w Ombouwprogramma dit jaar voltooid WEGRESTAURANT TE MINDERHOUT ONDER AC-NAAM Luisteren naar Kobus de Luisterpop Ahold start 1978 goed Dividend Ahold aandelen vastgesteld ■miiiinuii A verder in deze Flitsen flitsen (KI I®1*™ 35-ste jaargang no. 4 - mei 1978 jKTfoerisme i Door een exclusieve samenwer king tussen het Rode Kruis en Albert Heyn, is dit pleisteretui vanaf eind mei voor 1,85 ver krijgbaar in ieder Albert Heyn fi liaal. Er zyn 150.000 van deze bijzon dere etuis, welke 12 strips met pleisters in handig formaat bevat ten, beschikbaar. Een belangrijk deel van de op brengst komt ten goede aan het werk van het Rode Kruis. Bestuurbaarheid verbeteren pag. 2 Uit de COR pag. 2 "Overzees" filiaal SOjaar pag. 5 Nieuwe organisatie structuur pag. 6 Dit zijn uw OR-leden pag. 9 Zo maar 1 van de 678 pag. 12 Vrijdag 28 april jl. is de eerste van een serie vroegere Borel- restaurants onder de nieuwe naam "AC-restaurant" heropend. Deze vestiging is gelegen bij Minderhout aan de weg Antwerpen-Breda E10en wordt aan beide zijden van de weg geëxploiteerd. Het dividend over het boekjaar 1977 is, per aandeel van 20,- nominaal, vast gesteld op 3,60 in contanten plus 2,-- in aandelen ten laste van de agio-reser ve. Bovenstaande houdt in, dat dividend bewijsnummer 17 betaalbaar is met 2,70 netto, zijnde het bruto-dividend ad 3,60, onder aftrek van 0,90 divi dendbelasting. Tegen inlevering van 10 dividendbewij zen nummer 18 (Stockdividend) ont vangt men een nieuw aandeel ad 20,-- nominaal, voorzien van dividendbewijs nummer 19 en verder. Dividendbewijzen nummer 18 zijn via een bankinstelling verhandelbaar, dat wil zeggen dat men ze kan aankopen ten einde een veelvoud van 10 te verkrijgen, ook verkoop is via een bank mogelijk. Uitbetaling van dividendbewijsnummer 17 en omwisseling van nummers 18 is uitsluitend mogelijk via een bank. Hier bij wordt nog opgemerkt dat de verwis seling van dividendbewijsnummer 18 franco provisie zal plaatsvinden, met dien verstande dat, indien men de nieuw te verkrijgen aandelen uitgeleverd wil hebben, de bank hiervoor uitleverings- kosten in rekening zal brengen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met afdeling Effecten, telefoon 075-592139. "Hier kan de vermoeide weggebruiker z'n stramme gaspedaalvoet komen strekken. Het is mijn wens dat ook de meest kieskeurige bezoeker hier een warm onthaal mag vinden". Met deze woorden opende de heer J. Sprangers, Burgemeester van de Bel gische Gemeente Hoogstraten, op vrij dag 28 april de eerste van een serie vroegere Borel-restaurants in Belgie die onder de naam AC-restaurant zullen gaan opereren. Begin dit jaar werd bekend gemaakt dat AC-restaurants in België de exploitatie van een motel en tien restaurants van het Franse bedrijf Jacques Borel Internatio nal gaat overnemen. Al deze zaken worden na overname verbouwd volgens de normen die bij AC worden gehan teerd. Het eerste restaurant dat deze gedaanteverwisseling heeft ondergaan, was dat bij Minderhout (Gem. Hoog straten) aan de (10 tussen Breda en Antwerpen). Dit AC-restaurant heeft twee self-service gedeelten met totaal 240 zitplaatsen, twee grill-bedieningsrestaurants met in totaal 80 zitplaatsen en twee truckstops met in totaal 90 zitplaatsen. De truckstops zijn dag en nacht geopend behalve vrijdagavond en zaterdagavond. Hier zijn wasgelegenheden voor chauf feurs met douches, TV, video en speel automaten. Aan beide kanten van de E10 beschikt dit AC-restaurant over parkeerruimte voor 200 personenauto's, 40 vrachtwa gens en 10 autobussen, men heeft er tevens een serie benzinepompen en een bankvestiging voorhanden. "De weg om ook in België tot succes te geraken, is geen gemakkelijke", zei de heer R. Ruijsch, General Manager voor de buitenlandse vestigingen van AC-restau rants, bij de feestelijke opening. Hij kondigde aan dat dit jaar in het teken zal staan van de overnames en aanpas singen, en dat alle Belgische vestigingen soortgelijke veranderingen qua formule en aankleding zullen ondergaan, als men nu in Minderhout aantreft. Eind dit jaar beschikt AC-restaurants dan over 15 restaurantexploitaties in België, waarvan een brugrestaurant, en over 2 motels. Deze zaken zijn verspreid over acht plaatsen. Terwijl vader en moeder nog even zitten te genieten van hun kopje koffie na het eten, zit Jantje ademloos aan de koptelefoon. Hij luistert naar Kobus de Luisterpop, die sprookjes vertelt. Sprookjes als "De wolf en de zeven geitjes", erf. een andere klassieker, "Assepoester". Dit kan allemaal in het AC Restaurant in Leiderdorp, waar sinds begin april deze Kobus, met het uiterlijk van een kleurrijke totempaal, de jeugd uitnodigt om te konten luisteren. Dat kost een gulden per sprookje, dat ze zelf kunnen uitkiezen, en dat zeven minuten duurt. Kobus de Luisterpop is vervaardigd bij Scholten en Mattijsen Geluidstechniek BV in Duivendrecht. Bevalt het experi ment in Leiderdorp, dan zullen ook de andere AC Res taurants zo'n Kobus krijgen. In de eerste 14 weken van 1978 steeg de Nederlandse omzet ten opzichte van het zelfde tydvak 1977 met circa 6%. In dezelfde periode van 1978 vertoonde het omzetverloop van Ahold Interna tional een bevredigend beeld. De gecom bineerde omzet (voor 1978 inclusief Ahold International) bereikte een niveau dat circa 33% hoger lag dan de overeen komstige periode van 1977, toen alleen sprake was van een Nederlandse omzet. De in Nederland behaalde resultaten lagen op een iets hoger niveau dan in de overeenkomstige periode 1977. De resul taten van Ahold International waren bevredigend. De gecombineerde resul taten zijn daardoor duidelijk hoger. Aangezien in 1978 de resultaten van Ahold International voor het gehele jaar (vorig jaar vanaf 22 augustus) zullen meetellen, kunnen wij de reeds uitge sproken verwachting handhaven dat de nettowinst over 1978 zal stijgen.

Personeelsbladen | 1978 | | pagina 1