cfllf iiiiiiimiiiuiii Hogere kosten, grotere investeringen .erste Kursus opleidingsschool hield reünie Huwelijk SAH002000218 Flitsen Landelijk mei/juni 1961 Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam Landelijke editie18e Jaargang No. 5 - Mei/Juni 1961 51M* iom'J t.ssi: I./22 ,,De omzetten van het kruideniersbedrijf zijn in het verslagjaar zeer bevredigend geweest. Naast vergroting van ons marktaan deel in de traditionele artikelen heeft hiertoe ook bijgedragen de uitbreiding van het assortiment, met name in de supermarkets." Dit ontlenen wij aan het zojuist verschenen Jaarverslag 1960, dat op 13 juni j.l. op het hoofdkantoor werd toegelicht door de heer J. W. de Vries, plv. lid van de Raad van Bestuur. wijze de enorme groei van het be drijf aantonen. Zo lezen wij, dat in 1948 ca. 6 /2 miljoen gulden werd geïnvesteerd en in 1960 bijna 15 miljoen gulden. De afschrijvingen bedroegen in 1948 bijna 850 duizend gulden en in 1960 ruim 8 miljoen gulden. Uit deze cijfers blijkt wel over duidelijk de gezonde levenskracht van het bedrijf, Want de investe- ringscijfers geven aan, welke be dragen zijn besteed aan nieuwe winkels, fabrieken, kantoren, aan inventarissen en machines. Dit al les is weer aan z.g. technische en economische veroudering onderhe vig en moet dus worden afge schreven. De heer J. W. de Vries Een grote groep stafleden en af delingschefs luisterden geïnteres seerd naar de uiteenzettingen van de heer De Vries. De winstdaling voor het concern ten opzichte van 1959 trok hierbij direkt de aan dacht. Uit de toelichting bleek, dat in het bijzonder de grote aanloop kosten van de nieuwe Sterovita- melkfabriek te Rotterdam, als mede de slechte resultaten van het VAMI-IJsbedrijf (zeer slechte zomer!) hiervan de oorzaak zijn geweest. Hogere kosten Ook in het kruideniersbedrijf zijn de kosten niet onbelangrijk ge stegen. Dit kwam niet alleen door loonstijgingen, maar ook eiste de ontwikkeling van het bedrijf een uitbreiding van de organisatie. Zo werd b.v. in 1960 een afzonder lijk Directoraat Onderzoek Ontwikkeling ingesteld. Dit houdt zich o.m. bezig met alle activitei ten op het gebied van nieuwe ves tigingsplaatsen, distributie-re- search en met de opleiding van SM-bedrijfsleider s. Een andere reden van de kosten stijging is de omstandigheid, dat de aanloopkosten van de steeds grotere winkels sterk gegroeid zijn. Maar gelukkig kon de heer De Vries ook meedelen, dat in het kruideniersbedrijf de kostenstij gingen, evenals de invloed van de werktijdverkorting, zijn goed maakt door de groei van de om zet. In tegenstelling tot de resul taten van het concern waren die van het kruideniersbedrijf in 1960 daardoor zelfs nog iets gunstiger dan in 1959. Zelfde spaarfondsrente Een ook voor de deelnemers aan het Spaarfonds prettig bericht is. dat aan aandeelhouders wordt voorgesteld, om evenals de voorgaande jaren - een dividend van 12 uit te keren. Als dit voorstel op de verga dering van 26 juni a.s. wordt goedgekeurd, betekent dit im mers, dat op de rente over 1960 een toeslag van 140% van dit bedrag wordt bijgeschre ven. Daarmee is dan over 1960 wederom een totale ren te van 9,36 bereikt. Grote investeringen Ofschoon wij niet alle cijfers van het jaarverslag zullen aanhalen, willen wij er toch enkele van ver melden, omdat deze op sprekende dat met de invoering van de 5- wer kweek voorlopig bevredigd is. Toekomst Het laatste hoofdstuk van het fraai geïllustreerde jaarverslag heeft de direktie benut voor een beschouwing over de mogelijke ontwikkeling van de detailhandel in ons land. Omdat wij menen, dat velen