De heer J. Cobelens bij 40-jarig jubileum hartelijk gehuldigd Koninklijk onderscheiden assoriimenisuHbreiding Non-Food sekior Introduktie van pockets en tijdschriften De heer Cobelens in een T-Ford Tweemaal brand in produktiebedrijven Schade f 12000 Leuke vakantie- berinneringen Vakantie-fotowedstrijd Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam 18e Jaargang No. 8 - Augustus 1961 Op donderdag 20 juli j.l. vierde de heer J. Cobelens zijn 40-jarig jubileum, 's Morgens werd de jubilaris, die chef is van 't V.R.I.O. magazijn, ontvangen door de Raad van Bestuur waar de heer G. Heijn hem toesprak. Tot grote verrassing van de heer Cobe lens zelf spelde wethouder Hille van Zaandam hem de ereme daille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, in brons op de borst. Later in de morgen werd de jubilaris gehuldigd in het Ont spanningsgebouw. Tot de aan wezigen behoorden de heer P. C. Vink, namens de direktie, stafleden, leden der contactcom missie, oud-collega's van de Fa. Keg en vele andere belangstel lenden. Ingeleid door de heer L. J. A. S. Kloos voerden vele sprekers het woord. Merkwaardig jubileum Wegens vakantie van ir. W. A. Eggers werd namens deze het eerst het woord gevoerd door de heer P. C. Vink. „Wij felicite ren U nu wel met Uw 40-jarig jubileum, maar eigenlijk is dat ten dele juist. Want U was in feite al langer bij de fa. Keg werk zaam geweest dan de boeken offi cieel aangaven. U hebt de veertig dienstjaren al zeker met 2 a 3 jaar overschreden", aldus de spre ker onder hilariteit. Voor het betreden van het O.G. krijgt mevrouw Cobelens bloemen ven Ans Glandorf. in steld moet worden. In het kader van de voortgaande uitbreiding van ons assortiment zijn wij enige tijd geleden gestart met de verkoop van pocket boeken en tijdschriften in onze Supermarts. In verband met het „ruimtepro- volmaking van het begrip „winke- bleem" dat ook in de Supermart len-onder-één-dak", zoals dit toch voortdurend de kop opsteekt was voor de Supermarts tot ideaal ge- het uiteraard noodzakelijk het as- sortiment van deze artikelgroepen beperkt te houden. Dit wil echter altijd nog zeggen dat er nog hon- derden titels in voorraad zijn. Als uitgevers van de pockets werden gekozen: „Zwarte beertjes" en de ..Prisma-reeks" (Bruna en Het Spectrum). Bovendien de speciale jeugdserie van de uitgeverij Kluit man. Het ideaal Wat de tijdschriften betreft moest uit een wel zeer grote verschei denheid een keuze worden ge maakt zoals Panorama, Wereld kroniek, Televizier, Libelle, Eva, Marion, Romance, Oscar, Muziek- paï auc, Tuney Tunes, Kapitein j Rob, Robbedoes, enz., enz. Verkoop van pockets en tijdschrif- ten is weer een stap naar de ver- Ook het in aanbouw zijnde D.C. kwam nog eens ter sprake. Dat bleek uit de slotwoorden van de heer Vink: „Altijd heeft U blijk gegeven van een groot aanpas singsvermogen. Uw gehele leven door. Nu Uw VRIO afdeling bin nenkort in het D.C. als een zelf standige eenheid zal worden opge nomen, zal dit gebeuren ongetwij feld wel eens enkele moeilijkheden opleveren. Maar juist door Uw vermogen om aan een nieuwe si tuatie spoedig het hoofd te bieden zal dit alles zeer zeker gelukken. Als wij allen in gedachte houden, dat men mèt elkaar, de verande ring moet beleven, wordt de uit reiking van het getuigschrift 40 jaar trouwe dienst weer voor U eens te meer gerechtvaardigd". Waardering Vervolgens was het woord aan de heer A. A. Koopman, de directe chef van de heer Cobelens. Spre ker overzag de VRIO-arbeid van de jubilaris in het algemeen en merkte schertsend op: „dat de fi lialen alles wat zij kwijt wilden, maar naar het magazijn sturen. Wij zitten er dan maar mee en U lijkt dan wel op een klein vuilnis vaatje. Gelukkig heeft A.H. de heer Blok van de Inkoop-Inventa ris afdeling, die ons er dan weer spoedig van af helpt". Namens de Kontaktkommissie en het personeelfonds sprak de heer J. Berghege nog enige waarderen de woorden; tevens overhandigde hij een