cfllP Produktiebedrijven volgend jaar veertien dagen dicht De ideeënbus mag niet over belang stelling klagen Een molen in vijl dagen ■minimin Eieren van Columbus in S.B. Feestagenda ff GEHUWD Nieuwe droogtrommel Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam 18e Jaargang No. 10 - Oktober 1961 Op de vergadering van direktie en kontaktkommissie op 29-8-'61 kwam allereerst de vakantie in 1962 ter sprake. De direktie is na ampele overwegingen ingegaan op de door de kontaktkom missie voorgestelde vaststelling van 14 dagen aaneengesloten vakantie. Voor het jaar 1962 stelt zij dan ook voor de produktie- afdelingen te sluiten van 23 juli tot 4 augustus, hetgeen tot ge volg heeft dat er 3 snipperdagen overblijven, waarvan 1 ver plichte. Zij acht liet gewenst deze aankon diging reeds nu te doen, opdat het personeel zich hierop tijdig kan voorbereiden. De vakantieregeling voor het D.C. zal in overleg met De gouden eieren van de ideeënbus ter waarde van f 650 zijn opnieuw op de S B. IV gelegd. De heren J. M. Overmeer en G. Bloemsma ont vingen reeds in de maand april 325.— voor een idee, dat de produktie van limonadesiroop opvoerde. Dit was de hoogste beloning over het derde kwar taal en daarom sleepten zij ook de (dubbele) extra beloning in de wacht. de filiaal-leiding moeten worden bekeken in het kader van het ver- voerschema. Ook voor de stafdiensten van de P.B. zal nog een definitieve rege ling moeten worden getroffen, hoewel er op aangedrongen wordt dat ook deze diensten, behalve de Technische Dienst, zich zoveel mo gelijk bij de vakantie van de pro- duktieafdelingen zullen aansluiten. Op verzoek van de Technische Dienst zullen enkele mannen in de produktieafdelingen tijdens de slui tingsperiode behulpzaam zijn bij het onderhoudswerk, waardoor dit efficiënt kan verlopen. De slui tingsdatum is vastgesteld in de schoolvakantie-periode. N adere gegevens over bouwvakvakantie en de juiste gegevens over de slui ting van de diverse scholen zijn nog niet bekend. (Inmiddels is ko men vast te staan dat de bouw- vakvakantïe eveneens valt van 23 juli tot 4 augustus. Red.) 25-jarig huwelijksfeest 15-10: de heer P. Jongens (B.A.) 12 Zi - jarig huwelijksfeest 17-11: de heer W. van Maltha 7 \'i -jarig zakenjubileum 10-10: mevr. C. A. de Haas- Scholtz (K.B.) 12'/i"jarig zakenjubileum: 2-11: de heer A. Castelein (K.B.) 2-11: de heer H. H. Lionarons (afd. Calc.) Afscheid De heer Eggers betreurt het te moe ten aankondigen dat de heer J. B. H. v. d. Heuvel het bedrijf zal verlaten per eind december 1961. De heer v. d. Heuvel die lange tijd in een bos rijke omgeving woonde, zoekt deze weer op in de provincie Utrecht en vindt daarbij een voor hem aantrek kelijke werkkring. De direktie heeft overwogen welke oplossing nu gezocht moet worden, waarbij zij is uitgegaan van de gedachte dat het Technisch Bureau en de Technische Dienst nu onder een éénhoofdige leiding moet komen te staan, waarvan de heer J. Ver- weij het hoofd zal zijn. Voor de leiding van het eigenlijke onderhouds werk zal een nieuwe chef worden aangetrokken, zodat er geen grote reorganisatie zal plaatsvinden. Vervolg op pagina 2, kolom 1 De puzzeltocht voerde langs vele mooie punten. De heer en mevrouw de Vries blazen hier even uit. (Zie voor verslag pagina 3). De ideeënbus vond in augustus 1 ideeën dat moest worden afgewe- onder de vele inzenders twee kop- zen, zodat als de aangehouden lopers in de vorm van de heren ideeën resultaat afwerpen, weer .Mulder en Schaap, die dank zij meer dan 50 met sukses is in- hun verbetering bij het beplakken gezonden, van wijnflessen een beloning van Hoofdchef W. Hekkert overhan digt de envelop aan de beide win naars. In het bijzijn van Ir. W. A. Eggers, de ideeënbuskomm. en hun chef, werd aan het tweetal door hoofd chef J. W. Hekkert de beloning voor hun denkwerk overhandigd. Natuurlijk werd er gevraagd hoe ze op het idee waren gekomen. „We vroegen ons af: waarom kan er niet wat meer uitkomen" was het simpele antwoord van het duo, dat al eerder een extra beloning in de wacht sleepte. Samen pakten ze het probleem aan en door het voorstellen van een paar techni sche veranderingen was het ei van Columbus gevonden. „Vooral voor mij is het werk mak kelijker en rustiger geworden", zegt de heer Bloemsma met vol doening, „terwijl toch de produk tie met ongeveer 2/3 is toegeno men". Iedereen stond er verbaasd van hoe simpel de verbetering was. Opnieuw is gebleken dat het ge heim van de smid bestaat uit het de roeden in de S.M. in de