Klanten tonen al begrip In as en... herrezen Clowns in AH's „Soete suikerbol" Verbrumar: dozij n Nettomarkten vol mnmnm „DOORGAAN MET INPAKMATERIAAL Motivering TEGEN KOSTPRIJS Wijziging in MIRO verkoopleiding Kosten. Suggestie Personeels- jaarverslag SAH002000368 Flitsen Landelijk maart 1974 flitsen IDO personeelsblad ahold n.v. 31-stc JAARGANG 110. 2 MAART 1974 Half februari is AH begonnen met het beschikbaar stellen van inpakmateriaal (draagtassen en vouwdozen) tegen kostprijs. De reakties van de klanten blijken zoals trouwens werd verwacht wisselend te zijn. Waar de één wrevelig wordt als blijkt dat er voor sommig in pakmateriaal moet worden betaald, blijkt de ander vol ledig begrip te kunnen opbrengen voor de situatie. Dit althans valt af te leiden uit de ervaring van de eerste drie dagen na de introduktie van het materiaal. Een eerste voorzichtige konklusie is, dat de klanten overwegend positief staan tegenover betaling van dit meermalen te gebruiken inpakmateriaal. Duidelijk is wel, dat het no dig is, méér achtergronden te vertellen en dat er een langere aanloopperiode nodig is om vast te stellen of de in eerste instan tie negatief reagerende klanten mettertijd eveneens sympathie kunnen opbrengen. De meeste BL's hebben inmiddels laten weten: „we moeten hiermee doorgaan". De achtergronden mogen bij velen van u bekend worden geacht. De klanten konden tot voorheen in de filialen gratis papieren zakken nemen, maar door de schaarste aan grond stoffen en de stijgende papier- prijzen, wordt dit een kostbare zaak. De klant werd reeds ver zocht om nog bruikbaar inpak materiaal bij een volgend be zoek weer mee te brengen, maar desondanks is het noodza kelijk gebleken om over te schakelen op meermalen te ge bruiken materiaal. T ussen de verkoolde spanten van AC Zevenaar is sinds 1 maart jl. alweer een soepele nieuwbouw te ontwaren. In de kolossa le tent wordt de exploitatie provisorisch voortgezet. (Zie ook pag. 11) In de indeling van de afdeling Verkoopleiding van de Miro B.V. is onlangs -oen wijziging aangebracht. Was het tot voor kort zo, dat de verkoopleiders Food en Non Food rapporteer den via de algemeen verkoop leider aan het hoofd Operations, sinds 2 januari jl. opereren de verkoopleiders in een hiërarchi sche structuur bfnnen Merchan dising. Een hele mond vol, en daarom voor ons reden om over het wat en waarom even een praatje te maken met de heer A. T. Kruft, hoofd Operations. Zie verder pag. 8 Het is geenszins de bedoeling de klant tot het kopen van dit materiaal te aktiveren. Integen deel, er wordt geadviseerd om zelf inpakmateriaal mee te brengen (de goede oude bood schappentassen) en om éénmaal gekocht materiaal zoveel moge lijk te gebruiken. Overigens zijn in de meeste filialen de gebruikte dozen, waarin goederen zijn aange voerd, gratis beschikbaar. Er werd gekozen voor twee soorten draagtassen (resp. voor 25 en 10 cent) en een vouwdoos voor 65 cent; voor deze prijzen kan thans niet eens meer wor den gekocht bij de leverancier! Gehoopt wordt, dat dit kostbare papier minder snel in de vuil nisbak terecht komt. Kleine inT pakzakjes voor b.v. vlees en diepvries blijven gratis beschik baar. Onze suikerwerkfabriek aan de oostzijde te Zaandam is 11 februari jl. even in de greep geweest van de grol lende clows Peppi en Kokki. Als hoofdfiguren in een kin derprogramma van de KRO had het duo er wat je noemt „vrij spel" ten bate van tv- opnamen. Volgens het ver haal dat miljoenen Neder landse vkijkbuiskinderen te zien kregen is Het clow neske duo op zoek naar werk. Zo belanden Peppi en Kokki aan de lopende band van een snoepfabriek. Niet voor lang, trouwens, want de dikste van de twee kan met zijn vingers niet afblij ven van de zoete koek. Zijn maag raakt zo van streek dat hij naar een ziekenhuis moet. Geen wonder, als je hem bezig had gezien, toen in Zaandam. Op 1 april gaat de Autorama aan de Tramsingel te Breda acht dagen dicht om daarna, van bin nen en buiten vernieuwd, als Nettomarkt haar poorten weer te openen. Verbrumar B.V. heeft deze vestiging, evenals destyds Het aprilnummer van Flit- jsen zal geheel zijn gewijd aan Ihet gebruikelijke Personeels- jaarverslag. De eerstkomende [Flitsen in de vertrouwde vorm verschijnt dan weer op 11 juni a.s. de Autorama's te Zwolle en Enschede, overgenomen. In haar twaalfde Nettomarkt gaat Vèrbrumar de levensmid delenafdeling in eigen beheer nemen; het personeel van deze afdeling wordt in principe over genomen. De andere afdelingen worden door dezelfde concessio narissen geëxploiteerd als voor heen. Als algemeen bedrijfsleider van de Nettomarkt Breda is aange steld de heer H. van Dijk, thans bedrijfsleider van de door Ver brumar B.V. geëxploiteerde le vensmiddelenafdeling van de Berko-Markt te Ede (G.). In Ede wordt de heer Van Dijk opge volgd door de heer D. Baarda, thans assistent bedrijfsleider van de Nettomarkt te Sliedrecht.

Personeelsbladen | 1974 | | pagina 1