enveloppe met inhoud. Evenzo was het geval met „Ans van het VRIO", de trouwe steun van de heer Cobelens. Ten slotte spraken de heren R. van Dijk en D. Steen namens al het bij A.H. werkzame oud-Keg-personeel. De heer C. Keg liet de jubilaris een wandbord overhandigen. Als laatste in de rij van sprekers bood de heer L. J. A. S. Kloos me vrouw Cobelens een foto aan van haar man in zijn werk. De heer P. C. Vink, die namens de direktie sprak, feliciteert de jubilaris. r\E HEER J. COBELENS irad op 20 juli 1921 als magazijn- LS bediende in dienst van C. Keg's Groothandel, in haar bij kantoor Prinsengracht te Amsterdam. Zijn werk bestond toen uit het klaar maken van bestellingen. Tot zijn 18e jaar heeft hij deze taak verricht maar na een stu die van 2 jaar (opleiding ver tegenwoordiger) vervolgde hij zijn nieuwe baan als vertegen woordiger per „hikkenkar" ge durende 20 jaar. Daarna be zocht hij zijn klanten per T-Ford. Vervolgens kreeg hij een baan in het pand Hogendijk als chef van de verpakkingsafdeling. Toen de firma Keg in Albert Heijn over ging, kwam de heer Cobelens in ons VRIO (verpakkingen-reklame- inventaris-onkostenwaarin door vertrek van de heer Gilissen een plaats was vrijgekomen. Geduren de 6% jaar beheert de heer Co belens nu deze afdeling. „Zee"-visser! In het partikuliere leven is de jubi laris een verwoed „zee"-visser. Ver der is hij reeds 26 jaar lid van een mannenkoor te Amsterdam en 20 jaar bestuurder van een speeltuin te Am sterdam, hetgeen veel werk mee brengt: vooral 's winters als het clubwerk begint. Zie vervolg pagina 2. eerste kolom Nieuwe telefoniste Op onze telefooncentrale heeft op 3 juli j.l. een nieuwelinge haar in trede gedaan, t.w. mevr. Mimosa C. S. Both-Wijnmalen. Het vak is haar zeker niet onbekend, want zij heeft 5 jaar als telefoniste ge werkt bij de P.T.T. te Amsterdam. Het werk daar beviel haar zeer goed, het zelf tot stand brengen van de internationale verbindin gen en het gebruik van de daar bij behorende taal, vond zij prettig werk. De ongeregelde dienst ook op zon- en feestdagen is echter moeilijk te combineren met de funktie van „huisvrouw" en dit heeft tot gevolg, dat U thans haar stem vanuit onze telefooncentrale zult horen. Wij heten haar hartelijk welkom in haar nieuwe omgeving. on speelt een schaduwspel met de gemonteerde dakkonstruktie aan de Zuidkant van het D.C. Als een moderne versie van een oud-Griekse tempel vertoont het gebouw een waarlijk imposante aanblik. 0P DINSDAG 18 JULI is er maar liefst tot twee keer toe een kleine brand uitgebroken in de produktiebedrijven. Dank zij de Sprenkler installatie kon den de beide brandjes snel wor den geblust, zodat de brand weer niet behoefde in te grij pen. Flinke waterschade De brandschade kon daardoor be perkt blijven, doch de waterschade is aanzienlijk. Naar schatting ging in totaal voor een bedrag van 12.000,verloren. Een grote par tij koffie werd onbruikbaar. Over de oorzaak van de twee brandjes tast men in het duister. De schade wordt door verzekering gedekt. Geknipt voor de Flitsen r^WEE WEKEN vakantie be- tekent 14 dagen uw eigen zin kunnen doen, los van uw werk. Hebt u ze al achter de rug, die kostbare dagen, waarvan u zoveel genoot en waarin u zoveel hebt ge lachen? Waren er nog leuke be levenissen, komische situaties, waar aan u met plezier terugdenkt? Laat ons meegenieten via de AH- Flitsen. Zet in een paar woorden datgene, waaraan u niet kunt den ken zonder uw lachspieren in wer king te zetten, op schrift en stuur het aan de redaktie huispostnummer 419). Wij nemen het graag in de kolommen op, al of niet met vermelding van uw naam-, dit laatste kunt u zelf beslissen. De Redaktie Om de fotoliefhebbers alvast in te lichten: op 1 oktober 1961 start de FOTOWEDSTRIJD. Het gaat om foto's, die u gemaakt hebt of nog maken gaat in uw vakantie. Nadere mededelingen zullen in de volgende uitgave van de AH-Flitsen verschijnen.

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 1