„Caissière van het jaar" tijdens luisterrijke caissièredag gekozen i*ïsw& S7 SAH00200Q223 Flilsen Landelijk december 1961 Landelijke editie 18e Jaargang No. 11 - December"! 961 Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam Staande op het Olympisch podium nemen de drie best geplaatsten de ovaties van de zaal in ontvangst. De twintig finalistes met de eresjerp. Op 19 oktober j.l. is te Amster dam overleden mejuffrouw M. G. DE FOST Zij is 26 jaar oud geworden. Mej. de Fost kwam op 11 de cember 1956 in onze dienst en heeft hoofdzakelijk gewerkt in filiaal Beethovenstraat te Am sterdam. Een helaas ongeneeslijk geble ken ziekte leidde er toe dat zij reeds enkele jaren niet meer aktief werkzaam kon zijn. De banden met haar bedrijfs leider en kollega's zijn echter nooit verbroken, en zij hebben haar ook de laatste eer bewe zen bij de begrafenis op 23 ok tober. Haar ouders betuigen wij hier door onze deelneming. J. GEIJTENBEEK De overledene is 58 jaar ge worden. Daarna besprak hij de gang van zaken bij de komende wedstrijd en gaf tenslotte de raad om in de kassa steeds het Engelse woord „CHEESE" in de mond te houden. Een vriendelijk gezicht is dan ge garandeerd. Ratelen Om tien over elf begonnen de kas sa's te ratelen, nadat aan iedere kassa een klant met een mandje De winnares tijdens het diner gezeten tussen de heer I J. Legerstee, directeur verkoop rechtsen de heer Deze dames laten zich de voortreffelijke gerechten P. Ligtenstein, directeur verkoop (links). heerlijk smaken. Sinds 2 juni 1920 was de heer Geijtenbeek aan het bedrijf verbonden. Hij was bedi'ijfslei- ders van filiaal Maasstraat, hoek Churchilllaan in Amster dam. Zijn heengaan is een zware slag voor zijn echtgenote, die ook in de zaak zeer veel heeft gedaan om hem het werk lichter te maken en wij wensen haar dan ook de kracht toe dit zware verlies te boven te komen. De crematie op 19 november j.l. te Driehuis-Westerveld vond plaats in tegenwoordigheid van grote deputaties uit het bedrijf. r* REET UYTTENBROEK UIT SCHIEBROEK IS op 22 november in ,,Bellevue" te Amsterdam de „CAIS SIÈRE VAN HET JAAR" geworden. Met stralend ge zicht en zwaaiend met haar bloemen nam zij de ovatie van de 1 60 collega-caissières in de zaal in ontvangst en moedig doorstond zij het spervuur van de fotografen. Op het hoge ere-schavot werd de winnares krachtig geassisteerd door Antje Westerhof uit Sneek en Betty van Amerongen uit Baarn, die de tweede en derde plaats bereikten. Deze grandioze huldiging was een waardige apotheose van een dag die in een sfeer van gezelligheid, inspanning en be grijpelijke nervositeit was ver lopen. Deze drie faktoren wa ren reeds 's morgens om pl.m. 10 uur te bespeuren bij het bin nenkomen van de deelneem sters. Tijdens de koffie werden zij wel kom geheten door de heer P. G. Zwarts, Algemeen be drijfsleider filialen, die bena drukte dat er weliswaar een wedloop zou ontbranden, maar dat het uiteindelijk ging om het normale werk. Missen De humor voerde zeker de boventoon in de daaropvolgende toespraak van de heer ENGELENverkoopleider van Nationaal Kasregisters, die voor zitter van de jury was. „Hier gaat vandaag Miss Kassa gekozen wor den", aldus de heer Engelen. „Maar waar het bij bijna alle andere missen alleen gaat om een mooi gezichtje en een goed figuurtje, gaat u iets preste ren in uw eigen beroep." Geheel onverwacht overleed te Utrecht in de nacht van 13 no vember de Heer J. A. PHAF in de leeftijd van 40 jaar. De heer Phaf was, met enkele onderbrekingen, vanaf 6 sep tember 1939 in dienst van ons bedrijf. Hij was laatstelijk be drijfsleider van filiaal Poort straat te Utrecht. Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn echtgenote en vier kinderen, die in hem een toe gewijde man en vader verlie zen. Steeds heeft hij zich inge spannen om ten bate van zijn gezin en het bedrijf het best mogelijke te bereiken. Velen uit het bedrijf hebben bij de begrafenis op 18 november j.l. van hun medeleven blijk ge geven. Eveneens onverwacht kwam het droeve bericht dat op 14 november te Amsterdam was overleden de Heer boodschappen was verschenen. On der het nauwlettend toezien van een jury-waarnemer werd aange slagen, zegels gevraagd (of niet), geld gewisseld, zegels gegeven (of vergeten) enz. Binnen enkele mi nuten waren de dames van de eer ste ronde al aan de schriftelijke test begonnen en kwam de tweede ploeg binnen. Ondertussen werden in 'n an dere zaal films gedraaid voor wie nog niet aan de beurt was, terwijl weer elders de make-up-stands bestormd werden door weer andere be langstellende dames. Het was kwart over een, toen de laat ste dame haar test-formulier inleverde, waarmede de demi finale ten einde was. Voor de jury kwam toen het mo ment om aan de hand van de in middels uitgerekende wedstrijdfor mulieren te bepalen welke 20 da mes een finale-plaats veroverd hadden. Geen wonder dat de 160 deelneemsters vol spanning naar de heer J. Legerstee, directeur verkoop, luisterden toen deze tij dens de lunch het toneel betrad om bekend te maken, wie de 20 besten van de ochtend waren. Op het toneel De groep van twintig stond al spoedig op het toneel. Allen ont vingen een helder witte finale sjerp. De heer Legerstee felici teerde de finalistes met het reeds behaalde resultaat en wenste de dames succes in de nog komende zware vuurproef. Die vuurproef werd in de middag gehouden en werd om de nerveu- siteit wat te drukken (of juist om deze op te voeren?) in twee ge deelten afgelegd. Aan de eerste proef ging een op treden van de sneltekenaar Roland Wagter vooraf. Daarna onderwier pen zich de eerste 10 dames aan de kassatest en de andere 10 aan de schriftelijke. Een interessante modeshow vorm de het tweede intermezzo, waarna wederom de test plaats vond. Zang van „The Fouryo's" volgde hierna. Spanning Inmiddels was het ongeveer 5 uur geworden en aan de spanning on der alle aanwezigen was te mer ken, dat het voornaamste pro grammapunt snel naderde: de be kendmaking van de winnares. Het was onze president-direkteur, de heer A. Heijn Jzn., die de be kendmaking voor zijn rekening nam. Eerst liet hij echter alle gesjerpte finalistes op het toneel komen, die ieder een make-up set en bloemen ontvingen. De spanning was door deze cere monie tot een hoogtepunt geko men en het werd doodstil in de grote zaal, toen dan eindelijk de j oekendmaking kwam: Nummer 1: Greet Uijttenbroek uit Schiebroek (gouden me daille, toiletgarnituur en che queboekje ter waarde van 500,—). Nummer 2: Antje Westerhof uit Sneek zilveren medaille en toiletgarnituur). Nummer 3: Betty van Amerongen j uit Baarn (bronzen medaille en toiletgarnituur). deze meisjes een groots moment. Een rijk diner bij kaarslicht dat opgevrolijkt werd door enige be- roepsartïsten en amatriees uit ei gen kring, besloot de dag waarop voor de eerste keer en zeker niet voor de laatste maal gestreden werd om de titel: „Caissière van het jaar". flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll In dit nummer: Caissière van het jaar pag. 1, 2, 4, 6. Jubileum Hr. M. den Ambtman pag. 3. Jeugdvakantie, pag. 3. o Van landwijn tot champagne pag. 5. Illllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll President-directeur A. Heijn Jzn verrijkt de sjerp van Greet Uyttenbroek met de gouden medaille. Olympisrli Als Olympische kampioenen ston den de drie dames op het „scha- i votje" met hun bloemen te zwaai en terwijl de persfotografen hen onder vuur namen. Het was voor

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 1