Bouwteam nieuwe behuizing Ahead geïnstalleerd De A lberto-muis snelt nu ook langs autowegen RUIM 5000 GULDEN VOOR 23e IDEE Blus- aanhangers voor Ostara 111 II I'll llilll.il! II III! II personeelsblad ahold n.v. De aanhouder wint verder in deze Flitsen Flitsen I DO SAH002000408 Flitsen Landelijk augustus september 1978 35-ste jaargang no. 7 - augustus/september 1978 pag- "OR Vormingscursus werkt verhelderend" aldus de beer G. A. Zeeien Mooi uit met Miro-mode "Men is fostbewust geworden" Doperwten, het zo (on)bebendeblik conserven Marketing service Vakantiepark 't Wolfsven: een fijn vakantiestekkie pag. 10 De laatste AH-bezorger P. M. Grebe pag. 11 Zo maar een filiaal pag. 12 pag. 4 pag. 5 pag. Óen? Bij Marvelo te Zaandam is onlangs voor een idee een beloning van 5.183,- uitgekeerd. Door toepassing van het idee kun nen de verliezen als gevolg van het overgaan op een andere wijnsoort en het schoonmaken van de leidin gen, worden voorkomen. De inzender is de heer P. Schaap, oud 63 jaar, en vanaf 1929 in dienst bij ons bedrijf. Het betreffende idee is het 23-ste dat door hem werd ingezonden. Op de foto overhandigt de bedrijfsdi recteur van Marvelo, de heer W. Wachter, [r] de beloning aan de heer Schaap Op verzoek van de directie Ostara heeft de afdeling Bcdryfsbeveiliging ervoor gezorgd dat ook in de vakan tieparken de medewerkers met eigen middelen een brand goed te lijf kunnen gaan. Op de foto één van de door deze dienst ontworpen blus-aanhangers die ook bij de plaatselijke brandwe ren veel waardering verkreeg. De op deze wagentjes samengebrach te kleine blusmiddelen maken het de geïnstrueerde medewerkers mogelijk een eerste inzet te doen, waardoor een brand bedwongen kan worden of onder controle kan worden gebracht totdat de plaatselijke brandweer is gearriveerd. Rampen zjjn met deze wagentjes natuurlijk niet te voorkomen, laat staan te bestrijden, maar de praktijk heeft geleerd dat de vakantieganger soms zorgeloos is en juist kleine oorzaken grote gevolgen kunnen hebben. Daarom heeft de afdeling Bedryfsbe- veiliging ook een boekje uitgegeven waarin getracht wordt de Ostara- medewerk[st]ers te leren het gevaar van brand te onderkennen. In samenwerking met de plaatselijke brandweer, die de blusploeg ziet als voorpost, zal aan de opleiding van deze medewerk[st]ers de nodige aan dacht worden besteed. Op 12 juli j.l. vond de installatie plaats van het bouwteam, dat de verbouwing van het ontspannings gebouw tot kantoorgebouw van Ahead bv, het reclamekantoor van Ahold nv, zal begeleiden. In het bouwteam hebben een aantal vertegenwoordigers van Ahold en de verschillende aannemers zitting. Tot bouwcoördinator is de heer L. Bouman benoemd. De binnenzijde van het aan de Klamperestraat in Zaandam gelegen ontspanninsgebouw zal een totale verandering ondergaan door de be staande ruimte onder te verdelen in diverse werk- en studioruimten. Aan de buitenzijde zal men de gevel doortrekken tot en met het naast het ontspanningsgebouw gelegen oude opfeidingsgebouw, dat ook benut zal worden. De verbouwingsaktiviteiten in het ontspanningsgebouw zulten volgens de plannen eind september begin nen. Maar voordat het zover is moet eerst het nieuwe pereoneelsrestaurant van Marvelo klaar zijn. Tot nog toe maakte het PB-perso- neel gebruik van de keukenfacilitei ten van het aan de overkant van de straat liggende ontspanningsge bouw. De voortgaande expansie van Ahold doet het toch niet kleine hoofdkan toor zo langzamerhand uit zijn voe gen barsten. Met het vrij komen van de tiende etage, die nu nog bijna geheel in beslag genomen wordt door Ahead, hoopt men de huisves tingsproblemen wat te kunnen ver lichten. De beschildering werd eerst nauw keurig in klein formaat uitgewerkt. Met een epidiaskoop werd de werkte kening op ware grootte geprojecteerd op een enorm vel papier en daarna nagetekend. Dit vel papier werd tegen de zijkant van de oplegger aangebracht. Alle belangrijke (hoek)punten kon men nu "door prikken". De zo ontstane rij punten op de oplegger verbond men met potloodlijnen en zie daar een reuzen- kleurplaat. De schilder had alleen nog maar de juiste kleuren in te vullen. Tegelijkertijd heeft men een nieuw snufje op het gebied van vrachtauto's toegepast. De merkwaardige knob bel aan de voorkant van de opleggers is niet bedoeld als een soort modern wijn- of biervat, maar als een zoge naamde spoiler. Hierdoor wordt de luchtweerstand tijdens het rijden verminderd. Een aanzienlijke brand stofbesparing is het gevolg. Ook een waarschuwend woord uit de mond van de Alberto-muis voor net passerende verkeer ontbreekt niet. De ondergrond is neutraal grijs gehouden, waardoor de onlcowc nn esthetische wijze gecombineerd kun nen worden met de blauwe AH- trekkers. Voor het aanbrengen van de letters en de tekeningen kon vanwege het geringe aantal niet gekozen worden voor een systeem met reuze-stickers, zoals bij de AH-opleggers. WIE HAD DE GEKSTE BELEVENIS AAN DE GRENS Heeft u iets grappigs of misschien wel iets droevigs aan de grens beleefd, schrijf het ons of stuur een leuke foto zwart-witUw 'grensverhaal' mag maximaal 200 woorden bevatten. De redactie van Flitsen heeft besloten de inzendtermijn met 2 weken te verlengen. Inzendingen dienen voor 15 september a.s. aan de redactie Flitsen, Kamer 1701, Ankersmidplein 2 te Zaandam ingezonden te worden. Zoals alles bij de grens een verrassing is, zijn ook de prijzen voor de beste drie inzendingen een verrassing. Alberto heeft zjjn eigen vervoer. Half juli j.l. is de eerste van drie 13 meter lange opleggers by het HK in Zaan dam afgeleverd. Het mag toch wel bijzonder genoemd worden, dat een keten van betrekkelijk kleine slijte ryen een aantal van zulke enorme wegreuzen voor eigen gebruik krijgt. Tot nog toe werden de Alberto-arti- kelen vervoerd door derden. Dit bracht vaak de nodige organisato rische problemen met zich mee. Vandaar het besluit tot ingebruikne ming van eigen opleggers. Daarmee had men meteen ook de mogelijkheid om Alberto's eigen huisstijl nu eens 13 meter groot te brengen. Peter Paul Kottek van de Groep Vormge ving van Ahead heeft kans gezien de enorme zijvlakken van de opleggers te vullen met kleurige Alberto-"ken- tekens".

Personeelsbladen | 1978 | | pagina 1