Divisie: nieuwe organisatievorm Na 40 iaar met welverdiend pensioen illlllilllllllï Wasgeldvergoeding Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam Landelijke editie18e Jaargang No. 8 - September 1961 Eerste twee divisies draaien al WEE DIVISIES TELT DE VERKOOPORGANISATIE THANS. - Enige tijd geleden werd reeds terloops melding gemaakt van de oprichting ervan. In de ene zijn de filialen te Amsterdam, Amstelveen, Badhoevedorp, Uithoorn en Aalsmeer onderge bracht; de andere omvat alle Supermarts. Deze nieuwe organi satievorm heeft zijn plaats ingenomen naast de van oudsher in ons bedrijf vertrouwde vorm: bedrijfsleider/rayonleider/districts- leider. Maar waarom is de divisie als nieuwe organisatievorm geko zen en hoe werkt zo'n divisie eigenlijk? Die vragen zijn al menigmaal gesteld. En waarom is dit alles niet eerder uit de doeken gedaan? Het antwoord op de laatste vraag is al heel gemakkelijk: De divisie en in het bijzonder de Amsterdamse droeg in het begin een uit gesproken experimenteel karak ter. Natuurlijk had de Directie er veel vertrouwen in, maar de mogelijkheid kon toch niet ge heel uitgesloten worden, dat de theoretische opzet in de prac- tijk niet geheel juist zou blijken. Bovendien was de divisie op pa pier met opzet niet pasklaar af geleverd, maar er waren richt lijnen aangegeven, waarlangs de definitieve vorm in de prac- tijk gevonden moest worden. In dat beginstadium leek het de redactie beter met uitvoerige be richtgeving te wachten, totdat de divisie zijn levensvatbaarheid be wezen had. Decentralisatie Het is al enkele jaren geleden, dat in een besloten vergadering van personen uit alle functies van het filiaalbedrijf, de vraag besproken werd: Is de huidige organisatie vorm (BL-RL-DL) bij de bereik te grote omvang van het bedrijf en de nog te verwachten verdere groei nog voldoende te achten voor een goede bedrijfsvoering Een van de belangrijkste conclu sies was, dat de sterke centralisa tie (bevelvoering vanuit het Hoofdkantoor) nuttig is voor het algehele beleid en de noodzakelij ke uniformiteit. Voor zaken, die individuele behandeling, dus aan dacht voor één persoon of één fi liaal, vereisen was naar het oor deel van de aanwezigen de weg te lang en dreigde de relatie „Zaan dam"filiaal te onpersoonlijk te worden. Uit de besprekingen werd een reeks aanbevelingen geboren, die de weg aangaven naar een andere organisatie, die de bovengenoemde bezwaren zou kunnen ondervangen. Hierbij werden twee principes als uitgangspunt genomen; 1. Als grootwinkelbedrijf dient een zodanige eenheid gehandhaafd te worden, dat een centrale (lees: hoofdkantoor) alle zaken van al gemeen beleid en beheer moet be hartigen. 2. Voor alle overige zaken moet een decentralisatie doorgevoerd wor den. De leider van de eenheden moet een grote bevoegdheid be zitten. Bij het ter perse gaan van dit nummer vernamen wij, dat de di- rektïe heeft besloten aan al het personeel, werkzaam in de filialen en tot en met de rang van reserve chef, wekelijks een tegemoetko ming in de wasserij-kosten te ver strekken van 1.25. Dit bericht zal in de filialen zon der twijfel met vreugde ontvangen zijn. Deskundigheid Toekomst Met deze nieuwe organisatie-vorm zijn wel ongeveer alle wensen ver wezenlijkt. Wij menen dan ook te mogen ver wachten, dat in de komende jaren deze nieuwe organisatievorm in het bedrijf zal worden voortgezet. Bij de voorstudies bleek al direct, dat de decentralisatie niet met de bestaande rayons zou kunnen worden bereikt. De eenheden moesten groter worden. Er zou n.l. een geweldige uitbreiding van de taken komen, waarvoor de toch al zwaar belaste rayonleider en administratiecontroleur een voudig geen tijd konden los ma ken. Er zouden dus meer perso nen moeten komen, die als specia list een deel van het werk gingen verrichten onder één leider. De taken betroffen: 1. Verkoop stimuleren 2. Personeelsbeheer 3. Organisatie 4. Controle 5. Opleiding 6. Administratie Als voor elke taak één persoon zou worden aangesteld, waren de bestaande rayons met