'Normstelling': 'n Miro-zaak apart miro Inspraak en overleg, óók in Supermarkt BEDRIJFSLEIDER II. R. WOLKERS: De Miro-vestigingen, inmiddels reeds 7 in ge tal, liggen over nagenoeg het gehele land verspreid. In de enkele jaren van haar bestaan veranderde reeds veel. Aanvankelijk gestart in Vlissingen met een gescheiden food-afde- ling (onder Albert Heijn naam) en non food afde ling schakelde men binnen 2 jaar na de opening ge heel om, waardoor alles binnen één kassapark kwam. Deze operatie beteken de een grondige wijziging van de totale lay-out. De jongste ontwikkelin gen op hypermarkt-gebied kregen gestalte in -de nieu we vestiging te Beek in Zuid-Limburg. Niet alleen traden verande ringen op i'n het uiterlijk van de Miro en de haar ten dienste staande hulpmiddelen, echter ook op het gebied van manage ment ontwikkelden de zaken zich snel. Deze ontwikkeling bij Miro was voor de heer A. T. Kruft, Hoofd Stores Operations Miro, aanleiding het hoofd van de afdeling Organisatie, de heer D. A. Claus, te verzoeken om steun aan de ABL's van de Mi- ro's te verlenen bij het oplossen van een aantal vraagstukken. Bij een inventarisatie van be hoeften. kwam steeds één punt naar voren, namelijk het soepel opvangen van de personeelsbe zetting bij omzetpieken. Deze pieken vinden hun oor sprong in de koopgewoonten van onze klanten. Miro kent re latief veel autoklanten. Afge zien van een groeiend aantal tweede auto's in de Nederlandse gezinnen, is men over het alge meen aangewezen op de enige aanwezige gezinsauto. De be schikbaarheid van deze auto is in hoge mate bepalend voor de piekvorming in de Miro's. De drukte op de vrije zaterdagmor gen en eventuele koopavonden is daardoor het grootst. Programma De koopgewoonten van de konsument centraal stellend, is in nauw overleg met de ABL een aktiviteiten-programma op gesteld. In dit programma werden een aantal onderwerpen opgenomen in aanmerking komend voor een nader onderzoek. Uitgangspunt hierbij was dat 'alle eventuele onderzoekingen o.l.v. de ABL door de medewerkers van het eigen filiaal zouden worden verricht, -waarbij de afdeling organisatie slechts steun zou verlenen. Het grote voordeel hierbij is dat alle medewerkers zich maximaal betrokken voelen bij verandering in eigen filiaal en er een klimaat gaat ontstaan, waarin steun en advies als van zelfsprekend wordt aanvaard. Als deel van de uitvoering van het onderzoekingsprogram ma is niet alleen aandacht be steed aan het verschijningspa troon van de klant, doch even veel aan alle noodzakelijk te verrichten werkzaamheden in de hypermarkt. Zo worden voor alle onderdelen van het werk normen afgeleid waaraan de doelmatigheid van het funktio- neren van elke afdeling kan worden getoetst. Door het zorgvuldig afwegen van prioriteiten in het werk kon worden vastgesteld wat op welk moment moest worden verricht. De afdeling Organisatie vergadert over de nieuwe normstelling voor de Miro's. Van links naar rechts de heren A. S. P. van Trotsen- burg, G. J. van der Kolk en D. A. Claus, hoofd van de afdeling. Op korte termijn maakt men het mogelijk om met behulp van bekende gegevens een plan op te stellen voor personeelsin- zet. Anders gezegd, was het to taal van aktiviteiten er op ge richt om de golfbeweging in de klantenstroom op te vangen. Dit betekent, dat op momen ten van grote klantendrukte, het personeel haar aandacht in hoofdzaak richt op de winke lende klanten, terwijl op stille momenten werkzaamheden worden verri'cht als het vullen van de schappen, het maken van displays, etc. Bij de realisatie wordt dank baar gebruik gemaakt van part time hulp om opengevallen plaatsen te bezetten, ontstaan door de afwezigheid van vast personeel i.v.m. de 5-daagse werkweek. Het resultaat van deze geza menlijke inspanning is dat door voortdurende analyse van het aktuele bedrijfsgebeuren en het daaruit trekken van de juista konklusies de ABL in staat is de arbeidsproduktiviteit in zijn filiaal te bewaken en daardoor met de laagste kosten de konsu ment een maximum aan service te bieden. Het soepel opvangen van de Miro-personeelsbezetting bij omzetpieken vormde voor de nieuwe normstelling een centraal punt. „Inspraak en overleg binnen de muren van grote onderne mingen is natuurlijk praehtig, maar dat kan even goed in on ze supermarkts, bedrijven in het klein. Ik vind het beslist noodzakelijk dat je de mensen, die hier enthousiast en hard werken, ook in zoveel mogelijk zaken betrekt die de winkel aangaan, zegt bedrijfsleider II. B. Wolkers van de Simon aan de Amsterdamse Postjesweg. „Juist door het coachen breng je de mensen op een bepaald ni veau. Maar, en dat wordt vaak vergeten, je moet ook proberen ze op dat niveau te houden. Daar is overleg voor nodig. Hier aan de Postjesweg drinken we iedere maandagmorgen, de zaak is dan toch gesloten, gezamen lijk koffie. Er wordt natuurlijk eerst over Ajax gepraat, het weer en de televisie maar ik probeer dan al gauw het gesprek naar de zaak om te buigen. Dat lukt meestal prima en dan ko men ze: de opmerkingen maar ook de aanmerkingen. De ideeën, de vragen, de tips en de sugges ties." Voorbeelden „Om eens wat voorbeelden te noemen: iemand wil in zijn stand een verandering aanbrengen. Een ander is het opgevallen dat aan de kassa's voor een fles Spa te weinig statiegeld berekend wordt. Een derde komt met een voorstel om voor de stoep van de winkel stalen oprijlatten neer te zetten als er gelost en gela- den moet worden. Weer een an der stelt een andere indeling van het magazijn voor. De cais sières laten zich niet onbetuigd en stellen voor spiegeltjes aajh de kassa's te bevestigen waar door ze in één oogopslag kunnen zien of er onder de winkel wagentjes iets meegesmokkeld wordt. Alle op- en aanmerkin gen worden serieus behandeld en veel ideeën inderdaad ge bruikt," aldus de heer Wolkers. Films Een ander geslaagd experiment was het volgende. "Een tyd ge leden hebben we met z'n allen een film gemaakt over diefstal in de winkel. Alle rollen werden door het personeel zelf met veel animo gespeeld en door my ge filmd. De film laat de verschil lende geraffineerde vormen van diefstal .zien die door ons in de loop der jaren zyn opgemerkt Hij is voor een aantal bedrijfs leiders in Amsterdam vertoond en wordt thans bij personeelsza ken in Zaandam bewaard. Ik heb ook een scenario klaar voor de volgende film, die uitsluitend over het wel en wee van de cais sière zal handelen. Een functie waar zowel consument als be- Zó gaat het toe tijdens de maandagmorgen-meeting in het Simon-filiaal aan de Am sterdamse Postjesweg. Voor B L Wolkers (3e van links en inzet) sinds een poosje een - personele - bron van inspiratie. drijf vaak veel te licht over denken." Tijdnood Voor die tweede film hebben ze aan de Postjesweg nog geen tijd kunnen vrijmaken. De winkel loopt te hard. En dat is onge twijfeld mede te danken aan de goede teamgeest die de heer Wolkers met zyn mensen op bouwde. Zoiets straalt altyd op de klant af!

Personeelsbladen | 1974 | | pagina 7