„Loonkosten spelen bij Ahold steeds belangrijker rol" Albert Heijn blij met meedenkenmn personeel Bijpraten met A. Heijn over dingen van de dag flitsen CO pagina 2 Flitsen Ahold MARIETJE DIJKSTERHUIS (17) RONALD GOUDVIS (22) Het interview met de heer Albert Heijn in het vorige nummer van „Flit sen" heeft zowel binnen als buiten het concern nogal wat aandacht getrokken. Dc redactie heeft dan ook erg veel reacties op dat ge sprek gekregen. Naast lof over het feit dat men de heer Heijn aldus als mens beter heeft leren kennen, bleven er ook duidelijk vra gen open staan en vooral door het feit dat ten tijde van de publikatie van het eerste interview de algeme ne situatie in ons land en dus ook binnen Ahold zich zodanig had ontwikkeld, dat men inmiddels ook behoefte had aan een visie van de heer Heijn hierop. Daarom verklaarde de heer Heijn zich bereid voor de tweede maal een vraag gesprek toe te staan op basis van maar liefst veer- TEA LEENTVAAR (17) tig vragen die uit alle la- geni van het personeel uit alle werkmaatschappijen op schrift zijn gesteld. Waarbij het opvalt dat zelfs de jongste medewer kers zich niet onbetuigd lieten. Een aantal van de inge zonden vragen bleek zich bij nader inzien minder goed te lenen voor beant woording langs deze weg. De heer Heijn heeft ons wat dit betreft de verzeke ring gegeven dat deze aan de orde zullen komen in de vergaderingen van de on dernemingsraden en de COR. Op een aantal vragen komen wjj in volgende nummers terug. De overige vragen lever den voldoende gespreksstof op voor het hierbij afge drukte verhaal. En dit waren de vragen stellers die, uiteraard na mens u allen, de dingen van de dag bij de heer Heijn aan de orde hielpen stellen: Tea Leentvaar; Marietje Dijksterhuis: Ronald Goud vis; Arie Abbink; mevr. A. de Bruin; P. J. W. Hoogen- doom; H. Stapel; B. v.d. Knaap; H. J. Waardenburg; N. de Reus; hr. van Wulfen; hr. Durink; mevr. Drijver; hr. Kouwenberg; hr. Van Waardenburg. „Het is plezierig te merken, dat de mensen onze onderne ming kenneljjk niet alleen zien als de plek waar zjj hun boterham verdienen, maar dat zü ook bereid blijken om met ons mee te denken", aldus de spontane reactie van de heer A. Heijn bij het aanhoren van de tientallen vragen, waarmee een dwarsdoor snede van het Ahold-personeel hem heeft geconfronteerd. Het was uiteraard geen ver rassing dat nogal wat vragen stellers mede namens hun 'achterban' hebben ingehaakt op actuele problemen, die de vooruitzichten voor 1974 onmis kenbaar mede zullen bepalen. Dat is een van de weinige reali teiten van het ogenblik en men hoeft geen profeet te zijn om hierop vooruit te lopen. Los van alles blijkt uit ver scheidene reacties dat men zich enige zorgen maakt over de al gehele maatschappelijke situatie die uiteraard een onderneming als Ahold eveneens beroert. Krijgen de jeugdige werkne mers bijvoorbeeld nog wel gele genheid om door te stromen naar hogere functies De heer Heijn kan hierover kort zijn: „Ik heb niet de in druk dat er wat dit betreft veel is veranderd. In de eerste plaats wordt doorstroming niet uitslui tend bepaald door vestigingen van SM's, maar ook door ope ningen van andere vestigingen van Ahold N.V., zoals Alberto's, Lita's, drugstores, S-discounts etc. Verder is er constant sprake van een natuurlijk verloop in de top ofwel de bedrijfsleiding van de verschillende Ahold- filialen, waardoor promotie mogelijkheden blijven bestaan. En vergeet niet dat er in de toe komst bovendien ook meer dia- gonaalsgewijs functieverschui vingen kunnen zijn van de ene werkmaatschappij naar de an dere. Nu het tijdelijk wat minder gaat, zie ik daarin geen aanlei ding om het bedrijf dan maar te