Prestatie Tour '73: flitsend evenement Tourtips Fotofinish hand dikte verschil flitsen Simon/Miro pagina 9 Op zaterdag I december jL klokke zes, seinde de rood-wit geblokte finislivlag de Simon Prestatie Tour 1973 af. Een fotofinish, want diverse filialen zaten el kaar zó dicht op de hielen, dat er slechts sprake was van een bamidikte verschil. Na de vierde en laatste ronde be gonnen de rekenmachines in Simons Tourcentrum op nieuw druk te ratelen, werden de omzetcijfers wederom uiterst kritisch bekeken, allerhande tips op hun waarde geschat, sprintprijzen vastgesteld en geloot voor speciale verrassi ngsprijzen. Hel leam van de Bosch en Lommerweg 269 Amsterdam, dat onder aanvoering van de heer A. D. Tijsmans de eerste prijs veroverde. V.l.n.r. mevr. >1. Cramer, mevr. J. de Vries, mevr. A. Haagens, mej. M. C. Hengst, hr. J. J. de Bruin. ..tourbaas''- hr. Th. van Duimen, hr. H. Lagerwaard, B. L. hr. A. D. Tijsmans, hr. Vethaak. D. L. hr. C. P. v. d. Bosch, hr. P. Crislophersen, hr. W. Val kenberg, hr. A. Missot en hr. D. de Boer. De heer .1. Noorthoven (r), B.L. van het Rotterdam ontvangt de 2e prys uit handen v Houts (1). wnd. distrietsleider. filiaal Sehiewcg 158 an de heer E. van Maandag 10 december waren de gelukkige hoofdprijswin naars eindelijk bekend. Die middag vertrok Tourbaas Th. van Duimen, vergezeld door zijn secondanten, de heren C. G. Sijbrandij en C. P. van den Bosch, naar Amsterdam om in het Simon-filiaal aan de Bosch en Lommerweg bedrijfsleider A. D. Tijsmans en zijn mede werkers de eerste prijs te over handigen. Een eerste prijs, be staande uit een vliegreis en voor de medewerkers drie weeksalarissen. Hélemaal onverwacht kwam de prijs niet. De heer Tijsmans: ..We hadden al vier sprintprij zen gewonnen en de mensen hier hebben er eigenlijk nooit aan getwijfeld. Er is natuurlijk enorm hard voor gewerkt. Wat ook bijzonder leuk was, was dat op de dag van de prijsuitreiking een aantal klanten mij 's mor gens al wist te vertellen dat wij gewonnen hadden. Ik heb geen idee hoe ze daar achter gekomen zijn. Binnen kort gaan we het met z'n allen vieren. Over het hoe waren de meningen eerst nog verdeeld, maar tenslotte is iedereen het eens geworden: een avondje uit naar de nieuwe film „Jesus Christ Superstar". A Diner De tweede prijs (twee week salarissen) ging naar de heer J Noorthoven en zijn medewer kers van Simon aan de Schie- weg in Rotterdam. Als nummer •drie eindigde het filiaal aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. En dat betekende dan altijd nog een weeksalaris voor de heer A. A. W. Zuidwijk en zijn mensen. Beide prijsuit reikingen vonden plaats in het specialiteitenrestaurant „De Statenhof" in Rotterdam in aanwezigheid van districtleider J. Rijneker en de assistent-dis trictleiders J. van Houts en L. Oosterveen. De heer Noorthoven: „Het was een echte feestdag. We hadden gegokt op de derde prijs, dus je kunt wel nagaan hoe enthousiast wc waren toen we hoorden dat het de tweede was geworden. De geldprijs was heel inventief verstopt in de zak van een kerstmannetje. Bij zonder leuk bedacht". En ook de heer Zuidwijk is niet minder tevreden over de uiteindelijke uitslag. „Een erg plezierige meevaller waar we geen van allen op gerekend hadden. Evenals trouwens dat voortreffelijke d;ner, dat ons door de direktie van Simon in De Statenhof werd aangebovlen." Tot zover de hoofdprijswin naars. Maar er viel natuurlijk nog meer te beleven en... tc vei'dienen. Een pot van 13.000.- aan verrassingsprijzen bijvoorbeeld. Hiervoor werden 10 winkels uitgeloot, waarvan iedere deelnemer in aanmer king kwam voor een prijs van ƒ150.- of ƒ75.