Ondanks politieke tegenstroom MIRO'S wi likely or in succesvol, Groen licht voor zevende Miro i-llHlIIIIill Zilveren mijl paal voor „meneer Albert" S-discounts: dozijn vol iiiiiiiniiiiniwiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii Wilsumer Berge 'loopt' sr 1974 flitsen 03 personeelsblad ahold n.v. 31-ste JAARGANG No. 5 september 1974 Het vaste lage prijsniveau, de grote variëteit en met drie-pluspunten-garantieonderstreepte deugdelijkheid van het assortiment hebben de zes tot dusver gevestigde Miro Hyper markten zeer populair gemaakt bij de consu ment, zoals duidelijk uit de omzetten blijkt. Maar juist door de mini male marges, waaraan de Miro's in de eerste plaats hun succes danken, moeten alle zeilen worden by gezet om voor het bereiken van een bevredigend rendement ook de kosten tot een uiterst minimum te beperken. 2 september 1974. De dag, waarop de heer A. Hejjn, presi dent van de Raad van Bestuur van Ahold NV, terugkijkt op 25 Albert Heyn-jaren. Hoe hij in die tyd als het ware in ons con cern groeide en wat er allemaal is gedaan om de jubileumvie ring te onderstrepen, staat te lezen op pag. 3. De twaalfde zaak in de ry van S-Discounts is 29 augustus jl. in het winkelcentrum Leid- senhage te Leidschendam in de voormalige supermarkt van Si-. mon geopend. Bedrijfsleider is de heer M. van Boxtel, die wordt geassisteerd door 7 full timers en 8 part-timers. S-Dis- count Leidsenhage heeft een verkoopoppervlakte van 450 m2. De heer A. T. Kruft (34), Hoofd Store Operations Miro, die ons dat vertelt, is verant woordelijk voor het operatio nele gedeelte van het Miro- filialenbedrijf. Men kan ook zeggen: voor het begeleiden van de goederen stroom van de aankomst in elke Miro tot en met de aankoop door de klant. Toen hij vier jaar geleden uit zijn functie van Arnhems filiaaldirecteur van de Galeries Modernes over stapte naar AH's Miroproject- groep had hij net een manage- mentsstudie achter de rug-aan de Roosevelt University te Chi cago, waarvoor hij in de Ver enigde Staten de zelfbedienings warenhuizen en ook de tra ditionele warenhuisvormen on der de loep had genomen. Kernformule In de herfst van 1970 produ ceerde een directieteam een eerste rapport over een voor Nederland geschikte en aan vaardbare vorm van zelfbedie ningswarenhuis. Terwijl dit „rose boek", dat uiteraard ge baseerd was op een uitgebreid marktonderzoek en op de struc tuur van het moederbedrijf AH, nog bij de directie in studie was, werd reeds een korps van mer chandisers aangetrokken om de eerste vestiging: Vlissingen, tijdig op gang te brengen. Want de openingsdatum daarvan: 24 maart 1971, was inmiddels al vastgesteld! De Miro zou volgens de kem- formule een nieuwe distributie vorm worden met 15 a 20% lagere prijzen dan traditionele winkel vormen, mogelijk ge maakt door uiterste kostenbe- perking niet alleen dank zij zelfbediening, maar ook door uitgekiende methodieken, een voudige maar doeltreffende winkelopzet en maximale pro- duktiviteit van alle medewer kers. De Miro's zouden in de eerste plaats gericht zijn op de moderne, gemotoriseerde consu ment (Nederland telt drie mil joen personenauto's) en daar om faciliteiten bieden opdat het winkelende gezin de aankopen op een ruim parkeerterrein in de auto zou kunnen laden. In de praktijk is inmiddels gebleken dat de Miro's ook zeer vele niet- gemotoriseerde klanten trek ken: één-derde komt met open baar vervoer, lopend of op de fiets. (zie verder pagina 6) 9 Volgens de plannen start nog deze maand de bouw van de zevende Miro, die in sep tember 1975 in de Zutphense Polsbroek zijn poorten zal ope nen. De architectuur van dit 8.900 m2 beslaande gebouw is wederom van Groosman Part ners te Rotterdam. Het parkeer terrein zal 700 auto's kunnen bergen. Groen licht voor deze vesti ging werd gegeven door Gede puteerde Staten van Gelder land, die de mening te kennen gaven, dat „de Miro-vestiging een goede impuls kan beteke nen voor de verdere ontwikke ling van het centrum van Zut- phen. Versterking van de city voor een plaats als deze met een regionale funktie achten wij in planologisch opzicht van groot belang", zo verklaarden deze provinciale bestuurders. 9 Hoofd Store Operations A. T. Kruft glunderend temid den van het Miro-gewoel. „We kunnen stellen dat het project „Wilsumer Berge" op zich zelf reeds heeft bewezen, dat het een leuke toekomst maakt." Aldus het optimistische commentaar van bedrijfsleider Witschge op de vraag, hoe ons eerste recreatiecentrum over de grens sedert de opening vlak voor Pinksteren heeft „gelopen". Welnu, de respons van het publiek blijkt „heel leuk" te zijn geweest. Ondanks het slechte weer lag de piek in het geijkte hoogseizoen, waarin ook de bouwvakvakanties vielen. Er kwamen toen velen de Westduitse grens bij Twente over, die zorgden dat er zo'n 600 tent- en caravanplaatsen werden bezet en 50 seizoenplaatsen. Vandaar deze in elk opzicht „luchtige" terugblik op die dagen.

Personeelsbladen | 1974 | | pagina 1