Bouw Distributie Centrum vertraagd Maatregelen tegen ruimtegebrek in produktiebedrijven Flitijes IIIIIIIIIIIUII AH-korps heeft nieuwe dirigent Plattegrond produktiebedrijven aan de Zaan «mwsm Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam 18e Jaargang No. 11 - November 1961 ftfcr Er zijn moeilijkheden ontstaan bij de bouw van het Distributie- Centrum, dat hebt U op het publikatiebord en in de krant wel gelezen. De oorzaak ligt in een onzorgvuldige uitvoering van de geprefabriceerde boven bouw, waarbij ernstige tekort komingen werden vastgesteld. Intussen is deze zaak met de be treffende fabrikant weer geregeld en zal men trachten binnen de kortst mogelijke tijd het gebouw gereed te hebben. Toch moet met een vertraging van 7 a 8 maanden rekening worden gehouden. Intussen betekent dit dus, dat onze hoop om begin volgend jaar enige verademing in de P.B. te krij gen, enige tijd uitgesteld zal moe ten worden. Derhalve zijn er plannen ge smeed om het huidige en nog te verwachten ruimtetekort te bestrijden door enkele nood voorzieningen in of bij de pro- duktiebedrijven te treffen. Het kon namelijk niet voortduren, dat de schippers met grondstoffen enkele dagen voor de wal moeten liggen, omdat wegens ruimtegebrek de goe deren nog niet gelost kunnen worden. Ook niet, dat grote hoeveelheden re gelmatig van of naar het veem ge zeuld moeten worden. Een veem is bestemd voor langdurige opslag en het wordt altijd zeer kostbaar, indien deze voorraden wekelijks heen en weer gebracht moeten worden. Twee mogelijkheden Intussen zijn enkele plannen uit gebroed, waarvan er 2 de voorkeur verdienden, n.l. een „noodoplos sing in en bij het D.C. en een „nood"oplossing bij de P.B. Door de kelderruimte en enige boxen van het D.C. in gebruik te nemen, zou een behoorlijke ruimte geschapen kunnen worden. Een vraag is wel, in hoeverre men de bouw hierdoor zal belemmeren. Ook is het laden van onze goede ren niet direkt ideaal te noemen, terwijl men de schepen moeilijk kan bereiken, omdat aan die zijde de Douwmaterialen aan- en afge voerd worden. Alleen de kelder is bruikbaar, om- dié oplossing te vinden, waarbij de uitbreidingsplannen, zoals deze thans bestaan, zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden. Vervolg op pag. 2, le kolom foto rechts geeft een indruk van de grootte van het nieuwe par keerterrein als de met een kruis gemerkte panden gesloopt zijn. dat op de begane grond gewerkt oplossingen te maken. Getracht is, moet worden door de bouwers, die de thans aanwezige balken weer naar beneden gaan halen en er weer nieuwe voor in de plaats zul len leggen. Wel zouden enige boxen gereed gemaakt kunnen worden, zodat deze ook al als opslagplaats kun- -m-r* 1*1 **1 nen dienen. Hierbij komt nog de \ipi|TiTO "\7"QT1 fl P* 1 fl I VI1 U moeilijkheid van het laden op 3 lllCUWo V dll LLC JLU.ICICC/I1 JJ ULO plaatsen of eventueel extra ver voer v.v. De resultaten van de ideeënbus waren deze keer vrij onvolledig, omdat Na het berekenen van alle kosten een vijftal ideeën nog niet uit de verf zijn gekomen. Er is dus wel reden om aan te nemen dat de totaalsom aan beloningen over deze maand uit zal gaan boven een bedrag van 150, Een aardige suggestie, waarvoor I De extra beloning die deze maand f75,aan beloning werd uitgekeerd, aan de heer P. van Gogh (C.F.) en het afwegen van alle voor- nadelen is echter het besluit ge vallen aan de P.B. enkele nood- kwam van de heer D. VAN STEEN, toeviel was blijkbaar nog niet vol- die een gedeeltelijke oplossing gaf van een ruimteprobleem op het Cen traal Magazijn door toepassing van een idee, dat verwant is aan de plan nen van ons D.C. Deze voorloper bracht echter een be langrijke besparing op en het is bij zonder plezierig, dat ook hiervoor aandacht is, al zal in vele gevallen een dergelijk idee door de tijd achter haald worden. Op vrijdag 13 oktober heeft onze nieuwe dirigent de heer C. Luttik zijn intrede gedaan als dirigent van ons korps in de plaats van de heer Kat. In een hartelijke toe spraak heette onze voorzitter de heer E. Vinke de heer Luttik wel- i kom en hoopte op een jarenlange prettige samenwerking ten gunste van het korps. De heer Luttik is in de Zaanstreek geen onbekende. Hij is beroeps- musicus en bespeelt de bas tuba in het Noord-Hollands Philharmo- nisch Orkest. Reeds jarenlang is j hij dirigent van Crescendo West- zaan, waarmee hij veel lauweren I heeft De tuin links op de foto, gelegen tussen de ponttoegang en de produktie- bedrijven. gaat plaats maken voor een nieuwe flessenopslagruimte. Midden op de foto staat het huis van mevrouw Middelhoven, dat binnen afzienbare tijd ook een AH-bestemming krijgt. 