cfUf 11™"™»» Lachsalvo's overstemden de regen Boottocht oude garde De heren Coerse en v. d. Laan maakten promotie op de V.A. Pinksterkamp: daverend sport- en spelfestijn Flitsen Fabr/Zaan juni 1961 Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandan 18e Jaargang No. 6 - Juni 1961 A AN DE RAND VAN DE Hoge Veluwe, in het kleine dorpje Lunteren, hebben van 20 t/m 24 mei j.l. 95 kinderen van onze personeelsleden van 8 t/m 12 jaar het Pinksterweekend doorgebracht. Het was de vijfde maal dat het Pinksterkamp werd gehouden en voor de vijfde keer diende de jeugdherberg ,,De Poelakker" tot onderdak. Wat een geluk dat het een lekvrij onderdak was! Vooral de eerste twee dagen gutste het hemelwater neer. Dat was een bittere ontgoo cheling na de kampen van 1959 en I960 toen het weelderig lover van de omringende bossen een vluchl- haven was voor de verzengende zon. Lachsalvo's Maar het programma was wel zo ingericht, dat de 12-koppige Een allesbehalve slaperig tafereeltje. Eerste lustrum Pinksterkamp Pinksteren 1961 was het de vijfde Nkeer dat het kamp in Lunteren voor kinderen van ons personeel onder leiding van de heer en mevrouw Ypma werd georganiseerd. Op pagina 2 ziet U een foto van degenen, die dit jaar de leiding hadden. Het zijn de families Ypma, Berghege, Overmeer, Mej. de Wit, Mej. Berghege en verloof de de heer J. v. d. Kwaak, Mej. van Ruiten en de heren Kloos en Hali Jr. Bij vorige kampen maakten ook enige malen de families Abbink en Van Petten deel uit van de leiding. Ook de heren Stens, Keune en Van Kooten zijn destijds meegeweest. Elk jaar zijn bij het vertrek en de ontvangst van de bussen vele ouders aanwezig. Dat de ouders veel waardering hebben voor de kampleiding, die jaar lijks een aantal vrije dagen aan dit kamp besteedt, spreekt wel haast vanzelf. Aangezien dit jaar het eerste lustrum werd gevierd, meende de direktie hieraan toch een extra accent .e moeten geven. Op 26 mei j.l. was de kampstaf gast van de direktie en werd in de nieuwe vergaderzaal geza menlijk een kop koffie gedron ken, foto's bekeken en oude herinneringen opgehaald, ver gezeld van een attentie in de vorm van een boekenbon. Wij weten niet alleen namens de direktie, maar ook namens de ouders te schrijven, wanneer wij onze grote waardering uit spreken voor het enthousiasme van de kampleiding. Wij hopen dat zij op dezelfde wijze voortgaan nnar het twee de lustrum! H. K. ENGEL. leiding niet voor deze handicap door de knieën ging. Het optre den van Kiki .goochelaar en clown', een filmprogramma compleet met Stan Laurel en Oliver Hardy, veroorzaakten lachsalvo's waartegen het re- gengekletter het moest afleg gen. Viswedstrijd 1961 Evenals vorige jaren, wil ons blad „AH-Flitsen" weer een wedstrijd uitschrijven voor diegenen die hun hart verpand hebben aan het leren zwemmen van wormen, en daar voor hun tijd aan de waterkant tussen het riet doorbrengen. We gaan vissen in 3 klassen, t.w.: Karper, Brasem en Baars. De wedstrijd vangt aan per 1 juni 1961 en sluit op 21 september 1961 te 0.00 uur. Als beloning voor de grootste vis van de maand wordt op de 21e van de maanden juni, juli, augus tus en september een tussenprijsje ter beschikking gesteld. Maar een hoofdprijs valt ten deel aan die hengelaars die in een van de 3 klassen de grootste vis op het droge hebben gehaald; gerekend dus over de genoemde periode van 4 maanden. De adressen waar u uw vangst kunt laten meten zijn evenals vorig jaar; de portier van de produktiebedrij- ven; o de heer A. v. d. Hazel, Zuiddijk 405 F, Zaandam (behalve van 1 tot 15 juli). En wat te denken van het kien spel dat een inslaand sukses bleek? Het komt erop neer dat de regen geen roet in het eten heeft gestrooid en zelfs het kampvuur, dat traditioneel op de eerste avond opvlamt, doet het ook best op de derde avond. Terwijl het vuur lustig knapte, arriveerde er een pseudo-koning met dito gemalin uit India. Zij waren gezeten op een overjarig onderdeel van een kinderwagen. Het waardig uitgedoste echtpaar bood ter ere van het Lustrum enkele vuurpijlen aan alsook een welkome versnapering. Bij hun heengaan hetwelk een wat wild karakter droeg zong men uit volle borst: „Dag Sin terklaasje". Detnce winnende teams Gelukkig dat moeder natuur het niet gemunt had op de voetbal- en handbalwedstryden. Deze werden begunstigd door een warm zon netje, verliepen feilloos en lever den 2 winnende teams op, die u elders op de foto ziet, en 2 indi