Groei naar af zonder lij ke winkels Miro boekt succes op doe-het-zelf-front Nieuwe Simon-schakels Groeimarkt 3000 artikelen pagina 10 Flitsen Simon/Miro Futurologen oftewel toekoinstverkenners zijn 'in' en hun voorspellingen krijgen meer dan eens grote krantekoppen. Die voorspellingen richten zich vaak op de verdere werk tijdverkorting. Zo zullen wij volgens de Franse futuroloog ir. Jean Fourastié aan het begin van de volgende eeuw per jaar nog maar 40 werkweken van 30 werkuren maken. Zijn bekende Nederlandse collega dr. Fred. L. Polak is hel met hem eens en schrijft: „Er zal sprake zijn van een rollenverwisseling tussen arbeid en vrije tijd: de vrije tijd wordt hèt centrale probleem van de toekomst: in de Verenigde Staten is de vierdaagse werkweek al in volle opmars. Om een massale vervelings neurose te voorkomen moet men zich echter vroegtijdig bezinnen op zinvolle bestedingsvormen van de vrije tijd. Ik zie dan de arbeid terugkeren als vrijwillige arbeid: werk dat de mensen zelf fijn vinden om te doendoe-het- zelf in optima forma". De ontwikkeling in die richting is al in volle gang en dat blgkt ook uit de sterke groei van de doc-het-zelfmarkt. Werd er tien jaar geleden in ons land nog maar zo'n 80 a 00 miljoen gul den aan doe-het-zelfartikelen omgezet, vorig jaar was dat al 900 miljoen en verwacht wordt dat die omzet omstreeks 1980 niet minder dan 2 miljard gul den zal bedragen. Een enorme groeimarkt dus en omdat Miro daarin al enige jaren een stevig partgtje mee- hlaast, sprak Flitsen erover met de heer A. T. Kruft, hoofd Operations van Miro B.V. Volgens de heer Kruft komt deze expansie voort uit de vol gende omstandigheden: de toenemende vrije tijd; de belastingwetgeving die op knappen en onderhoud van wo ningen niet meer aftrekbaar stelt, terwijl het laten doen van allerlei karweitjes almaar duur der wordt, zodat de mensen flink kunnen besparen door het zelf maar te doen, de stijging van de welvaart, die er toe leidt dat men een groter deel van het inkomen kan be steden aan non-food produkten; de technologische ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande fabricage van allerlei nieuwe en interessante, voor de doe-het- zelver zeer bruikbare mate rialen: de almaar verdergaande aan passing van materialen aan ge bruik door leken; het verschijnen van uitstekende vakbladen op dit gebied die de doe-hét-zelver ook bij „moei lijke karweien" zodanig bege leiden dat er praktisch niets fout kan gaan; de interesse, die op de scholen tegenwoordig wordt gekweekt voor het doen van fijne dingen met materialen van allerlei aard. Er was dan ook geen enkele twijfel over, zo vertelt de heer Kruft, dat toen in 1970 te Vlis- singen de eerste Miro Hyper- markt werd ingericht er ook een flinke doe-het-zelf-afdeling moest zgn. Nou, en dat werd meteen een succes. Reden ge noeg om naast de volgende hy- permarkt in Maastricht een zelfstandige ruimte van 600 m2 als doe-het-zelfwinkel in te rich ten. In Nijmegen werd een entre sol (verbinding tussen Miro en parkeerdak) volgestouwd met doe-het-zelfprodukten. Een to tale oppervlakte van 900 m2, die naar de mening van de heer Kruft ideaal is om een optimaal aantrekkelijk assortiment te kunnen opbouwen. Daarna werden nog afzon derlijke doe-het-zelfwinkels ingericht bij VBM's Netto- markten in Enschede, Eind hoven (beide 900 m2) en Rotterdam (300 m2). Voorts worden dit jaar nog twee doe-het-zelf zaken geopend op 13 februari in het winkelcentrum te Uden (900 m2) en straks in Zwijn- drecht (eveneens 900 m2, naast de AH-supermart) „Deze ontwikkeling wijst op een groei in de richting van afzonderlijke doe-het-zelf winkels", aldus de heer Kruft, die overigens duide lijk maakt dat men nog steeds op zoek is naar de juiste formule. „In de Ver enigde Staten kent men bij voorbeeld de zgn. recreatie winkels, waarvan de speci fieke doe-het-zelf verkoop slechts een onderdeel is". In een verkoopruimte van 900 m2 kunnen ongeveer 3000 verschillende doe-het- zelf-artikelen worden ge plaatst, verdeeld over de volgende groepen: hout, pla fonds en wandbekleding, ge reedschappen en hang- en sluitwerk, autoshop, tuin („dood en levend"), dieren, electriciteit (boren, verlich ting, enz.) .sanitair en keu ken, bouwmaterialen en rij wielen. De heer Kruft wijst er nog op dat de doe-het-zelfwin kels geheel passen in de Miro-formule. Dat geldt ook voor het element zelfbedie ning, al gebeurt het op maat zagen e.d. wel door vakbe kwame medewerkers. Een belangrijk aspect is na tuurlijk ook dat de sterke, groei van de doe-het-zelf- pijler nieuwe perspectieven biedt voor werknemers van Miro. Het spreekt immers vanzelf dat de ontwikkeling naar aparte winkels in de toekomst talrijke nieuwe -chefsfunkties zal vragen: Bloemrijke start van de grote Simon SM aan de Burg. Mooystraat te Castricum. Hout wordt in Miro's DHZ zo nodig op maat gezaagd 41 Doe-het-zelf bij Miro: óók zelf kiezen uit de ruime sortering, al wordt desgevraagd wel geadviseerd De „bemanning" van de negende S-Discount, St. Trudoplein. Eindhoven. Sinds de verschijning van het vorige Flitsen nummer werd de Simonketen alweer twee scha kels langer. Het succes van de nieuwe S- Discounts in Oost-Brabant werd op woensdag 19 december on derstreept met de opening van nummer negen aan het St. Tru doplein in Eindhoven; de vierde in deze lichtstad. Bedrijfsleider J. H. van Gelder beschikt over een zeskoppige bemanning, die voor de helft „bevrouwing" mag heten. Op woensdag 16 januari ging in het Noordhollandse Castricum de SM aan de Burgemeester Mooystraat 1 van start, met het respectabele bedrijfsoppervlak van 1053 m- en parkeergelegen heid voor 200 auto's. Het assor timent van deze grote Simon, waarvan de heer H. Diepenveen BL is, omvat een flinke vers- groep en „extra's" als cosmetica, lectuur en grammofoonplaten.

Personeelsbladen | 1974 | | pagina 10