Negende SuperMart in Breda J Nieuwe opleiding SuperMart-bedriifsleiders gestart I Bbhbu Feestelijke opening met een oude Ford Flitsen Landolijk maart 1961 Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam Landelijke editie „Opening eerste SuperMart in het suiden trok grote belangstelling99 Politie in de weer op het Brabantplein99 .Dit waren de koppen in de Bredase pers en ieder die aan de voorbereiding van deze SuperMart heeft meege werkt, heeft deze kopregels met een grijns van oor tot oor gelezen. Niemand, zelfs de grootste optimist niet, heeft kunnen vermoeden, dat dit een van de drukste en' gezelligste openingen zou worden, die we tot dusver hebben meegemaakt. De politie had dit stellig niet verwacht, want ondanks een behoorlijk aantal levensgrote agenten zou het om even over tienen nog kritiek geworden zijn, indien de com missaris niet persoonlijk met een aantal manschappen op het strijdtoneel was verschenen. En zo kon het gebeuren, dat 's middags om één uur nog grote vrachtwagens aan kwa men rijden met stalen hekken overtroffen; dank zij een goede voorbereiding hebben wij het spel letje blijkbaar heel goed gespeeld. Denk maar eens aan de voortref felijke publiciteit via de dagbla den, AllerHande en folders. Ford 1900 Een goede stunt vond ik ook de show met de oudste Ford van Nederland met 4 charmante meis jes en een chauffeur gekleed in uniform van 1900, die de gehele dag al rijdend samen met de AH KienSpel-Opel, kienkaarten, bal lonnen en versnaperingen uitdeel den de gratis-repen-aktie-aan- scholen, met tien gelukkige win naars die in de Paasvakantie een fijne dag uitgaan (alleen deze ak-1 tie bracht 's middags al ruim 3000 I kinderen op het Plein), kortom elk levend wezen in Breda is aan de weet gekomen, dat AH woensdag ons graag zijn mening over deze 115 maart een SuperMart heeft opening wilde geven: „Het sukses geopend. Maar de allerbelangrijk- verwachtingen verre ste konklusie is toch wel weer I heeft mijn deze: „De huisvrouw komt graag naar de SuperMart!" Dat de heer Van Langeveld en zijn team trots zijn op hun zaak en hun beste beentje zullen voorzetten, spreekt vanzelf en wij wensen hen dan ook heel veel sukses. Vier charmante dames in de oudste Ford van Nederland. Hoewel op dit plaatje de chauffeur, gekleed in uniform anno 1900, ontbreekt, willen wij LI dit leuke tafereeltje toch niet onthouden. waarlangs de wachtenden zich moesten gaan opstellen. Keu van 600! Toen dan eindelijk om 10 uur precies, de heer J. Legerstee met een kort maar spontaan speechje, waarin hij de divisie- leider, de heer L. Oranje geluk wenste met zijn negende Super- mart en waarin hij vooral een beroep deed op het personeel om met de heer G. van Lange veld een enthousiaste ploeg te gaan vormen, de sleutel aan de l- trolse bedrijfsleider van deze Vn) Ploteelln.g ge- gezellige en intieme Supermart maa,r' heer Le' K gerstee ook zei: Wij zijn in ons bedrijf zo iets wel gewend". Het is misschien goed wanneer wij eerst iets vertellen over het- 7n miinQ Irornn U:~- I I J__" I-V, I Zo, mijne heren, hier zit U dan" Dit waren de eerste woor den die de heer J. Legerstee op 6 maart j.l. uitsprak bij de officiële opening van de basiscursus, die het begin vormt van de nieuwe opleiding tot bedrijtsieider-supermart. Er was inderdaad nogal wat aan I geformuleerde „Grondslagen van voorafgegaan voordat de heren is tot wie de heer J. Legerstee zich richtte, daar konden „zitten". Voor de meesten van hen was overhandigde, kon deze er nog juist op tijd de deur mee ope nen, want een moment later zou de deur met slot en al vanzelf &een er aan voorafgegaan is. We naar binnen getuimeld zijn Toen was liet de beurt aan sterke mannen om de ruim 600 wachten den bij kleine groepjes binnen te volgen daartoe nog even de woor den van de heer Legerstee: „Het is u bekend, dat wij in de komen de jaren een steeds groter aantal Supermarts gaan openen. Behalve laten. De heer OpdeBeek had zich I de voorbereidingen die hiervoor bedeeld, want hij ving de slachtoffers van het gedrang voe lende oudere dames en kinde ren zo fantastisch met een gezel- lig praatje op, dat toch iedereen met een vrolijk gezicht de eerste rondgang door de overzichtelijke SuperMart ging maken. Publiciteit En tussen al deze vrolijke gezich ten vonden we eveneens breed lachend de heer Th. Daalhuysen, die ZI I ganisatorisch terrein plaats heb vn"~ ben, moet er ook voor gezorgd worden, dat er voor elke te ope nen Supermart een bedrijfsleider gereed staat". Interne promotie Voor het laatste vinden we een richtlijn in de voor ons concern Onderstaande foto geeft slechts enigszins weer. hoe druk het op j 15 maart j.l. in Breda is geweest. vastgelegd, dat bij het bezetten 1 van vacatures die voor leden van het eigen personeel een promotie- of ontwikkelingsmogelijkheid be tekenen, eigen personeelsleden de voorkeur genieten boven sollici tanten van buiten het bedrijf, vooropgesteld, dat zij even ge schikt zijn. „Wij hebben dus besloten om", al dus de heer Legerstee, „onze eigen mensen de gelegenheid te geven naar deze functie te solliciteren". Alle huidige bedrijfsleiders (leeftijds grens 50 jaar) van Bedienings- en Zelfbedieningszaken konden dus solli citeren en er kwamen in totaal in januari en begin februari 128 solli citaties binnen. Daarnaast was een inmiddels ingestelde Werkgroep Op leiding" reeds zover gevorderd, dat zij de datum voor het begin van de basiskursus van de opleiding van een eerste groep kandidaten tot Be drijfsleider Supermart had vastgesteld en een programma daarvoor had ont wikkeld. Er moest dus bij de selektie snel worden gewerkt, zonder dat de grondigheid in het gedrang kwam. Grondige selectie Daarom werden uit de grote groep sollicitanten 25 perso nen gelicht, waarvan in korte tijd alle mogelijke gegevens werden verzameld betreffende hun voorgeschiedenis, werk- resultaten en persoonlijkheid. Daarna werden zij ontvangen op het hoofdkantoor voor een gesprek met diverse functio narissen die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Supermarts en moesten zij bovendien een psychologisch onderzoek ondergaan. De resultaten, die langs deze verschillende wegen werden verzameld, zijn voor iedere sollicitant grondig doorge sproken en bekeken in een commissie van de genoemde functionarissen en op grond daarvan tot de eerste groep van kandidaten die in oplei ding zouden gaan. Voor elf personen t.w. de heren f. J. Adelaar, A. Albers, A. G. M. F. Schapendonk, J. Smit, S. Spoel- I „Wat ons bedrijf en speciaal de stra, M. J. Verbrugge en J. van Supermart van morgen nodig Welbergen, viel deze beslissing heeft zijn mensen die kunnen lei- gunstig uit en zij waren tesamen 1 den, die de kunst verstaan het no- met de heren T. Bos, K. Dorsman dige werk door anderen te laten en A. M. v. d. Weijden (allen reeds verrichten, die de kunst verstaan in opleiding), op 6 maart j.l. aan-om te organiseren, te instrueren, wezig in het hotel Zeiler te Baarn te stimuleren en te controleren. U voor de eerste week van de basis- I bent hier met zijn allen gekomen kursus, die in totaal 4 weken zal om ons te bewijzen dat promotie duren en eind april wordt afge- van binnenuit de beste vorm