„Spirituele" Kees ontPOPt Wie-kent-kwis-koppel "HIT THE BIG TIME" KONTAKTEN ACHTERBAN CUR-JAARVERSLAG OR-ACTIE VOQR GOEDE TUSSEN LEDEN EN DE COR rondt oud jaar af pagina 12 We veronderstellen dat dit laatste het geval is en laarom zullen we binnenkort al'.e HK- medewerk(st)ers en buiten dienstfunctionarissen die bij AH Supermart B.V. werken in het bezit stellen van een boekje daarin populair geschreven teksten over: de ondernemingsraad en haar bevoegdheden; de Centrale Onderne mingsraad (COR); de verhouding medewer- ker-chef-personeelschef-OR lid. We laten dit boekje vergezeld gaan van een persoonlijke brief, waarin we genoemde HK-me- dewerk(st)ers en buitendienst- functionarissen op een openhar tige wijze confronteren met ons probleem en hun vragen om voorstellen ter verbetering van één en ander. We vragen in deze brief te vens om zogenaamde „STEUN PUNTEN". Onder deze steun punten verstaan wij kiezers, die bereid zijn regelmatig met ons te praten over de in de onder nemingsraad te behande^n on derwerpen." Een leuke erva ring en een hele reeks geschenken vormen voor het echtpaar Niemans uit Eindhoven de herinneringen aan een recent tv-op- treden. In een quiz: AVRO's ,,Wie-kent -kwis", opgenomen op 14 december en uitgezonden de dag erna. Zoals gebrui kelijk deden er vier verloofde paren in ondertrouw aan mes en ééfi van die paren was de 23- iarige heer L. Nie mans (kw-chef van het filiaal Leender- weg in Eindhoven) met zijn verloofde. Zy bereikten de derde plaats cn wonnen o.a. twee paar schaatsen, twee fietsen, een ladvshaver, een ge woon scheerappa- raat, een waterver damper, een foto toestel, een paar kandelaars en een kerstboom. Vanzelf sprekend waren er van de zijde van familieleden en kennissen de nodi ge reakties. „In de zaak viel het mee", zegt de heer Nie mans. Reden daar van: drie dagen na het tv-gebeuren trouwden zy en gingen ze op hu welijksreis tot be gin januari, zodat All's klanten het enige tijd zonder de kw-chef moesten doen. Vanzelfsprekend kennen de klanten hem goed. ook al is hij nog niet zo erg lang aan het bedrijf verbonden. „In september vo rig jaar ben ik bij ETOS gekomen en kort daarna al", vertelt de heer Niemans, „was er die overname door AH, zodat er by mij nauwelijks van een ETOS-tijd spra ke is." ..Hit the big time" heet de sappige single, die de puike popgroep „Cata pult" bij het ter perse gaan van deze Flitsen-edi- tie al weer „onlangs" als eerste muzikaal pro jectiel naar de hogere hit» regionen heeft gelanceerd. De door het Haagse platenhuis Polydor versgeperste troetel schijf wordt hierbij uitgeroepen tot AH-conusknalIer van de maand. Want met deze veelbe lovende eersteling van het Leidse popkwintet ontpopt zich ook Kees Bergman. 21-jarige verkoper op de slijterij-afdeling van de AH-supermart aan het Wassenaarse Stadhoudersplein, als grossier in hitgevoelige vo cal iteiten. Deze maand start de onderne mingsraad Hoofdkantoor van Albert Heijr. Supermart B.V. met een aktie, welke tot doel heeft: het hereiken van een goed kontakt tussen de OR-lcden en hun achterban (de kiezers) en daardoor het ootimaal functioneren van deze OR. OR-lid Jan Belier daarover: „De in 1972 gehouden verkie zing voor onze OR was hoopge vend. Er was een gro^e opkomst van de zijde der kiezers en zo wel de kandidaten als de kie zers namen aktief deel aan de verkiezingscampagnes. Nu. bijna 2 jaar later, 'ijkt de situatie helaas minder gunstig te zijn. We ontvangen weinig onderwerpen van onze achter ban en ook de reacties van de kiezers op hetgeen is besproken in de OR zijn minimaal. Bij ons, de leden van de OR HK van Albert Heijn Sunermart B.V. rijst de vraag WAAROM? Doen we het zo goed. dat de kiezers alleen maar tevreden zijn, of zijn ze onvoldoende op de hoogte van de bevoegdheden e.d. van hun OR en d-»p--door misschien ongeïnteresseci-ö. kwam de C.O.R. dus 9 maal bijeen. De C.O.R. werd ver sterkt met vertegenwoordigers van de werkmaatschappijen Si mon de Wit en Miro. De toelichting op het jaarver slag 1972 werd bijgewoond door de president-commissaris en een commissaris. Een zestal leden werd geïn terviewd door de VPRO-radio en 4 leden hadden een gesprek met een P.P.R.-Kamerlid over de inspraak van het personeel. De nieuw gekozen OR-leden maakten een 5-daagse cursus mee bij de Arbeidersgemeen schap der Woodbrokers in Bentveld, alle O.R.'s bespraken in 2 dagen retraite de Samsom- cursus; en de C.O.R.