Groot sukses sterrit,raai M"ea^ »-*■hmn a Hoofdkantoor werd twee verdiepingen hoger Alle DC-chefs nu benoemd DE Nieuwe reklamechef In memoriam Ideeënbus in de laatste maand: Chocoladefabriek aan de top iBh™B.r.Fi,e,"2Er komt schot in verbouwing O.G. 18e Jaargang No. 5 - Mei 1961 Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam OP ONS HOOFDKANTOOR zijn 2 nieuwe verdiepingen ver rezen die in de eerste maanden van dit jaar in gebruik kon den worden genomen. Op de hoogste verdieping zijn thans de direktiekantoren gevestigd. Tot voor kort zaten de direktieleden erg verspreid, hetgeen veel extra geloop meebracht en het on derlinge kontakt bemoeilijkte. Dit probleem is nu opgelost en het is bovendien zo, dat bezoek voor de direktie nu beter ontvan gen kan worden. Op de etage in het andere ge bouw, die even lager ligt dan de direktiekantoren, zijn een aantal stafdiensten gekomen, die ook een veelvuldig en regel matig kontakt met de direktie leden moeten onderhouden. Bovendien is door deze nieuwe in- Het tafelblad wordt dan steeds zodanig in elkaar ge schoven, dat er evenveel plaatsen ontstaan als er aan wezigen zijn. Ook bij de di- rektie-kantoren is een verga derkamer ingericht. Op deze wijze is nu het ruimtegebrek, dat aanvankelijk de aanleiding was .4.4. tot de bouw van de nieuwe kantoren. deling een vlotte en eff.c ente sa- en Joor deze menwerking bereikt van de naaste P» gcmakkc,ijker samen- medewerkers van de heer J. van r Meer. U vindt de groepen, die val len onder het direktoraat „onder zoek en ontwikkeling" dan ook naast elkaar. De heren Drs. E. Kcuskamp. Drs. H. v. d. Wees en zijn assistenten, de heren F. A. Boelens en Hagens. Mr. W. K. J. van Scherpenzeel. de heer F. Klijzing Jr. en de heer F. Klijzing Sr. met de heer Th. Daalhuijzen zijn buren geworden, terwijl op dezelfde afdeling ook Drs. C. Brevoord en de heer G. Hoorn een plaats hebben ge vonden. Hoderne vergaderzaal In het midden van deze etage is een vergaderkamer uitge spaard, welke voorzien is van tafels met een blad in de vorm van een trapezium, het geen mogelijk maakt de ta fels in diverse vormen te plaatsen en het geheel ge schikt te maken voor groe pen van 4 en meer personen. werking weten te bereiken. Door eigen bouwafclellng De bouw van dit geheel is door onze eigen bouwafdeling verzorgd onder toezicht van de heer Huis man. De heer Koomen heeft de inrich ting, die gezien mag worden, ver zorgd. Door de nieuwbouw konden ook op de hollerith-afdeling enkele veranderingen worden aange bracht. De uitbreiding van de in deze af deling te verrichten mechanische administratie maakte ook nier verbouwingen noodzakelijk. De machinekamer en de pons- en lichtkamer kunnen nu plaats bie den aan mensen en machines die bij dit belangrijke stuk werk zijn ingeschakeld. De heer A. B. Fienieg Op 27 april j.l. is op 46-jarige leeftijd overleden de heer S. DE VRIES in leven onderdirekteur van onze Vennootschap. De heer De Vries is ongeveer 20 jaar bij ons werkzaam geweest in ver schillende funkties, o.a. als pa pier-inkoper en direktie-assis- tent. Reeds op 35-jarige leeftijd werd hij aangesteld als onder direkteur. Sinds 10 jaar was hij reeds ernstig ziek. Bij de begrafenis op 1 mei j.l. waren er veel belangstellenden. Er werd namens het bedrijf en de collegae gesproken door de heren G. Heijn en Dr. Mr. P. E. J. Bomli. Wij gedenken in de heer De Vries een bijzonder gewaar deerde chef en kollega. ,E VIERDE APRIL J.L. is in onze dienst getreden de heer L. W. Bergkamp, als toe- komstig chef van de D.C.-afde- ■wnm:, ling Groothandel, zodat nu voor h|| alle afdelingen van het Distribu- JSP ■V* tiecentrum de chef bekend is. bv '.iBCË-ÏHjfc' •*&BS%Prff'f'-W WH Bij de heer J. Pieters met zijn 0§|MSPlrp^^% - tafrLmedewerkers, die in 1962 een plaats krijgen in het nieuwe j kantoor van het D.C., wordt de j heer Bergkamp nu op zijn toe- Negentig AH-ers door wijdse Zaanland Zijn opleidingsprogramma zal m worden vervolgd in de huidige 1 jl Groothandelsafdeling van 't Cen- Met PRACHTIG FIETSWEER startten zaterdagmiddag onze 90 deelnemers aan de A.H.-sterrit voor fietsers en brommers. In het O.G. ontving iedere deelnemer een routebeschrijving, met allerlei vragen die onderweg ingevuld moesten worden. Vol goede moed begon men aan de 35 km lange rit. Het opzoeken der verschillende op- Strafpunten gaven leverde wel eens moeilijk- Het kronkelpad langs de Zaan heden op. maar daarom niet ge- kostte wel enige moeite en rij- treurd. Zo b.v. de bewuste boom vaardigheid, maar gelukkig kwa- tegenover het Natuurbad „Wijde Wormer". Wie zoekt er nu spijkers aan een boomwel rupsen of zo iets. Verder gaan we. De eerste controle verraste ons met een pak je kauwgom. En maar puzzelen! We waren de brug al over in de richting Purmerend, toen we ontdekten dat we iets vergeten hadden. Terug om het nummer op te zoeken van de A.N.W.B.