BLIJDSCHAP EN VERDRIET BIJ AHOLD IN MEMORIAM pagina 4 Elitsen AH-supermart BI. W. Schcclings van het AH-filiaal aan de Haagse Aart van der Goesstraat vierde 15 november vorig jaar zijn zilveren zaken- jubileum in de huiselijke kring: de jubilaris (geheel links op de bank in hot midden) omringd door echtgenote, dochter, klein kinderen en z,ijn winkelstaf. tn de AC Oud Leusden is afscheid genomen van zeven bedrijfsleiders, die in 1973 de pensioengerechtigde leeftijd hebbej» bereikt en aldus een punt hebben gezet achter hun werkzame leven. Het zijn de heren Dekens uit Naarden. Kampen uit Groningen, Van Dijk uit Utrecht, Strietman uit Huizen N.H., Daanen uit Zut- phen. Bosch uit Rotterdam en Bosman uit IJsselmuiden (werkzaam in Amsterdam en Amersfoort). De heren beleefden, vergezeld van hun echtgenotes, een ge noeglijk samenzijn op 30 no vember. Zij werden toegespro ken door het hoofd van de ZB- organisatie, de heer P. G. Zwarts, en de beide divisielei ders L. M. de Haas en II. de Roode. Geschenken op deze langzamerhand traditioneel ge worden jaarlijkse bijeenkomst waren er uiteraard ook: bloe men voor de dames, een fles edel vocht en een enveloppe met inhoud voor de heren. Op dinsdag 18 december werd in het Noordbrabamse Putte de AH Super mart feeste lijk heropend. Bedrijfsleider C. Adriaansens wilde hiervoor graag mei zijn team op de foto. In een centrum waar onder wijs, sport, kuituur en kom •mercie zijn samengebracht -opende Albert Heijn in Eindho ven Karregat een kleine Super- mart. Op de foto dc bedrijfs leider P. E. Peeters met echtge note en kinderen temidden van zijn team. WKLL Y DAM VELT-M A AS Menrouw Damvelt trad in 1 Mi ni dienst van onze ZB in Ge leen, die later in Limburg onze eerste SM werd. In 1966 werd mevrouw Dam velt Hoofdcaissière in Kerkrad e Door haar grote -inzet en voor treffelijke kwaliteiten werd zij vervolgens benoemd tot am bulant hoofd kassagroep. Als zodanig was zij niet ulleen werkzaam in de zuidelijke pro vincies, maar ook daarbuiten. Ook in de Miro was zij geen onbekende. Toen deze funktie werd opge heven werd zij hoofd kassagroep van Eindhoven Limburglaan. Zelfs tijdens haar ziekte kon zij het niet laten af en toe nog mee te werken. Vele kollega's, onderwie de heer L. Oranje, waren bij haar afscheid aanwezig. Aan Willy zullen wij een goe de herinnering bewaren. De neer P. A, van Oversteeg, bedrijfsleider van Wagnerplein, Tilburg-N, nodigt ons uit zijn op 12 dec. geopende SM te be zoeken. Achter de check-outs zijn 4 aparte :winkeltjes nl. deli, gebak, tabak en tijdschriften, bloemen, waar men ook direkt kan afrekenen. Er is veel met kleuren ge werkt. Op '29 december 1973 is on- Op 30 november 1973 is na verwacht overleden de heer langdurige ziekte van ons he A. C. .1 TEN CATE De heer Ten Cate was sinds 1970 in onze onderneming werkzaam op de postafdeling van HK 71. Rustig en nauwgezet heeft hij zijn taak steeds vervuld. Op de kollega's, met wie hij nauw samenwerkte, heeft zijn heengaan diepe indruk ge maakt. Op 20 november 1973 is on- rerwachl op 33-jarige lee<',jd overleden de heer Op 19 november 1973 zijn op DK Oost te Arnhem de diplo ma's uitgereikt aan de nieuwe SMBL's in aanwezigheid van de Dislriktsstaf. De namen 2ijn: van beneden naar boven: H. de Ruiter en echtgenote. J. Deusings en echt genote, R. J de Jong en echtge note, P. Bakker en echtgenote, J. K. Leufkens en echtgenote. D. Holtman. In zijn woonplaats Koog aan de Zaan is 29 december j 1. over leden de heer J. AAPJES Op 11 juni 1973 was hij juist ge pensioneerd bij Simon de Wit, waar hij werkzaam was op hel hoofdkantoor op de inkoopafde ling. Wij zullen een goede her innering aan hem bewaren. Er is een reisbalie en een in- fo-eenter en een spéciaal non food -ïssortimènt. Deze groeps foto is genomen 'in de sporthal. die naast het winkelcentrum ligt. Bijna 25 jaar is clc heer N. Th. Daanen (links) BL geweest van het AH-filiaal in Zutphcn. Het laatste jaar was hjj lang durig ziek. Niettemin werd het bereiken van dc zilveren mijl paal 19 november jl. gevierd in de familiekring, in bijzijn van de heren Zwarts, De Ronde en Koster. Voor de heer C. A. van Trilt, BL van hel Simon-filiaal aan de Haagse Elandstraat was het 29 december j.l. „alles zilver wat de (kerst)klok sloeg". Die dag her dacht hij zijn 25-jarig jubileum bij „de zaak". V.l.n.r. de jubilaris en (rechts) de heer Th. van Dui men, hoofd Stores Operations Simon b.v., in het gebruikelijke onderonsje bij dit soort gelegen heden. .1. .1. KLITSIE De heer Klitsie was werkzaam bij de onderhoudsdienst van de Produktiebedrijven te Zaandam, in de funktie van chef mecha nisch onderhoud. Hij was sedert 1938 bij ons werkzaam. Naast zijn prima vakmanschap toonde hij een uitstekende inzet en een opvallend enthousiasme voor zijn werk. Niets was hem teveel en nim mer deed men een vergeefs beroep op hem. Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerde kollege Op 7 december j.l. is plotseling overleden de heer H. M. STOOF De heer Stoof, die 46 jaar werd, was sinds 1951 bij ons werkzaam. Tot en met december 1969 was hij bedrijfsleiderdaarna voor- raadopnemer in diverse filialen. Zijn verdienste voor ons bedrijf zullen wij met dankbaarheid blijven gedenken.

Personeelsbladen | 1974 | | pagina 4