STROOMLIJNINGBEVOORRADING Omzet met 19% gestegen m iiHiiiiiu rani jBouw DDC (dagartikelen distributie-centrum) in Tilburg begonnen Het volkomen kipboek Akkoord met DECOM definitief Eerst halfjaar 45% minder ivinst dan in 1973 SAH002000371 Flilsen Landelijk oktober 1974 personeelsblad ahold n.v. flitsen DO 31-ste JAARGANG No. 6 oktober 1974 Deze opname in vogelvlucht van ons bestaande DC in Tilburg geeft duidelijk aan hoeveel terrein er nog braak ligt voor nieuwbouw. Hier zal dan ook binnenkort een begin worden gemaakt met de realisering van het te centraliseren DDC In Tilburg is men begonnen met de bouw van een nieuw ,,DDC'', een Dagartikelen Distributie Centrum. Omstreeks april, uiterlijk mei, van volgend jaar hoopt men het in gebruik te kunnen nemen. ,(Dan kunnen we overgaan tot een stroomlijning van de bevoorrading van de filialen met dagverse artikelen," vertelt de heer N. J. Visser, bedrijfs directeur Distributie, bij het belichten van de achtergronden van een en ander. Albert Heijn werkt momenteel nog via drie distributiecentra voor dagverse artikelen: Zaan dam, Rotterdam, Eindhoven. In alle drie verwerkt men de on- gekoelde dagartikelen; in Zaan dam bovendien ook de gekoel de produkten. Het DDC Eind hoven deetfr zijn intrede in het concern bij de overname van Etos. Toen is een herverdeling gemaakt voor de bevoorrading met de ongekoelde dagverse produkten. Deze kwam er zo uit te zien: Eindhoven: deel van Noord- Brabant plus Limburg. Rotterdam: de overige zuidelij ke gebieden. Zaandam: het noordelijke ge bied. Wenselijkheid Het bleek echter gewenst om uitvoering te geven aan de reeds lang te voren geplande vestiging van een DDC te Til burg. Motieven hiervoor waren voor al: van het gehuurde deel van het DDC Rotterdam werd de huur opgezegd door de eige naar, waardoor de capaciteit van Rotterdam belangrijk zou worden verkleind. voor het bereiken van een situatie met zo laag mogelijke transportkosten ontstond er be hoefte aan het tegelijk vervoe ren van kruidenierswaren en dagartikelen in dezelfde auto. uit kostenoogpunt was het handhaven van twee aparte DDC's in het zuiden (Rotter dam en Eindhoven) vrij duur. zie verder pag. 2 Binnenkort verschijnt het vijfde kookboek in de „Vol- komen"-reeks: ..Het Vol komen Kipboek". Langza merhand nadert de serie zijn voltooiing. Na „Het Volkomen Vleesbock" in J969, kwam „Het Volkomen Groenteboek" uit. Het werd gevolgd door „Het Volko men YVijnboek", geschreven door YVina Bom. „Het Vol komen Zuivclboek" ver scheen verleden jaar. Nu staat dus „Het Volkomen Kipboek" op stapel. Schrijf ster is ook nu weer YVina Born. „Sinds 1969 hebben we zo'n 330 duizend kookboe ken verkocht," heeft de heer G. C. Kortleve, reklame-manager voor AH supermarts in Zaandam uit gerekend. „Wij zijn inder tijd met „Het Volkomen Vleesboek" gestart, omdat liet volkomen Afvloeiingsregeling De opheffing van de DDC's te Rotterdam en Eindhoven heeft uiteraard ook gevolgen voor het per soneel. „In beginsel wor den alle medewerkers in de gelegenheid gesteld, mee te gaan naar Tilburg," zegt de heer Visser. „Hoe wel wij de indruk hebben over woningen te kunnen beschikken in Tilburg, Bladel en YVaahvijk, zal het toch wel problemen kun nen geven om een ieder die mee wil verhuizen pas sende woonruimte te bie den." De heer Visser neemt overigens aan, dat een aantal medewerkers er de voorkeur aan zal geven niet mee te gaan naar Til burg. Voor hen zal in over leg met de vakbonden een passende afvloeiingsrege ling worden opgesteld. Om hoeveel mensen dat zal gaan is niet precies te zeg gen. De heer Visser denkt, dat zo'n regeling hoogstens voor enkele tientallen mensen nodig zal zijn. iiii!iltl!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll||||||||||||||f|||||||||||||||||||||tl|ltlllllllllll||||]lill!ltllll!tl!llll||||f||llllllllllltillJH Regeling sociale gevolgen In aansluiting op recente berichten in de pers ov er de aangekondigde vermindering van het aantal arbeidsplaatsen met 100 (in de sector Overhead-per soneel b'j Ahold) deelt de raad van bestuur mede, dat inmiddels met de bonden een regeling sociale gevolgen is overeengekomen. Hoewel het afgelopen jaar in „Flitsen" reeds via diverse interviews, o.a. met de heren Heijn en Van Dun by herhaling op de huidige situatie is geduid, is de raad van bestuur zich nu het zover is terdc ge bewust van de zorg die erdoor bij het p ersoneeï is ontstaan. Met klem wordt er daarom op gewezen, dat de reorganisatie als zodanig met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt uitgevoerd. Daartoe zijn in o verleg met de COR en de OR'en en de vakvereni gingen prccedures ontwikkeld om deze zorgvuldigheid te kunnen waarborgen. De raad van bestuur. lIlllllillllllflIllllllillliiltlllllllllllllillllllllllllllllilllllllllllllilllllllllllllllllM De winst van Ahold in het eerste halfjaar bleef met circa 45*/e achter, terwyl de omzet met bijna 19°/» steeg ten opzichte van de overeenkomstige periode 1973. Het gehele beeld