- paal. Bij de benzinepomp lever den de driehoeken ons even K A 1 UC£C moeite op. Maar na een beetje te maken. puzzelen, waren we het eens. Wy hebben een prachtige middag Maar met al ons gepuzzel waren gehad en zijn een volgende keer we bijna vergeten de controle onze zeker weer van de partij. lijst af te laten tekenen, en dat had ons bijna strafpunten opge- men we zonder valpartijen over. Bij de driesprong volgden we het j rijwielpad. Vele reden hier ver keerd. wat hun dan ook prompt de nodige strafpunten opleverde. Nadat we de gevaarlijke wegkruising zijn gepasseerd, komen we op het laatste stukje van onze tocht. Wc moesten nog even opletten om de twee laatste vragen van onze lijst in te vullen. Moe. maar voldaan, kwa men we weer bij het O.G. Het was een prachtige tocht ge weest met veel mooie en interes sante dingen. Wij danken de orga nisatoren van deze tocht voor het vele werk dat zy gedaan hebben om deze sterrit tot zo'n sukses j Teunissen en J. Krijt. Veelsoortige ervaring I De heer j L. W. Berg kamp, geboren I op 23 juni 1933 te Nieuwer- Amstel, door liep de Mulo te Amsterdam en vervolgens de banketbakkers- school. Tot zijn militaire diensttijd heeft hij banket ge bakken; in de diensttijd was hij sergeant-mena gemeester. Toen trok hem het kruideniersvak; hij behaalde de benodigde diploma's en werkte o.a. bij Simon de Wit en kwam daarna als winkelchef bij de Coöperatie ..De Samenwerking" in Amsterdam. Knutselen Samen met vrouw en kind kwam de heer Bergkamp eind maart in Zaandam wonen en wij hopen, dat dit dochtertje hem in de toekomst voldoende tijd zal overlaten om z'n knutsel-hobby te blijven vol gen als ontspanning na een druk ke werkdag. Naar de „Rietpol" Het graf naast de boerderij had den we gauw gevonden en nu naar Spijkerboor. Aan het einde van de dijk ligt ,,de Rietpol". Een leuke uitspanning, waar we even gerust hebben. Wij kregen hier een con sumptie aangeboden, hetgeen zeer welkom was. Nadat de controle onze kaarten had afgestempeld, kregen we een verkeersvraag op te lossen, en verdere aanwijzingen voor het vervolg van onze route. Ballonnetjes blazen We reden nu door Oostknollendam. Van de kontrolepost hier kregen we een ballon, met de opdracht hem op te blazen en zo in het O.G. aan het einde van de tocht in te leveren. pvE CHOCOLADEFABRIEK leverde deze maand het beste idee. De ideeënbuskommissie had het overigens gemakkelijk, doordat er weinig inzendingen waren. Dit betekende niet dat het resultaat daarom teleurstellend was. De heer P. van Gogh had namelijk een idee betreffende het afschaffen van blikken, waarbij naast een eko- nomische besparing ook een bespa ring van afval werd bereikt. Dit idee is na enige proefnemingen OP WOENSDAG, 19 april j.l. heeft de heer H. Valk, reclame-chef van ons bedrijf, de 65-jarige leeftijd bereikt. Wegens de grote verdiensten in een I 38-jarige carrière bewezen, zal de heer Valk voor ons bedrijf nog ac- tief werkzaam blijven als alge- i meen reclame adviseur, waarbij hij o.a. speciaal belast blijft met de verzorging van ons orgaan Al lerhande, de opzet en regelingen van onze verkoopwedstrijden enz. Met ingang van gelyke datum zal de heer Valk in zijn functie en verantwoordelijkheid worden op gevolgd door de heer A. B. Fie nieg. De verbouwing van het ont spanningsgebouw gaat nu dan werkelijk zijn laatste fase in. Het einde is in zicht. De gar derobe en een nieuw vergader zaaltje zijn aanvaard en de heer P. van Gogh kon hiervoor dan ook een beloning van 160,worden toegekend. Pech voor inzendster Een inzendster, die een verande ring had voorgesteld bij de va- kuum-koffie-installatie, was wat minder gelukkig, omdat de door haar gedane suggestie achter haald werd door een technische verbetering die reeds op het pro gramma van de bedrijfsleiding stond. Zodoende kon haar idee niet meer in aanmerking komen voor een beloning, maar een aanmoedi gingspremie was in dit geval toch wel op haar plaats. Wij hopen dat ,c I j mej. R. Cornelisse de volgende Ifs al helemaal keer geiUkkiger zal zijn. klaar. De werkzaamheden con- Er zijn nog verschillende ideeën in centreren zich thans vooral op behandeling> doch het was nog niet de hal en de grote zaal zelf. mogelijk hiervoor reeds nu een be- j loning vast te stellen. Wij hopen hier die al een hele gedaantever- de „o(fle„rfe PWsen op temg (e wisseling heeft ondergaan. komen.

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 1