Investering van f 30 miljoen "Ahold produktiebedrijven beginnen aan tweede jeugd" Toelichting jaarverslagen dit jaar voor het eerst in Utrecht personeelsblad ahold n.v. A Ostara de touwtjes van vijf vakantieparken in een hand verder in deze Flitsen Overname „Tekst protocol" wegrestaurants Jacques Borel iiiniiauimiiiiuiiiimi SAH00200CM03 Flitsen Landelijk februari 1978 flitsen 00 35-ste jaargang no. 2 - februari 1978 Ondergetekende heeft het voornemen de toelichting op het jaarverslag, die op donderdagavond, 6 april a.s. in het Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht gegeven zal worden, bij te wonen. Ondergetekende: Werkmaatschappij:. Afdeiing/fIKaai:. Adres hiervan: "Tot nu toe heeft het onze omzet In 1963 is bij Simon de Wit de gedachte ontstaan om recreatie in uitgebreide zin te gaan bedrijven. Dit was ingegeven door de opge dane ervaringen met de zoge naamde kampwinkels. De toen malige SdW-directie zocht daar toe de heer G. C. Hellemond, die in de recreatie goed thuis was aan, om die activiteit te ontplooi en. Zo ontstond de Naamloze Vennootschap tot Exploitatie van Recreatiecentra NV. Na de fusie met AH besloot Ahold om de recreatie verder te gaan aanpak ken. Om een wat makkelijker hanteerbare naam te hebben, werd voor de nieuwe werkmaat schappij van het concern een kor tere aanduiding gekozen. Heel lyrisch, de naam van de Ger maanse godin van de lente: Ostara. En met de nieuwe naam van deze BV. bloeit de recreatieloot met de regelmaat van de seizoenen. De bestaande parken uit de Si- mon-dagen - 't Wolfsven, De Zanding en De Krabbeplaat groeiden uit tot geliefde vakantie oorden. Een nieuwe loot. waar voor nog bij Simon de Wit de aanzet werd gegeven, vormt het inmiddels met goud bekroonde Wilsumer Berge, even over de Duitse grens. De jongste tak van werkmaatschappij Ostara wordt binnenkort het Noordnederland se park ..'t Strandheem". Over hoe het in de diverse parken toe gaal en welke ideeën er achter staan kunt U alles lezen op de pagina's 6 en 7 van dit nummer van Flitsen. DeCORjaarin [1978) jaar uit [1977] pag.2 120 meter lange ontbyt- koeklyn In Tilburg pag. 3 Wist U dat op pagina 4 een nieuwe rubriek is gestart: Wist U Wegrestaurant Holten geopend pag. 5 Jubilea pag. 8 De „uitvinders" van Ahold waren weer in het nieuws pag. 9 De heer Helmink meent dat „OR by Meester nuttig en noodzakelijk Is" pag. 11 Intentieverklaring Raad van Bestuur inzake OR-werk pag. 12 verdrievoudigd" Marvelo - bij velen [wog] beter bekend als Albert Heijn Pro duktiebedrijven - te Zaandam heeft voor een sterke opening van 1978gezorgd. Directeuren J. M. K. Niks en P. C. Vink [Ahold Produktiebedrijven en Grootverbruik B. V. hebben namelijk van de Raad van Bestuur van Ahold te horen gekregen, dat zij hun gang kunnen gaan met de uitvoering van een plan dat voor ziet in een vernieuwde en vooral versterkte opzet van het Zaan- damse bedrijf. De realisering van dat plan, gericht op het veilig stellen van Marvelo's concur rentiepositie, zal zich uitstrekken over 4 a 5 jaar. Voor nieuwbouw, renovatie en modernisering van technische appara tuur is een investering van 30 a 40 miljoen gulden noodzakelijk. Afbouw van zwakke produktgroepen en toenemende mechanisatie maken het noodzakelijk het personeelsbestand ge leidelijk terug te brengen van 320 tot 250 man. Dit zal echter kunnen geschieden door interne herplaatsing en natuurlijk verloop-. Er zullen geen gedwongen ont slagen vallen. eigen merk Het Zaandamse produktiebedrijf heeft