laten vergrijzen. Juist nu zijn er energieke krachten nodig om de lijn in positieve richting te helpen ombuigen." Zijn er harde maatregelen te verwachten om de zaak in die positieve koers te stuwen Kosten bewaken A. Heijn: „Het is duidelijk dat er in het algemeen iets zal moeten gebeuren; daaraan wordt door de Raad van Be stuur en de direkties dan ook druk gewerkt en er wordt al even hard op gestudeerd. Méér dan ooit zullen wij ons moeten bezighouden met kos tenbewaking van portokosten tot en met grote investeringen. Alle plannen die geld kosten, worden zeer kritisch bekeken en dat zal er wellicht toe leiden dat er wat zaken naar volgend jaar zullen moeten worden op geschort. Ik doel hier bijvoor beeld op enig uitstel van de bouwplannen voor sommige ge plande wegrestaurants, al kan ik er in dit stadium helaas nog niets definitiefs over zeggen. Verder wordt onderzocht, of er tussen de verschillende werkmaatschappijen een niet nog efficiënter samenwerking mogelijk is, om ook langs die weg tot kostenbesparing te ko men." In dit verband vragen heel wat Ahold-ers zich logischer wijs af, of het wel verstandig is, zoveel geld te steken in de overname van andere bedrijven, zoals Simon en Etos. A. Heijn: „Ik heb het al eens eerder ge steld: groei is een voorwaarde om te blijven bestaan. En die groei is sneller te verwezenlij ken door overname. Met weinig meer overhead kosten krijg je een grotere omzet en je bereikt een groter marktsegment op plaatsen waar je eerder geen fi lialen had." Geruchten Over overname gesvroken; vangt u wel eens wat op van geruchten over nieuwe transac ties, waarbij Ahold zelf lijdend voorwerp zou zijn? A. Heijn: „Die geruchten zal je altijd wel houden. Vorig jaar nog stond in het blad „Accent" dat wij het Amerikaanse bedrijf Kroger zouden gaan overnemen. Nou vraag ik je: Kroger is drie maal zo groot als Ahold en ik dacht dat doorgaans de kleinere door de grote werd opgekocht. In ons grondslagenbeleid heb ben wij het handhaven van on ze zelfstandigheid vastgelegd en er zij» ook nooit aanwijzingen geweest dat er in die mate aan delen werden opgekocht die in de richting van overname we zen. Er zijn inderdaad nogal wat aandelen in Amerikaanse han den terechtgekomen, maar daarbij ging het gewoon om be leggingsmaatschappijen. Wij hebben er in de COR weieens over gepraat, maar nooit aanlei ding gezien andere constructies dan wij reeds hebben te beden ken om een 'overval' te voorko men. Bij het overnemen van be drijven verloopt soms niet alles zoals je wilt en je moet dan vaak constateren dat je bedoe lingen verkeerd worden geïn terpreteerd. Ahold heeft dat aan den lijve ondervonden bij de strubbelingen rond de Etos- bakkerij." Spijtig A. Heijn: „Ik vind het ver draaid spijtig dat die verwikke lingen daar zijn ontstaan, juist omdat het helemaal niet nodig was. Het is jammer dat het zo is gelopen, want er is uiteinde lijk niets anders uit gekomen, dan wij aanvankelijk hadden aangekondigd. Echt een heel vervelende zaak, maar alles is nu gelukkig goed geregeld. Als dan niettemin wordt ge suggereerd dat wij te weinig rekening hebben gehouden met de belangen van de mensen daar, dan kan ik alleen maar zeggen: wij hebben, in goed overleg met alle betrokkenen, gedaan wat in ons vermogen lag." Om nog even in de kritische sfeer te blijven: In het tijd schrift Food Magazine heeft ge staan dat het niet zo best gaat met de Miro's, terwijl de heer Heijn van het tegendeel over tuigd is. A. Heijn: „Ook daarover kan ik heel kort zijn: die mensen zijn niet van de juiste gegevens uitgegaan. Bovendien zijn er verschillen van mening over de gevolgen van de energiecrisis. „De ene groepering zegt, dat