van sloten. I promotie is. Daarna zullen zij nog verschillen de stages op het Hoofdkantoor en in de Supermarts en ook kursus- sen volgen om hen zo goed moge lijk voor te bereiden op hun toe komstige taak. Overige sollicitanten Men zal zich afvragen hoe het nu verder gaat met de overige (103) sollicitanten. In principe is voor hen een soortgelijke weg uitge stippeld. Zij zullen vermoedelijk in juni of juli deelnemen aan een schriftelijk psychologisch onder zoek. Daarna worden de resulta ten van dit onderzoek en de ande re verzamelde gegevens degelijk bekeken. Is het totale resultaat gunstig, dan worden zij eveneens ontvangen op het Hoofdkantoor en eventueel aan een diepergaand psychologisch onderzoek onder worpen. Dan pas wordt beslist of zij zullen deelnemen aan de oplei ding tot Bedrijfsleider Supermart in een tweede groep of eventueel in volgende groepen. De selektie is streng en dc verwach ting is, dat er nogal wat sollicitanten zullen zijn, die een afwijzend bericht ontvangen. Het is een risiko, dat aan iedere sollicitatie kleeft. Ons bedrijf is er niet mee gebaat wanneer het iemand in een funktie plaatst, die hij niet of nauwelijks aan kan, terwijl hij in zijn huidige funktie, of in een funktie die andere eisen stelt, wel optimale resultaten kan leveren. Ook de persoon zelf is daar niet mee ge holpen. Er is getracht de selektie grondig en zo zuiver mogelijk te doen ijn, maarper slot van rekening is het ook ..mensenwerk"d.w.z. dat misgrepen niet uitgesloten zijn. In een gezond personeelsbeleid zullen die echter tijdig kunnen worden onder kend. Wij zijn nu op een punt gekomen, waarop wij de draad van het be toog van de heer Legerstee bij de opening van de nieuwe opleiding tot Bedrijfsleider-Supermart weer Geestelijke inspanning Beseft u goed, dat deze oplei ding geen zacht gekookt eitje is. Er zal veel van uw geeste lijke inspanning worden ge- eist. Zelfs lichamelijk vragen wij veel want u moet het af en toe kunnen opbrengen om enkele dagen op een stoel te blijven zitten. U moet kunnen omschakelen, waarbij u voorlopig nog de extra moeilijkheid heeft van het gebonden zijn met uw hui dige filiaal. Wij hopen dit voor een ieder zo snel mogelijk te kunnen oplossen. Maar heren, geen moeilijkheid is te groot wanneer er bij u de be reidheid bestaat om u persoonlijk in te zetten om deze opleiding te doen slagen en zelf tot een goed einde te brengen. Met elkaar vormt u een pioniersgroep. U be hoort tot de eerste groep die voor SMBL in opleiding komt, maar voor ons is deze opleiding ook voor een deel pionieren. Daarom verzoek ik u voor de opleiding zelf een critisch oog te hebben. Wil tot slagen Ik zou nu moeten eindigen met de opwekking, dat u uw beste krachten moet geven om van de opleiding in zijn geheel en die van ieder van u persoonlijk een groot sukses te ma ken. Ik realiseer mij echter dat, gezien het feit dat u door een behoorlijk stevige selektie heen in Baarn bent gekomen, elke opwekking volkomen overbodig is. Ik weet te doen te hebben met een stel mensen, die allen, niet één uitgezonderd, de ernstige wil hebben te zullen slagen. Mijne Heren, de eerste opleidings- kursus voor Supermart-Bedrijfsleider is hiermede gestart. Ik wens de heer E. Keuskamp als kursusleider en u allen een goede en harde studietijd, die zal worden gedragen door een goede geest van opbouw en samenwerking." neï"'™' I".C,I't Hart; O-1 kunnen opvatten. We zullen hem Wij sluiten ons bij deze wens van 11A. J. van der Knaap, I nu laten uitspreken: de heer Legerstee volledig aan.

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 1