zijn ontstaan en groei vooral te danken gehad aan de beschermende maatrege len van levensmiddelenfabrikanten, die de prijzen van hun merkartikelen - hier in gesteund door de overheid - als bin dend voor de detailhandel verklaarden. Voor Albert Heijn was het derhalve nuttig èn lonend zelf een deel van de veel gevraagde levensmiddelen te gaan pro duceren en die - onder eigen merk - sterk concurrerend aan te bieden. Toen een aantal jaren geleden de 'vaste' prijzen (de z.g. verticale prijsbinding) uit het marktbeeld verdwenen, was her bezinning op de positie van de eigen produktiebedrijven noodzakelijk. Het in 1976 uitgebrachte rapport "Uitgangs punten voor een AHPB-beleid" vroeg antwoord op 4 kernvragen: Kunnen de sterke produktgroepen (koffie, thee, chocolade, pasta's, wij nen en drop) de basis vormen voor de vereiste winstgevendheid? Kan de verhouding tussen indirecte en directe kosten worden verbeterd? Kan het produktieproces worden ver beterd? Is een ingrijpende verbetering van het produktieapparaat noodzakelijk? Het antwoord op die vragen was kort: Ja. De directie is blij met die - thans door de Raad van Bestuur overgenomen - uit spraak. "Het onderzoek heeft aange- [Voor vervolg, zie pag. 10] Geïnteresseerden kunnen de tekst van het protocol werkgelegenheid, -mlangs overeengekomen met de Decom-bonden met betrekking tot het personeel werkzaam op het HK en in de detailhandel, aanvragen. Zend een briefkaart naar Mevr. F. C. Vlasveld, HK kamer 1716, Ankersmidplein 2, Zaandam en vermeld daarop "tekst protocol". Op 12 januari jl. gaf AC-Restaurants in het Brusselse hotel Amigo een perscon ferentie voor de Belgische pers. AC-Restaurants directeur F. W. I. Lachotzki gaf een toelichting op de over name van een motel en tien wegrestau rants in België van Jacques Borel Inter national. Tevens was dit een goede gelegenheid om kennis te maken met de pers in een land, dat een zeer belangrijk werkterrein voor AC-Restaurants wordt. De 14 aanwezige journalisten waren uiteraard zeer geïnteresseerd in het bedrag, dat met de overname was ge moeid en hoe AC-Restaurants de ex ploitatie gaat voortzetten. Met name op dit laatste punt ging de heer Lachotzki uitvoerig in. Hij zette de bedrijfsfilosofie, gericht op het handha ven van een hoog kwaliteitsniveau, uit een en verklaarde dat het accent zal liggen op het verstrekken van goede maaltijden tegen redelijke prijzen. Na de noodzakelijke verbouwingen zal AC-Restaurants eind 1978 in België beschikken over 15 restaurantexploita ties, waarvan een brugwegrestaurant, en over 2 motels. Op donderdagavond, 6 april a.s., zal in het Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht de toelichting op het jaarverslag worden gegeven door de heren L. Coren [financieel-economisch] en P. J. van Dun [sociaal]. Voor de goede orde: voor deze avond kunnen geen reiskosten gedeclareerd worden. Tot dusver werden deze toelichtingen altijd te Zaandam gegeven. Men heeft echter terecht gesteld, dat Ahold niet alleen een Zaanse kwestie is en uitgaande van die gedachte leek het zinvol deze bijeenkomst in het centrum van het land te houden. Alle personeelsleden, die belangstelling hebben voor het financiële en sociale wel en wee van Ahold, zijn om halfacht welkom op die avond. Het enige, wat van hun verlangd wordt, is dat zij onder staande coupon tevoren invullen en opsturen aan: Ahold N.V. afd. public relations, mevr. T. Plooijer, Zaandam, zodat er op hen gerekend kan worden.

Personeelsbladen | 1978 | | pagina 1