Agenda P.V, M Doe mee aan Sterrit II «minimin Een bonnen- automaatinO.G. Ideeënbus: ruim f475.- premie Personeelsleden per boot langs boorden van Zaan I in hei nieuws I Weer een prachüocht SAH002000089 Flitsen Fabr/Zaan september 1961 Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam UW IDEE 25-11: Chandu 6-12: jaarvergadering 20-12: kienavond 1962 20- 1: toneelavond 14- 2: kleurenfilm 17- 2: muziekuitvoering 24- 2Carnaval 21- 3: Bert Garthoff 31- 3: sluitingsavond Hoesvroulu oef Emm'n Laatst bezocht een groep huis vrouwen uit Emmen de produktie- bedrijven. Onder hen bevond zich een dame uit Groningen, die in haar dialect-taal haar dank als volgt op papier zette: Meneer, Wie 'ebbm 'n moeie middag in joen fabriek ad, en wie 'ebbm 'n haile boel zein en daor 'ebbm wie 'n haile boel leert. Ik bin klant bie Albert Heijn en dat bevalt mie best. De vriendelijke groet'n van de hoesvroulu oet Emm'n. Reeds vele jaren werden op maandag en dinsdag tussen 11.30 en 1 3 uur bonnen ver kocht voor ons dagelijks kopje koffie in de middagpauze. Door het plaatsen van een auto maat konden wij de binnenver- koop dus opheffen. Bij inworp van een kwartje levert de automaat een geperforeerd kaartje, recht ge vende op 5 consumpties. Alle ver koop in het O.G. (soep - croquet - brood - melk, enz.) loopt nu over bonnen, zodat er met geld niets meer gekocht behoeft te worden. Men is hierdoor sneller aan het buffet geholpen, omdat geld wis selen er ook niet meer „bij" is. Voor tijdelijk staat er in ons ge bouw ook een „IJs"-machine op gesteld, welke uitgeprobeerd moet worden voor één onzer super- marts. Van dit produkt (wat pri ma van smaak is) wordt druk ge bruik gemaakt, ondanks het kou de en natte weer, dat we in augus tus hebben gehad. Siroom van ideeën Automaat i In het O.G. werd onlangs een bon nenautomaat aangebracht waar- van men aanvankelijk weinig be sparing verwachtte. Bij nader in- l zien bleek toch een besparing ge- effektueerd te kunnen worden, waardoor de heer J. Pasma, die ons op het idee had gebracht, een beloning van 50,toekomt. De rij van inzenders wordt beslo ten door de hr. S. Dijkstra van de K.B. die door het aanbrengen van een roterende borstel een verbete ring bereikte die niet te bereke nen was. Volgens het belonings systeem van onze ideeënbus komt De heer C. de Ligt van de K.B. hem hiervoor 15,toe. kreeg de mooie beloning van 115 voor een wijziging aan de boek platen. Meegedacht Iiuim de helft van dit bedrag, na melijk 62,50 kon worden toege kend aan de heer G. Zwart van de S.B. die zich had verdiept in de opstelling van een nieuwe drupswals, waarbij hij tot een op lossing kwam die zowel ruimte-1 als werkbesparend was. Dit idee i is daarom vooral plezierig omdat het aanwijst dat er meegedacht is in een stuk ontwikkeling in eigen afdeling. OP VRIJDAG 25 AUGUSTUS voer de eerste boot met A.H.- Industrie d rsoneelsleden vanuit Amsterdam naar Zaandam, om hen j-iet werd kijken naar beide zijden, P VRIJDAG 25 AUGUSTUS voer de eerste boot met A.H.- p rsoneelsleden vanuit Amsterdam naar Zaandam, om h< eens te laten zien hoe fabrieken en werkplaatsen, molens en bruggen er uit zagen met een Lichtfeest. Via de Scheepswerven, de Achtersluispolder, 't Noordzee kanaal ging het met een lekker fris windje de Zaan op. Om zwermd door andere rondvaart bootjes leek de sluis wel een „privé" schut voor rondvaart bootjes, zodat de mensen vanaf de sluis er ook al schik in kre gen. Het schutten hield wel even op, doch was geenszins vervelend. Schutten De Zaandammers mochten tijdens het schutten niet instappen en stonden allemaal gereed op de Noordelijke Oever van de Beatrix brug. Nadat alles ingestapt was, kregen wij nog een „gast" nl. de heer Veenis van de Zaanse V.V.V.; deze wilde thans z'n dank betui gen aan onze N.V., door zelf deze rondvaart met bijzonderheden en anecdotes op te fleuren. (Zie pagina 2) I 1961 7-10: cabaret I 28-10: dansavond Het werd kijken naar beide zijden, dan was hier, dan daar weer iets origineels te zien en vooral de niet-Zaankanters kwamen heel wat te weten over de producten, die langs de boorden van de Zaan gemaakt worden en die in het land bekend zijn. Ook vertelde hij iets over nieuwe producten waar op de Zaanse industrie haar blik richt. Dc „Gortershock" bij Zaandijk was het mooiste stukje van de route Huis aan huis was hier in flood-light ge zet of met kleine lampjes geaccen tueerd. Onderweg kregen wij van twee Zaanse firma's, waaronder onze eigen N.V., nog iets aangeboden, dat door de aanwezigen bijzonder op prijs ge steld werd. Rest ons nog even te memoreren, de perfecte explicatie van de heer Veenis en 't goede stuurmanschap van schipper Brilleman. Om even tien uur waren we weer terug in Zaandam en konden we terugzien op een zeer geslaagde rondvaarttocht. DE STROOM IDEEËN over de afgelopen maanden heeft de rust die aan deze periode vooraf ging weer volledig doen vergeten. Het totaal van de beloningen bedroeg ruim ƒ475. een groot succes dus. Aan de kop stond deze keer de heer P. Schipper uit de L.F., die voorstelde een kookketel te ver plaatsen waardoor een belang rijke werkbesparing werd be reikt. Als beloning werd hem hiervoor dan ook 150.— toe gekend. Gage beloning later verhoogd De heer Stroet en de heer Zwan samen hadden diverse ideeën op het vlak van de pepermuntpro- duktie, hetgeen hen respectieve lijk 40,beloning en een aan moedigingspremie van 5,ople verden. Daarnaast kwam de heer Zwan met de heer Stroet nog voor een uitkering van 25,in aan merking, terwijl de heer Zwan bo vendien voor een idee dat met de heer Bijsterbosch was uitgewerkt, een aanvullende beloning kreeg van 15,Deze beide bedragen werden toegekend, omdat de vo rige beloningen bij nader inzien toch wel wat laag waren aange slagen. Redakieur /OOR DE TWEEDE MAAL zal er dit jaar een sterrit voor fietsen en brommers worden georganiseerd. Het grote suc ces dat de tocht van 22 april j.l. heeft geboekt er waren rond de 90 enthousiaste deelnemers doet weer iets moois ver wachten. 16 Augustus was het dè dag van het stralende bruidspaar, dat ge vormd werd door Mej. G. van Ruiten en de heer L. J. A. S. Kloos. Tevens werd hiermee weer een „AH-huwelijk" voltrokken. De bruid is meerdere jaren werkzaam geweest in ons hoofdkantoor, ter wijl de bruidegom deel uitmaakt van de afd. Personeelszaken van de productiebedrijven. Zaanstreek De rit heeft plaats op zaterdag 16 september a.s. Evenals de vorige keer zal de tocht die ditmaal door de personeelsver eniging wordt georganiseerd gaan door een fraai deel van de Zaanstreek. De lengte zal om en nabij de 35 km bedra gen. Dit is de afstand die in april ook is gereden. Maar terwijl de start toen pas in de voormiddag plaats had, zullen de ongetwijfeld vele deelnemers ditmaal reeds 's mor gens van 10.0011.00 uur de wie len in beweging zetten. Nog meer gemak Dit uur is bewust gekozen om met nog meer gemak dan de vorige maal door het Zaanse land te ped delen en met volle teugen van de rust van het landschap en het na tuurschoon te genieten. De orga nisatoren hebben de tocht al uit gezet. Naar zij met voldoening verklaren, wordt het een pracht- tocht. Een woord van opwekking is hier op zijn plaats. Gun uzelf een ont spannende tocht. Neem uw vrouw en kinderen mee. De route bevat vele verrassingen. U zult er nog lang met genoegen aan denken.

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 1