Hengelo reikte de eerste hoofdprijs nit Maquette Distributiecentrum ÊS»mu Voor elk personeelslid 1000 punten Reakties uit Amstelveen Opel Rekord 1961 voor familie De Bruijn Enquête personeelgegevens Filiaalflitsen De gouden pluim Geen Piet Hein Korrektie jubilea 1961 Flitsen Landelijk februan 1961 Landelijke editie 18e Jaargang No. 2 - Februari 1961 Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam rizilvervloot' de O. P. W. grote plannen. Op deze foto ziet U ver koopster mej. R. Coers, die tijdens een 'kofjjegesprek' met de klant geknipt werd door verkoper W. Krijger. winkelramen te lezen. En dat I sindsdien velen om een kienkaart kwamen vragen spreekt wel van zelf. Stimulans Spanning De heer G. J. Heijn liet de dames de Bruijn nog wel even in span ning omtrent de kleur en uitvoe ring van de Opel Rekord. Men had nu zwart op wit, dat ieder die meedoet, de mogelijkheid heeft een van die grote prijzen te verdienen en dat stimuleert de deelname enorm. Hoezeer het spel reeds overal is aangeslagen, weet iedereen in de filialen uit ondervinding, want de keren dat personeelsleden aan be langstellenden moesten uitleggen hoe het spel gespeeld moet wor den, zijn niet te tellen. Het valt niet mee om voor het eerst in je leven het portier van je eigen auto te openen. Van links naar rechts de heren F. Fritsma, J. W. Noortman, de dames de Bruijn en de heren ir. J. de Bruijn en J. Legerstee. 2ATERDAG 4 FEBRUARI is achteraf een gelukkige dag geweest voor het personeel van bedrijfsleider F. Fritsma (32) in de ZB aan de Enschedesestraat te Hen gelo. Toen heeft de cassière namelijk aan ir. J. de Bruijn, een kienkaart uitgereikt, waarna mevrouw De Bruyn en kele dagen later de eerste hoofdprijs - een Opel Rekord 1961 - verdiende. Voor ieder personeelslid leverde dit 1000 punten op, zelfs voor de 15-jarige Mieke Deij, die toen nog maar enkele dagen in het filiaal werkte. Voorgereden Het waren de heren G. J. Heijn en J. Legerstee die op 9 februari in de Ziekenhuisstraat te Hen gelo de zacht-groene en glan zende Opel voorgereden door rayonleider de heer J. Noortman aan de familie de Bruijn overdroegen, waarbij be drijfsleider Fritsma als goede bekende van de familie even eens aanwezig was. ,,0, wat is ie beeldig", was de verrukte uitroep van mevrouw de Bruijn, toen ze het pronk stuk" voor het eerst zag. De auto werd uiivoerig bewonderd waarbij ook de buren niet achterbleven en het hele ge zin ging vast eens even .pas sen", Rijbewijs Rijden was er nog niet bij, omdat de heer en mevrouw De Bruijn, nóch hun beide (studerende) doch ters over een rijbewijs beschikken. Maar de heer des huizes zou spoe dig gaan proberen zijn verlopen rijbewijs opnieuw te halen. Het nieuws van de auto deed me nigeen in Hengelo zich naar de AH-winkel spoeden om de aan kondiging met eigen ogen op de EEN DEZER DAGEN zult U van Uw bedrijfsleider een formulier ontvangen met het verzoek dit nauwkeurig in te vullen en weer in te leveren. De te verstrekken gegevens heb ben alle op Uzelf betrekking. De Afdeling Personeelszaken ver zoekt ieders medewerking, teneinde alle reeds aanwezige gegevens te kunnen controleren en zo nodig aan te vullen. Het is om velerlei redenen noodzake lijk, dat het personeelsarchief zo vol ledig mogelijk is en dus regelmatig gecontroleerd wordt. M ET DE MEDEDELING „Wij hebben de Gouden Pluim Diezelfde avond werd, voordat de bespreking van de komende O.P.W. begon, eerst een glaas- gedronken