rtteXmiwiteevi üetfe\emevx 4e fcersriiMvtt orgel van de St. Lau SAH002000092 Fabr/Zaan december Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam Of f f f f f ff f De machtige pijpen va KJ Kj J KJ kerk in Alkmaar. In honderden misschien wel duizenden kerken over de hele wereld zullen met Kerstmis opnieuw de aloude Kerstliederen weerklinken. Stil zal men zitten wachten het gezangboek in de hand op de inzet van het orgel, wiens machtige tonen door de hoge kerkmuren zullen worden weergegeven om zich te versmelten met de menselijke stem. Het laswerk van de pijpen moet zeer zorgvuldig gebeuren. Wat weten wij echter van dit Op onze vraag of je lang in het prachtige instrument, dat we als vak moet zitten vóór je de nodige zo vanzelfsprekend in elke kerk .cc r, ervaring in deze branche hebt op- verwachten aan te treffen? Wat 1 weten wij van de mens, die er gedaan, vertelt de heer Flentrop, achter zit en de kunst verstaat al dat het meestal vakmensen uit het die afzonderlijke tonen tot een ge- meubelmakersvak zijn, die in de heel orkest te laten samenvloeien orgelbouw gaan. Zes jaar duurt Wij willen U meenemen naar één - het wel, voordat je je een volleerde der geboorteplaatsen van het or- J J gel: de firma Flentrop in Zaan- orgelbouwer kunt noemen, dam, die zich in de afgelopen Wat komt er ook allemaal kijken dertig jaar een grote reputatie voordat het zover is, dat een kerk- heeft weten op te bouwen op het orgel op de plaats van bestem- gebied van de kerkorgelbouw. ming kan worden ingewijd: diver- Een reputatie, die zich uitstrekt se besprekingen met de opdracht tot ver over onze landsgrenzen, gevers (welk soort instrument, waarvan de vele opdrachten voor welke houtsoort: mahonie, eiken Amerika, Zweden en Duitsland ge- essenhout, men wenst). Hoe tuigenis afleggen. Talloze prijzen De heer D. A. Flentrop ontvangt ons in één der werkplaatsen van het bedrijf, waar uit vele onder delen houten en metalen de orgels worden samengesteld. Tal loze orgelpijpen liggen gereed om in kisten verzonden te worden. Ieder instrument wordt namelijk eerst helemaal in elkaar gezet en gekontroleerd op konstruktie en klank, waarna het in afzonderlijke delen naar de plaats van bestem ming wordt verzonden. „De helft van onze opdrachten gaat naar het buitenlandzet de heer Flentrop uiteen. Vooral in Amerika hebben wij een groot afzetgebied. Dit berust ook op het feit. dat het type orgel, dat wij maken, veel handwerk vraagt, wat in Amerika veel te duur zou worden. In Amerika zijn het vooral de universiteiten, die erg op ons type gesteld zijn; b.v. de Har vard University en de bekende Yale Universiteit." Boven op een half gereed orgel zijn drie mannen bezig om pijpen van verschillende lengte in de hiervoor bestemde openingen te „Dit instrument gaat naar Bre men. Als U over een dag of tien zou komen, zoudt U het kant en klaar kunnen zien". Miniatuur orgel Ergens in een hoek ontdekken we een miniatuur orgel, dat op een tafel staat. Het is een zogenaamd portatief, dat in opdracht van een Amerikaanse groep werd ge maakt, die zich toelegt op het spe len van klassieke muziek op heel oude instrumenten, zoals men dit vroeger deed. Waar men over der gelijke instrumenten niet beschikt, laat men ze natuurgetrouw na maken. groot het orgel moet worden, Albert de Klerk is iemand, die na tuurlijk steeds beroemde mensen de hand mag drukken. Hier ziet u hem met Koningin Elisabeth van België tijdens het internationale muziek concours. waarbij uiteindelijk de prijs ook een rol speelt. Om een enkel voorbeeld te noe men: een zogenaamd zes-register orgel, waarvan de bouwduur on geveer één maand bedraagt, komt op een prijs van ongeveer 18.000 gulden, terwijl een orgel met zes tig registers in zes maanden ge reeds is en een prijs van 180.000 gulden vraagt. Terwijl de heer Flentrop ons nog een tweetal prachtige oude huis orgels laat zien, die in een kast zijn ingebouwd en uit de tijd om streeks 1730 dateren, vertelt hij ons het één en ander uit de ge schiedenis van het orgel. Ontstaan Dit dankt zijn ontstaan eigenlijk aan een heel oud instrument, na melijk de fluit, die reeds in de grijze oudheid in vele landen be kend was. Het blazen op een hol riet is waarschijnlijk de aanleiding van haar ontstaan geweest. Men zocht naar uitbreiding van de toonomvang. Op deze manier ont stond dc Griekse Pansfluit en de Chinese Cheng, een soort ketel, waarop pijpen van verschillende grootte geplaatst waren. Bij de Pansfluit waren de pijpen op een lijst van was geplaatst en werd elke pijp afzonderlijk aan geblazen. Om bij het bespelen van dit instrument het hinderlijk op en neer gaan met het hoofd te vermijden, plaatste men de pijpen op even zovele openingen, die aan gebracht waren op een langwerpig kastje, wat dus een soort primitie ve windlade