kennis zullen willen nemen van de opvattingen die hierom trent bestaan, is dit artikel elders in ons blad in zijn geheel afge drukt. Na Hen jaar weer ,,op school" Beperkingen Om ons heen zien wij allemaal wel, wat er op het gebied van ver bouw, nieuwbouw, vervanging van inventarissen enz. gebeurt. On danks dat bestaan er ook in de winkels, maar echt niet alleen daar! nog vele wensen. De direktie weet dit, ze heeft ze zelf ook, maar de investeringsmo gelijkheden zijn beperkt. Daarom betekent iedere beslissing b.v. om een BZ tot ZB om te bouwen te vens een keuze. Uit de investeringscijfers èn uit die van het aantal ZB's blijkt wel, dat de modernisering van het bedrijf niet vergeten wordt. Produktiviteit Mede in verband met deze investe ringen wijdde de heer De Vries veel aandacht aan de opvattingen over de waarde en betekenis van de „produktiviteitsverhoging". In het jaarverslag komt een gra fiek voor, waaruit blijkt, dat de omzet van het concern in 1960 vijfmaal zo groot was als in 1948, terwijl in deze zelfde periode de personeelssterkte ongeveer ver dubbelde. Hieruit wordt, aldus de heer De Vries, veelal de conclusie getrok ken, dat dus de kostprijzen als ge volg hiervan sterk gedaald moe ten zijn. Men pleegt dan te zeg gen: „De produktie per hoofd is meer dan verdubbeld, dus......" Dit is een zeer eenzijdige redene ring, want daarmee ziet men de voornaamste factoren, die tot de productiviteitsverhoging bijdroe gen, over het hoofd. Doelmatigheid Is het zo, dat wij zoveel harder, sneller, langer zijn gaan werken? Niemand zal hierop met „ja" dur ven antwoorden. De produktiviteit wordt doorgaans opgevoerd door machines, die meer produceren dan de oude of die handelingen gaan verrichten, waarvoor men- senarbeid voorheen nog nodig was; ook grotere, efficiëntere fa brieken en winkels werken er aan mee. Het is dus wel waar, dat de pro duktie of omzet per hoofd is ge stegen, maar daarvoor moest en moet nog veel geïnvesteerd wor den. Dit heeft soms wel, maar soms ook geen dalende kostprijs als gevolg. Toch zijn ook in geval van stij gende kostprijs die investeringen noodzakelijk. We denken hierbij b.v. aan het overal heersende te kort aan mensen en aan het ver langen naar arbeidstijdverkorting HERINNERINGEN AAN DE gezellige sfeer van ,,De Laurier", aan het nerveus proeven afleggen onder het oog van de directie, aan milde kussengevechten, aan veeleisende lessen tot bijna in de nacht, werden opgehaald op die middag van de 24e mei. Ze kwamen als vanzelf weer naar voren bij de zes bedrijfs leiders, die deel uitmaakten van de eerste cursus van de Oplei dingsschool in 1951. Het waren de heren Canrinus (Sneek), Van Vugt (Rotterdam), Haalboom (Baarn), Spooren (Eindhoven), Fenger (Deven ter) en De Vries (Groningen), die er met graagte een kortere t of langere reis voor over had- i geving, leeftijd, functie, doel en A. H. Pilger, toen de enige docent en nu nog steeds hoofd van het Opleidingscentrum en de heer D. A. ter Wee, initiatiefnemer en mogen we het zo zeggen? be schermheer van de school. Er was verschil en overeenkomst tussen nu en toen. Verschil in om- reünie mee te den om deze maken. Natuurlijk waren er ook de heer IN MEMORIAM Op 1 juni j.l. is overleden, ten gevolge van een noodlottig on geval, onze commissaris Jhr. SEX VAN HILUEGOM. Toen onze vennootschap in 1948 „open" ging, is Jhr. Six van Hillegom uitgenodigd om als commissaris van onze N.V. te willen optreden. Dertien jaar is Jhr. Six van Hil legom dus met ons concern ver bonden geweest. Verschillenden onzer hebben de overledene meegemaakt o.a. bij de jubilea van de leden van de Raad van Bestuur. In de kranten hebt u kunnen lezen hoezeer Jhr. Six van Hil legom een man was die met Amsterdam meeleefde, getuige de vele funkties die hij in het maatschappelijk leven vervul de. Ook wij in onze A.H.