De nettowinst over de eerste 7 perioden 1978 bedroeg 24,9 miljoen (exclusief Bi-Lo was dit 20,3 miljoen) tegenover 17,1 miljoen over 1977. In procenten van de omzet is de nettowinst over de eerste 7 perioden 1978 0,94% vergeleken met 0,86% in het vergelijkbare tijdvak van vorig jaar. Evenals het bedrijfsresultaat bewoog de procentuele nettowinst (exclusief de in vloed van de overname van Bi-Lo) zich op het gemiddelde niveau van de laatste 6 perioden 1977. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de tot nu toe gerealiseerde gemiddelde netto winst per periode ook in de nog resteren de 6 perioden van 1978 zal worden behaald. Derhalve verwachten wij dat per saldo het totale resultaat over 1978 Daar de invloed van de Bi-Lo (USA)-overname op de resultaten eerst vanaf 22 augustus 1977 is verwerkt, kunnen de resultaten over de eerste 7 perioden 1978 niet zonder meer met vorig jaar worden vergeleken. In de cijferopstelling is daarom ook vermeld de omzet en de nettowinst exclusief de invloed van de overname van Bi-Lo. belangrijk hoger zal zijn dan over het gehele jaar 1977. Raad van Bestuur Dik Voormekaar Drop van Marvelo: Op 12 september j.l. werden door Ir W. Wachter, bedrijfs- direkteur van Marvelo, de eerste pakken Dik Voormekaar Drop overhandigd aan André van Duin en 'Mijnheer de Groot Genieten kan men nu niet alleen van het kijken naar de bekende figuren als Oom Joop, Dik Voor mekaar, Mijnheer de Groot en Harry Nak uit de André van Duin Show op T. V.maar ook bij het eten van deze figuren in drop. De drop is inmiddels zo'n succes geworden, dat de vraag de pro- duktiecapaciteit overtreft.

Personeelsbladen | 1978 | | pagina 1