Zo maar een van de 678 filialen AH-Neuskegel spaart brandstof NIEUW AC-WEGRESTAURANT GEOPEND IN MEERKERK Opening Jobby doe-het-zelf zaak in Amsterdam miiiiiiiiiiii personeelsblad ahold n.v. genootschap voor de verder in deze Flitsen Tweede fase onderzoekprogramma automatische kassa bij Albert Heijn flitsen 00 35-ste jaargang no. 3 - april 1978 Op 17 maart j.l. werd de nieuwste loot aan de snel groeiende stam van AC-Restaurants, het wegrestaurant Meerkerk, officieel geopend door de heer A. Berends, burgemeester van Meerkerk. De opening werd opgeluisterd door de landing van een hete-lucht ballon en een demonstratie van het Korps Rijkspolitie. Verder werd er een informatiestand op het parkeerterrein opgericht ten behoeve van het wegverkeer. Deze informatie stand bleef tot na Pasen open en werd gerund met medewerking van de A.N.- W.B.. V.V.V.. Wegenwacht, E.V.O. (Eigen Vervoers Organisatie) en de Rijkspolitie. Het nieuwe AC-Restaurant, gelegen aan de afslag Noordeloos aan de E-37/A-27 Utrecht-Breda, of wel aan de route naar België en Frankrijk, heeft een zelfbe dieningsrestaurant met 316 zitplaatsen, een eethuisje met 66 zitplaatsen en een truckstop. Het zelfbedieningsrestaurant is geopend van 07.00-22.00 uur, het eethuisje van 08.00-22.00 uur (tijdens de zomertijd tot 23.00 uur) en de truckstop is dag en nacht geopend m.u.v. de vrijdag- en de zaterdagnacht, wanneer de nachtservice vervalt en er om 22.00 uur gesloten wordt. Daarnaast zijn er nog een tweetal zalen, die plaats bieden aan 20 tot 60 personen. Het is er manager Van Klinkenberg veel aan gelegen om de lokale omgeving en het achterland hiervoor te interesse ren. De eerste bruiloft is overigens al bespro ken en hij verwacht dat er nog vele zullen volgen. "De meeste feestzalen hier in de omgeving zijn veel te groot voor familiefeesten of vergaderingen", zegt hij, "en wij bieden een goed alter natief". De truckstop is in nauw overleg met de chauffeurs ingericht. Zo is op hun verzoek een raam aangebracht, dat uitkijkt op de parkeerplaats. Een apart bord duidt deze vrachtwagen parkeer plaats, waar ook voldoende ruimte is om te keren, aan. Bijzonder origineel is de verlichting in de truckstop: de lampen zijn gemaakt van cylinderkoppen, opgehangen aan een fanpropellor. Het Meerkerkse wegrestaurant is geheel aangepast aan de landelijke omgeving. Architekt G. Blom is dan ook duidelijk geïnspireerd geweest door de omringen de boerenhoeven. Op 6 september 1977 werd met de bouw begonnen en na op de kop af zes maan den kon manager A. Van Klinken berg met zijn medewerkers en -sters gaan 'proefdraaien'. Volgens de heer Van Klinkenberg heeft de personeels- werving geen enkel probleem opgeleverd en zijn er onder de 40 medewerkers veel gehuwde vrouwen. "Met name vanwege de part-time mogelijkheden, is dit een aantrekkelijke baan voor huisvrouwen". Ter gelegenheid van de opening van AC Meerkerk krijgt iedere bezoeker, naast de aanbieding van een gratis kop koffie met gebak (tot 1 juni a.s.), bij het eerste diner dat men in Meerkerk nuttigt het drankje vooraf en het dessert aangebo den door AC-Restaurants. Het nieuwe AC-Restaurant te Meerkerk heeft, zoals de foto laat zien, een stijl volle architectuur die bijzonder tot zijn recht komt in het schitterende polder landschap Twintig jaar geleden kreeg een aantal notabelen in Neder land een brief van Albert Heijn. Dit bedrijf wilde meer aandacht gaan schenken aan het produkt wijn. In die tijd was dat een nog vrij onbekende drank in ons land. Om precies te zijn: in 1958 dronk de Nederlander minder dan twee liter wijn per jaar, terwijl dat nu al meer dan elf liter is. De wijndrinkers moest men in 1958 zoeken onder de notabelen als notarissen, doktorenpastoors e. d.en dat waren in die tijd geen regelmatige bezoekers van Albert Heijn-winkels. Men vertelde deze heren dat Albert Heijn goede wijnen had. tegen lage prijzen, een simpele boodschap dus, en toch is daaruit het Genootschap voor de Vrienden van de Goede Wijn voortgekomen, een club die momenteel zo n 35.000 leden telt, vorig jaar nog goed voor bijna 50.000 