Slagvaardiger beleid en Alle detailhandelsactiviteiten onder één directie in nieuw organisatiepatroon ■■■IIIBIII G. J. Heijn: Onzin om dingen dubbel te doen Op een ri jtje Flitsen Landelijk juni 1974 Flitsen 08 personeelsblad ahold n.v. 31-ste JAARGANG no. 4. JUNI 1974 sfeer enz. Dus de gehele ope rations met de bijbehorende verkoopmensen zullen in een eng organisatorisch verband ge bundeld blijven. Het gehele „achtergrondge- beuren" (zoals de inkoop, de distributie en de administratie) worden in de nieuwe Detail- handelsgroep ondergebracht: geen ..dubbele" werkzaamheden meer dus (Overigens is hier eerder al een begin mee ge maakt: over en weer werden Diverse winkeltypen bin nen Ahold. Eén beleid op de achtergronduitgesplitst naar elk winkeltype afzon derlijk. Met andere woor den: naar buiten zullen de detailhandelsactiviteiten zeer duidelijk als zelfstan dige eenheden blijven ope reren. Dus AH blijft AH, Simon blijft Simon, Miro blijft Miro. reeds allerlei hand-en-spandien sten verricht). Het is duidelijk, dat er op deze wijze een betere coördina tie kan plaatsvinden, dat er een slagvaardiger beleid ge voerd kan worden en dat er een aanzienlijke kostenbespa ring kan worden verkregen, met name ook door de samen bundeling van de inkoop van artikelen die voor meer dan één winkeltype nodig zijn. (Hierbij moet even worden aan getekend, dat de inkoop van non-foodartikelen een afzon derlijke Miro-activiteit blijft, in het vervolg ook ten dienste van Albert Heijn, PMC en Lita; voor de AH Supermarts kocht het Miroapparaat reeds de non- foodartikelen). -{$■ Zo zag de voorpagina eruit van de onlangs verschenen eerste Simon-krant. Kopregels: variatie op het Simon-thema „laagst mogelijke prijzen en gegarandeerde kioaliteit." Zie ook pagina 7. ''O ja, de verminderde resultaten in 1973 hebben de ont wikkeling naar de nieuwe organisatiestructuur, waarbij alle detailhandelsactiviteiten van Ahold sinds 21 mei jl. onder één directie staan, natuurlijk wèl bespoedigd: een daling van de netto winst met ruim 30 procent is niet iets, dat je even "voor kennisgeving' aanneemt, om vervolgens op de oude voet door te gaan. Maar ook zonder die winst daling zou het er zéker van gekomen zijn (zij het moge lijk wal later), want het is natuurlijk onzin om binnen één concern allerlei dingen dubbel te gaan zitten doen". De heer Heyn verwacht, dat de voordelen van de geschetste nieuwe organisatiestructuur nog geen grote invloed op de be drijfsresultaten van dit jaar zullen hebben (er gaat één tot anderhalf jaar mee heen om alles in kannen en kruiken te krijgen), maar dat dit wèl het geval zyn zal in 1975 en 1976. Hij vindt het overigens nog te vroeg om enige voorspelling te doen over de orde van grootte van het effect, dat de maat regelen uiteindelijk op de re- Is uw idee '*t Ei van Columbus? Denk na. Denk méé. Bekijk 't kritisch. Bekijk het inlegvel in dit nummerl En lees hoe uw kip Het Gouden El ^kan leggen. Want uw idee kan goud waard zijn alsu meedoet met de grote prijsvraag van AH's Ideeënbusl sultaten van de detailhandels activiteiten zal hebben. Blijft natuurlijk de vraag of het niet mogelijk was de nieu we organisatiestructuur (vooral gezien tegen de achtergrond van het kostenbesparende ele ment) éérder van de grond te brengen. De heer Heijn: „Ja, misschien wel. Maar we mogen natuurlijk niet vergeten, dat er niets zo maar uit de lucht komt vallen, dat alles moet groeien en dat er sprake moet zijn van een zorgvuldige fasering, want we hebben hier te maken met een uiterst complex gebeuren, waar bij het natuurlijk van het groot ste belang is de betrokken me dewerkers nauw bij de opzet en de uitvoering te betrekken. Het zou hoogst onverstandig zijn geweest, met de voorgeno men nieuwe organisatiestruc tuur te vroeg te beginnen, voor al als je bedenkt, dat we ook tijd nodig hebben gehad om de Miro-formule, de (nieuwe) Simon-formule, de (nieuwe) Etos-formule enzovoorts gestal te te geven. We kunnen zeg gen dat die fase thans goed deels achter de rug is en de nieuwe organisatiestructuur is daarop een logisch vervolg". (Over de consequenties voor de betrokken medewerkers spraken we met drs. P. J. van Dun. Zie pagina 2). Aldus de heer G. J. Heyn, lid van de Raad van Bestuur van Ahold NV, in een gesprek met FLITSEN over de veran- G. J. HEIJN logisch gevolg (president). F. I. Ahlqvist, C. Covers, P. Ligtenstein, W. A. Scholte en R. J. Stoelenga. Van hen zullen de heren Ahlqvist en Govers evenals thans zeer in het bijzonder bij de Albert Heijn-, resp. Simon/Miro-filia - len betrokken blijven. De heer Heijn is graag be reid de belangrijkste elementen en de voordelen van de nieu we structuur eens voor ons op een rijtje te zetten: Alle genoemde detailhan delsactiviteiten hebben „ergens" met elkaar te maken: gedeelte lijk overlappen ze elkaar (be paalde artikelen bijvoorbeeld moeten zowel door Alliert Heijn als door Simon worden ver kocht) en voor het overige vul len ze elkaar aan, elk met een eigen formule. Terwille van een evenwich tige afstemming is het van be lang één directie te hebben voor het totale detailhandcls- beleid, met een zodanige ver deling van taken, dat ook elk winkeltype afzonderlijk alle aandacht krijgt die nodig is om tot een optimaal resultaat te komen. De afzonderlijke werk maatschappijen zoals wij die kenden zullen zich a.h.w. in een sterk „afgeslankte" vorm alleen nog bezig houden met „gezichtsbepalende elementen", dus met wat typisch het gezicht van Albert Heijn, het gezicht van Simon, het gezicht van Etos enz. bepaalt. Daartoe be hoort bijvoorbeeld de samen stelling van het assortiment, de prijsstelling en de daarop af gestemde reclame en promotion, de winkelinrichting, de winkel- dcringen in het organisatiepa troon. Zoals gezegd: alle winkelac tiviteiten van Ahold (d.w.z. Al- bert Heijn, Simon en Miro, maar ook PMC/Lita, Etos en Alberto) onder één leiding. De directie van deze „Retailgroep" bestaat uit de heren G, J. Heijn Simon Jobby AH-Super mart

Personeelsbladen | 1974 | | pagina 1