Cf»? „Door eensgezinde houding hogere produktie In Ir. W. A. Eggers hield Nieuwjaarsrede De heer Grooten chef planning memoriam De heer A. Heijn Jzn.: „Nog geen goedkeuring vrije zaterdag" Dank Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam 18e Jaargang No. 1 - Januari 1961 TEN AANHORE VAN het leiddinggevend personeel, de kontaktkommissie en de naaste medewerkers van de staffunktionarissen heeft ir. W. A. Eggers op maandag 2 januari 1961 zijn nieuwjaarsrede gehouden. In zijn 2 uur durende toespraak in de filmzaal gaf de heer Eggers een overzicht van de ontwikkeling die ons krui- deniersbedrijf in 1960 heeft doorgemaakt, waarbij hij in het bijzonder stilstond bij de gebeurtenissen en aktivi- teiten die binnen de muren van de produktiebedrijven hebben plaatsgevonden. Spreker typeerde 1960 als het jaar van grote veranderin gen. Er is een nieuwe verkoop- politiek voorbereid en uitge voerd die er toe heeft geleid dat er thans 8 supermarts in be drijf zijn en er 20 Z.B.'s zijn geopend, waardoor het totaal aantal gekomen is op 140. Dit ging ten koste van het aan tal BZ.'s dat met 21 afnam en tengevolge van ombouw en sluiting op een totaal kwam van 215. Het aantal verkoop plaatsen is hierdoor gekomen op 363. De oorzaak van deze verandering een wijziging in de koopge- de konkurrentie tengevolge heb ben. De uitbreiding van de Raad van Bestuur in januari 1960, de instel ling van een Direktoraat Onder zoek en Ontwikkeling met de taak de vestigingsmogelijkheden te be studeren, de stichting van S.M.- divisies met eigen staven, het zijn feiten, die in het afgelopen jaar de situatie hebben getypeerd. De hoge kosten, die aan deze ont- wikkeling verbonden zijn, moeten worden bestreden door een hogere omzet. In I960 is men daarin ge slaagd; de resultaten in het kruidc- niersbedrijf waren goed. li on i a kt kom missie Tussen de leiding van de produk tiebedrijven en de kontaktkommis sie bestond in het afgelopen jaar een goede verstandhouding en de samenwerking was overeenkom stig. w De heer Eggers kondigde aan dat woontes, in navolging van Ameri- als in februari 1961 de verkiezin- ka. Hier heeft het publiek duide- gen zijn gehouden hij een uitbrei- lïjk voorkeur voor een systeem ding van het aantal leden wil in- waarbij het onder een dak al zijn voeren opdat alle afdelingen ver- boodschappen kan doen, dus ook tegenwoordigd zijn. Het ligt in de bedoeling het aantal meisjes in I de K.K. te verhogen. I die thans thuishoren bij de O.D. o.l.v. de heer J. B. H. van den Heuvel. Per 1 januari 1961 is de heer J. G. Vermeer de heer A. G. Mulder opgevolgd als chef van de mon teurs pakmachines en weegwerk tuigen. Het Ruijterveer is kortgeleden toe- i gevoegd aan de vele taken, die de Onderhoudsdienst in de produktie- bedrijven heeft. Personeelszaken De personeelsbezetting, die in de zomer van 1960 een dieptepunt beleefde, maakte de taak van de afdeling Personeelszaken niet ge- I makkelijk. Met assistentie van de Zaanse Stichting voor Personeelsbeleid en Bedrijfspsychologie is een onder zoek ingesteld naar de faktoren die vooral het verloop onder de meisjes kunnen tegengaan. Op 6 augustus werd de 5-daagsc t.a.v. het D.C. zijn kleine wijzigin- werkweek om de veertien dagen £en gekomen. Als gevolg van wa- ingevoerd. I teroverlast in de kelder is de bouw 1961 zal het jaar zijn waarin de 2% week op het bouwschema ten integratie van het personeelsbeleid achter. in het bedrijf de volle aandacht zal Als de vorst niet tegenwerkt zal krijgen. Hierbij zullen „De grond- het werk op 1 januari 1962 gereed slagen voor het personeelsbeleid"zlJn- In de put in de Achtcrsluispolder waar de fundamenten van de kelder worden geheid, heeft een flinke laag water gestaan als ge volg van het zeer slechte weer. die in april het licht zagen en voor