orders, met een totale waarde van ruim zeven miljoen. Het Genootschap is binnen Ahold een opvallend feno meen. In feite past het niet binnen de organisatie structuur van een grootwinkelbedrijf. Waarom het zich niettemin heeft kunnen handhaven, en hoe het reilen en zeilen van het Genootschap verloopt, hopen we te verduidelijken op pagina 6 en 7 van dit nummer van Flitsen. Op woensdag, 15 maart j.l. werd in Amsterdam in de Helmholtzstraat 57 een Jobby geopend. Dit is de eerste Jobby in Amsterdam en de achtste in Nederland. De doe-het-zelver zal in Amsterdam op een verkoop-oppervlakte vati 680 m2 een uitgebreid assortiment in hout, gereed schap, ijzerwaren, elektra, sanitair, verf. wandbekleding, auto-artikelen, tuinartikelen en keukens aantreffen. Er is een permanente keukenshow op 85 m2. waar 15 complete keukens te zien zijn. Bedrijfsleider F. X. M. Groot en zijn 7 medewerkers staan waar nodig, klaar om deskundig advies te geven. De eerste Jobby werd in 1972 te Rotter dam geopend. In een tijdsverloop van 5 jaar volgden vestigingen te Bergen op Zoom, Eindhoven, Wageningen, Uden, Zwijndrecht en Delft. Op pagina 12 van dit nummer van Flitsen vindt men voor het eerst de ru briek "ZO MAAR EEN VAN DE 678 FILIALEN". In ieder nummer van Flit sen zal voortaan in deze rubriek een filiaal van Albert Heijn, Simon de Wit, Miro, Nettomarkt, Alberto of Etos voor het voetlicht worden gehaald. Loting De Redaktie van Flitsen heeft zich al ge ruime tijd gerealiseerd dat 'het filiaal' een belangrijke plaats in Flitsen behoort in te nemen. Tot op heden was het prak tische bezwaar echter altijd dat het on mogelijk was om alle 678 filialen aan het woord te laten komen. Maar om nu de nodige aandacht te schenken aan de filialen en toch ieder filiaal een eerlijke kans te geven in deze rubriek te verschijnen, zal tijdens de redaktiever- gaderingen door middel van loting be kend worden welk filiaal er aan de beurt is om zich in deze Flitsen-rubriek te pre senteren. Als eerste Als eerste zal in dit nummer Simon de Wit filiaal nr. 0502, dat gevestigd is aan het Samuel Esmeyerplein in de Rotter damse Alexanderpolder, de spits af bijten. 1977 Gunstiger dan verwacht pag. 2 Jaarverslag pensioenfonds komt voortaan weer op tfód pag. 3 Winnaars „Vlucht '77" vyf dagen op Aruba pag. 4 „Vlees maakt het helemaal" pag. 9 Een zeer oud lid van de ondernemingsraad pag. 10 Sport „Flitsen" pag. 11 Men ziet tegenwoordig vrij veel vracht wagens rondrijden met een windscherm op het cabinedak om de wind over de aanhanger heen te leiden, zodat er minder weerstand en dus een beter brandstofverbruik uit voort komt. Een nieuwe vinding heet "Nose Cone" (neus- kegel) en is een enorme kegel van kunst stof aan de voorzijde van de opbouw. Hii weert energievretende wervelingen rond de opbouw. Het instrument, geïmpor teerd door Ambi BV, leverde op proef - wagens van Albert Heijn enkele maan den lang 11 tot 14 procent besparing op dieselolie, met het gevolg dat men over weegt hel hele park van trekker-opleg gercombinaties van de neuskegel te voorzien Albert Heijn heeft de automatische af- rekenapparatuur, die gebruikt wordt voor de proef met het automatische kassasysteem te Heemskerk, het zoge naamd IBM 3600-systecm, aangekocht. Een en ander op grond van de gunstige ervaringen, die gedurende de eerste fase zijn opgedaan. Deze test heeft niet alleen de technische merites vaji het systeem aangetoond, maar tevens de verwachting gewettigd dat de nabije invoering van de Europese Artikel Nummering via een "streepjes"- symbool op voedingsprodukten van gro te invloed zal zijn op de werkwijze in de supermarkten. Voor de tweede fase van het onderzoek programma heeft men thans besloten nog een installatie uit te testen en wel het z.g. 80-S systeem, het produkt van Swe- da International. Dit systeem wordt in de Albert Heijn su perman te Delft. Martinus-Nijhofflaan beproefd. De beide bij het onderzoek betrokken systemen werken volgens dezelfde prin cipes. Het verschil is voornamelijk te vinden in de bijbehorende computer programma's.

Personeelsbladen | 1978 | | pagina 1