Chef Cor Fok Nieuiv Goed jaar voor de Ideeënbus Reorganisatie PMC- service Kopij tijdig inzenden pagina 6 Flitsen AH-supermart In tegenstelling tot voorgaande ja ren was 1973 met 420 inzendingen bijzonder succesvol voor de ideeënbus. De in juni 1973 in het leven geroe pen ideeënkommis- sie had niet op zo veel inzendingen durven rekenen; toch heeft men zich er op een paar idee- ;n na helemaal door heen geslagen (deze enkele ideeën zijn i.v.m. onderzoekin gen nog in behan deling, doch de in zenders kunnen zeer spoedig ant woord Eerwachten). Vele beloningen en prijzen werden uitgekeerd; het to taalbedrag hiervan overschreed zelfs de twee milie- grens Op de valreep teerden ter afslui ting van de sermce- aktie nog twee prij zen in natura t.w.v. f250.- en 100.- toegekend aan resp. mevrouw Ganze- man uit fil. 1113 te Den Haag en aan de heer De Rooy uit fil. 1150 te Ensche de. In het komende jaar gaat de ideeënkommissie uit oogpunt van kostenbesparing minder aktie voe ren dan vorig jaar. Niettemin verwacht men in dit jaar van bezinning nog meer inzendingen dan vorig jaarvooral op het gebied Ean kostenbesparing en energiebesparing (in de ruimste zin des woords). Ook is onze afde ling Marketing Ser vices zeer benieuwd naar ideeën over display's en alles wat daarmee sa menhangt. Vooral wat betreft het vin den van alternatief display-materiaal, m.a.w. de vervan ging van de huidige Raak-kisten. Zulke ideeën moeten natuurlijk wel financieel uit voerbaar zijn vandaar deze op roep om hierover ideeën in te zenden En vergeet niét! de beloningen gl|llllili||illllllllllllllll!!lllllllllllllllllllllllllllllllll!lllilllll!l|ll||l|l||||IIMIIIII!llll|llllllllllllllll||inillllllltlll(llllllliiil||||||||||||||^ De oproep van de redactie H in het vorig nummer van e= ..Flitsen" om voortaan ook §j de gepensioneerden via dit vaste rubriekje te laten H communiceren, is niet on- beantwoord gebleven, i Helaas waren de bijdra- I gen te laat in ons bezit om H nog te kunnen worden af- gedrukt in deze kolommen. Dat is jammer en daarom is het goed, met het vol- I gende rekening te houden: de kopij dient ruimschoots vóór de verschijning van elke Flitsen te worden in- gezonden: dat maakt de I technische procedure nu eenmaal noodzakelijk. J Voor het maartnummer: g uiterlijk 15 februari a.s.ü {f p Van nu af zullen wij U §e jl telkens op deze plaats la- ten weten, wanneer de i§ sluitingsdatum voor kopij- p inzending valt. Wij zullen s J trachten om het reisver- M slag van de heer P. J. Fait, j| die een geslaagd familie- j§ m bezoek bracht aan Z.-Afri- f| H ka de komende keer „mee ^iiiiiiiiiiiuiiiiuuiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ te nemen". Hetzelfde geldt j§ voor de ontboezemingen van de heer A. H. Pilger. Dank vast voor Uw en- thousiasme! Tot slot een verzoek, zoudt U eventuele bijdra- gen willen beperken tot hooguit 1 velletje (brief)- §f papier liefst getypte- tekst. Dat voorkomt teleurstel- g ling als gevolg van ruimte- gebrek. DE REDACTIE liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinijiiiiiiiininiiil Merkartikelen, die in toe nemende mate deel uit maken van het P.M.C.- assortiment zullen binnen afzienbare tijd wat onderhoud en reparatie be treft "buitenshuis" ser vice genieten. Zoals men in de krant heeft kunnen lezen, heeft deze stroom lijning van het P.M.C.- serviceapparaat tot gevolg dat er 35 arbeidsplaatsen zullen moeten vervallen. Voor hen die dit betreft, is in overleg met de vak bonden een afvloeiings regeling geschapen. De afdeling Technisch Onderhoud in Amersfoort blijft ook na de reorganisa tie bestaan voor de nazorg van de 'eigen merk' (dus P.M.C.) en merkloze appa ratuur en bovendien voor het in goede staat houden van de technische instal laties binnen het winkel apparaat van Albert Heijn Supermart B.V. Concluderend kan wor den gesteld dat de service aan het 'witgoed7 mettertijd grotendeels aan derden zal worden toevertrouwd, maar dat er nog ettelijke artike len resten, waarvoor men in voorkomende gevallen als vanouds bij dc P.M.C. - service terecht kan. Welke artikelen dit spe cifiek betreft, staat duide lijk aangegeven in de ko mende P.M.C.