van de levensmiddelendetail handel werd bepaald door een sterke kostenstij ging met name een schoksgewijze loonont wikkeling (minimum jeugdlonen) gepaard gaande met een felle concurrentie. Bovendien waren tot 1 juli 1974 stringente prysvoorschriften van de overheid van kracht. Sinds 1973 staan de marges onder druk bij Albert Heijn Supermart B.V., onze belangrijkste detailhandelsactiviteit. De omzetstijging in reeds langer geopende filialen was minder dan in de vorige jaren. Het beleid heeft inmiddels de positie van Albert Heijn Supermart verstevigd. Het is echter nog te vroeg de invloed daarvan op de resultaten voor de rest van het jaar te voorspellen. Overeenkomstig de verwachtingen, uitgespro ken in het jaarverslag, heeft de gunstige ont wikkeling bij Simon de Wit B.V. zich voortge zet. Eveneens neemt de belangstelling van de consument voor de hypermarkten van Miro B.V. nog steeds toe; de resultaten zijn duidelijk beter. De activiteiten op het gebied van reizen be ïnvloeden de resultaten nadelig; deze worden, zoals bekend, in de loop van het jaar beëindigd. Ahold heeft goede verwachtingen van de nieuw opgezette en van het in dit najaar uit te brengen aantal Lita cataloguswinkels inclusief het Lita postorderbedrijf, waarin de PMC is opgegaan. Dit geldt eveneens voor de discountformule in de drogisterij sector. Aan het einde van dit jaar zullen de eerste 10 vestigingen met deze formule zijn geopend. De Alberto discount-slijterijen leveren nu een duidelijk positieve bijdrage. Naar verwachting zullen eind 1974 24 Alberto's in exploitatie zijn. De resultaten in de produktiesector waren bevredigend. Ten opzichte van vorig jaar wer den, onder andere door het afsluiten van de aan loopfase van de nieuwe fabriek te Tilburg, aan zienlijke resultatenverbeteringen gerealiseerd. De sectoren distributie en transport inclusief centrale slagerijen kampen nog steeds met per soneelsproblemen, met name in de regio groot- Amsterdam, waardoor het kostenpeil ongunstig wordt beïnvloed. De thans meer dan ooit noodzakelijke efficien cy in zowel de overhead- als operatieve sfeer heeft alle aandacht. Reeds genomen maatrege len hebben al tot een positief effect geleid, ter wijl verdere maatregelen eveneens hun uit werking zullen hebben. Hoewel in het tweede halfjaar in de resul taten een verbetering wordt verwacht ten op zichte van het eerste halfjaar, moet niettemin over het gehele jaar 1974 ten opzichte van het vorig jaar rekening worden gehouden met een achteruitgang in de nettowinst na belastingen. de kwaliteit van de ver schillende soorten vlees voor de Nederlandse huis vrouw een moeilijk onder werp is. Zij zal er misschien wei nig bij stilstaan, maar meestal zal zij de beslissing aan haar slager overlaten. Hij weet immers het beste waar een kwalitatief goed stuk vlees bij het dier zit. Zelf verdiept zij zich er niet zo in. Zij kent hoog stens een paar soorten. Daarom hebben wij ge meend in deze serie „Vol- komen"-boeken naast een kollektie fijne recepten, ook een behoorlijke hoeveelheid produktinformatie te geven. Trouwens die informatie is kenmerkend voor de reeks. Het zijn niet alleen kook boeken, het zijn vooral in- formatievë boeken," aldus de heer Kortleve. „Het Volkomen Vlees- boek" is aan zijn zesde druk toe. In de winkels en via de Librah-boekenservice zijn er al 120 duizend exempla ren van verkocht. „Het Volkomen Groenteboek" heeft de vierde druk be reikt. Van dit kookboek werden er inmiddels 85 duizend stuks verkocht. „Het Volkomen Wijn- boek" is aan de derde druk toe. Hiervan zijn er nu zeventigduizend exempla ren verkocht. Van „Het Volkomen Zuivelboek", het jongste kookboek in deze serie, hebben al zestigdui zend exemplaren hun weg gevonden naar enthousiaste huisvrouwen. Maar terug naar „Het Volkomen Kipboek." Wina Bom begint met een inte ressant overzicht over het kip eten in de diverse kui turen. Over Frankrijk bij voorbeeld schrijft zij: „Heel Frankrijk eet op zondag kip. Maar wat voor kip! Men zou best een jaar lang door Frankrijk kunnen reizen en elke dag kip eten, zonder dat er twee kippen hetzelfde zijn klaar gemaakt." En verderop in het boek: „Kip bereid met plaatselijke wijn, met de plaatselijke paddestoelen, gebraden, ge roosterd, gepocheerde kip pen, kippen met blanke, bruine, rode, goudkleurige, roomkleurige, purperen en groene sauzen. Pikante en zachte, knapperige en smel tende, luxueuze en boerse, eenvoudige en gekompli- ceerde sauzen." Kortom, kiprecepten in overvloed. Ook „Het Volkomen Kip boek" is een goed informa tief boek geworden, o.a. voor het bereiden van wild. Mocht mevrouw eens over willen stappen op een ge marineerde eend, een parel hoen of een wildduifje, dan weet dit nieuwe boek daar ook wel raad op. Begin november zal „Het Volkomen Kipboek" in de AH-Supermarts, in de Si mons en in de Miro's te koop liggen. Tot en met zaterdag. 9 november kost het boek ter kennismaking 12,50, daarna is óe prijs 13,50.

Personeelsbladen | 1974 | | pagina 1