-. afhankelijk van het gemiddelde aantal gewerkte uren in het winnende filiaal. Zo werden in de gröep supermark ten vier, en in de groep zelfbe dieningswinkels zes filialen uit geloot. Extra prijzen Aan het eind van de Tour ten slotte, had het wedstrijdcomité nog een aantal extra prijzen aan het bestaande pakket toe gevoegd. Er bleken, gedurende de vier rondes van de Tour. een aantal winkels regelmatig bij de eerste drie van hun groep te behoren. Een uitstekend resul taat, maar voor de deelnemer in kwestie toch wat teleurstellend als hij niet één keer de eerste plaats haalde. Daarom waren er juist voor deze niet eerdér be loonde werkers van het eerste uur nog wat extra prijzen van ƒ100,en ƒ50,bedacht. Het waren: Kouvcnderstraal 50 in Hoens- broek Egelantierstraat 18, Leid- schenhagc, Leidschendam Rapenburg 91. Amsterdam Tour baas Th. van Duimen overhandigt de eerste pry.s in de Simon Prestatie Tour 1973 aan de heer A. D. Tijsmans van liet filiaal Bosch en Lommerweg 269 Amsterdam. Kinkerstraat 115, Amsterdam W'ilhelminasingel, Weert Thomas a Kempisstraai 31. Zwolle. De gelukkigen voor de extra prijs waren: Lange Nieuw straat 187. I.Tmuiden Molenstraat 50, Nijmegen Westduinweg 1245, Scheve- ningen Van Egmondkade 72, Utrecht 4 De heer A. A. W. Zuidwijk. die met zijn medewerkers in filiaal Jan v. d. Heydenstraat 119 Den Haag de derde prijs in de wacht sleepte, wordt gefeliciteerd door zijn districtsleider de heer J. Rijneker (1). Grote Noord 134, Hoorn Albert Neuhuysstraat 32, Am sterdam Rapenburg 91, Amsterdam 2e Hugo de Grootstraat 14, Amsterdam St. Jaeohsstraat 61, Utrecht Ferdinand Bolstraat 47, Am sterdam. 0 Flitsend Terugblikker d op de Tour, kunnen we constateren dat het een flitsend evenement is ge weest, waaraan alle filialen, geen enkele uitgezonderd, en thousiast hebben meegedaan. Waarin opvallende omzetstij gingen te zien zijn geweest en waarin alle medewerkers heb ben getoond van aanpakken te weten. Hulde ook voor het voortreffelijk werkende Tourco mité dat per se in de anonimi teit wenst te blijven (en dat is jammer want we hadden hier best met name mevrouw Van der Ham in deze regels willen vermelden). Gezien het enthousiasme waarmee de Simon Prestatie Tour 1973 is verlopen, is het niet ondenkbaar dat een derge lijk evenement in de toekomst nog eens herhaald wordt. Tijdens de Simon Presta tie Tour 1973 zijn er in to taal zo'n 120 tips bij het wedstrijdcomité binnenge komen. Tips van medewer kers die meedenken in het winkelgebeuren. Tips ook, die soms een nadere studie binnen de Simon-centrale waard waren. Enkele er van, die steeds mei een platenbon ter waarde van .f25,gehonoreerd werden willen wij u niet onthou den. De heer C. Dekker stuur de een voorbeeld van een kassa-opmaakstaat, door hem zelf gestencild, in. Hij gebruikt die staat al gerui me tijd en voorkomt daar mee slordigheden bij het opmaken van zijn vier kas sa's. Een en ander tot grote tevredenheid van zijn ad ministratrice. De heer W. Dikland ont wierp in Maassluis met zijn medewerkers een variant op het aloude ganzenbord spel. Ze noemen het "Si mon Winlcelspel" en het telt maar liefst 150 spelre gels. De heer F. A. de Rond in Utrecht ondervond proble men bij het op schema houden van een aantal ar- tikelengroepen als indische produkten, babyvoeding, e.d. Om niet steeds hel schemaboek erbij te hoeven halen heeft hij een simpele wijze van schapbewaking gevonden. Schapbewaking is op de Simon-centrale overigens op dit moment een onderwerp van naarsti ge studie. De heer J. van Rietscho ten constateerde dat som mige klanten er een op merkelijk jargon op na houden. Hij noteerde de volgende opmerkingen: "gepasseerde melk", 'op laadbare koffie", "ingeblik te bruine bonen in pot". En wat dacht u van het verzoek "Ik wil er nog een kleintje bij, groenteman"?

Personeelsbladen | 1974 | | pagina 9