het gehele concern gelden, worden gehanteerd. Tenslotte staat op het programma de niet-levensmiddelen. Meer konkurrentie door Euromarkt Onze Supermarts hebben deze evo lutie gevolgd, getuige de verkoop van drogisterij-artikelen, gramo- foonplaten, bloemen, brood, speel goed en huishoudelijke artikelen. De Euromarkt, die langzaam maar zeker een feit gaat worden en buitenlandse vestigingen in Ne derland op ruime schaal mogelijk maakt, zal een verscherping van Ideeënbus De ideeënbus die al op een behoor lijk peil stond en verschillende goede ideeën had opgeleverd, zal in 1961 nog meer in de belangstel ling worden geplaatst. Spreker vond het een verheugend feit. dat zovelen zich inspannen voor de verschillende verenigingen. Apart noemde hij de brandweer, die zich veel tijd en moeite voor het bedrijf getroost. Op een vakature in de groothandel na, zijn thans alle chefs benoemd. I K.B.: Konkurrentie van Personeelszaken de opzet en Op de beschuitbakkerij zijn grote de aanpak van de opleidingen, technische veranderingen aange- Want dc steeds hogere eisen die bracht als gevolg waarvan de aan het personeel moeten worden i kostprijs aanmerkelijk is gedaald, gesteld, maken in vele gevallen Dit was ook noodzakelijk omdat een verruiming van de vakkennis de konkurrentie op de binnenland- noodzakelijk. se markt sterk toenam. Per 1 februari nam dokter G. H. Voor 1961 staan weer enkele aan- G. Smit afscheid van het bedrijf; schaffingen op de begroting, dokter B. J. F. Moussault werd in De produktie van de kerststaven zijn plaats tot bedrijfsarts be- en kransen was opnieuw hoger noemd. dan vorig jaar. Er is door de heer G. Talsma en zijn mannen met Organisatie en veej anjmo gewerkt. Arbeidsstudie De heer M. J. C. J. van Noort gaat ons bedrijf met ingang van 1 fe bruari 1961 verlaten. Hij krijgt een leidinggevende funktie in het Zui den van ons land. De heer Eggers betreurt dit ver trek omdat in de heer Van Noort een vakman de K.B. verlaat die steeds op verbeteringen uit was. Biskwie Op 29 december 1960 bereikte ons het bericht dat op de leef tijd van 60 jaar is overleden de heer J. PREGHTER De thans overledene trad in onze dienst in 1924. Hij was ge durende zijn hele diensttijd de drijver van de koffie- en thee machines. Zijn gezondheid noodzaakte hem met vervroegd pensioen te gaan. Het kontakt met de heer Preghter was steeds be waard gebleven. Wij wensen zijn vrouw en kin deren veel sterkte toe dit zwa re verlies te dragen. Hij ruste in vrede. Als voorloper van de zoeven ge noemde systematische opleiding kan de kursus S.K.B. beschouwd worden, die door de heren W. Hae- ser en A. v. d. Hazel is gegeven. De afdeling Arbeidsstudie heeft zeer veel werk verzet met de aan passing van de normen en tarie ven aan de 45-urige werkweek. Hierna nam de heer Eaeers de De heer ESSers benadrukte het „.eeii11nndh ctofofHoiinc^n nnrinr grote belang van samenwerking Door een stijging van de omzet I erschille de stafafdelxnge o tussen de arbeidsanalisten en de in de koekjes is een uitbreiding de loep. Laboratorium In oktober is de heer P. Schots man in dienst getreden. Hij heeft tot taak de research systematisch Met ingang van 1 januari 1961 ter hand te nemen, is de heer M. J. H. Grooten aan- De smaaktesten die de bezoekers gesteld als chef van de afdeling aan °nze bedrijven worden afge- 3, Pi i j nomen en waarvan de heer Bos de planning. Ue planning werd in uitvoering heeft, hebben reeds veel 1960 een zelfstandige afdeling vrucht afgeworpen onder leiding van de heer G Hoorn. Bij de benoe ming van de heer G. Hoorn I tot chef de bu reau werd de direkte leiding van de afde-1 ling planning overgedragen aan de heer Grooten. De heer Grooten, die uit Limburg afkomstig is en na de H.B.S. het N.O.I.B. te Nijenrode bezocht, werkt sinds 1955 