op het behalen de ...Gouden Pluim" Knikkende knieën Nadat de heer van de Eng had verteld, dat hij met knikkende knieën de gelukwensen, ten aanschouwe van zoveel colle- Schuldbewust In de decembermaand was in een van onze filialen een nieuw assortiment chocolade binnengekomen van 19 ct per 100 gram. De bedrijfsleider liet alle personeelsleden proeven en ver telde daarbij o.a. dat ieder chocolaad- je ongeveer 8 ct kostte. Een kwartier later vond hij op zijn kantoortje een briefje met 32 ct: „4 chocolaadjes a 8 ct van een schuldbewuste proever." Zoenen „Om te zoenen!" vermeldt een re clame-biljet voor Jaffa's. Een meneer in de ZB Stadion- weg. Amsterdam, schrok er wel even van, want, zo zei hij tot de bedrijfsleider: „Ik heb er een op gegeten, meneer, kan dat nu kwaad?" In het programma Tierelantijnen op de K.R.O. ivas op zaterdag avond 28 januari het volgende te beluisteren: „Volgens berichten zouden ook Nederlandse oorlogsschepen deel nemen aan de opsporing van de „Santa Maria". Dit ging echter niet door, omdat wij geen zee helden meer hebben zoals Piet Heins Die ene Heijn, die we nog heb- I ben, doet daar niet meer aan. die doet in pocketbooks en grammo- foonplaten." gewonnen" kwam de heer G. van de Eng woensdagmorgen 18 januari naar beneden. We konden onze oren nauwelijks geloven. „De Gouden Pluim gewonnen", het overdonderde ons een beetje. Dit was het suk- ses van een jaar, waarin wij hard gestreden hebben voor de bovenste plaats in de Plusacties. 9a s- 'n ontvangst had mogen nemen, begon de bespreking van de gloednieuwe A.H.-actie en de O.P.W. Bij allen veroorzaakte deze actie een groot enthousiasme. Wat be treft de O.P.W. waren wij het er over eens dat de BEKER ook in de RAND WIJ CKLAAN moest ko men. Het team van ons filiaal 141, Rijswijkseweg Den Haag, de Zilveren Pluimtvinnaar van de 13e periode 1960 heeft ook voor Harde strijd Maar dat er tegen de andere ploe gen hard gestreden moet worden voor de puntjes, is bij ons allen wel doorgedrongen. Nadat wij de spelregels van het kien spel hadden besproken en zelf het kienspel gespeeld hadden, bleek dit bij allen zeer in de smaak te vallen. U hoort nog wel nader van ons! Na alles nog in het kort bespro ken te hebben van hetgeen er op komst is en alleen nog een laatste toast op de goede afloop in de O.P.W. hadden gedaan, gingen we opgetogen naar huis. Namens het team: P. WIJNSTROOT. In de lijst „gedenkwaardige data in 1961", gepubliceerd in ons kerstnummer, zijn enkele fouten geslopen, die wij gaarne corri geren: De heer A. J. ZWARTS, bedrijfslei der fil. 53, is niet op 23 februari 25 jaar in dienst, doch op 23 MAART. Op 19 oktober zou de heer G. S. FLORIS, bedrijfsleider fil. 238, zijn I-ld'jarig jubileum moeten vieren. Dat zou dan de tweede keer zijn, want dit feest is al eerder gevierd. Wel herdacht zal echter worden het 12IA-jarig jubileum van de heer H. Bij de besprekingen over het Distributiecentrum bewijst de maquette goede diensten. Het houten kunstwerk, dat LAMMERS (W- 76) en wel op 23 uitneembaar is, staat opgesteld od de beaane nmnrl „an rla augustus a.s. een uitneembaar is, staat opgesteld op de begane grond van de nieuwe kantoren van de afdelingen Organisatie en I Arbeidsstudte van onze Produktiebedrijven. Het is gebouwd door meester-maquettebouwer Hellenaar uit Wormer. Wij verzoeken onze lezers van deze wijzigingen goede nota te nemen.

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 1