-kring ge denken in Jhr. Six van Hille gom een man, die wij graag in ons midden hadden en wiens medeleven en deskundige ad viezen wij node zullen missen. In het voorjaar van 1951 verwel komde de heer A. H. Pilger voor de eerste maal een groep cursis ten. Hij deed dit in het jeugdhotel „De Laurier" in Amsterdam. Een eigen school was er toen nog niet. Dezer dagen was dat 10 jaar ge leden, een aanleiding tot herden king dus. Dat gebeurde dan ook op woens dag 24 mei j.l., waarvan bijgaand verslag 11 onder meer verhaalt. aantal. Overeenkomst in sfeer, enthousiasme, liefde voor bedrijf en opvatting over de waarde van opleiding. Onmisbaar Kwam dit laatste al in de gezel lige gesprekken naar voren, de heer Pilger benadrukte dit nog eens extra in zijn toespraak tot de reünisten. „U allen hebt bij herhaling bewezen, de waarde van een goede opleiding niet te onderschatten. Ik zie dit aan de aantallen cursisten, die uit llw filialen reeds hier zijn geweest. Voor ons, docenten aan het Opleidingscen trum, betekent dit een grote morele steun. En ik geloof, dat ik niet over drijf, wanneer ik zeg, dat nagenoeg iedere bedrijfsleider graag mensen naar ons toezendt, ook al gaat dit met veel moeilijkheden gepaard Onbegrip Tien jaren geleden was dit enthou siasme niet zo algemeen. Het be richt, dat Zaandam de opleiding door middel van kursussen ging organiseren, werd met gemengde gevoelens ontvangen. Dat was ook wel begrijpelijk. Sinds de oprich ting van het bedrijf was het de chef geweest, die zijn bedienden moest opleiden en dit ook meestal op uitstekende wijze deed. Was men daartoe nu ineens niet meer in staat? De werkelijkheid was, dat er een ontwikkeling voor de deur stond, waarvan de chefs geen begrip konden hebben. Er werd toen wel over ZB gesproken er waren er in Nederland reeds enkele maar in brede kringen werd dit toch een voorbijgaande gril be schouwd. De directie was er van overtuigd, dat er een andere tijd aanbrak, waarin een efficiënte scholing, die verder zou gaan dan alleen de techniek van het vak, broodnodig zon zijn. „De Laurier" „Onze start", aldus de heer Pilger, „was primitief en we hebben fou ten gemaakt". Primitief was de omgeving, de ge zellige jeugdherberg „De Laurier", waar wij terecht kwamen door het ontbreken van een eigen leslokaal. Primitief waren de hulpmiddelen als je dat vergelijkt met de goed eoutilleerde schoollokalen van nu. Maar er is meer veranderd dan alleen de omgeving en de hulp middelen. De opleiding is mee gegroeid met de evolutie van het bedrijf. De leerlingen van toen hebben de evolutie meegemaakt van „chef" tot „bedrijfsleider". Het „waarom" Hoewel het principe van de ver koop onveranderd is gebleven, ver eist de wijziging van het verkoop systeem een andere aanpak. Tien jaar geleden vormde warenkennis en het verkoopgesprek, óók aktief beoefend in een winkel, het hoofd bestanddeel van de lesroosters. Thans heeft de „verkoper" een ge heel andere instelling nodig. Kijk naar de ZB: de verkoop gaat „vanzelf". Vanzelf? Ja, als de be- vervolg pag. 2, 1ste kolom jeugdhotel „De Laurier" aan de Lauriergracht te Amsterdam Tot ons genoegen kunnen wrj U mededelen, dat mej. Carly Heijn, dochter van de heer en mevrouw G. Herj n-Baehigaloupi-Tourniaire, op 1 juli a.s. in het huwelijk zal treden met de heer Ds. E. J. Kui per.

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 1