12Z2 jaar getrouwd: 17-11: de heer M. van Maltha (reel, afd.) 27-11: de heer G. Schetselaar V.A. 1-12: de heer A. A. Koopman (bedr. bureau) 15-12: de heer M. de Rijke (adm. contr.) 16-12: de heer C. M. Koelemay (tijdschr.) Ook was de heer Luttik ja renlang leider van het amuse mentsorkest de Rascalls. Vele malen heeft hij hiermede ge- 'jnfaSH speeld het Ontspannings gebouw. Ook in de jazzwereld verdiende de heer Luttik zijn sporen en speelde verscheidene jaren saxofoon in verschillende Zaanse bands. Hij was een groot improvisator. De heer Luttik is dus een allround vakman. Wij spreken de wens uit dat hij spoedig bij A.H. zal zijn in geburgerd en dat de leden de re petities goed zullen blijven bezoe ken en alle medewerking zullen blijven verlenen. Toekomstige romney-hut voor de opslag van overdozen e.d. Toekomstig parkeerterrein. Toekomstige uitzetruimte (hiervoor wordt 'n romney-hut 6. gebruikt met aan de parkeer- 7. zijde openstaande deuren). 4. Reeds bestaande romney-hut i voor papieropslag. 5. Het oude pakhuis „De Kroon". Organisatie-afdeling. Kaaspakhuis. doende om in de kosten van het komende St. Nicolaasfeest te voor zien, want deze keer kwam de heer Van Gogh met een beloning van 45,uit de bus voor een werkbesparing op de hagelafde- ling. Hij was hiermede nog juist op tijd, want ook de plannen ten aanzien van deze afdeling zullen te zijner tijd de problemen waar mede de heer Van Gogh zich had bezig gehouden, oplossen. Tenslotte was het de heer K. Besse van de O.D. die een aanmoedi gingspremie van 5,ontving voor een verbetering van flessen- kisten die overigens ook over niet al te lange tijd uit de circulatie zullen verdwijnen. De jaarlijkse inzameling onder ons personeel ten bate van het Ko ningin Wilhelmina Fonds heeft op de produktiebedrijven een bedrag opgeleverd van 259,51. Zoals be kend, heeft het K. W. F. de kan kerbestrijding ten doel. De P.B. zijn een miniatuur fotoatelier j rijk. Het staat ten dienste van de af deling P.Z., die er pasfoto's maakt van nieuwelingen voor het personecls- archief. Handig en vlug. Op woensdag 1 november j.l. heb ben een twintigtal nieuwe perso neelsleden van het hoofdkantoor een introduktiedag meegemaakt in het O.G. en in de produktiebedrij ven. De dag werd besloten met een kort overzicht door de heer J. Oudemans van de doelstellingen van het werk van de kantoorkom missie, waarop nog even gezellig werd nageborduurd. De voetbalvereniging Albert Heijn heeft op zaterdag 28 oktober j.l. mee gedaan aan een 4 club-tournooi in Heiloo. Met een 53 nederlaag tegen Stabilitas en een 71 overwinning op Suvera behaalden de onzen een derde plaats. Een goed georganiseerd tour- nooi. dat AH het beste doelgemiddel- de opleverde. Ondanks het regenachtige weer hebben 200 danslustigen zich op zaterdag 28 oktober j.l. naar het O.G. gespoed. Ze hebben van hun besluit geen spijt gehad. The Beale Street Seven zorgde voor goede dansmuziek. Het was een erg ge niet tot het terrein van de pro- Zellige avond, waarop ook de ou- 8. Huidige uitzetruimte. 9. Portiersloge. Het gearceerde gedeelte behoort I duktiebedrijven. deren niet ontbraken. Links: de (lege) panden a. d. Oost zijde, die voor de sloop bestemd zijn. De bedoeling is om ruimte te scheppen voor de aanleg van het nieuwe parkeerterrein. De ZOALS IN DE SAHARA het woord „water" een magische klank heeft gekregen, zo is dat in ons bedrijf de laatste tijd als we over „ruimte" spreken. Het ruimte-probleem. Ja, zo is dit pro bleem de laatste maanden genoemd, omdat bij het zicht op de haven, de haven nog niet bereikbaar bleek.

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 1