Ontspanningsgebouw heropend Ideeënbus lllllllllllllilli Overzicht van het vernieuwde gebouw Nu ook Cola en sigaretten De verbouwing en in mei D' Fraaier, moderner, groier Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam 18e Jaargang No. 7 - Juli 1961 Ten aanschouwe van een 50-tal genodigden heeft Albert Heijn Azn. (6 jaar) op vrijdag 16 juni j.l. het Ontspanningsgebouw heropend. Hij knipte, daarbij geholpen door zijn moeder, mevrouw Heijn-Schipper, het traditionele lint door, dat een zij-ingang van de hal had versperd. De schaar werd op een fraai kussen aangeboden door Willy Ber kenkamp van de chocolade afdeling als jongste personeelslid. Hierna maakte men van de gelegenheid gebruik het verbouwde, verfraaide en vergrote O.G. te bezichtigen. Vóór de officiële opening had de heer L. J. A. S. Kloos tot de vele gasten een welkomstwoord gesproken. Mevrouw Heijn heeft zojuist aan de heer H. van Petten een stalenboek aangeboden, waaruit de kantinekommissie een keus voor toneelgordijnen kan doen. Gasten Behalve de voltallige kontaktkom- missie en de stafleden van de Pro- duktiebedrijven, waren er de le den van de kantinekommissie, en voorts de vertegenwoordigers van de verschillende personeelsvereni gingen, die tot de regelmatige ge bruikers van het O.G. behoorden. Bovendien was er een vertegen woordiger van de kantoorkommis sie en de kantinekommissie van het hoofdkantoor. Toespraak Ook degenen door wier toedoen de verbouwing, de afwerking en de inrichting van het personeelsge- bouw had plaatsgehad waren aan wezig. De plaatselijke pers gaf eveneens acte de présence. Na de begroeting hield Ir. VV. A. Eggers een toespraak. Hij richtte zich speciaal tot de 4 leden van de kantinekommissie. Dezen namelijk, daartoe aange wezen door de ondernemingsraad, beheren in naam van het perso neel het O.G Bouwduur Spreker gewaagde van het ont staan van hec gebouw in 1937, dat een schenking was aan het personeel door de stichter van ons bedrijf, de heer A. Heijn. De kronieken spreken van een bouwtijd van 3 maanden aldus de heer Eggers. De verbou wing heeft deze korte bouwduur I dooi diverse omstandigheden niet kunnen evenaren! Spreker uitte zijn voldoening over het resultaat. Een fraai gebouw, dat, naar hij vertrouwde, de be doeling van de schenker: te zijn tot een centrum van aktiviteiten, tot zijn recht zou laten komen. Met deze woorden en onder het uitspreken van de hoop dat het personeel er zich in de vernieuwde omgeving thuis zou voelen, droeg hij het gebouw namens de direktie weer aan de kantinekommissie over. Na het doorknippen van het lint en de rondgang door het gebouw, kreeg de heer H. van Petten ge legenheid om namens de kantine kommissie een dankwoord te spre- I ken. Hij zei. dat de kommissie er prijs I op stelde in een dergelijk fraai en goed geoutilleerd gebouw te wer- i ken, dat hij trots de mooiste acco- J modatie van de Zaanstreek noem- i de. Tien jaar gehuwd Een aardig moment kwam toen de heer Van Petten, voor ieder onverwacht, onthulde, dat de heer i en mevrouw Heijn die dag juist 10 jaar getrouwd waren. Onder luide bijval overhandigde hg mevrouw Heijn een fraaie anthurium. Mevrouw Heijn vervulde een van de stille verlangens van de kan tinekommissie door nieuwe gor dijnen voor het toneel aan te bie den. Vervolgens kreeg de heer A. v. d. Hazel de gelegenheid om namens de Personeelsvereniging, de onder afdelingen en het muziekkorps een klok voor de nieuwe zaal aan te bieden. Tot