-katalogus en op het betrokken garantie bewijs. Eind 1973 werd in het produklicbedrijf Wijhe een geheel gemoderniseerde rokerij officieel in gebruik genomen. De oude rokerfj was één der oudste delen van het bedrijf (minstens 125 jaar oud). Gedeelten van dit oude bedrijf werden afgebroken en ver nieuwd en thans is een bijzonder moderne rokcry verrezen. Een belangrijke bijkomstigheid is nog, dat de nieuwe in stallatie de produkten wel rookt, doch geen vleugje rook in de atmosfeer terugkomt. Deze rook wordt, zoals dat in vaktermen heet, weer afgebroken. De bovenste foto Iaat zien hoe de oude rokerij er uit zag. Op de andere foto een moderne installatie waarmee het prettig werken is en een prima produkt afgeleverd kan worden. Het heeft er naar uitgezien dat deze geboren Noord-Hollan der boer zou worden. „Heel jong al had"ik de illusie bij een boer of tuinder te g«an werken en dat is gebeurd ook. Maar ik ben er uitgestapt en kort daar na werd me gevraagd bij Albert Heijn te komen, in Alkmaar, waar ik met een transportfiets de boodschappen weg moest brengen. Als eerste bediende ging hij naar de inmiddels allang verdwenen zaak in de Bever- wijkse Breestraat. In die zaak leerde hij z'n vrouw kennen en omdat een ontluikende liefde in een filiaal in die dagen iets zeer aparts was verdween hij naar Baarn. Vanwege de hoge reis kosten om zijn meisje te kun nen zien zocht hij het daarna; weer wat dichterbij, eerst in Zaandam, toen in Zandvoort, Haarlem en Santpoort. „En toen op een zondagmor gen hoorde ik van de oude heer Albert dat ik chef kon worden tegenwoordig heet dat be drijfsleider chef in Den Haag. Wij zijn halsoverkop in ondertrouw gegaan en moesten toen samen met een bediende en een winkeljuffrouw de vol komen verlopen zaak in de Haagse Koningstraat op poten zetten. We woonden in een ellendig huis. Vanwege dat huis heb ik ontslag genomen en ik ben naar de concurrent gegaan, in Heemstede, maar m'n vrouw en ik konden niet wennen. Het was geen Albert Heijn, hè"? Door deze onderbreking heeft hij. hoewel 52 jaar in dienst, nooit het 40-jarig dienstverband kunnen vieren. Hij kwam terug bij AH in Deventer, weer als chef. „Na anderhalf jaar", ver telt hij, „kon ik naar Alkmaar terug en daar heb ik dertig jaar lang gezeten. In de Lange- straat". Hij kan het werken nog niet helemaal laten. In de eerste tijd viel hij nog wel eens in voor zieke collega's, maar daar is hij mee gestopt. Behalve de weke lijkse kaasmarkt van april tot eind september, houdt hij nu iedere maandagmorgen bepaal de staten bij in de SM in Ber gen. Een enkel voorbeeld om de innige band onder het personeel aan te geven: drie jaar geleden is het personeel uit de zaak aan de Langestraat het personeel uit de dagen van chef Fok bij hem thuis geweest, een re- unie op initiatief van een van de winkeldames. „Het is een ge weldige avond geworden, we hebben lekker gepraat en gela chen en het aardige was dat ze voor mij een geschenk mee brachten. Daar had ik helemaal niet bij stilgestaan". Een ander voorbeeld van voorbije sfeer. „Vroeger stond je veel nader tot de direktie, logisch omdat de zaak zoveel kleiner was. De direktieleden kwamen bij je thuis. Meneer Albert, de huidige president ja, is bij ons als jongetje van drie jaar op visite geweest." Cor Fok (tweede v. links) in de 20-er jaren als eerste bediende in het toenmalige AH-filiaal te Beverwijk. Inzet: wat er anno 1974 van hem is geworden. Elf jaren al is hij met pensioen, maar hij voelt en denkt nog altijd als een All er. Liever nog praat hy over het bedrijf, waar hij ruim een halve eeuw werkzaam was. „Ouwe koeien natuurlijk", zegt hij verontschuldigend, „maar het is leuk om herinneringen op te halen". Zijn naam: Cor Fok, hij lijkt 65, is 71, ex-bedrijfsleider, woonachtig in Alkmaar, de plaats waar tal van inwoners hem hard nekkig „sjef uit de Langestraat" blijven noe men, waar vreemdelingen hem kennen van de kaasmarkt, want daar staat hij samen met zijn vrouw gedurende het vakantie seizoen iedere week kaas te verkopen. Voor rekening van AH; het is historisch zo gegroeid.

Personeelsbladen | 1974 | | pagina 6