viduele winnaars. Zij worden met ere genoemd! Het zyn RINA DE KONING en HENK GALET. Voor de Amsterdammers worden een paar meetadressen gezocht; deze zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. IN MEMORIAM Op 1 juni j.l. is overleden, ten gevolge van een noodlottig on geval, onze commissaris Jhr. SIX VAN HILLEGOM. Toen onze vennootschap in 1948 „open" ging, is Jhr. Six van Hillegom uitgenodigd om als commissaris van onze N.V. te willen optreden. Dertien jaar is Jhr. Six van Hil legom dus met ons concern ver bonden geweest. Verschillenden onzer hebben de overledene meegemaakt o.a. bij de jubilea van de leden van de Raad van Bestuur. In de kranten hebt u kunnen lezen hoezeer Jhr. Six van Hil legom een man was die met Amsterdam meeleefde, getuige de vele funkties die hij in het maatschappelijk leven vervul de. Ook wij in onze A.H.-kring ge denken in Jhr. Six van Hille gom een man, die wij graag in ons midden hadden en wiens medeleven en deskundige ad viezen wij node zullen missen. Op het D.C.-bouwterrein in de Achtersluispolder is een begin gemaakt met de bovenbouw. Het bijzondere van deze bouwfase is. dat de onderdelen, zoals de kolommen en de hoofdbalken, ter lengte van 25 meter!, kant en klaar per schip worden aangevoerd. kinderen zich bevonden. Namens de ouders en de kontakt- kommissie werd de leiding toege sproken door de heer W. Eng- berts, die woorden van waardering had voor haar „belangrijke maar belangeloze werk". Hij overhan digde de dames een fraaie ruiker bloemen. De heren werden verrast met een rokertje. Eén cent per sekonde Als beloning voor hun sportpres tatie werden zij de hoofdrolspelers in een spel dat op de „Bonte Avond" met veel bijval werd ge speeld en heette: „Een cent per sekonde" a la Lou van Burg. Ze verdienden er beiden een waar debon mee, waarvoor ze boeken of speelgoed kunnen kopen. Het mag ook wel, na al de confetti en het water dat ze onverwacht en tot uitbundig plezier van de toeschou- wertjes, op hun hoofd kregen! De laatste middag van het kamp was gereserveerd voor de speurtocht, een evenement dat vooral een beroep doet op de zin voor avontuur van de jongens. De bijna honderd kinderen hebben in groepen van tien de uitgezette sporen gevolgd en de opdrachten uitgevoerd die hier en daar in het groen waren verstopt. De terugtocht werd aanvaard o bittere ironie - onder mooi zonnig weer. Tientallen ouders kwamen zich in het O.G. overtui gen van de welstand waarin hun Op 10 juni a.s. gaan de gepensio neerden van ons bedrijf in Zaan dam wederom een boottocht ma ken. De jaarlijkse reünie van onze oud gedienden ontmoet nu al veel be langstelling. De organisatoren heb ben naar wij hoorden op nieuw een genoegelijk programma samengesteld. De redaktie van de A.H.-Flitsen wenst alle deelnemers een fyne dag met heel mooi weer. rvE HEREN K. H. COERSE EN C. J. v. d. LAAN, werkzaam op V de VA, waren al gedurende enkele jaren belast met het administratieve beheer resp. van de opslag van meelprodukten en de thee- en koffievoorraad. Beide heren hebben in de loop der jaren bewezen dat hen een verantwoordelijke positie kon De regen kletterde tegen de ramen. Maar de kinderen hadden danig plezier om goochelaar Kiki. worden toevertrouwd. Toen de direktie dan ook overwoog, de hoofdchef van de V.A., de heer J. Hogendijk, wat meer steun te verlenen bij de leiding over zijn diverse afdelingen, viel het oog het eerst op beide bovenge noemde heren. Meewerkend voorman De omvang van de werkzaamhe den van de heer Hogendijk maak te het noodzakelijk dat hij een deel van zijn verantwoordelijkhe den mee kon laten dragen door en kele voorlieden of chefs en de eer ste stap in deze richting is ge weest dat de heren Coerse en v. d. Laan met ingang van 4 mei 1961 tot meewerkend voorman zijn benoemd. Voor allen, die thans onder hen ge steld zijn en ook voor onze verdere bedrijfsgenoten zijn beide heren geen onbekenden. De heer v. d. Laan heeft namelijk als vertegenwoordiger van het V.A.-personeel in de Kontakt- kommissie reeds bewezen het ver trouwen te genieten en wij hopen, dat dit eveneens voor de heer Coerse j geldt. Mooie kansen Beide heren willen wij gaarne met hun benoeming feliciteren. Deze interne promotie bewijst dat er in I ons bedrijf voor vele mensen goe de mogelijkheden liggen en wij hopen dat er in de komende jaren nog tal van interne promoties zul- I len volgen.

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 1