West- kritisch bekijken van het eigen zijde. Als zaankanter had de heer werk. Hartog zich altijd voor molens ge- Wij wensen beide heren veel suk- interesseerd, maar verder dan een ses en hopen dat hun voorbeeld miniatuur van 20 cm hoog was hij anderen tot navolging inspireert, j niet gekomen. Vijf dagen lang heeft de model- I bouwer zich op zijn werkstuk ge concentreerd. Hij zaagde, timmer de en schaafde met grote zorg, zodat de fijne trekjes en de fines- *-1— ses die bij een molen horen, goed tot hun recht kwamen. Marleen, d. v. de heer en Zo heeft hij het kleurenschema mevrouw v. d. Wees (Afd. aangehouden dat voor molens is Loc. Research). voorgeschreven. De zeilen wit en Laura, d. v. de heer en me- j rood, het lijf in een rietkleur, alles vrouw Spoelstra (Reel, af- zoals het hoort, deling). Een motortje met vertraging Katinka, d. v. de heer en zorgt ervoor dat de roeden gesta- mevrouw Van Mourik (Afd. dig rondwieken. De schepping van Loc. Research). onze gelegenheids-molen-bouwer 105,in de wacht sleepten. Jammer genoeg moesten een aan tal andere ideeën worden aange houden, zodat tenslotte slechts een vijftal ideeën konden worden af gewerkt. Dit was evenveel als het aantal 6-9. Mej. E. Band (Inkoopafd.) met de heer K. J. v. d. Weide. 21-9: Mej. C. Westenbrink (Re- tourafd.) met de heer A. Danenberg. Reklameiekenaar Hartog bouwde: .Eerst het lijf, toen de kop en doet ZIJn werk als blikvanger best. L De verkoop van de speculaas gaat daarna de roeden legt de heer ais de molen: „Het loopt lekker". J. Hartog (29) geduldig uit. Hij is onze reclametekenaar die pardoes de opdracht kreeg een echte' molen te bouwen ter ondersteuning van de verkoop van molenspeculaas in de Su- permarts. Een week later stond het model kompleet met lijf, kap en draaien- Tot de gelukkige inzenders be hoorden: De heer J. Stroet 7,50 De heer B. Kuijt 5, De heer J. H. de Heer Kloots 5,— De heer Ch. Hillebrand 5. Het laatste idee behelsde een voor stel een buffertankje aan te bren gen bij de advocaatketel. Dit idee is voorlopig beloond, doch zal eventueel te zijner tijd voor een aanvullende beloning in aanmer king komen. Tweede nieuws Het 2e nieuws van de ideeënbus, is de oogst die op de vergadering van 2 oktober een onderwerp van gesprek vormde. Ook deze oogst stelde niet teleur met een totaal van 217,50. Beginnende bij de meest beschei den beloning, was het de heer C. Oosthuizen, van de S.B., die een De molen van de heer Hartog. De maker van de vernuftige konstruktie bij de massale display van spekulaas in de SM aan de Westzijde. besparing voorstelde door het ver plaatsen van een kookketel welke in verband met toekomstige plan nen niet doorgevoerd kon worden. Het idee komt echter wel voor een aanmoedigingspremie in aanmer king. zodat hij 5,in ontvangst kon nemen. De volgende inzender, oogstte 10,voor een eenvoudige sug gestie ten aanzien van het schoon houden van de V.A.; dit was de heer D. Th. (Jrimmelikhuizen. Op de K.B. kon 12,50 worden toegekend aan de heer A. Leistra, omdat hij de netheid bevorderde in de afdeling, door een verbete ring aan de toevoerbak van de amandelpelmachine. Nog steeds opklimmend komen wij op een beloning van 15, op de V.A. voor mej. M. M. Kwast en de heer B. Kok, die zich be raadden over de toevoer in het kaar van de koffiemolens. De heer P. Schipper van de L.F. kwam ook nu weer naar voren en oogstte een beloning van 50, voor een suggestie die inmiddels is uitgevoerd, waarbij een kurke- trekker op de transportband van de spoelmachine werd geplaatst. De topscorer van deze maand was de heer H. v. d. Loo (S.B.) die in middels ook een goede naam op het vlak van de ideeënbus heeft verworven en die deze keer 125,oogstte voor een bespa ring op arbeidsuren en materiaal, bij de produktie van diverse drop soorten. Voor icelli, macaroni en spagheiii De „Italiaanse afd." van de pro duktiebedrijven gaat meer vermi celli, macaroni en spaghetti pro duceren. Als gevolg van de recen te plaatsing van 'n nieuwe droog trommel kunnen thans de twee persen tegelijk continu draaien. Op deze wijze kan de steeds stij gende vraag naar deze produkten worden opgevangen. Een belangrijk punt is dat de aanzienlijke verhoging van de ca paciteit kan worden verkregen met dezelfde personeelsbezetting. Dit betekent immers dat een ho gere graad van efficiëncy is be reikt, een streven, dat vooral sinds de invoering van de vijfdaagse werkweek een centrale plaats in het bedrijfsbeleid inneemt.

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 1