vestigingen als onze Miro's de dupe zullen worden van de ge volgen van een beperkt gebruik van de auto in de toekomst. Maar dit is nou juist een van die dingen waarover verschil lend kan worden gedacht. Anderen ten slotte wij ook zijn ervan overtuigd dat de Miro's en ook de supermarts juist profijt kunnen trekken van een selectief gebruik van de auto: met minder benzine zullen de mensen naar ons idee eerder geneigd zijn, alles in één rit te doen, in plaats van ver schillende winkels te bezoeken." Over toekomstverwachtingen gesproken: de loonkosten spelen in een concern als Ahold een steeds belangrijker rol. Ziet de heer Heijn in verband hiermee nog mogelijkheden voor het invoeren van arbeids besparende methoden? A. Heijn: „Zeker wel en wij zijn dan ook constant bezig om ons, wat dat betreft, internatio naal te oriënteren. Denkt u bij voorbeeld maar aan het gebruik van elektronische kassa's die zelf de prijzen kunnen lezen." Topt aak Nu even iets heel anders. Bij de vragen die binnenkwamen, zat ook de volgende: „Wat doet u als president eigenlijk Daar moet de heer Heijn wel even om lachen: ,.Er is gelukkig niet gevraagd: „Doet u eigenlijk wel wat?". Omdat er ook is geïnformeerd naar de verant woordelijkheden in de toplei ding van het concern: „De Raad van Bestuur is verantwoording schuldig aan de Raad van Com missarissen; dus ook wij kun nen wel degelijk op onze kop krijgen als er wat mis is ge gaan. Zo kan je ook in de aan deelhoudersvergadering op het matje worden geroepen. De pre sident is tevens voorzitter van de Raad van Bestuur en als zo danig coördineer ik het werk van de leden van de raad. Daarnaast geef ik leiding aan enkele afdelingen en ik onder houd de rechtstreekse contacten met de werkmaatschappijen. Buiten het bedrijf heb ik dan nog een aantal bestuursfuncties, zoals het voorzitterschap van het Centraal Bureau voor het Levensmiddelenbedrijf; het voorzitterschap van de Vereni ging van Grootbedrijven in Le vensmiddelen en ik ben be stuurslid van de Raad van het Grootwinkelbedrijf." De heer Heijn grinnikt: „Zo kom ik toch wel aan een aardi ge dagtaak." Beleid De zo noodzakelijke groei van het concern blijkt sommige Aholders toch wei een bietje te benauwen: wordt het bedrijf op die manier niet zo groot en daardoor zo log dat er eigenlijk geen slagvaardig beleid neer is te voeren? A. Heijn: „Dat is natuurlijk ook onze voortdurende zorg. Ik geloof desondanks dat wij er aardig in slagen die ongemak ken te beperken. Het is duide lijk dat je bij het nemen van belangrijke beslissingen via meer schijven moet werken dan in een kleine onderneming, maar aan de andere kant pro beren wij de verantwoordelijk heden zoveel mogelijk te dele geren om zo snel mogelijk op veranderde omstandigheden te kunnen inspelen. Dat lukt de ene keer beter dan de andere, maar wij zijn er constant mee bezig, het werk zo glad moge lijk te laten verlopen. Maar, met een spreiding over meer dan zeshonderd plaatsen is het onvermijdelijk, dat je soms achter de feiten aanholt." Aandelen Een financieel vraagje tot be sluit: Wanneer worden de per- soneelscertificaten wee* wat waard? A. Heijn: „Dat kan je elke dag in de beursberichten in de krant lezen. De waarde gaat op en neer met de hoogte van de aandelen. Op het ogenblik is dat ƒ92,50 en dat heeft te maken met het algemene beursklimaat en met de bedrijfsresultaten. Aan de verbetering van dat laatste werken wij met z*n allen hard". Ahold N.V. Oplaag 30.000 Verschijnt 9x per jaar 31e jaargang no.l Februari 1974 Hoofdredactie: Afd. Public Relations adres: Ankersmidplein 2, Zaandam Tel. 075 - 59 30 26 en 59 22 20 Kamers 1719 en 1606

Personeelsbladen | 1974 | | pagina 2