Idee met f 1500 beloond Kekor<l-iiitkeriii3' ideeënbus Maquette Distributiecentrum Aktie Kasai Ideeënbus boekte vele waardevolle resultaten iimmiiiniii Negen prijzen fotowedstrijd Nederland-België SAH002000082 Flitsen Fabr/Zaan februari 1961 Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam 18e Jaargang No. 2 - Februari 1961 Bij het horen van het grote nieuws feliciteerden de heren Grays (l.) en Overmeer elkaar. Sinds 18 januari j.l. zijn de heren J. M. Overmeer en B. Gruijs van de S.B. IV de trotse houders van een nieuw record. Voor een vernuftige verbetering aan de gietmachine ontvingen zij samen een topbedrag van ƒ1.500,— uit de ideeënbus. Vijfhon derd gulden voor het idee zelf en duizend gulden als extra be loning. spelen bij de op- mi li li voering van de produktivitcit, I dat je zonder zelf ''(^1 Üb meer produceert. Ir. Eggers vond he- ^B* B^^BV' 1Cm Overmeer £B en Gruijs zij de afde- Bj^BH I hun vreugde hadden '£jifrv- A:. ^^^^B laten delendoor de mannen met f en de meisjes met 5,te ver rassen. Jtet raad en <laa<l Ilij vond dat dit de geest is waarin de ideeënbus kan bloeien. Vervolgens gaf de heer J. Ph. IJp- ma namens de ideeënbuskommis sie een overzicht van het nieuwe reglement dat op 1 januari j.l. van kracht is geworden. De hoofdchef van de S.B., de heer J. W. Hekkert, feliciteerde de bei de winnaars en sprak waarderend over de geest van goede samen werking die op de S.V. IV heerst. Tenslotte voerde, ook namens zijn kollega, de heer Overmeer het woord. In het bijzonder dankte hij de bedrijfsleiding en de advies kommissie die met raad en daad bij de geboorte van het idee had den geassisteerd. „Zonder hulp hadden wij het niet geklaard", be kende hij. Ook zette hij hun direk- te chef, de heer D. Abbink, in het zonnetje omdat deze zoveel en thousiasme, meeleven en daadwer- Ir. W. A. Eggers feliciteert hier de heer B. Gruijs en overhandigt aan beide winnaars de enveloppe met de f 1.000,-. In zijn toespraak zwaaide de heer Eggers lof toe aan de beide in zenders die in nauwe samenwer king tot dit voortreffelijke idee waren gekomen. Spreker deelde mee, dat er in 1960 69 ideeën zijn ingediend, waarvan er 36 zijn beloond, ofwel een per centage van 52 Dit steekt gun stig af bij het landelijke percen tage dat 30 bedraagt. Het to taal bedrag aan beloningen be reikte 'n hoogte van ca. 1.400, ofwel 39,per idee. De S.B. slaat in dit opzicht een goed figuur. Deze afdeling stuur de het afgelopen jaar 13 beloonde ideeën in ofwel 36 De ideeënbus kan een voorname rol De heer J. M. Overmeer tijdens zijn toespraak. Op een gezellige bijeenkomst waarop de voltallige ideeënbus kommissie, vertegenwoordigers van de kontaktkommissie en de chefs van de gelukkige premie- winnaars aanwezig waren, heeft ir. W. A. Eggers de beloning overhandigd. De geweldige hongersnood in een deel van Kongo, heeft een landelijke aktie tot hulpver lening aan Kasai ontketend. Het kantoor en de produktiebe- drijven hebben het parool ,,Als het kan één gulden per man" overgenomen en een bedrag van f 770,91 bijeengebracht. De direktie heeft deze som ver dubbeld en afgerond, zodat aan de organisatoren van de Aktie Kasai een totaalbedrag van f 1 6 00, kan worden ter hand gesteld. kelijke hulp had getoond bij het uitwerken van het idee. Eigen belang De heer Overmeer, die in samen werking met anderen de ideeënbus al meer met bruikbare ideeën had bedacht, vertelde dat er nog enkele op stapel stonden. ..Want", zei hij, „het is in ons eigen belang. Laat de machine het werk maar doen." Nog een S.B.'er In dezelfde bijeenkomst kon ir. Eggers aan nog een S.B. IV'er, namelijk de heer C. Hartland, een bedrag overhandigen, 70,ex tra beloning voor een idee dat in een vorige periode met 35,het hoogste beloond was en dat een ruimtebesparing opleverde en het werk vergemakkelijkt by het neer zetten van de poederbakken. Te huur gevraagd De heer R. de Kort, Prins Hen drikstraat 76, Zaandam, en wer kend op de C.F. (toestel 339) vraagt een flinke volkstuin in huur. Wie kan hem helpen? De heren J. Honschoten (l.) opzichter namens het architecten bureau en J. J. Verweij op het bouwterrein van het D.C. Men is druk bezig met het vlechten van