slot voerden nog het woord de heer G. A. van Rooijen en na mens de kontaktkommissie de heer W. Engberts. Als we het vernieuwde Ontspan ningsgebouw bekijken, zien we, dat vooral de keuken een behoor lijke uitbreiding heeft gekregen Een grote keuken waar warme maaltijden kunnen worden bereid en een vergrote koffiekeuken met daarnaast 'n aparte opslagruimte. Een nieuw vergaderzaaltje, nieu we garderobe-ruimten, en een to taal gerestaureerde hal en film zaaltje. De grote zaal, die door onze schil ders, onder leiding van de heer D. Verdonk, in ruim vier weken is In verbouwd O.G. modernisering van het OG heeft voor de Oostzijdebe woners de eerste vruchten afge worpen. Zoals Ir. W A. Eggers bij de overdracht al aankondigde, is een begin gemaakt met de ver koop op kostprijsbasis van de lunchpakketten Prijs per zakje van 3 gesmeerde en belegde boterhammen 0,25 Gelukkige greep De eerste reakties van het perso neel wettigden de verwachting, dat de kantinekommissie hier een gelukkige greep heeft gedaan. Een verdere uitbreiding van de i service zal worden gegeven door j de plaatsing van een sigaretten-Een spectaculair stuk van het en een coca-cola-automaat. dat veilig van een lichtzee ge sproken mag worden. Opvallend is hierbij dat als gevolg van de keuze van de ornamen ten de grote zaal een intiem ka rakter ademt. Voor het gemak van de artiesten zijn enkele toiletten gebouwd op het toneel. IN MEMORIAM Op zaterdag 17 juni j.l. over leed, na langdurige ziekte, op 49-jarige leeftijd, de heer Willy Berkenkamp biedt aan mevrouw Heijn de schaar aan. Haar zoontje Albert zal daarop het lint doorknippen. V geschilderd, heeft ook een bijzon der fraai aanzien gekregen. Het middenschot is er uitgebroken, waardoor een veel ruimer effekt is verkregen. De oude wandschilderingen zijn vervangen door egale kleurvlak ken, waarvan de achtermuur naar sommiger smaak een tikje te hard aandoet. De wanden zijn bekleed met suwide, een zeer doelmatig mate riaal. Modern getinte gordijnen voor de ramen geven 's avonds een sfeer volle aanblik. De verlichting van de zaal, met zijn lichtbakken met TL-buizen en de suggestieve kronen geeft een dermate schaduwloze verlichting, K. BETS De heer Bets kwam op 3 de cember 1956 in dienst van ons bedrijf en werkte op de af deling Expeditie. Hoewel zijn werk bij ons van korte duur is geweest, had hij zich toch reeds vele vrienden gemaakt en hij bleef ook tij dens zijn ziekte grote belang stelling voor het bedrijf tonen. Wij wensen zijn echtgenote en familie sterkte toe in deze moeilijke dagen. Hij ruste in vrede. Een klok, het geschenk van de personeels vereniging. E MAAND MEI WAS voor de ideeënbus rustig, daar slechts 3 ideeën waren ingezonden. Alle drie ideeën konden voor een beloning in aanmerking komen en teleurstellend mocht deze maand dan ook zeker niet genoemd wor den. De gelukkige winnaars over deze periode waren de heren B. Gruijs S.B. IV) en J. IJpelaan (K.B.) De heer B. Gruijs stelde een schoonmaakapparaat voor de S.B. voor en hiervoor kon hij 20.- in ontvangst nemen. Aan de heer IJpelaan werd 12.50 toegekend voor het tegengaan van morsen van vet, terwijl een aan- moedigingspremie van 5.— aan I dezelfde inzender werd toegekend voor een idee dat aan de hygiëne xterk. dat op vrijdagavond 30 juni j.l. het waterfeest op de Voorzaan besloot. en de netheid van de afdeling ten (Zie voor een verslag pag. 3) I go«de kwam-

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 1