bij Albert Heijn. Na een opleiding van een half jaar in de diverse filialen kwam hij op het Hoofdkantoor op de afdeling verkoop. Hier kreeg direkt de planning zijn volle aandacht. Bij de verdere ontwikkeling van zijn afdeling wensen wij de heer Grooten veel sukses. Het lab. heeft onderzoekingen ver richt op het stuk van de houd- baarheid van de koffie, de kaas en de wijn. De systematische bedrijfskontrole o.l.v. de heer J. Bracco-Gartner zal o.m. worden uitgebreid met onderzoekingen aan verpakkings materialen. Technisch Bureau In april is in dienst getreden de heer J. Kuiper als konstrukteur- tekenaar. De heer H. Eijben is be last met de technische inkoop. De afdeling houdt zich momenteel sterk bezig met de herindeling van de produktiebedrijven en met het D.C. Onderhouds Dienst De benoeming per 1 augustus tot chef van de heren Klitsie, Korze- lius. Mulder en Verdonk, was een belangrijk punt. Met de benoeming van deze laat ste hangt een verschuiving van de schilders en timmerlieden samen hoofdchef of chef. Om betere re sultaten te verkrygen is er maar één middel: mét elkaar het werk verzetten. Nieuwe objekten en het D.C. hebben veel aandacht ge vraagd. Een grote verbetering bete kende de verhuizing van de afdelingen naar het nieuwe kantoor. D.C.nog één vakature In de oorspronkelijke plannen ceerd. van de produktie-kapaciteit nood zakelijk. De koekjes zullen voort aan ook op de biskwieafdeling worden geproduceerd, terwijl de biskwiefabricage op een andere plaats binnen het concern gaat plaatsvinden. Door de aanschaf van een nieuwe verpakkingsmachine zullen de kokos koekjes, bitterkoekjes en daisy voor taan verpakt in de filialen komen. Dit betekent, dat thans alle K.B.-artikelen in kleinverpakking worden geprodu- Nieuwjaar-wensen in kaniine H.K. OP EEN DRUKBEZOCHTE bijeenkomst in de kantine hebben de raad van bestuur, de direktie en het personeel van het hoofd kantoor op maandag 2 januari j.l. de gebruikelijke nieuwjaars wensen gewisseld. De president-direkteur, de heer *»ad verleend tot een verdere f, l i j verkorting van de arbeidstijd over A Heijn Jzn., hield een toe- te jn ye vorm van de vyf- spraak waarin hij o m. vaststelde daagse werkweek, dat 1960 voor het kruideniers- Het blijft tot nader bericht bij de bedrijf een gunstig jaar was ge- oude toestand, waarin om de week weest de vrije zaterdag een feit is. Het speet hem te moeten mee- Hierna bleven de aanwezigen nog delen, dat het College van Ryks- korte tijd bijeen en te 10.20 uur bemiddelaars nog geen toestem- was de bijeenkomst geëindigd. Bij de bandovens komen op de be gane grond nieuwe toiletten en de heer Castelein krijgt een ruimer kantoor voor besprekingen met de chefs. Bottelarij? Het afgelopen jaar kwam de limo- nadefabriek, o.l.v. de heer R. Dop, en de wijnkelder, o.l.v. de heer F. Konings, te staan onder hoofdchef J. Hogendijk. Op de V.A. zal aandacht worden besteed aan de chefsopbouw, aan gezien een grotere taakverdeling noodzakelijk is. Er is een theebuiltjesmachine in gebruik genomen, terwijl de gemalen vacuumkoffie, een primeur voor Nederland, een sukses werd. De aanschaf van een derde koffiebrander is in studie. De gang van zaken op de L.F. is verbeterd nu er onafgebroken lei ding de heer R. Dop aan wezig is. Vervolg op pagina 2, kolom 1 Het is mij een behoefte U mijn dank te betuigen voor de belang stelling die U hebt getoond bij de ziekte en na het overlijden van mijn echtgenoot. Mevrouw E. G. Vos-Schooneveld. Besie wensen van Oude Garde VAN VELE gepensioneerden ont vingen wij brieven, waarin zij de direktie en het personeel hun goede wensen aanbieden voor het jaar 1961. Deze wensen voor een voorspoedig nieuwjaar geven wij gaarne op hun verzoek aan u door. De Redaktie

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 1