de ijzeren wapening, waarover het beton van de vloer zal worden gegoten. Er zijn thans 1700 van de 1800 palen geheid. TV AFGELOPEN MAAND was voor de ideeënbus wel een bijzon der gelukkige. Over het idee van de heren B. Gruijs en J. M. Over meer leest u elders in de Flitsen, maar ook voor vele anderen was het een suksesmaand. Met 100,aan de kop ging de heer v. d. Burgt (S.B.) strijken voor een idee ter verbetering van het snijden van jujubes. De heer Lonnee van de Limonadeafdeling volgde hem met een beloning van f 40,door een inzending betreffende een verandering bij de oude spoelmachine. Na de heer Lonnee kwam de heer v. d. Loo met een verbe tering aan de pepermuntrollen- machine, waarvoor hij 25, in ontvangst mocht nemen. Een zestal heren verwierven een bedrag van 10,voor diverse ideeën, waarvan wij noemen: een verdeelpijpje op de koffiezolder, het schoonhouden van de band van de bandovens, het aanbrengen van een veer op de schubben van de gombreker en een veiligheids maatregel bij de torens van de S.B. IV. De winter-fotowedstrijd 1960 is gestreden. De jury heeft de negen prijzen toegekend die te veroveren waren in de drie klassen: kinderfoto's, landschapsfoto's en algemene foto's. Hieronder geeft de jury een samenvatting van haar bevindingen. Zij be stond uit de heren A. Groot, J. Mijnders en A. Slob. De prijswinnaars zijn: De inzenders van deze ideeën waren: de heren H. Duin (V.A.), H. Best. J. Bloemsma (S.B.) en G. Veerman genoemd, kreeg voor een sugges tie bij de oude bandoven nog een aanmoedigingspremie van 5, Ook bij de produktie van butter scotch kon een aanmoedigings premie worden toegekend. Helaas kon dit laatste idee niet geheel de besparing teweeg bren gen die de inzender hiervan ver wacht hao. Tenslotte werd nog 7,50 uitge keerd voor een idee op de C.F. dat betrekking had op het verstoppen van aftapleidingen. Aan beloningen betekent dit een totaal van 732,50 in één maand. De gemiddelde waarde van de in zendingen is hierdoor bijzonder ge stegen en van de 69 inzendingen die in 1960 binnenkwamen, werden (K.B.). terwijl de laatste f 10 werd er 34 goedgekeurd en beloond. overhandigd aan de heer Popping Een bijzonder hoog rendement, ge- (K.B.) als korrektie op cle in de zien in het licht van de landelijke. laatste vergadering toegekende be- resultaten van de diverse ideeën- loning van f 7.50. bussen, waarin men 30 als ge- De heer Veerman, hierboven reeds middelde konstateert. Bij de besprekingen over het Distributiecentrum bewijst de maquette goede diensten. Het houten kunstwerk, dat uitneembaar is, staat opgesteld op de begane grond van de nieuwe kantoren van de afdelingen Organisatie en Arbeidsstudie. Het is gebouwd door meester-maquettebouwer Hellenaar uit Wormer. Kinderfoto's le prijs de heer J. Stroet 2e Breeschoten 3e Schoen Landschapsfoto's le prijs de heer P. Schotsman 2e J. Stroet 3e J. Schoen Algemene foto's le prijs de heer J. Popping 2e J. Breeschoten 3e Schoen De prijzen zijn respectievelijk 25,15,en 10, te besteden aan foto-artikelen. Uitreiking Op donderdag 26 januari j.l. had de uitreiking van de foto-pryzen plaats in het filmzaaltje. De heer L. J. A. S. Kloos overhan digde aan de winnaars de waarde bonnen, waarmee zij foto-artikelen naar keuze kunnen kopen. Daarna vertelde de heer J. Mijn ders namens de jury het een en ander over de gang van zaken bij de beoordeling, waarop de heer J. Stroet uit naam van de winnaars de jury voor haar werk bedankte. Enkele aanwezigen hadden dia's meegenomen. Het was zeer de moeite waard, temeer daar de heer J. Zwan zijn bandrecorder op de achtergrond lustige muziek liet spelen. Op dit gezellig samenzijn, dat zich voor volgende gelegenheden zeket laat herhalen, waren ook de ingezon den foto's geëxposeerd. Tegen 22.00 uur waren de dia's en de koffie op en keerden allen vol daan huiswaarts. De leden van de voetbalvereniging worden in de gelegenheid gesteld kaarten te bestellen voor de in terlandwedstrijd Nederland-Bel gië, die op woensdag 22 maart '61 wordt gespeeld in het Feijenoord- stadion in Rotterdam. Aanvang 20.15 uur. Opgaven bij de sekretaris vóór 9 februari 1961.

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 1