was. Terwijl men de wind nu door een buis of leren slang naar binnen blies, dekte men de pijpen, die moesten klinken, met de hand af. Later bracht men ook ventielen aan, die door middel van een pri mitief soort toetsenbord konden worden geopend. De drie functies van het orgel: windtoevoer, regeerwerk en pijp werk zijn dus in dit oude instru ment reeds te konstateren. „Organum" Vóór Christus zouden twee zulke orgels reeds in de tempel van Je ruzalem hebben gestaan. Deze in strumenten werden in het alge meen „organum" genoemd. In de Bijbel komt het woord organum ook meermalen voor, o.a. in het eerste boek van Mozes, waar Ju- bal de vader van de cither- en or gelspelers wordt genoemd. Onder het woord organum werden alle blaasinstrumenten verstaan. Terwijl vroeger de manier van windtoevoer het grote probleem vormde, werd later begonnen met de verbetering van de toetsen, pij pen, regeerwerk, blaasbalgen en registers, die in staat waren van diverse pijpenkoren op elke toets slechts een bepaald aantal te laten klinken. Achter in de werkplaats horen wij plotseling enkele akkoorden van een Bach-fuga weerklinken. De heer Steketee, één der assi stenten van de heer Flentrop, blijkt een zeer begaafde orga nist te zijn. „Nee, lang niet elke orgelbou wer kan het in strument ook zelf bespelen", beantwoordt de heer Flentrop onze vraag. „Het meren deel speelt zelf helemaal niet. Wél moet je er natuurlijk veel van af weten om alle proble men rondom het orgel te kunnen aanvoe len en helpen oplossen. Het is bijvoorbeeld ook gewenst om wat architec tuur te stude ren in verband met het maken van orgelont- werpen op pa pier. Een kerk orgel moet or ganisch geheel passen in de kerk, waarvoor het bestemd is, zodat men met alle mogelijke technische eisen houden". muzikalische en rekening kan Vermaard organist Nu we al het één en ander af-1 weten van het instrument zelf gaat U nog even mee naar Haar- lem om een man te ontmoeten, J die als weinig anderen de kunst verstaat het instrument te bespe len en op dit gebied zowel in ons land als in het buitenland grote bekendheid geniet? We staan tegenover een rijzige man van midden veertig, die ons met zijn pijp ditmaal bedoelen we er geen speel- maar een rook- instrument mee diverse foto's van kerkorgels aanwijst. „Moet U eens kijken, wat een ju weeltje van orgels dit zijn! Prach tige barockorgels, die je in heel Zuid-Duitsland aantreft". De vermaarde organist Albert de Klerk, in wiens gezellige huiska mer we te gast zijn, vertelt ent housiast verder: „In 1956 heb ik speciaal een reis door Duitsland gemaakt om eens de mooiste barockorgels op te spo ren en er op te spelen, zoals op het „Munster" in Weingarten en de beroemde Wieskirche. Telefun- ken heeft dit op de grammofoon plaat vastgelegd". Van deze reis dateert ook de mooie oud-Beierse klok die in een hoek van de kamer staat. Albert de Klerk houdt van oude Alle onderdelen moeten afzonderlijk verzonden worden naar de plaats van bestemming. Rechts de heer Steketee. de assistent van de heer D. A. Flentrop. Twee die elkaar heel graag mogen, de heer G. IJskes en zijn onvolprezen orgel. dingen. Hij snuffelt graag in oude zaakjes, waar hij eens twaalf or gelconcerten van Georg Friedrich Handel op de kop heeft getikt, zo als hij dit zelf noemt. „De meesten van deze composities zijn inmiddels ook op de zwarte schijf vastgelegd". Rasechte Haarlemmer Albert de Klerk is Haarlemmer in hart en nieren. Hij werd in 1917 aan de Bakenesser Gracht gebo ren. In het zelfde huis, waar ook Hendrik Andriessen één van zijn leermeesters heeft ge woond. De heer De Klerk, die sinds 1956 stadsorganist van Haarlem is, heeft in mei van dit jaar zeer veel sukses geoogst met een kerkcon- cert, dat hij in München in het kader van de Holland-Woche heeft gehouden. Vele enthousiaste re censies in de dagbladen getuigen hiervan. Dit concert was werkelijk bijzon der goed voorbereid door de Beier se radio-omroep, die enkele dagen te voren een platenprogramma van hem hadden uitgezonden. Mede hierdoor was de kerk tot op de laatste plaats bezet en nam zijn reputatie in het buitenland hier door belangrijk toe. Voor september 1962 werd de heer De Klerk als jurylid gevraagd in een internationaal concours voor organisten. Verdienstelijk Natuurlijk zijn er in een groot bedrijf als het onze ook mensen, die op het orgel kunnen spelen. Zelfs bijzonder verdienstelijk, zoals de heer G. IJskes, die nu al ruim elf jaar bij Albert Heijn xverkzaam en assistent-inkoper voor koffie en thee is. Als wij zijn prachtige pedaalorgel komen bewonderen, heeft hij net die dag al 213 koppen thee moeten proeven. Wat hem er echter niet van kan weerhouden om toch nog met ons een kopje thee te drin ken. Vervolg op pagina 2, 3e kolom

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 1