B.Z.'s Z.B.'s te klein. Er zou dan voor de verschillende specialisten weer onvoldoende arbeidsterrein zijn. Divisie-opzet Uit al deze overwegingen kwam dus eigenlijk vanzelf de vorm te voorschijn: een groot aantal filia len wordt ondergebracht in een eenheid, die divisie wordt ge noemd. Deze eenheid wordt geleid door een divisie-leider, met as sistentie van een of meer verkoop leiders, een personeelschef, een or ganisatiespecialist, één of meer controleurs en één of meer assis tenten voor het administratieve werk. Deze divisie-staf heeft de beschikking over een eigen kan toor. Kursus Algemene Ontwikkeling In de eerstvolgende editie van A.H. Flitsen zullen wij u uit voerig inlichten over onze kursus Algemene Ontwikkeling. Een plaatje uit lang vervlogen tijden. Zoals u ziet wijkt het type auto wel enigszins af van onze huidige bestelwagen: de heer J. Strumpel poseert voor zijn auto. Hilversumse chauffeur Strumpel vierde uniek jubileum 1 j hikiloa I wintermorgen een filiaal in Apel- Door de jaren heen worden er over de 9®hele wereld jubiea doorn wilde bez0eken. Vlak voor qevierd Onlangs is er in Hilversum een wel heel zeldzaam jubi- het wegrijden vroeg hij mij of ik leum aevierd Want op 24 augustus j.l. heeft J. Strumpel het feit eerst nog een borreltje wilde heb- i i Li j i L" isaar nalorlon hii Alhert Heiin NV in hen om de kou een beetje weg te herdacht, dat hij veertig jaar geleden bij Albert neijn iv.v werken Het was beestachtig ™„r dienst trad. M- i i j ji I o I dat je er bent". Hij zegt het met Niets bijzonders vindt Uyok lachvonk in zijn schitterende niet als U nog weet, dat hij en ogen. En dan begint hij te veertig jaar bij A.H. is èn 65 jaar wordt èn van een welver diende rust gaal genieten? Het is maar een weetl Totdat je er bent Vanuit een gemakkelijke leun stoel kijkt Jan Strumpel (ieder een noemt hem zo) naar buiten. Daar, op tien meter van z'n huis, wordt door een bull-dozer een woest stuk land opengereten, zodat er later een school op gebouwd kan worden. „Het is net als mijn leven bij Al- bert Heijn" zegt hij rustig, „bou wen en als maar doorwerken tot vertellen. Vanaf het begin van zijn diensttijd bij A.H. Heerlijke tijd In augustus 1921 kwam ik in de zaak. De eerste drie jaar was ik chauffeur van de oude heer Al- j bert. Dat was een heerlijke tijd. i Je had genoeg te doen, maar je had er de tijd voor. Nu is dat an ders, het is jachten en nog eens jachten. Alhoewel het werk zelf er beslist niet minder prettig op geworden is hoor! Dagelijks maak je nog leuke gebeurtenissen mee. Vroeger natuurlijk ook. Borreltje in gootsteen Ik weet nog goed dat de oude mijnheer Albert eens op een koude weer en dus stemde ik toe. Me vrouw Heijn bracht het me in de Vervolg pag. 2, le kolom met de gemonteerde dakkonstruktie aan de Zuidkant van het D.C. Als een oud-Griekse tempel vertoont het gebouw een waarlijk imposante aanblik. IN MEMORIAM Als gevolg van een noodlottig ongeval is op 16 augustus j.l. op 25-jarige leeftijd plotseling overleden ADJE DE KOK als verkoopster sinds oktober 1957 werkzaam in ons filiaal te Goes. Adje was in haar tweede va kantieweek met haar verloofde per scooter op weg naar Rot terdam. Op de Rijksweg bij Kapelle kwamen zij in botsing met een hen tegemoet rijdende auto. Beiden waren vrijwel op slag dood. Het bericht van dit ongeval heeft grote verslagenheid te weeggebracht bij haar bedrijfs leider en kollega's, die haar erg waardeerden door haar pret tige omgang en goede plichts betrachting. In maart van dit jaar nam zij deel aan een verkoopsters-kur- sus, waar zij zich eveneens al direkt vele vriendinnen wist te maken. Voor haar ouders en haar drie broers betekent haar overlijden een zware slag. Wij wensen hen de kracht toe om dit verlies te kunnen dra gen. De begrafenis heeft plaats ge vonden te Goes op zaterdag 19 augustus, waar rayonleider, bedrijfsleider en kollega's haar de laatste eer bewezen. Haar nagedachtenis zal bij ons in hoge ere worden gehouden,

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 1