-leden ont vingen de schriftelijke cursus van de Stichting Burgerschaps kunde. De C.O.R. verkiest leden in de volgende commissies en bestu ren: Agenda C.O.R. Pensioenreglement Raad van Bestuur Pensioen fonds Stichting administratie per- soneelsaandelen Ahold Particuliere ziekteverzeke ring Opleiding O.R.-leden Studiefonds. Verder ontvingen de C.O.R.- leden regelmatig de stafberich- ten en overdrukken van belang rijke kranten en tijdschriftarti kelen. De onderwerpen, die in de C.O.R. naast de 2-maandelijkse informatie over omzet en resul taten werden besproken, waren de volgende: Strategie produk- tiebedrijven. Het lezen van een jaarverslag. Personeelsdienst Zaanstreek. Reglement O.R. Se cretariaat C.O.R. Rechtszeker heid buitendienst funktionaris- sen. Klantenblad. Pensionering vrouwelijk personeel. Budget O.R. Aandeelhoudersvergade ring. Family Food B.V. Decen tralisatie Dienst Onroerende Goederen. Toekomst Melkexport Sterovita. Opleiding O.R.-leden. Overname E.T.O.S. Angola-kof- fie en Outspan sinaasappelen. Pensioenreglement. Personeels blad. Broodfabriek Kempen- land. Rente Spaarfonds. Hypo theken. Vakatures Raad van Commissarissen. Het is Kees' hese stem, die op 45 toeren over de toonbanken der platenzaken swixigt. We hebben de begenadigde AH-slij- ter, die ook gitaar speelt, opge zocht tijdens een repetitie met zijn muzikale Catapult-kornui- ten, de popprofs Aart Mol (bas gitaar), Geertjan Hessing (drums), Erwin van Prehn (solo gitaar) en Michael Eschauzier (orgel). Eenmaal in de aantrek kelijk bebouwde kom van Zoe- terwoude zijn we gewoon op de pop afgegaan, waardoor we vanzelf in het patronaatshuis "Don Bosco" terechtkwamen. Het is niet moeilijk om Kees daar te vinden: de hoogblonde leadzanger heeft uiterlijk wel iets weg van de ook altoos keel- verkouden popgigant Rod Ste wart, wiens hoofd eveneens voor pakweg drtekwart uit kruin bestaat. Kees: ..Liever geen vergelijkingen. Wij bren gen een eigen sound en een eigen show". Over showman schap bij Kees geen klagen. Als een volmaakt muzikaal eigen heimer jongleert hij met micro foonstangen, maakt daarbij ook geheel kalkoense sprongen door het patronaatsgebouw popva riété. Zegt dan plots: „Er moet op het toneel iets gebeuren". Na ruim een jaar als troubadour langs folk-tapperijen te hebben gereisd en daar in geruime ma te kennis te hebben gemaakt met de courante spirituele ver snaperingen. kwam Kees ander half jaar geleden bij de AH- slijterij in Wassenaar, waar strikt genomen natuurlijk wei nig muziek in zit. „In sep tember hebben we Catapult geformeerd", vertelt hij onder instemmend geknik van een heuse manager en zijn bandge noten. Inmiddels stond de groep al een keer in het vooi*program- ma van de Eaxring in de Rot terdamse Doelentempel. Vol lof i's Kees over zijn AH-chef De Vries, die zijn waardering voor de muzikale aspiraties van zijn jonge werknemer niet alleen met de mond belijdt, maar die Kees zo mogelijk ook vrij geeft als er popplichten roepen. Ver wacht Kees dat een Catapult- elpee binnenkort de AH-platen- rekken zal sieren „We wachten af. Eerst eens kijken wat de single gaat doen. Voorlopig ver dien ik bij AH mijn living en de afbetaling van de instrumen ten. Als het een succes wordt en we gaan denken in termen van elpees, dan vrees ik dat ik bij AH de plaat zal poetsen". De C.O.R. kwam in Zandvoort bijeen op 29 en 30 januarf 1973 om het funktioneren van de C.O.R. te bespreken. Gedurende het verslagjaar werd reglemen tair zes maal bijeengekomen. Er werden twee extra vergaderin gen bijeengeroepen. In totaal Op 13 december vorig jaar is de C.O.R. de gehele dag bijeen geweest. Des morgens werd, in het bij zijn van de heren ir. H. Glazen- burg, P. C. Vink en Drs. P. J. van Dun langdurig gesproken over de problemen rondom de overdracht van de broodfabriek Kempenland te Eindhoven. Daarna besprak de concern controller, Drs. J. Kleiterp de resultaten t/m het derde kwar taal van Ahold N.V. en de werkmaatschappijen. De volgende vergadering op 21 februari 1974 wordt terugge komen op de vakatures in de Raad van Commissarissen, De opleiding van de O.R. le den zal worden georganiseerd konform het voorstel van de C.O.R. commissie nl. 2*/e dag Bentveld en 2Va dag retraite. In de rondvraag kwamen nog ter sprake de premies van de vrijwillige ziektekostenverzeke ring Vezeno, de plannen met de P.M.C. en de eigen computer van Grootverbruik.

Personeelsbladen | 1974 | | pagina 12